AF Gruppen Sverige

27 procents tillväxt och rekordstor orderstock under första kvartalet 2020

Dela

Omsättningen från AF Gruppen (AFG) för första kvartalet 2020 ökade med 27 procent till 6 607 MNOK jämfört med samma kvartal föregående år. Resultat före skatt blev 206 MNOK.

Den nya delen av reningsverket Sjölunda i Malmö färdigställdes under kvartalet.
Den nya delen av reningsverket Sjölunda i Malmö färdigställdes under kvartalet.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 6 607 MNOK (5 214) och resultatet före skatt blev 206 MNOK (226). Detta gav en vinstmarginal på 3,1 % (4,3 %). AF Gruppen har en historiskt stor orderstock på 32 492 MNOK (23 679) i slutet av kvartalet. Utbrottet av covid-19 har haft en begränsad effekt på resultatet under kvartalet, men har medfört utmaningar inom vissa marknadssegment. Det råder osäkerhet kring de fortsatta konsekvenserna av utbrottet av covid-19, som bland annat kan handla om en försvagning av den norska kronan, tillgången till utländsk arbetskraft, investeringsnivåerna inom den privata sektorn och start för nya projekt.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 499 MNOK (257) för första kvartalet 2020. Den 31 mars 2020 hade AF Gruppen räntebärande nettofordringar på 52 MNOK (-189) och 3 711 MNOK i tillgänglig likviditet. Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,23 NOK (1,41). 

– Bygg och anläggning har oerhört stor betydelse för värdeskapandet i Norge och har under de senaste månaderna bidragit till att lyfta fram landets största landbaserade bransch när vi som industri i stor utsträckning har upprätthållit produktionen under en mycket krävande tid, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H1-värdet för första kvartalet var 1,6 (1,9). För helåret 2019 var H1-värdet 1,2 (0,8).

- Hälsa, miljö och säkerhet prioriteras före allt annat inom AF och vårt mål är att ingen som arbetar för koncernen ska skadas i sitt arbete. Under detta kvartal fick vi en kraftfull påminnelse om vikten av noggrannhet, säkerhet och ansvarsfull verksamhet då det inträffade en dödsolycka på ett av våra projekt i Nordhordland. En sådan olycka påverkar oss som organisation och det är vårt ansvar att dra största möjliga lärdom av händelsen samt vidta tydliga åtgärder. Under perioden har vi också exponerats för risker som delvis ligger utanför vår egen kontroll: utbrottet av covid-19. Jag är imponerad av alla våra medarbetare som i en krävande situation arbetat vidare med att genomföra de viktiga samhällsuppgifter vi har och som har gett prov på bra, praktiskt smittskydd, säger Grongstad.

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 %. Sjukfrånvaron låg under första kvartalet på 4,9 % (3,7 %) och för helåret 2019 på 3,8 % (3,3 %). Under senare delen av mars var sjukfrånvaron något högre än normalt på grund av karantänsreglerna och en ökad andel anställda som stannade hemma i enlighet med myndigheternas direktiv.

– Även om många enheter levererar bra resultat under ett kvartal ligger slutresultatet inte på den nivå vi skulle vilja. Vårt mål är helt klart att förbättra resultatet under hela året. Det handlar mest om oss själva och vår förmåga att säkerställa en bra verksamhet. Ända sedan AF grundades har företaget haft en kultur, vilja och förmåga att hitta nya och bättre sätt att lösa uppgifterna. AF hade en mycket solid finansiell och marknadsmässig position när covid-19-utbrottet började och vårt mål är att gå stärkta ur den krävande situationen, inte minst för att vi har de bästa medarbetarna i branschen, säger Grongstad.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggningsmarknaden i Norge kännetecknas fortsatt av en stabil, hög investeringsnivå, särskilt från den offentliga sektorn. AF Anlegg har flera projekt som befinner sig i slutfasen och som totalt sett bidrar till att enhetens kvartalsresultat är positivt. AF Anlegg har tilldelats flera stora avtal som inleds under året och har ökat orderstocken med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.
  • Inom Bygg var omsättningen stabil och affärsområdet nådde en vinstmarginal på 4,6 procent under kvartalet. Trots hög aktivitet och en bra orderstock råder det ökad osäkerhet kring driftsättningen av planerade projekt. Framför allt gäller det bostadsmarknaden där det har skett en avmattning i nyförsäljningen. Det har lett till en mer osäker ordersituation på medellång sikt.
  • Betonmast blev en del av AF Gruppen den 31 oktober 2019. Betonmast hade en omsättning på 1 823 MNOK och levererade ett resultat före skatt på 46 MNOK under kvartalet. Resultatet varierar mellan de olika enheterna och det pågår ett aktivt arbete kring hur Betonmast och AF Gruppen bäst kan utnyttja varandras kompetens, förbättra säkerhetsarbetet och öka värdeskapandet.
  • Projektutveckling hade en försäljning under kvartalet på 80 (162) sålda bostäder, varav AFs andel är 28 (55). Bostadsförsäljningen bromsade in under mars till följd av covid-19 och de åtgärder som myndigheterna vidtagit. Försäljningsgraden i projekt som har påbörjats är 86 procent.
  • Energi och Miljö levererar bra projekt inom miljösanering, rivning och återvinning och har god lönsamhet i miljöparkerna. På grund av förlustavsättning i samband med en pågående tvist levererar affärsområdet ett totalresultat som är lägre än väntat under kvartalet.
  • Affärsområdet Sverige uppnådde under kvartalet en omsättningstillväxt på 23 procent jämfört med samma kvartal ifjol, vilket främst beror på omsättningstillväxt i HMB och Kanonaden. Aktivitetsnivån varierar i den övriga svenska verksamheten.
  • Affärsområdet Offshore har haft mycket utmanande marknadsförhållanden till följd av oljeprisfallet och utbrottet av covid-19 och levererar ett svagt resultat under kvartalet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Den nya delen av reningsverket Sjölunda i Malmö färdigställdes under kvartalet.
Den nya delen av reningsverket Sjölunda i Malmö färdigställdes under kvartalet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB, Kanonaden Entreprenad, Pålplinta och Betonmast. Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges entreprenör- och industrikoncerner med 5700 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö & Energi, Offshore och Sverige. Bolaget omsätter 22,6 miljarder NKR (2019) och är noterat på Oslo Børs.

 

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum