Umeå kommun

Umeå kommuns stöd till studieförbund 2023

Dela

Umeå kommun fördelar årligen stöd till studieförbunden genom kulturnämnden. Bidragen till studieförbunden är en del av kommunens stöd till det civila samhället för att göra kulturen, kunskapen och bildningen mer tillgänglig för alla medborgare. År 2023 fanns 8 600 000 kronor avsatta för ändamålet.

Av studieförbundens verksamhetsberättelser syns att föreningslivet har börjat återhämta sig från pandemin. De är inte tillbaka på samma verksamhetsvolym som 2019 och de förväntar sig att det kommer att ta tid att uppnå tidigare nivåer. Digitala verktyg för deltagarlistor och mötesstrukturer, som blev en nödvändighet under pandemirestriktionerna, har fortsatt under 2022–2023 och kommer sannolikt fortsätta vara aktuellt för både förbund som föreningar.

Fördelning                                                                  

Studieförbund  Bidrag i SEK 2023
ABF 1 561 440
Bilda 844 468
Folkuniversitetet 967 222
Ibn Rushd 15 428
Kulturens Bildningsverksamhet 421 863
Medborgarskolan 935 723
NBV 645 728
Sensus 1 248 421
Studiefrämjandet 1 036 236
Studieförbundet Vuxenskolan 923 469
Summa  8 599 998

Medlen fördelas enligt den fördelningsmodell som kulturnämnden beslutade 2020-05-27. Enligt beslut på samma nämndssammanträde ska verksamhet för 2020 inte räknas med i fördelningen av stödet. Folkbildningsrådet har för fördelning av statsbidrag till studieförbund 2022 beslutat undanta även 2021 års verksamhet. Kulturförvaltningen följde 2022 det beslutet. Årets fördelning av stöd till studieförbund bygger därför på den verksamhet som inrapporterats för åren 2018, 2019 och 2022.

Kulturnämnden har gett i uppdrag åt Kulturförvaltningen att kontrollera rimligheten i den verksamhet som förbunden rapporterat in. Inför årets fördelning har respektive förbunds årsmöteshandlingar och verksamheternas utveckling gentemot bidragets storlek granskats och statistik har hämtats från Folkbildningsrådet. Inga ytterligare strykningar har inkommit för åren 2018–2019 eller 2022. Ibn Rushd har under 2022 inte uppnått de 250 studietimmar eller 50 unika deltagare som krävs för att vara berättigade till sitt fulla bidragsanslag för 2023. De beviljades därför halva anslaget enligt bidragsreglerna för studieförbunden. Resterande bidragsandel fördelas ut till de andra studieförbunden.

Mer information
Helena Smith (S)
ordförande, kulturnämnden
090-16 43 81
070-695 57 95
helena.smith@umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum