Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

44 projekt för unga får dela på 19,9 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

44 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 19,9 miljoner kronor (1 768 800 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2019 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 8 oktober, fick MUCF in totalt 98 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 33 projekt och fördelar cirka 13,5 miljoner kronor (1 201 712 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Göteborg och Kalmar.

- Det har varit ett högt tryck på projektbidrag inom Erasmus+ under hela 2019. Under 2020 är den totala budgeten inom Erasmus+ fortsatt hög och vi bedömer att MUCF kan bevilja fler projekt än under 2019, i synnerhet i den delen av programmet som handlar om ungdomsutbyten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen internationellt samarbete på MUCF.   

MUCF fick 14 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,4 miljoner kronor (567 088 euro) i bidrag till elva projekt i bland annat Visby, Borås och Stockholm.

Under 2019 har MUCF även beviljat tio svenska organisationer en så kallad Quality Label, en kvalitetsmärkning som innebär att organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. Bland de organisationer som i år fått kvalitetsmärkningen finns Posithiva gruppen i Stockholm, Mundekulla kursgård i Långasjö och Örnsköldsviks kommun.

- Intresset från svenska organisationer och kommuner att bedriva volontärverksamhet ökar. Det är väldigt positivt eftersom vi vet vilket kraftfullt verktyg Europeiska Solidaritetskåren är för unga och för verksamheter. Under 2020 fortsätter vi att informera om möjligheterna att genomföra projekt i Europa och i lokalsamhället, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 33 projekt, till exempel:

  • Positive Youth Ölands Folkhögskola i Kalmar får medel för projektet "North-South Cooperation for Local Youth" som är ett contact-making event för ungdomsledare. Syftet är att vidareutbilda och förbättra kvaliteten på samarbetet mellan elva organisationer i Europa. 26 deltagare från Sverige, Danmark, Portugal, Litauen, Estland, Spanien, Bulgarien, Turkiet, Italien och Norge samlas i Portugal för att inleda samarbete inom ramen för EU:s nya ungdomsstrategi 2019-2027 (EU Youth Strategy: Engaging, Connecting and Empowering young people). Deltagarna ska vara minst 18 år och icke-formella metoder som lekar, gruppövningar, presentationer och projektskapande används.
  • European Youth Parliament Sweden i Stockholm för projektet "Crossroads - The Future of Our Great Challenges" som samlar 110 ungdomar till en ungdomskonferens i Göteborg, 20–23 mars. Deltagarna, främst gymnasieungdomar, kommer från Sverige, Danmark, Finland, Grekland, Spanien, Irland, Nederländerna och Storbritannien. Deltagarna indelas i nio utskott som alla tilldelats ett samhällsproblem. Syftet är att utveckla ungas omvärldsförståelse, samarbetsförmåga och kritiska tänkande.
  • Stiftelsen Fryshuset i Stockholm för ett projekt som heter "Inclusive youth work for community development". Tillsammans med partner från Nederländerna, Sverige och Armenien ska projektet utveckla nya metoder, verktyg och stödmaterial för ungdomsarbete i Armenien, baserade på en gedigen behovsanalys gällande situationen för utsatta ungdomar i Yerevan. Verksamheten har en inriktning på social inkludering men ska också ta upp frågor om aktivt medborgarskap, anti-diskriminering och mänskliga rättigheter ingår. Projektet syftar också till att lägga en grund för fortsatt samarbete mellan länder i det Östra partnerskapet och EU.
  • Youth Power/Ung Kraft i Göteborg kommer att utföra projektet "Peer-to-peer youth work connections" som ska ge stöd till personer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas) samt ta fram egna nätverk. Ungdomsledarna kommer också att anordna lokala aktiviteter för att sprida metoderna, bland annat rollspel, utställningar och grupparbeten. Projektet ska leda fram till i en kurs i Göteborg i augusti 2020 för 25 ungdomsledare, från Sverige, Kroatien, Slovenien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till elva projekt, till exempel:

  • Relearn Suderbyn i Visby ska i projektet "Green Skills X"  ta emot sex volontärer som är på plats under ett år. Tre volontärer börjar under våren 2020 och tre under hösten 2020. Två av volontärerna är bosatta i Sverige och med begränsade möjligheter, till exempel från socioekonomiskt utsatta områden och unga med funktionsnedsättning. Övriga volontärer är från Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike. Organisationen driver en eko-by på Gotland där volontärerna kommer att bo och vara en del av samhället. Projektets fokus är att undersöka möjligheter till ett mer hållbart sätt att leva. Volontärerna får arbeta i eko-byns trädgård med hållbar odling och matlagning, ekologiskt byggande och hantverk. I projektet ingår också konflikthantering, kommunikationsmetoder och projektarbete.
  • Borås Stad, Fritid och Folkhälsa tar emot fyra volontärer i projektet "Hässlehuset and Trandö" som fördelas på två olika fritidsgårdar, en som ligger på landsbygden och en som ligger i ett socialt utsatt område av kommunen. Volontärerna ska arbeta med aktiviteter på fritidsgårdarna mellan februari 2020 och mars 2021. Syftet är att aktivera unga till att vara delaktiga i samhället och att öka rörligheten för unga inom Europa. Volontärerna sätter en internationell prägel på verksamheten och kan komma med idéer och förbättringsförslag.
  • Posithiva Gruppen i Stockholm är en svensk patientorganisation för personer som lever med HIV. Organisationen vill öka kunskapen och minska stigmat kring HIV i det svenska samhället. I projektet "Positive Solidarity Project" tar organisationen emot en volontär som lever med HIV i ett annat europeiskt land. Syftet är att skapa rum för mötesplatser och utbyten mellan unga personer som lever med HIV i Europa. Volontären är på plats nio månader (projekttid 1 januari 2020 till 31 mars 2021)och får då möjlighet att delta i organisationens sociala aktiviteter, kunskapshöjande insatser, events, festivaler, konferenser med mera.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, första rundan för 2020 har deadline den 5 februari och beslut om bidrag väntas vara klara i slutet av april.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dags söka bidrag för projekt mot hot och hat i det offentliga samtalet3.2.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

I regeringens satsning mot hot och hat i det offentliga samtalet ingår bland annat bidrag till projekt som ökar kunskapen om konsekvenser eller som stödjer de som drabbas. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar i år totalt sex miljoner kronor till projekt mot hot och hat. - Projekten kan stärka opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet och som utsätts för hot, våld och kränkningar efter att de yttrat sig i en samhällsfråga i till exempel massmedier, på internet och i sociala medier, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som inte är statliga eller kommunala. Den organisation som ansöker om bidraget ska stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Ansökan är öppen mellan den 1 januari och den 18 februari 2020. Även under 2019 och 2018 fördelade MUCF cirka sex miljoner kronor i statliga bidrag till

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på 28 miljoner kronor i statsbidrag14.1.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 28 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 78 organisationer som sökt om bidrag för 2020 får 58 bifall. - Det är ungefär lika många organisationer som får bidrag i år jämfört med tidigare år, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Bland organisationerna som nu får bidrag finns till exempel Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, Internationella Kvinnoförbundet, Nordic Bears och SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+studenter. Av cirka 28 miljoner kronor fördelas totalt nästan 19 miljoner kronor till 47 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Totalt drygt nio miljoner kronor fördelas till elva hbtq-organisationer som arbetar med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer me

Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät23.12.2019 08:00:00 CETPressmeddelande

Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. Det visar en ny rapport från Myndigheten från ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig mycket åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Det är inte acceptabelt. Alla som arbetar för och med unga behöver kraftsamla för att få till en faktisk förändring, säger generaldirektör Lena Nyberg. Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. De ska ges möjligheter till självständighet och oberoende utan att begränsas av stereotypa könsroller, tvång eller förtryc

105 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 212 miljoner kronor i statsbidrag20.12.2019 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 212 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Totalt rör det sig om 105 organisationer runt om i landet. - Syftet med bidraget är att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar och ungdomsförbund för en viss etnisk grupp, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. 123 barn- och ungdomsorganisationer har ansökt om organisationsbidrag för 2020. Av dessa får alltså 105 bifall på ansökan. Bland organisationerna finns till exempel RFSL Ungdom, Romska ungdomsförbundet, Ung Teaterscen och Unga Hörselskadade Sveriges Frimärksungdom. För att barn- och ungdomsorganisationer ska beviljas organisationsbidrag krävs generellt: att medlemskapet är frivilligt, att organisationen har haft verksamhet i Sverige under mins

MUCF-konferens i Malmö: ”Viktigt prata med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet”6.12.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Den 10 december arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en nationell konferens i Malmö. Sex- och samlevnadsexperter, jurister och kända föreläsare utbildar vuxna i hur de ska prata med unga som är nya i Sverige om viktiga frågor. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om de här frågorna. Vår förhoppning är att utbildningen ger vuxna mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga som är nya i Sverige om hälsa, sexualitet, relationer och jämställdhet, säger generaldirektör Lena Nyberg som inledningstalar på konferensen. MUCF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa och relationer för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, dari, somaliska och engelska. MUCF har under åren 2017 och 2019 utbildat totalt cirka 3 000 personer i utbildningen ”Rätt att veta”.

Fyra miljoner kronor till forskning om civilsamhället - rekordmånga ansökningar2.12.2019 08:49:18 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågpr, MUCF, fördelar nu drygt fyra miljoner kronor som stöd till forskning om det civila samhället. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. MUCF har fått in 35 ansökningar 2019, vilket nästan är en fördubbling jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Tre forskningsprojekt har beviljats bidrag: Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hemlöshet? En uppföljande studie, Marie Nordfeldt, Karlstads Universitet (1 201 041 kronor) Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund, Niklas Bolin, Mittuniversitetet (1 622 064 kronor) Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet, Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet (1 222 300 kronor) Anslaget ska fördelas till ett- eller två-åriga forskningsprojekt eller som stöd till att utveckla forskningsansökningar. MUCF bedömer att kvali

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum