Järfällahus Ab

50 miljoner och en ny standard ska få fart på Järfällahus bostadsbyggande

Dela

Ny organisation, nya medarbetare, en ny Järfällahus standard för nybyggnation och renovering samt 50 miljoner för att komma igång. Det är några av delarna i det stora bygg-och renoveringsprogram som Järfällahus styrelse fattade beslut om den 9 juni.

Järfällahus har via ägardirektiv fått i uppdrag av ägaren, Järfälla kommun, att komma upp i en byggtakt om 300 färdigställda bostäder per år. Detta är en stor utmaning, inte minst som bolaget med några få undantag inte fått i uppdrag att bygga nytt sedan början av 1990-talet. Denna nya inriktning kräver en omdaning av företagets verksamhet på många sätt.

Så här säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande:

- Järfällahus har fått i uppdrag att bygga, och bygga mycket. Dessa beslut är oerhört viktiga för att vi både ska kunna hålla ett högt tempo och en hög kvalité.”

Organisation och personal
En ny organisation finns på plats sedan november 2015 och rekrytering av ett flertal nya medarbetare pågår. Den nyinrättade nybyggnationsavdelningen, som nu också inkluderar större renoveringsprojekt, kommer att ledas av Magnus Asp. Han tillträder i början av juli. Ytterligare tre till fyra nya medarbetare kommer att anlitas under hösten, liksom förstärkning även på andra avdelningar.

Volym och kvalitet
För att uppnå en volym som gör det möjligt att bygga 300 bostäder per år, krävs att Järfällahus snarast arbetar fram potentiella byggrätter om flera års produktionsvolym. Varje projekt bör innehålla minst 100-150 bostäder. Om projekten blir större än så kan Järfällahus genomföra dem tillsammans med andra externa aktörer. Sammantaget kan detta innebära att bolagets process leder till inemot 20 nya detaljplaner för kommunal prövning.

Blivande byggtomter i fokus
AQ-arkitekter har engagerats för inventering av mark och framtagande av förslag till nya bostäder, både på bolagets egen mark och på annan mark. Under hela 2016 går de igenom alla tänkbara områden, mark som kan förtätas liksom ännu obebyggd mark.

Till en början kommer ett kraftigt fokus att ligga på bolagets befintliga bostadsområden. Orsaken är att det är enklare och billigare att bygga på egen mark. Infrastruktur finns redan på plats och kostnaden för att köpa ny mark utgår ur kalkylen, vilket leder till lägre hyror än om mark först ska inköpas.

Områden för nya bostäder
De områden som berörs eller kommer att beröras av genomgång för kommande nyproduktion är:

 • Engelbrektsområdet.
 • Drabantvägen.
 • Hårsta backe.
 • Söderhöjden och närliggande Dackevägen.
 • Arrendevägen.
 • Sångvägen/Nibblevägen.
 • Områden utmed Mälarvägen, Viksjöleden och Kallhällsleden.
 • Områden vid Jakobsbergs station.
 • Gamla Barkarby centrum och anslutande markområden.
 • Barkarbyfältet.
 • Veddesta.
 • Eventuella köp av befintliga industri- eller kontorslokaler

Järfällahus standard – vår nya tekniska plattform
För att kunna arbeta effektivt, rationellt och kvalitativt med det stora antal bygg- och renoveringsprojekt som väntar oss, behöver vi en ny teknisk plattform att utgå ifrån. Denna Järfällahus standard kommer vi att arbeta fram under året. Den ska bilda ett ramverk som specificerar tekniska lösningar, installationer, driftsystem med mera men också frågor som exempelvis hyresavtal, jouravtal och leverantörsstruktur. Även vid renoveringar av befintligt bostadsbestånd kommer Järfällahus standard att bli styrande.

Femtio färska miljoner
För uppstart av processen kring nyproduktion kommer det att uppstå en rad initiala kostnader. Järfällahus styrelse har avsatt 50 mkr under 2016 för s k projektekonomi, exempelvis grundkartor, arkitekter, förprojektering, fastighetsutredningar, externa konsulter och kostnader för eventuella fastighetsaffärer. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder


Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är ett bostadsföretag i stark utveckling och med stor framtidstro. Bolaget går in i en fas med både nybyggnation och stora moderniseringsprojekt. Bolaget äger ca 5 600 lägenheter och ca 60 000 kvm lokaler belägna i Järfälla kommun nordväst om Stockholm. Bolaget ägs till 100 % av Järfälla kommun och har ett uttalat uppdrag att bidra till kommunens utveckling och expansion.

Följ Järfällahus Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum