Göteborgs stift

114 kyrkor i Göteborgs stift delar på 65 miljoner för bevarandet av kulturarvet

Dela

Sammanlagt 114 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 65 miljoner kronor under 2023-2024. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen KAE till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda. Samtidigt har också beslut om Kyrkounderhållsbidrag KUB om 11 miljoner till 61 kyrkor fattats.

Kungälvs kyrka är en mycket välbevarad barockkyrka i trä från sent 1600-tal. Församlingen får 3,1 miljoner i KAE, Kyrkoantikvarisk ersättning) för att konservera de invändiga takmålningarna. (Foto: Torgny Lindén)
Kungälvs kyrka är en mycket välbevarad barockkyrka i trä från sent 1600-tal. Församlingen får 3,1 miljoner i KAE, Kyrkoantikvarisk ersättning) för att konservera de invändiga takmålningarna. (Foto: Torgny Lindén)

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv, Kurkoantikvarisk ersättning KAE. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter och kyrkliga inventarier.

Det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, används och utvecklas. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

Årets fördelning omfattar 215 åtgärder i 114 kyrkor i Göteborgs stift som får ersättning. Se bilaga över samtliga beviljade projekt i Göteborgs stift.

Här följer några av de projekt i Göteborgs stift som får KAE:

Bohuslän

Kungälvs kyrka är en mycket välbevarad barockkyrka i trä från sent 1600-tal som ingår i den välbevarade äldre bebyggelse som utgör motiv för riksintresset i Gamla Kungälv.
Kyrkans interiör är mycket praktfull och helt präglad av barock, med heltäckande takmålningar och träsniderier av hög klass. Flera välkända hantverkare från tiden har utfört arbeten i kyrkans interiör som exempelvis bildhuggaren Marcus Jäger d ä, Cristian von Schönfelt och Eric Grijs.
Kungälvs kyrka får 3,1 miljoner för att konservera de invändiga takmålningarna.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Kungälvs kyrka

Västergötland

Starrkärr och Kilanda kyrkor beviljas ersättning till inköp och montering av säkerhetsklassade glasmonterskåp. Kyrkorna har ett antal inventarier som är kulturhistoriskt värdefulla varav några anses museala och har tagits ur bruk. Dessa behöver få en bättre förvaring. Genom glasmonterskåpen får de en säker förvaring samtidigt som de finns möjlighet för kyrkans besökare att ta del av den kulturskatt som finns i kyrkan.
För dessa åtgärder beviljas de 179 tkr.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Starrkärrs kyrka 
Länk till Riksantikvarieämbetets begyggelseregistre med mer info om Kilanda kyrka

Göteborg

År 1909 stod Vasakyrkan färdig i centrala Göteborg. Kyrkobyggnaden är uppförd i nationalromantisk stil med drag av jugend och nyromanska influenser. Fasadens består av tuktade och oputsade granitblock vilket präglar hela fasaden. Kyrkans exteriör är välbevarad sedan byggnadstiden med såväl ursprungliga fönster, portar och granitfasad. Byggnadstypen med oputsade granitblock i fasaden har ofta tidigt medfört fuktproblem med krav på återkommande underhållsreparationer. Vasakyrkan är inget undantag, sedan nybyggnationen har byggnadskonstruktionen haft problem med fuktvandring. Under 2023 planeras en genomgripande förstudie för att säkerställa att rätt material och utförandemetod används vid kommande fasadrenovering. I förundersökningen kommer materialet i murverket att kartläggs och provfogning utföras på mindre ytor. Väsentligt för Vasakyrkan och viktigt för regional och nationell kunskapsuppbyggnad.
Förundersökningen beviljas 440 tkr.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Vasakyrkan

Halland

Snöstorps kyrka uppfördes 1882-83 efter ritningar av arkitekten Emil Langlet. Kyrkan är en av 4 centralkyrkor i stiftet, varav tre är ritade av Langlet. Kyrkan har en välbevarad exteriör som utgörs av gula tegelfasaderna som är dekorerade med nyromanska arkitekturelement. Till formen är kyrkan sexsidig och kröns av ett centralt klocktorn med spira. Lanterninöverbyggnadens hörn markeras av sex mindre torn, sk tureller, samtliga utformade i nygotisk stil.
Kyrkans tak med tureller behöver restaureras. Kostnader för arbetet är höga och delas därför in i etapper. Tureller har redan beviljats ersättning föregående år. För ramår 2023 ligger etapp 2 som innefattar resterande delar av taket och troligen blir det ytterligare en eller två etapper nästkommande år. Arbetet kommer att utföras sammanhållet men KAE beviljas i etapper.
Snöstorps kyrka beviljas 3,2 miljoner kr.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Snöstorps kyrka

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens sätt att kompensera Svenska kyrkan för de resurser som krävs att bevara och göra vårt arv tillgängligt för allmänheten.

Kontakt: Stiftsantikvarie Elin Lif, elin.lif@svenskakyrkan.se  031-771 30 20

.   

Beslut om Kyrkounderhållsbidrag KUB 2023

Från och med år 2018 har kyrkostyrelsen, enligt bestämmelse i Kyrkoordningen, beslutat om ett bidrag kyrkounderhållsbidrag (KUB) till stiften. Bidraget ska användas i första hand som ekonomiskt stöd till församlingarnas underhåll av kyrkobyggnader och samordnas med KAE för att minska egeninsatsen och motivera att nödvändiga underhållsåtgärder kan utföras.

För år 2023 fördelas genom beslut i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift 10 956 000 kr. 7 356 000 kr delas ut direkt till 35 åtgärder på kyrkobyggnader. 2 600 000 kr avsätts till riktade specifika underhållsåtgärder på äldre oljeeldade värmesystem i ett antal kyrkobyggnader i församlingar och pastorat med svag ekonomi. 1 000 000 kr avsätts till en gemensam åtgärd i stiftets regi i form av underhållsplanering för kyrkounderhåll för ytterligare 28 kyrkobyggnader i stiftet.

Exempel på projekt med KAE+KUB enligt ansökan:

Västergötland

Öxabäcks kyrka är belägen på en höjd i samhället och har ett framträdande läge i landskapet. Kyrkan stod klar 1875 efter ritningar av arkitekten Albert Teodor Gellerstedt. Kyrkan är den enda i Sjuhäradsbygden som representerar de nyklassicistiska kyrkorna där detaljutformningen präglas av ett mer romaniserat formspråk, med rundbågefriser och flersprångiga rundbågiga muröppningar. Kyrkan har genomgått få förändringar exteriört och särskilt karaktärsskapande är tornets trappgavlar.
Kyrkan har beviljats både kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag till exteriöra åtgärder på tak, torn, fönster och fasad. Samtliga fönster och dörrar ommålas, långhusets betongpannor byts mot tegelpannor. På tornet ses plåttaket över med anledning av problem med vatteninträngning i anslutning till trappstegsgavlarna.
Öxabäcks kyrka får totalt 1 979 000 kr i KAE+ KUB varav 484 000 kr i KUB.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om kyrkan

Bohuslän

Kville kyrka, Fjällbacka kyrka, Svenneby nya kyrka i Tanums pastorat. Dessa tre kyrkor utgör exempel på kyrkor med äldre oljeeldade värmesystem som är under utredning för underhållsåtgärder, i vilka en avveckling av värmeproduktion med fossila bränslen ingår.
Genom KUB med riktad insats sker avveckling av fossil eldningsolja med totalt 31 m3/ år varvid växthuspåverkan för uppvärmning beräknas minska med 85 ton CO2e/år.
För dessa åtgärder beviljas bidrag KUB 2023 med högst 2 600 000 kr.

Kontakt: Stiftsingenjör Jan Spånslätt, jan.spanslatt@svenskakyrkan.se   031-771 30 25

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann, stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet.

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Kungälvs kyrka är en mycket välbevarad barockkyrka i trä från sent 1600-tal. Församlingen får 3,1 miljoner i KAE, Kyrkoantikvarisk ersättning) för att konservera de invändiga takmålningarna. (Foto: Torgny Lindén)
Kungälvs kyrka är en mycket välbevarad barockkyrka i trä från sent 1600-tal. Församlingen får 3,1 miljoner i KAE, Kyrkoantikvarisk ersättning) för att konservera de invändiga takmålningarna. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Takmålningarna i Kungälvs kyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Takmålningarna i Kungälvs kyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild
Takmålningarna i Kungälvs kyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Takmålningarna i Kungälvs kyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum