Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

44 projekt för unga får dela på 19,9 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2019 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 8 oktober, fick MUCF in totalt 98 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 33 projekt och fördelar cirka 13,5 miljoner kronor (1 201 712 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar.

- Det har varit ett högt tryck på projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 är den totala budgeten inom Erasmus+ fortsatt hög och vi bedömer att MUCF kan bevilja fler projekt än under 2019, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF.   

MUCF fick 14 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (567 088 euro) i bidrag till elva projekt i bland annat Visby, Borås och Stockholm.

Under 2019 har MUCF även beviljat tio svenska organisationer en så kallad Quality Label, en kvalitetsmärkning som innebär att organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. Bland de organisationer som i år fått kvalitetsmärkningen finns Posithiva gruppen i Stockholm, Mundekulla kursgård i Långasjö och Örnsköldsviks kommun.

- Intresset från svenska organisationer och kommuner att bedriva volontärverksamhet ökar. Det är väldigt positivt eftersom vi vet vilket kraftfullt verktyg Europeiska Solidaritetskåren är för unga och för verksamheter. Under 2020 fortsätter vi att informera om möjligheterna att genomföra projekt i Europa och i lokalsamhället, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 33 projekt, till exempel:

  • Positive Youth Ölands Folkhögskola i Kalmar får medel för projektet "North-South Cooperation for Local Youth" som är ett contact-making event för ungdomsledare. Syftet är att vidareutbilda och förbättra kvaliteten på samarbetet mellan elva organisationer i Europa. 26 deltagare från Sverige, Danmark, Portugal, Litauen, Estland, Spanien, Bulgarien, Turkiet, Italien och Norge samlas i Portugal för att inleda samarbete inom ramen för EU:s nya ungdomsstrategi 2019-2027 (EU Youth Strategy: Engaging, Connecting and Empowering young people). Deltagarna ska vara minst 18 år och icke-formella metoder som lekar, gruppövningar, presentationer och projektskapande används.
  • European Youth Parliament Sweden i Stockholm för projektet "Crossroads - The Future of Our Great Challenges" som samlar 110 ungdomar till en ungdomskonferens i Göteborg, 20–23 mars. Deltagarna, främst gymnasieungdomar, kommer från Sverige, Danmark, Finland, Grekland, Spanien, Irland, Nederländerna och Storbritannien. Deltagarna indelas i nio utskott som alla tilldelats ett samhällsproblem. Syftet är att utveckla ungas omvärldsförståelse, samarbetsförmåga och kritiska tänkande.
  • Stiftelsen Fryshuset i Stockholm för ett projekt som heter "Inclusive youth work for community development". Tillsammans med partner från Nederländerna, Sverige och Armenien ska projektet utveckla nya metoder, verktyg och stödmaterial för ungdomsarbete i Armenien, baserade på en gedigen behovsanalys gällande situationen för utsatta ungdomar i Yerevan. Verksamheten har en inriktning på social inkludering men ska också ta upp frågor om aktivt medborgarskap, anti-diskriminering och mänskliga rättigheter ingår. Projektet syftar också till att lägga en grund för fortsatt samarbete mellan länder i det Östra partnerskapet och EU.
  • Youth Power/Ung Kraft i Göteborg kommer att utföra projektet "Peer-to-peer youth work connections" som ska ge stöd till personer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas) samt ta fram egna nätverk. Ungdomsledarna kommer också att anordna lokala aktiviteter för att sprida metoderna, bland annat rollspel, utställningar och grupparbeten. Projektet ska leda fram till i en kurs i Göteborg i augusti 2020 för 25 ungdomsledare, från Sverige, Kroatien, Slovenien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till elva projekt, till exempel:

  • Relearn Suderbyn i Visby ska i projektet "Green Skills X"  ta emot sex volontärer som är på plats under ett år. Tre volontärer börjar under våren 2020 och tre under hösten 2020. Två av volontärerna är bosatta i Sverige och med begränsade möjligheter, till exempel från socioekonomiskt utsatta områden och unga med funktionsnedsättning. Övriga volontärer är från Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike. Organisationen driver en eko-by på Gotland där volontärerna kommer att bo och vara en del av samhället. Projektets fokus är att undersöka möjligheter till ett mer hållbart sätt att leva. Volontärerna får arbeta i eko-byns trädgård med hållbar odling och matlagning, ekologiskt byggande och hantverk. I projektet ingår också konflikthantering, kommunikationsmetoder och projektarbete.
  • Borås Stad, Fritid och Folkhälsa tar emot fyra volontärer i projektet "Hässlehuset and Trandö" som fördelas på två olika fritidsgårdar, en som ligger på landsbygden och en som ligger i ett socialt utsatt område av kommunen. Volontärerna ska arbeta med aktiviteter på fritidsgårdarna mellan februari 2020 och mars 2021. Syftet är att aktivera unga till att vara delaktiga i samhället och att öka rörligheten för unga inom Europa. Volontärerna sätter en internationell prägel på verksamheten och kan komma med idéer och förbättringsförslag.
  • Posithiva Gruppen i Stockholm är en svensk patientorganisation för personer som lever med HIV. Organisationen vill öka kunskapen och minska stigmat kring HIV i det svenska samhället. I projektet "Positive Solidarity Project" tar organisationen emot en volontär som lever med HIV i ett annat europeiskt land. Syftet är att skapa rum för mötesplatser och utbyten mellan unga personer som lever med HIV i Europa. Volontären är på plats nio månader (projekttid 1 januari 2020 till 31 mars 2021)och får då möjlighet att delta i organisationens sociala aktiviteter, kunskapshöjande insatser, events, festivaler, konferenser med mera.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, första rundan för 2020 har deadline den 5 februari och beslut om bidrag väntas vara klara i slutet av april.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

"MUCF-dagarna 2020” lyfter hat och hot mot civilsamhället och unga  1.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Hat och hot mot företrädare för det civila samhället är i fokus på digitala ”MUCF-dagarna 2020” i dag, den 1 december. - Den som är aktiv i den offentliga debatten i dag kan förvänta sig att ta emot hot och hat över olika sociala forum. Det påverkar vem som vill engagera sig i den allmänna debatten och politiken och i värsta fall även beslutsfattandet i sig, säger Carl Heath, som deltar på MUCF-dagarna. I september överlämnade han betänkandet om det demokratiska samtalet i en digital tid till regeringen. I augusti 2018 utsåg regeringen Carl Heath, utbildningsdirektör vid forskningsinstitutet RISE, som särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Utredningen skulle i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. I september i år överlämnades betänkandet ”Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat” till rege

Ungas roll i EU sätts i fokus när ”MUCF-dagarna 2020” startar30.11.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

I dag, 30 november, inleder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor den digitala konferensen ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus under den första dagen är EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi som tagits fram av unga runt om i Europa. - Vi lyfter behovet om att prata om EU, vi tar de strategiska dokumenten och visar konkret hur de kan användas i kommuner och regioner, säger Ellen Gosdoum, chef för internationellt samarbete på MUCF. MUCF har i år fått ställa in den årliga rikskonferensen i Stockholm på grund av coronapandemin. I stället satsar myndigheten på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. Under fyra dagar lyfts frågor kring EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. - EU:s ungdomsstrategi är ett dokument som kan hjälpa oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. Strategin är antagen av alla EU:s medlemsstater och är också godkänd av ministe

Coronapandemin får MUCF att ställa om – satsar på nationell, digital konferens23.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Under fyra dagar, 30 november till 3 december, arrangeras digitala ”MUCF-dagarna 2020”. I fokus är EU:s ungdomspolitik, hot och hat mot civilsamhällets företrädare, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessutom presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en ny rapport om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i skolans värld. Bland de som bidrar med kunskap under dagarna är EU-minister Hans Dahlgren och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, brukar varje år arrangera en rikskonferens i Stockholm i november för cirka 800 deltagare. På grund av coronapandemin har den i år fått ställas in. I stället satsar MUCF på en helt digital konferens som samordnas och sänds från myndighetens studio i Växjö. - Vi vet att frågor som rör unga och civilsamhället är viktigare än någonsin och det finns ett stort behov av att utbyta kunskaper och frågeställningar. Därför väljer MUCF att inte ställa in utan ocks

MUCF vill ha tillfälligt nedsatta arbetsgivargifter för fler unga: ”Viktigt med likvärdiga förutsättningar”16.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är positiv till förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för unga men anser att det bör omfatta fler. - Vi vill att förslaget även omfattar unga i åldern 18-25 år, säger generaldirektör Lena Nyberg. Regeringen presenterade i sin höstbudget ett förslag om tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. MUCF har fått tillfälle att yttra sig över förslaget och pekar i yttrandet på att unga generellt har svagare arbetsmarknadsanknytning än äldre, vilket gör unga mer känsliga för ekonomiska svängningar och påverkar deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. - Unga riskerar också att drabbas hårt när många av de branscher där unga arbetar påverkats negativt av restriktioner och beteendeförändringar till följd av covid-19-pandemin, säger Lena Nyber

10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor: ”Stort intresse för demokratibidrag”  4.11.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati". - Vi har valt ut projekt som kan öka ungas kunskap om lokal demokrati, få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande och projekt som kan få unga och andra grupper att delta och känna sig delaktiga i demokratin, säger Marie Pettersson Hallberg, chef, avdelningen för statsbidrag på MUCF. Nästa år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen, en viktig milstolpe i den svenska demokratins historia. Men, demokratin är ifrågasatt både i Sverige och i andra länder. Regeringen gör därför flera satsningar för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. MUCF fick i våras i uppdrag att fördela totalt 7,75 miljoner kronor i ett nytt statsbidrag till civilsamhället för att stärka demokratin

Ny rapport om Brexit: ”En av flera satsningar för att prata EU med unga”29.10.2020 07:45:00 CETPressmeddelande

Om bara några månader, vid årsskiftet, är Brexit en verklighet för alla. I en ny rapport riktad till unga förklarar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, varför Storbritannien valde att lämna EU. - Vi har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Det här är en av flera satsningar för att hjälpa personer som arbetar med unga att kunna diskutera och väcka nyfikenhet kring EU-frågor och beslut, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Majoriteten av väljare i åldern 18 till 24 år röstade för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU medan de flesta i gruppen 65 år och äldre röstade emot. Även i Sverige är unga mer positivt inställda till EU än vad äldre är. I MUCF:s stora attityd- och värderingsstudie från 2019 svarade ungefär hälften av de unga (16-29 år) att de är intresserade av politik och samhällsfrågor i Europa. Nio av tio unga svarade att de vill att Sverige stannar kvar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum