Göteborgs stift

102 miljoner till kyrkobyggnader i Göteborgs stift

Dela
Renoveringen av Svenneby gamla kyrka har pågått länge, genom bl a utvändig renovering av långhustak och fasader, förstärkningsarbeten av väggar och valv samt ny puts invändigt. (Foto: Torgny Lindén)

Sammanlagt 137 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på drygt 102 miljoner kronor under 2018. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor och som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

I dagarna har Stiftsstyrelsens församlingsutskott beslutat om fördelning av den Kyrkoantikvariska ersättningen utifrån ansökningar från församlingar i Göteborgs stift. Totalt över landet fördelas 460 miljoner kr i KAE. Göteborgs stift får 83,5 miljoner kr. Mest av stiften i Sverige. Utöver detta anslag omfördelas bland annat kvarstående ersättning från tidigare år. Tillsammans får kyrkorna i Göteborgs stift dela på drygt 102 miljoner kr fördelat på 254 projekt. Så mycket har aldrig tidigare fördelats.

Kompensation för vård och underhåll 
När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att ingrepp ska minimeras och att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov.

Hårda prioriteringar
Ersättningen utgör bara en del av finansieringen. En egeninsats krävs alltid av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. Trots det stora belopp som Göteborgs stift tilldelats är det hårda prioriteringar som görs. Många projekt får lägre ersättning än de ansökt om. Vidare har inte åtgärder på kyrkogårdar fått ersättning som tidigare år. Dessa åtgärder kan i stället finansieras via den gemensamma begravningsavgiften.

Följande projekt i Göteborgs stift är några av de som får mest Kyrkoantikvarisk ersättning KAE:

GÖTEBORG

Oscar Fredriks kyrka: 7,4 miljoner kr. Omläggning av mönsterlagt skiffertak och koppartak.

S:ta Birgittas kapell: Sammanlagt 4,1 miljoner kr fördelat på flera projekt. Invändig renovering och konservering. Utvändig renovering av fasader och tak. Renovering av järnstaket m m.

HALLAND

Årstads kyrka: 4,5 miljoner kr. Renovering av koppartak på långskepp, korsarmar och torn. Avslutande etapp av en omfattande utvändig renovering.

BOHUSLÄN

Svenneby gamla kyrka: 8,7 miljoner kr. 
Restaureringen och renoveringen av Svenneby gamla kyrka har pågått under flera år på grund av omfattande skador som var okända när projektet påbörjades. Exempel på åtgärder som genomförts är utvändig renovering av långhustak och fasader, förstärkningsarbeten av väggar och valv samt ny puts invändigt.

Marstrands kyrka: 6,2 miljoner kr.
Projektet är redan genomfört på grund av akuta skador. Yttertakets konstruktion var i mycket sämre skick än vad man visste när åtgärderna planerades. Istället för delvis omläggning behövdes både brädbottenpanelen samt delar av den bärande konstruktionen bytas ut. Kopparplåten lades om i sin helhet. Skadorna hade dessutom orsakat läckage mellan skepp och korktak och gett skador på fasaden vilket gjorde att även fasaden behövde åtgärdas i mycket större grad än planerat.

VÄSTERGÖTLAND

Kinna kyrka: 3 miljoner kr. Utvändig renovering av fasader och fönster samt invändig renovering av tornet.

Större stiftsövergripande satsning
Stöd till församlingar att dokumentera och registrera kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Inventering av bevarade medeltida takkonstruktioner i Göteborgs stifts kyrkor.

Kyrkoantikvarisk ersättning KAE
Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt 4 kap 16 § kulturmiljölagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Denna ersättning kallas kyrkoantikvarisk ersättning.

Mer information
Sara Strindevall, stiftsantikvarie i Göteborgs stift, 031-771 30 47 (Bohuslän och Västergötland)
Matilda Dahlquist, stiftsantikvarie i Göteborgs stift, 031-771 30 57 (Göteborg och Halland)
 

OM GÖTEBORGS STIFT

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

 

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om Ingmar Bergman på Göteborg Film Festival15.12.2017 08:53Pressmeddelande

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” på Göteborg Film Festival 2018. Tisdag den 30 januari 2018 förvandlas Göteborg Film Festival till en bokklubb. Då presenterar biskop em Caroline Krook sin bok "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” och VD:n för Stiftelsen Ingmar Bergman Jan Holmberg sin bok "Författaren Ingmar Bergman”. Ingmar Bergman 100 år är ett av filmfestivalens teman 2018. Nästa år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det kommer att uppmärksammas världen över. Självfallet uppmärksammas Ingemar Bergman också på Göteborg Film Festival 2018, Ingmar Bergman 100 år blir ett av filmfestivalens tematiska fokus. Ingmar Bergman var Göteborg Film Festivals hedersordförande fram till sin död 2007. Han spelade en aktiv roll i festivalen och inte minst i skapandet av festivalens internationella debuttävling, The Ingmar Bergman Competition. 

Biskop Per: Vi innesluter synagogan i våra förböner10.12.2017 14:51Pressmeddelande

Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort ett uttalande till stöd för Göteborgs judiska invånare. Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort följande uttalade: Med stor bestörtning har jag hört om attacken mot synagogan i Göteborg igår kväll. Ett sådant uttryck för antisemitiskt hat och våld riktat mot våra judiska trossyskon är avskyvärt och fullständigt oacceptabelt. Det är obegripligt och skrämmande att det sker i Göteborg. Idag har vi inneslutit synagogan, den judiska församlingen och alla judiska invånare i våra förböner. Vi vill stå vid er sida och försvara er rätt till trygghet, tro och identitet i er och allas vår stad. Dialog och respekt, inte hat och våld, är signum för sann mänsklighet. Per Eckerdal Biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och

Tystnadens Sverige - Föreläsning om dövas situation17.11.2017 07:34Pressmeddelande

Döva har genom historien utsatts för förtryck pga hörselnormen. Men vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? Känn till historien och förhindra upprepning av samma misstag! Välkommen till en föreläsning som ger dig en kulturell och språkhistorisk aha-upplevelse den 21 november. Föreläsningen kommer att taltolkas. Gäst: Isabel Engwall Tid: Tisdag 21 november kl 10.00 Plats: Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1, Göteborg Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift - Teckenspråkig verksamhet Kontakt: Emma Jacobsson, präst - teckenspråkiga verksamheten, 073-773 88 54 En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedska

Hållbar värld för alla - 19 november15.11.2017 08:12Pressmeddelande

Som inledning på Kyrkornas globala vecka bjuder Svenska kyrkan till en temaeftermiddag i Göteborgs domkyrka på temat "En hållbar värld för alla" med föredrag av bl a Stefan Edman, författare och biolog, och Per Håkansson, teolog. Kyrkornas globala vecka pågår 19-26 november 2017. Världen har blivit bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Jordens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Under kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor, församlingar och organisationer globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Själva veckan äger rum i november och genomförs över hela landet. Avsikten är att sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av de globala målen, hur dessa mål berör oss alla och hur vi alla kan göra något för att uppnå en 

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga13.11.2017 15:47Pressmeddelande

Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia and Svenska kyrkan i Göteborgs stift bjuder in till en presskonferens den 16 november 2017 i Göteborg för att presentera de senaste rönen från Caritas Europas rapport om ungdomsfattigdom i Europa och för att tala om vikten av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter för att komma till rätta med situationen. Presskonferensen äger rum kl. 09.30 i Världskulturmuseets Hörsal och har följande talare: Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Jorge Nuño Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa Heather Roy, generalsekreterare för Eurodiaconia Biskop Per Eckerdal, Svenska kyrkan i Göteborgs stift De rön som ska presenteras är hämtade från undersökningar som Caritas nyligen har genomfört i 17 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Panellisterna kommer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum