Göteborgs stift

102 miljoner till kyrkobyggnader i Göteborgs stift

Dela
Renoveringen av Svenneby gamla kyrka har pågått länge, genom bl a utvändig renovering av långhustak och fasader, förstärkningsarbeten av väggar och valv samt ny puts invändigt. (Foto: Torgny Lindén)

Sammanlagt 137 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och västra delen av Västergötland får dela på drygt 102 miljoner kronor under 2018. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor och som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

I dagarna har Stiftsstyrelsens församlingsutskott beslutat om fördelning av den Kyrkoantikvariska ersättningen utifrån ansökningar från församlingar i Göteborgs stift. Totalt över landet fördelas 460 miljoner kr i KAE. Göteborgs stift får 83,5 miljoner kr. Mest av stiften i Sverige. Utöver detta anslag omfördelas bland annat kvarstående ersättning från tidigare år. Tillsammans får kyrkorna i Göteborgs stift dela på drygt 102 miljoner kr fördelat på 254 projekt. Så mycket har aldrig tidigare fördelats.

Kompensation för vård och underhåll 
När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att ingrepp ska minimeras och att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov.

Hårda prioriteringar
Ersättningen utgör bara en del av finansieringen. En egeninsats krävs alltid av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. Trots det stora belopp som Göteborgs stift tilldelats är det hårda prioriteringar som görs. Många projekt får lägre ersättning än de ansökt om. Vidare har inte åtgärder på kyrkogårdar fått ersättning som tidigare år. Dessa åtgärder kan i stället finansieras via den gemensamma begravningsavgiften.

Följande projekt i Göteborgs stift är några av de som får mest Kyrkoantikvarisk ersättning KAE:

GÖTEBORG

Oscar Fredriks kyrka: 7,4 miljoner kr. Omläggning av mönsterlagt skiffertak och koppartak.

S:ta Birgittas kapell: Sammanlagt 4,1 miljoner kr fördelat på flera projekt. Invändig renovering och konservering. Utvändig renovering av fasader och tak. Renovering av järnstaket m m.

HALLAND

Årstads kyrka: 4,5 miljoner kr. Renovering av koppartak på långskepp, korsarmar och torn. Avslutande etapp av en omfattande utvändig renovering.

BOHUSLÄN

Svenneby gamla kyrka: 8,7 miljoner kr. 
Restaureringen och renoveringen av Svenneby gamla kyrka har pågått under flera år på grund av omfattande skador som var okända när projektet påbörjades. Exempel på åtgärder som genomförts är utvändig renovering av långhustak och fasader, förstärkningsarbeten av väggar och valv samt ny puts invändigt.

Marstrands kyrka: 6,2 miljoner kr.
Projektet är redan genomfört på grund av akuta skador. Yttertakets konstruktion var i mycket sämre skick än vad man visste när åtgärderna planerades. Istället för delvis omläggning behövdes både brädbottenpanelen samt delar av den bärande konstruktionen bytas ut. Kopparplåten lades om i sin helhet. Skadorna hade dessutom orsakat läckage mellan skepp och korktak och gett skador på fasaden vilket gjorde att även fasaden behövde åtgärdas i mycket större grad än planerat.

VÄSTERGÖTLAND

Kinna kyrka: 3 miljoner kr. Utvändig renovering av fasader och fönster samt invändig renovering av tornet.

Större stiftsövergripande satsning
Stöd till församlingar att dokumentera och registrera kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Inventering av bevarade medeltida takkonstruktioner i Göteborgs stifts kyrkor.

Kyrkoantikvarisk ersättning KAE
Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt 4 kap 16 § kulturmiljölagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Denna ersättning kallas kyrkoantikvarisk ersättning.

Mer information
Sara Strindevall, stiftsantikvarie i Göteborgs stift, 031-771 30 47 (Bohuslän och Västergötland)
Matilda Dahlquist, stiftsantikvarie i Göteborgs stift, 031-771 30 57 (Göteborg och Halland)
 

OM GÖTEBORGS STIFT

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

 

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum