Umeå kommun

Behov av och kostnader för stöd och omsorg fortsätter att öka

Dela

Individ- och familjenämnden bedöms att i hög grad ha uppfyllt sitt grunduppdrag om att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens ansvarsområde. Det ekonomiska resultat för perioden januari-augusti, -36,8 mnkr, förklaras av i huvudsak av kostnadsökningar inom barn- och ungdomsvården och insatser för vuxna med skadligt bruk och beroende.

Individ- och familjenämndens delårsrapport för januari–augusti visar att inflödet av ärenden till nämndens verksamheter fortsätter att öka för samtliga målgrupper. Fler barn och unga bedöms behöva stöd och hjälp. Behov av konsultstödda familjehem och av extern institutionsvård är fortsatt större än budget. Fler vuxna med skadligt bruk och beroende har varit i behov av vård, boende och skyddsplaceringar. Genomsnittskostnaden per dygn för placering på HVB (hem för vård och boende) har sedan årsskiftet ökat med 28%. Behoven av insatser enligt LSS ökar även det i takt med att Umeå växer. Andelen ej verkställda beslut inom både socialtjänstlagen och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är fortsatt hög. Det främsta skälet till väntetiden är brist på lokal att bedriva verksamhet i. Rapporten visar också att visar att antalet hushåll med försörjningsstöd fortsätter att minska, att sjukfrånvaron är lägre jämfört med samma period 2022 och att verksamheterna i stor omfattning lyckats rekrytera de sommarvikarier de haft behov av.

– Nämnden har lyckats minska kostnaderna för försörjningsstöd och fler vuxna går vidare till ett arbete. Det gör också att barnfattigdomen i Umeå fortsätter sjunka, vilket är fantastiskt glädjande. Vi har också en positiv utveckling med markant färre sjukskrivningar i förvaltningen.  Samtidigt har vi kraftigt ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar. De ökade kostnaderna för HVB-placeringar har nämnden svårt att påverka och det förklarar mycket av det ekonomiska underskottet. Det är tillsammans med personalbristen i samhället våra största och svåraste utmaningar, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Nämndens ekonomiska resultat till och med augusti

Individ- och familjenämndens resultat för perioden januari-augusti (-36,8 mnkr) förklaras av funktionshinderomsorg (+2,7 mnkr), gemensamma kostnader (+9,9 mnkr), ensamkommande barn
(-1,9 mnkr), försörjningsstöd (+3,0 mnkr) samt individ- och familjeomsorg (-50,5 mnkr). Individ- och familjenämndens nettokostnader (1 080 mnkr) har ökat med 12,3% (119 mnkr) i jämförelse med 2022. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 5,1 % (82 mnkr).

– Det är dystra siffror och en minst lika dyster prognos vad gäller kommande åren. Min uppfattning är att läget är akut. För att nämnden ska klara av sitt grunduppdrag anser vi att nämnden bör få ökade ekonomiska förstärkningar för att möta behoven. Dessutom anser vi att samverkan över nämnderna för att klara kompetensförsörjningen är nödvändigt, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden. 

Årsprognos

Årsprognosen för 2023 fastställs efter augusti till -65,0 mnkr. Prognosen baseras på att de höga kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen är fortsatt höga och att kostnader inom funktionshinderomsorgen minskar. Kostnader för förändrade dygnsviloregler efter 1 oktober beräknas också ha en negativ inverkan på nämndens ekonomiska prognos.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum