Umeå kommun

Inflationen ger stora kostnadsökningar för fritidsnämndens verksamheter

Dela

Fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat efter årets åtta första månader. Underskottet beror främst på kostnader för SM-veckan och pågående inflation som har inneburit ökade kostnader för framför allt bad- och driftverksamheten.

För stora delar av fritidsnämndens verksamheter har fokus under året legat på förberedelser inför och genomförande av SM-veckan vilket påverkat den ordinarie verksamheten och inneburit omprioriteringar av resurser. Resultatet blev en riktig idrottsfest med 25 idrotter, nöjda deltagare, mycket publik och stor medial uppmärksamhet.

– SM-veckan var ett fantastiskt idrottsarrangemang och en stor folkfest. Det är många på förvaltningen och i andra delar kommunen som gjort ett otroligt bra jobb men det har också inneburit bland annat många övertidstimmar, minskade intäkter på grund av att vi hade Navet stängt för allmänheten samt höga kostnader för nämnden, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

För perioden januari till augusti redovisar fritidsnämnden en budgetavvikelse på -12 miljoner kronor. SM-veckan står för -9 miljoner kronor vilket framför allt beror på inflation, ökade kostnader för arenaanpassningar samt el och fiberdragning för SVT:s räkning. Underskottet är dock missvisande då medfinansiering om 6,5 miljoner kronor inte finns med i redovisningen. Kommunen ska medfinansiera ytterligare 1,5 miljoner kronor samt Umeå kommunföretag 5 miljoner.

Även ordinarie verksamhet drabbad av ökad inflation

Fritidsförvaltningens ordinarie verksamhet påverkas också negativt av inflationen där bland annat badverksamheten har ett underskott som främst beror på höjda hyror samt ökade kostnader för el, värme och vatten. Även Fritid drift redovisar ett underskott som delvis kan kopplas till inflationen som har medfört ökade kostnader för el, fjärrvärme, drivmedel samt reparation av maskiner och fordon. De stora kostnadsökningarna innebär att driftverksamheten nu ser över kvalitetsnivåerna.

Prognosen på helår är -4,9 miljoner kronor för fritidsnämnden, där -3,5 miljoner kronor avser SM-veckan och -1,4 miljoner kronor avser ordinarie verksamhet. Budgetavvikelsen för verksamheterna förväntas minska kommande månader eftersom september–december brukar innebära goda intäkter för inomhusanläggningarna. Prognosen förutsätter att nämnden får ersättning om 1 miljon kronor från Inab på grund av att Navet hölls stängt under 2020.

Prognosen för investeringsbudgeten visar på ett överskott på 6,3 miljoner kronor. Orsaken är att upphandlingen av två konstgräsplaner har överklagats och de kommer inte att hinna bytas i år. I övrigt görs bedömningen att resterande budget kommer att användas.

Mer information

Nämndens sammanträde pågår till cirka 16.30.

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum