Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 maj

Dela

Region Uppsala vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans

Prognosen för Region Uppsalas årsresultat försämrades ytterligare mellan mars och april månad, och pekar nu mot ett resultat på drygt minus 1,5 miljarder kronor. Därför beslutade regionstyrelsen idag att Region Uppsala ska vidta åtgärder. Bland annat ska antalet anställda minskas, och kostnader för tjänsteresor, övernattningar, möten och konferenser ska också minska.

Region Uppsala försämrar alltså sin årsprognos, efter april månads utgång, till drygt minus 1,5 miljarder kronor för helåret 2024. Det är en försämring med 145 miljoner kronor sedan föregående månad. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets prognostiserade balanskravsresultat minus 1 033 miljoner kronor, vilket är 1 033 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat.

Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer, samt långsammare effekt av kostnadsminskande åtgärder än planerat. Vid april månads utgång hade exempelvis Akademiska sjukhuset en årsprognos på närmare minus 1,2 miljarder kronor. Det ekonomiska läget är allvarligt, vilket innebär att arbetet med att minska kostnader behöver intensifieras ytterligare för att Region Uppsala ska kunna närma sig en ekonomi i balans.

Därför fattade nu regionstyrelsen en serie av beslut, för att regionen ska kunna nå en ekonomi i balans. Bland annat ska antalet årsarbetare minska. Kostnader för tjänsteresor, övernattningar, möten och konferenser ska minska. Kostnader för externa konsulter ska också minska. Vidtagna åtgärder, inklusive effekter, ska återrapporteras tertialvis i ordinarie uppföljning. Därtill ska ekonomistyrningen på Akademiska sjukhuset stärkas. Sedan tidigare har sjukhusstyrelsen fattat beslut om att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration.

(M), (L) och (KD) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. 

Barnmorskeledd förlossningsenhet samt hemförlossning införs

Region Uppsala ska införa en barnmorskeledd förlossningsenhet senast under 2026. Region Uppsala ska också erbjuda regionfinansierad hemförlossning senast under 2026. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. En genomförandeplan ska redovisas till regionstyrelsens sammanträde i oktober 2024, med en delrapport i september 2024.

Bakgrunden till beslutet är att det i Regionplan och budget 2024 - 2026 beslutades att Region Uppsalas förlossningsvård ska utvecklas genom att erbjuda förlossningsvård på flera nivåer. Den födande kvinnan ska i största möjliga utsträckning erbjudas möjlighet att välja var och hur hon vill föda. Den högsta vårdnivån är, enligt ärendets handlingar, inte nödvändig för alla. Därför ska Region Uppsala alltså införa regionfinansierade hemfödslar och en barnmorskeledd enhet som ett alternativ, om uppsatta kriterier möts.

Enligt Socialstyrelsen kan barnmorskeassisterad hemförlossning vara aktuellt för vissa gravida med en okomplicerad graviditet, om de har fött barn tidigare och önskar föda hemma. En barnmorskeledd förlossningsenhet kan å sin sida beskrivas som en förlossningsenhet där ungefär samma vård erbjuds i en vårdlokal, som den som hembarnmorskor kan ge i hemmet.

Här sätter Socialstyrelsen upp två villkor: den barnmorskeledda förlossningskliniken behöver ha ett etablerat samarbete med den sjukhusbaserade förlossningsvården, som vid behov säkerställer ett mycket snabbt akut omhändertagande. Och den barnmorskeledda förlossningskliniken bör endast handlägga gravida med okomplicerade graviditeter, som har fött barn tidigare.

Nu börjar alltså Region Uppsalas arbete med att beskriva och definiera den barnmorskeledda förlossningsenheten. En möjlig lokal med lämplig lokalisering i förhållande till Akademiska sjukhuset behöver identifieras, iordningsställas och utrustas. Därtill ska en organisation för styrning och ledning samt en organisation för drift tas fram, jämte nödvändiga rutiner, rekrytering av personal med mera.

(M), (KD), (L) och (SD) yrkade på återremiss. (KD) yrkade i andra hand på bland annat att hemförlossning borde ske inom ramen för ett vårdval. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med liggande förslag. (M), (L) och (KD) reserverade sig mot detta. 

(KD) fick igenom ett tilläggsyrkande om att arbetet med att säkerställa att kvinnor i förlossningens aktiva fas erbjuds kontinuerligt stöd av en barnmorska tills förlossningen är över prioriteras, i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Region Uppsala krigsplacerar all sin tillsvidareanställda personal

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att alla tillsvidareanställda medarbetare i Region Uppsala ska krigsplaceras. Detta för att regionen ska kunna fullgöra sitt samhällsviktiga uppdrag även under höjd beredskap och krig.

Bakgrunden till beslutet är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats, det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. I likhet med övriga regioner, kommuner och myndigheter ingår Region Uppsala i Sveriges totalförsvar. Uppgiften är att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna kan upprätthållas både i fredstid och vid höjd beredskap.

Att vara krigsplacerad innebär att en person tas i anspråk av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Detta regleras i lagen om totalförsvarsplikt.

Fördelen med att krigsplacera personalen är att organisationen vet vilken personal den har tillgång till. Genom krigsplacering möjliggörs också planeringsåtgärder, så som utbildning och övning. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara – eller komma att bli – krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns tillgängliga om regeringen beslutar om höjd beredskap.

Regional handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa ska tas fram

En regional handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska tas fram. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Den nationella handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) slutredovisades till regeringskansliet i juni 2023. Genom dialog med de centrala aktörerna inom SRHR har det framkommit att en regional handlingsplan är nödvändig för ett sammanhållet SRHR-arbete, och för att prioritera insatser.

Framtagandet av en regional handlingsplan tänks alltså bidra till effektivisering, prioritering av insatser, samt ett större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Då aktiviteterna berör både Region Uppsala och kommunerna är tanken att arbetet ska samordnas inom existerande samverkansforum för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).

(M) yrkade på avslag och reserverade sig mot beslutet. 

Avsiktsförklaring för vårdbyggnad i Bergsbrunna godkänd

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en avsiktsförklaring för en vårdbyggnad i Bergsbrunna.

Bakgrunden är att Uppsala kommun planerar för en framtida utbyggnad i Bergsbrunna, kallad Sydöstra staden. Bostäder, kontor och serviceutbud ska byggas vid den planerade nya tågstationen i Bergsbrunna. Hit ska även den planerade spårvägen gå. Kommunen räknar med en utbyggnad av cirka 21 500 bostäder till år 2050.

Genom sitt utvecklingsbolag SUSAB önskar Uppsala kommun teckna en avsiktsförklaring med Region Uppsala om en lokalyta för en framtida vårdbyggnad i stadsnoden. Region Uppsalas bedömning är att det sannolikt kommer att finnas behov av lokalyta för ett vårdcentrum som bland annat omfattar vårdcentral, närvårdsplatser, jourverksamhet och röntgen. Det kommer sannolikt också finnas behov av lokalyta för två tandvårdskliniker.

Dagens beslut om en avsiktsförklaring är avhängigt av att Uppsala kommuns planer för Sydöstra staden också verkligen realiseras.

(M) och (SD) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. 

Region Uppsalas arbete mot oegentligheter intensifieras

Arbetet mot oegentligheter ska intensifieras och systematiseras i syfte att säkerställa regionens regelefterlevnad. Regiondirektören får i uppdrag att se till att Region Uppsala har uppdaterade styrdokument och utbildningar som stöd för medarbetare och chefer. Vidtagna åtgärder ska redovisas till regionstyrelsen i oktober 2024. Dessa tre beslut fattade regionstyrelsen vid sitt möte.

Region Uppsala arbetar redan idag mot korruption, jäv och andra oegentligheter. Förmågan att förebygga, upptäcka och förhindra oegentligheter har stärkts, mycket arbete är genomfört eller har påbörjats. Exempelvis finns sedan tidigare en visselblåsartjänst där man anonymt kan anmäla missförhållanden i verksamheten. Nyligen har regionen också inrättat en speciell funktion som får i uppgift att ta ett helhetsgrepp på välfärdsbrottsligheten. Regionen har vidare genomfört en särskild utbildningsinsats om korruption och jäv som riktar sig till bland annat alla styrelsers och nämnders presidier. Instruktionen om hur bisysslor ska hanteras i regionen har också uppdaterats och stramats upp.

Dock finns, enligt ärendets handlingar, behov av ytterligare arbete för att säkerställa att regionen har tillräckliga styrdokument inom området, samt att förvaltningarna följer det regelverk som finns. Vidare behöver det säkerställas att medarbetare och förtroendevalda får det stöd och den utbildning som behövs. Därav dagens beslut i regionstyrelsen. 

(M), (KD), (L) och (SD) yrkade på avslag då de inte såg att ärendet innehöll något nytt och reserverade sig mot beslutet. 

Avsiktsförklaring kring life science-kluster godkänd

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en avsiktsförklaring mellan Region Uppsala och Region Stockholm om att gemensamt utveckla och stärka life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen. Även ytterligare intresserade organisationer kan komma att delta.

Bakgrunden till beslutet är att regionstyrelsen i Region Stockholm har fattat beslut om att utreda och skapa förutsättningar för det framtida life science-klustret i Stockholmsregionen. Regionstyrelsen beslutade då att även aktörer inom Uppsala län skulle kunna ingå i klustrets geografiska ansvarsområde. Förfrågan om intresse av att samverka har gått från Region Stockholm till Region Uppsala, som nu alltså ställer sig positiva till idén.

Under november 2023 deltog en bredare grupp av aktörer från Uppsala län och Stockholms län i workshops för att reflektera över möjligheten att skapa en gemensam identitet för life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen och vilka behov en sådan klusteridentitet skulle möta. Genomgående uppvisades ett betydande intresse och behov av att stärka samarbetet. 

Enligt tjänsteutlåtandet tävlar alla städer och regioner i världen just nu om tillgång till kompetens, kapital och etableringar. Tillsammans med Stockholm blir Uppsala en del av något större, med både en större befolkningsmängd (kompetens) och en starkare ekonomi (kapital). Tillsammans finns omkring 50 procent av svensk life science i Uppsala och Stockholm, och med en gemensam identitet stärks möjligheterna att påverka såväl nationellt som internationellt.

(M) och (L) lämnade ett särskilt yttrande.

Initiativ om vänregion i Ukraina bifölls

I februari inkom Björn Owe Björk (KD) med ett initiativ om att samverkan ska ske med Uppsala kommun om att ta fram ett förslag på en vänregion i Ukraina. Detta i syfte att skapa ett långsiktigt samarbete där Region Uppsala och Uppsala kommun kan bidra till återuppbyggnad och utveckling i Ukraina. Vid sitt möte biföll regionstyrelsen initiativet.

En inledande diskussion har nu påbörjats med tjänstepersoner på Uppsala kommun om att komplettera kommunens arbete för vänortsamverkan med Lviv i Ukraina. Initialt verkar det finnas goda möjligheter till samverkan där Region Uppsalas verksamhetsområden kan komplettera vänortsarbetet i flera delar. Förändring från vänort till vänregion är dock mer komplext. En återrapport med förslag till vänort eller vänregion kan tidigast ske efter det att Uppsala kommuns interna arbete i frågan har kommit längre.

Initiativ om förändringar kring pensionen avslogs

I februari inkom Jonathan Sanabria Othén (SD) med ett initiativ om ”bättre villkor för medarbetare” vad gäller pensionen. Enligt initiativet skulle medarbetare bland annat upplysas om möjligheten att flytta sin pensionsförsäkring till andra bolag. Vid sitt möte avslog regionstyrelsen initiativet, svaret kan som vanligt läsas i sin helhet i de handlingar som bifogas detta utskick.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye