Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Svenska Förbundet för Funktionell Fitness föreslås bli medlem i Riksidrottsförbundet 

Dela
Inför Riksidrottsmötet har fyra medlemsansökningar inkommit till Riksidrottsförbundet och två ansökningar till SISU Idrottsutbildarna. Svenska Förbundet för Funktionell Fitness föreslås bli nytt medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

Den 26 till 28 maj genomförs Riksidrottsmötet, (RIM), i Uppsala.Under stämman, som hålls vartannat år,beslutas om viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Här behandlas också de medlemsansökningar som inkommit till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Inför årets stämma harsex förbund ansökt om medlemskap. Riksidrottsstyrelsen föreslår bifall för ansökan från Svenska Förbundet för Funktionell Fitness. 

Vi ser positivt på att kunna föreslå medlemskap för ett nytt förbund. Svenska Förbundet för Funktionell Fitness uppfyller samtliga kriterier för medlemskap i Riksidrottsförbundet. En mångsidig idrott som på flera sätt kommer att bidra till idrottsrörelsens arbete och utveckling framåt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Samtidigt som Svenska Förbundet för Funktionell Fitness föreslås få grönt ljus för medlemskap yrkar Riksidrottsstyrelsens på avslag på medlemsansökningarfrån Svenska E-sportförbundet, Sveriges Schackförbund ochSvenska Taekwondounionen. Här anses att ansökande förbund inte uppfyller något eller några av de kriterier som ligger till grund för medlemskap. Ansökningar från Svenska Kanotslalomförbundetoch Svenska Sexförbundetharinte kunnat prövas då ansökningarna inte varit kompletta och avvisas därför utan prövning.  

Vi behöver starka medlemsförbund som arbetar för att utvecklas mot idrottsrörelsens strategiska mål.  De förbund som inte uppfyller kriterierna för medlemskap hoppas vi i stället söker samverkan med andra förbund eller blir en del av det idrottsnätverk som inrättades efter Riksidrottsmötet 2019, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Motiveringar till förslag till bifall: 

Svenska Förbundet för Funktionell Fitness 
Riksidrottsstyrelsen (RS) anser att Svenska Förbundet för Funktionell Fitness uppfyller samtliga kriterier för medlemskap i RF. Även om funktionell fitness ursprung är träning anser RS att det nu finns en tydlig struktur över idrottsverksamheten vilket medfört rättvisa tävlingar som är förutsägbara.  Variationen av övningar inom de sex olika momenten innebär att funktionell fitness som idrott är besläktad med en rad olika idrotter och förbund. Samtliga dessa förbund har därför anmodats inkomma med yttranden om hur de ser på ett eventuellt nära släktskap. Inget av de svarande förbunden anser att det finns ett nära släktskap med Svenska Förbundet för Funktionell Fitness idrottsliga verksamhet, även om det kan finnas ett släktskap med vissa övningar som används inom respektive test. RS delar de tillfrågade förbundens bedömning och föreslår stämman att bifalla ansökan från Svenska Förbundet för Funktionell Fitness. 

Motiveringar till förslag till avslag: 

Svenska E-sportförbundet 
För medlemskap finns det sex kriterier som förbundet ska visa att de uppfyller. Eftersom  
E-sportförbundet inte i förväg har bestämt vilka spel som är en del av deras verksamhet anser Riksidrottsstyrelsen att det inte går att avgöra om kriterierna är uppfyllda för spel som tillkommer i framtiden. Kriterierna uppfylls inte heller gällande de spel som förbundet administrerar idag.  
 
För medlemskap ska ett förbund administrera idrott såsom idrottsrörelsen har definierat det. För att vara en idrott krävs tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation. Utövarreglerna för spelen inom e-sport ägs och även förändras/uppdateras av tillverkarna av spel och inte av Svenska  
E-sportförbundet.Därmed ska ansökan avslås. 

Sveriges Schackförbund 
Förbundsstyrelsen (FS) noterar att Sveriges Schackförbund inte utgör ett SF och att det därför ankommer på SISU-stämman att pröva om Sveriges Schackförbund kan erhålla medlemskap enligt 7 kap. 2 § första stycket SISU:s stadgar. Frågan är, enligt FS, om det fysiska momentet i schackspelandet har mer än försumbar betydelse för själva spelandet, prestationen och resultatet. Att schackutövarens fysiska förmåga kan ha betydelse för dennes prestation eller att schack främjar mentalt och fysiskt välbefinnande är inte tillräckligt för att verksamheten ska anses utgöra idrott enligt idrottsrörelsens definition.  
 
FS bedömning är att det fysiska momentet i schackspelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Sveriges Schackförbund har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet.  På grund av det ovan anförda anser FS att Sveriges Schackförbund inte bedriver idrott enligt idrottsrörelsens definition. Därmed ska ansökan avslås. 

Svenska Taekwondounionen 
Riksidrottsstyrelsen (RS) konstaterar att prövningen av släktskapskriteriet ska ske mellan det sökande förbundet och ett SF ansluten till RF. Således ska Svenska Taekwondounionen släktskap bedömas mot Svenska Taekwondoförbundet och inte till annat grenförbund inom densamma. Det är obestridligt att Svenska Taekwondounionen för närvarande är ett grenförbund i Svenska Taekwondoförbundet. Utifrån det anser RS att Svenska Taekwondounionen idrottsliga verksamhet har ett nära släktskap med Svenska Taekwondoförbundets idrottsliga verksamhet.  
 
Av 10 kap. 2 § stycke 2 framgår att om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om medlemskap tas med avvikelse från villkoret om nära besläktad idrott. RS anser att även när samtliga omständigheterna sammanvägs i en samlad bedömning så föreligger inte sådana särskilda skäl som avses i 10 kap. 2 § stycke 2. Därmed ska ansökan avslås.  
 
Enligt ansökningskriterierna ska ett förbund varit etablerat och bedrivit idrottslig verksamhet i minst tre år. RS anser att kriteriet ska tolkas som att sökande förbund ska ha varit etablerat som ett självständigt nationellt förbund i tre år. Det ligger även i linje med att en utbrytande organisationen inte direkt ska kunna söka medlemskap i RF. Därmed ska ansökan avslås.    

Motivering till beslut att avvisa ansökan utan prövning: 

Svenska Sexförbundet 
Svenska Sexförbundet har i tid inkommit med en ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Med anledning av att ansökan var ofullständig förelades sökande förbund att komplettera ansökan och på så vis avhjälpa bristerna.Sökande förbund har inte följt föreläggandet och bristerna är sådana att ansökan inte kan prövas i sak (materiellt) i enlighet med de krav som följer av 10 kap. 2 § RF:s stadgar. Ansökan ska därför avvisas utan prövning i sak. 

Svenska Kanotslalomförbundet 
Med anledning av att ansökan var ofullständig förelades sökande förbund att komplettera ansökan och på så vis avhjälpa bristerna. Sökande förbund har inte följt föreläggandet. Bristerna är sådana att ansökan inte kan prövas i sak (materiellt) i enlighet med de krav som följer av 10 kap. 2 § RF:s stadgar. Ansökan ska därför avvisas utan prövning i sak. 

 

Här hittar du möteshandlingar och information inför Riksidrottsmötet i Uppsala den 26-28 maj (länk)

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet 
070-626 46 06 

Nyckelord

Kontakter

Om

Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Riksidrottsförbundet/SISU IdrottsutbildarnaRiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum