Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

44 projekt för unga får dela på 19,9 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2019 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 8 oktober, fick MUCF in totalt 98 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 33 projekt och fördelar cirka 13,5 miljoner kronor (1 201 712 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar.

- Det har varit ett högt tryck på projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 är den totala budgeten inom Erasmus+ fortsatt hög och vi bedömer att MUCF kan bevilja fler projekt än under 2019, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF.   

MUCF fick 14 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (567 088 euro) i bidrag till elva projekt i bland annat Visby, Borås och Stockholm.

Under 2019 har MUCF även beviljat tio svenska organisationer en så kallad Quality Label, en kvalitetsmärkning som innebär att organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. Bland de organisationer som i år fått kvalitetsmärkningen finns Posithiva gruppen i Stockholm, Mundekulla kursgård i Långasjö och Örnsköldsviks kommun.

- Intresset från svenska organisationer och kommuner att bedriva volontärverksamhet ökar. Det är väldigt positivt eftersom vi vet vilket kraftfullt verktyg Europeiska Solidaritetskåren är för unga och för verksamheter. Under 2020 fortsätter vi att informera om möjligheterna att genomföra projekt i Europa och i lokalsamhället, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 33 projekt, till exempel:

  • Positive Youth Ölands Folkhögskola i Kalmar får medel för projektet "North-South Cooperation for Local Youth" som är ett contact-making event för ungdomsledare. Syftet är att vidareutbilda och förbättra kvaliteten på samarbetet mellan elva organisationer i Europa. 26 deltagare från Sverige, Danmark, Portugal, Litauen, Estland, Spanien, Bulgarien, Turkiet, Italien och Norge samlas i Portugal för att inleda samarbete inom ramen för EU:s nya ungdomsstrategi 2019-2027 (EU Youth Strategy: Engaging, Connecting and Empowering young people). Deltagarna ska vara minst 18 år och icke-formella metoder som lekar, gruppövningar, presentationer och projektskapande används.
  • European Youth Parliament Sweden i Stockholm för projektet "Crossroads - The Future of Our Great Challenges" som samlar 110 ungdomar till en ungdomskonferens i Göteborg, 20–23 mars. Deltagarna, främst gymnasieungdomar, kommer från Sverige, Danmark, Finland, Grekland, Spanien, Irland, Nederländerna och Storbritannien. Deltagarna indelas i nio utskott som alla tilldelats ett samhällsproblem. Syftet är att utveckla ungas omvärldsförståelse, samarbetsförmåga och kritiska tänkande.
  • Stiftelsen Fryshuset i Stockholm för ett projekt som heter "Inclusive youth work for community development". Tillsammans med partner från Nederländerna, Sverige och Armenien ska projektet utveckla nya metoder, verktyg och stödmaterial för ungdomsarbete i Armenien, baserade på en gedigen behovsanalys gällande situationen för utsatta ungdomar i Yerevan. Verksamheten har en inriktning på social inkludering men ska också ta upp frågor om aktivt medborgarskap, anti-diskriminering och mänskliga rättigheter ingår. Projektet syftar också till att lägga en grund för fortsatt samarbete mellan länder i det Östra partnerskapet och EU.
  • Youth Power/Ung Kraft i Göteborg kommer att utföra projektet "Peer-to-peer youth work connections" som ska ge stöd till personer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas) samt ta fram egna nätverk. Ungdomsledarna kommer också att anordna lokala aktiviteter för att sprida metoderna, bland annat rollspel, utställningar och grupparbeten. Projektet ska leda fram till i en kurs i Göteborg i augusti 2020 för 25 ungdomsledare, från Sverige, Kroatien, Slovenien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till elva projekt, till exempel:

  • Relearn Suderbyn i Visby ska i projektet "Green Skills X"  ta emot sex volontärer som är på plats under ett år. Tre volontärer börjar under våren 2020 och tre under hösten 2020. Två av volontärerna är bosatta i Sverige och med begränsade möjligheter, till exempel från socioekonomiskt utsatta områden och unga med funktionsnedsättning. Övriga volontärer är från Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike. Organisationen driver en eko-by på Gotland där volontärerna kommer att bo och vara en del av samhället. Projektets fokus är att undersöka möjligheter till ett mer hållbart sätt att leva. Volontärerna får arbeta i eko-byns trädgård med hållbar odling och matlagning, ekologiskt byggande och hantverk. I projektet ingår också konflikthantering, kommunikationsmetoder och projektarbete.
  • Borås Stad, Fritid och Folkhälsa tar emot fyra volontärer i projektet "Hässlehuset and Trandö" som fördelas på två olika fritidsgårdar, en som ligger på landsbygden och en som ligger i ett socialt utsatt område av kommunen. Volontärerna ska arbeta med aktiviteter på fritidsgårdarna mellan februari 2020 och mars 2021. Syftet är att aktivera unga till att vara delaktiga i samhället och att öka rörligheten för unga inom Europa. Volontärerna sätter en internationell prägel på verksamheten och kan komma med idéer och förbättringsförslag.
  • Posithiva Gruppen i Stockholm är en svensk patientorganisation för personer som lever med HIV. Organisationen vill öka kunskapen och minska stigmat kring HIV i det svenska samhället. I projektet "Positive Solidarity Project" tar organisationen emot en volontär som lever med HIV i ett annat europeiskt land. Syftet är att skapa rum för mötesplatser och utbyten mellan unga personer som lever med HIV i Europa. Volontären är på plats nio månader (projekttid 1 januari 2020 till 31 mars 2021)och får då möjlighet att delta i organisationens sociala aktiviteter, kunskapshöjande insatser, events, festivaler, konferenser med mera.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, första rundan för 2020 har deadline den 5 februari och beslut om bidrag väntas vara klara i slutet av april.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”28.5.2020 13:51:57 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans. - Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF förd

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mi

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen7.5.2020 09:19:32 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar. - Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg. En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre. MUCF har även intervj

Rekordmånga elever röstade - men få friskolor, särskolor och yrkesprogram deltog i skolvalen30.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Rekordmånga elever (totalt 450 000) röstade vid skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019. Valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Men det finns stora skillnader i landet. Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval. Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor. De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet och 1998 började valresultaten att sammanställas nationellt. Sedan 2002 har MUCF, på uppdrag av regeringen, samordnat skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor och sedan 2014 även till Europaparlamentet. Vid Skolval 2018 och 2019 samarbetade MUCF med Skolverket, Valmyndigheten, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige. Flera andra organisationer genomförde olika projekt om demokratifrågor. Alla högstadie- och gymn

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  9.4.2020 16:19:54 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. - Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de be

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum