Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj

Dela

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska

Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor.

I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans.

(M), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande. 

29 miljoner kronor till renovering av lokaler för Hörsel och balans

Sjukhusstyrelsen beslutade vid sitt möte att godkänna Akademiska sjukhusets investeringsutgift på 29 miljoner kronor för projektet Renovering av byggnad N2 för att tillskapa lokaler för verksamheten Hörsel och balans. Beslutet gäller under förutsättning av att investeringsmedel avsätts i Regionplan och budget 2025 – 2027, som fastställs av regionfullmäktige.

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten Hörsel och balans idag bedriver sin verksamhet i lokaler som är undermåliga. En stor del av medarbetarna upplever besvär av inomhusmiljön. Anmälan om arbetsskada har gjorts vid flera tillfällen, med hot om skyddsstopp. Det är sedan tidigare planerat att riva hus P1, som idag inrymmer verksamheten, då det inte finns någon möjlighet till tillfredställande renovering med dagens krav. Nu föreslås i stället att utrymmen ställs i ordning för verksamheten i byggnad N2, ingång 78–79.

Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande beräknas till drygt 39 miljoner kronor, men dels finns redan pengar tilldelade för det nu avslutade programarbetet, dels belastar vissa kostnader Fastighet och service. Vid renoveringen ska det bland annat tillskapas åtta helt ljudisolerade hörselburar. Verksamheten bedriver bland annat hörselprov, insättning av cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat, samt KBT-behandling för patienter med tinnitus och/eller ljudkänslighet.

Den palliativa vården kan komma att förstärkas

Den palliativa vården (vård i livets slutskede) ska även i fortsättningen styras genom två separata organisationer, en för Akademiska sjukhuset och en för Lasarettet i Enköping, men samverkan mellan dessa ska förstärkas. I samband med budgetprocessen ska Region Uppsala också undersöka möjligheterna att förstärka den palliativa vården. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Även i fortsättningen kommer det alltså att finnas en organisation på Akademiska sjukhuset och en på Lasarettet i Enköping för den palliativa vården. Men en samverkande ledningsgrupp på tjänstepersonnivå mellan sjukhusen inrättas nu.  

Därtill föreslås flera åtgärder för en långsiktigt hållbar verksamhet som motsvarar invånarnas behov. Så som att förstärka det palliativa konsultteamet, att inrätta en regiongemensam remissbedömning, och att se över bemanningen och antalet slutenvårdsplatser inom den specialiserade palliativa vården. Beslutet nämner även att fortsätta implementera och utveckla den länsövergripande samverkansmodellen för palliativ vård i hemmet, samt att utveckla den palliativa vården för barn och unga med fokus på ansvar, samarbete och organisation.

En förstärkning av det palliativa konsultteamet bedöms vara mest angeläget. Förslaget är att utöka teamet med fyra läkare och ytterligare två sjuksköterskor. Kostnad för detta beräknas till cirka fyra miljoner kronor årligen. Övriga förslag beräknas med en uppskattning kosta runt 23 miljoner kronor. I alla dessa delar hanteras dock finansieringen inom den vanliga budgetprocessen. Verksamheten och effekterna av den nu beslutade förändringen ska följas upp i maj 2025.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye