BioInnovation

11 nya projekt för biobaserad utveckling

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att göra skillnad för en hållbar biobaserad samhällsutveckling, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Beviljade projekt är:

 • Biobaserade lim från bark för tillverkning av träpaneler
 • Biobaserad barriär för att ersätta aluminium
 • Förnyelsebar basolja från biobaserade råvaror
 • Streamateria Virtual Gateway
 • Hållbart miljövänligt trä genom skräddarsydd impregnering
 • PhaterTex: Biobased and biodegradable textiles from bioplastics and feathers
 • Förädling av biokol för en effektivare användning som jordförbättrare i urban förorenad mark
 • Andmat – en vattenbaserad biomassa med potential
 • BioPitch
 • Trägrund
 • Helt ligninbaserade kolfiberkompositer.

Om utlysningen för hypotesprövning

Projekten har beviljats medel inom utlysningen hypotesprövning steg 1. Utlysningsformen ska stötta kreativa, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ fråga som bidrar till och drar nytta av övergången till en bioekonomi. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre i dessa projekt än i mer traditionella.

Projekt inom hypotesprövning finansieras med högst 500 000 kr. Av de stödberättigande kostnaderna i ett projekt ska minst 50 procent täckas av projektparter som är företag. Projekten kan pågå i max sex månader.

 

Kontakt för mer information

Anna Wiberg
programchef, BioInnovation
076-129 62 94
anna.wiberg@bioinnovation.se

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. www.bioinnovation.se

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31:00Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38:00Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum