Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till detaljplanen för Järvedstrand. Prognosen visar något bättre resultat än budgeterat och utveckling av Åsbergets friluftsområde var några av kommunstyrelsens ärenden idag.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 oktober 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll. https://www.ornskoldsvik.se/om-kommunen/politiska-beslut-och-handlingar/sammantradeshandlingar-och-protokoll

Detaljplan för Järvedstrand till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till detaljplanen för Järvedstrand, ett nytt område i attraktivt läge vid Örnsköldsviksfjärden. Exploatören Byggsigurd AB planerar för att uppföra ett antal friliggande villor, kedjehus, radhus samt flerbostadshus i området. Kommunstyrelsen godkände också exploateringsavtalet för fastigheten Järved 1:101 samt del av fastigheten Järved 1:326 vid dagens sammanträde. Bakgrunden till det aktuella ärendet är att länsstyrelsen upphävde detaljplanen i december 2022. Efter detta har arbetet fortsatt för att resultera i revidering och färdigställande av nya handlingar.

Något starkare resultat i prognosen än budgeterat

I tertialuppföljningen i september är kommunens prognostiserade resultat +18 miljoner kronor, vilket är starkare än den nollbudget som fullmäktige beslutade om i november 2022. Resultatet är dock svagare än fjolårets och som för övriga kommuner gäller det att resultatmässigt hantera nuläget så bra som möjligt då utsikterna för 2025 och framåt ser betydligt bättre ut. Prognosen innebär en bedömning om att balanskravet för 2023 infrias.

Digitalt inkluderingsarbete pågår i flera verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår att Erika Sjödins (C) och Liisi Hägglunds (C) motion med rubriken ”Bryt de äldres digitala utanförskap” ska avslås av fullmäktige. Motionen omfattar start av ett digitalt seniorcenter på kommunens hemsida, att delar av seniorcentret läggs ut på lokala studieförbund och att internetuppkoppling ska finnas på alla rum på kommunens samtliga vård-, omsorgs- och LSS-boenden. Wifi-uppkoppling finns redan på samtliga särskilda boenden och arbete pågår med uppkoppling till LSS-boenden. Digitalt inkluderingsarbete som inriktas till seniorer och andra målgrupper sker inom olika verksamheter redan idag, däribland på biblioteket, i kontaktcenter, genom särskilda fokusveckor och genom utveckling av e-tjänster, IT-stöd och webbplatser.

Extra medel till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till begäran om nio miljoner kronor extra skattemedel för tillfälligt ökade politiska kostnader och fastighetsunderhåll.

Ingen policyändring i år

Motionen från Carolina Sondell (S) och Michael Carlsson (V) om förändring av policy för god ekonomisk hushållning när det gäller användning av medel från resultatutjämningsreserv ska avslås, föreslår kommunstyrelsen. Lagändringar kring resultatutjämningsreserven föreslås träda i kraft 1 januari 2024 och användningen av reserven blir då mer flexibel. Efter lagändringen föreslås en revidering av kommunens policy för god ekonomisk hushållning.

Nya styrdokument inom personalområdet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den nya koncerngemensamma personalpolicyn och den nya arbetsmiljöpolicyn som ersätter tidigare dokument inom förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen. Dessa dokument inom personalområdet är en del i arbetet för ett ledarskap som präglas av en tillitsbaserad ledning och styrning. Personalpolicyn innehåller områdena delaktighet och inflytande, hållbart arbetsliv och arbetsmiljö, likabehandling, lönepolitik samt utvecklas och lära nytt. Arbetsmiljöpolicyn handlar om målsättningen om friska och trygga arbetsplatser där medarbetarna inte utsätts för fysiska, organisatoriska eller sociala risker.

Åsbergets friluftsområde ska utvecklas

Norra Åsbergets friluftsområde ska utvecklas, och kommunstyrelsen föreslår nu att fullmäktige ska godkänna att den plan som föreslås. Geografiskt ligger området väl till så att många får möjlighet till rekreation på nära avstånd. Detta genom att befintliga stigar tillgängliggörs ytterligare genom att man dikar, lägger trummor och jämnar till mark.

Risk- och sårbarhetsanalys presenterad

Risk- och sårbarhetsanalysen för 2024-2027 godkändes av kommunstyrelsen idag. Enligt lag ska kommuner och regioner analysera vilka extraordinära händelser som kan hända i fredstid och hur de kan påverka den egna verksamheten.

Övriga ärenden:
Verksamhetsuppföljning september 2023

Ekonomiskt läge 2024-2026

Återrapportering av uppdrag, åtgärder för att minska kommunkoncernens koncernbidrag 2024 till Örnsköldsvik Airport.

Yttrande, vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser

Yttrande, nya trafikföreskrifter för statliga vägar gällande långa fordonståg i Västernorrlands län

Yttrande, beslutsgång för strategier i Örnsköldsviks kommun

Redovisning av genomförda upphandlingar 1 januari 2023 – 30 juni 2023

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, september 2023

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, september 2023

Redovisning av e-förslag beslutade av nämnd samt e-förslag som fått för få röster för att beredas

Återrapportering av uppdrag, utredning av grön rutt för avfallshantering

Medlemskap i NTF Västernorrland, efter återremiss

Antagande av reviderad instruktion för kommunala seniorrådet

Tilläggsavtal till gällande köpeavtal, Gullvivan 4

Avsägelse och fyllnadsval, kontaktpolitiker i Sveriges Ekokommuner och i Klimatkommunerna efter Ulf-Åke Oldenborg (KD)

Avsägelse och fyllnadsval, ledamot och ordförande i kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott, förhandlingsutskottet, tillgänglighetsrådet, budgetsamrådet, ordförande i kommunala seniorrådet, ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens ekonomiutskott, Bizmaker efter Lars Näslund (M)

Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott efter Lena Lindgren

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Nyckelord

Kontakter

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice. Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum