Svenska kyrkan

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

Dela

Kyrkostyrelsen beslutade idag om fördelningen av 60 miljoner kronor till Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar. Närmare hälften går till församlingarnas aktiviteter för integration. Resterande medel går till stiften, nationella satsningar och den internationella verksamhetens arbete med migrationsfrågor.

Svenska kyrkan har ett brett engagemang för människor på flykt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De senaste åren har arbetet intensifierats och prioriterats, bland annat genom extra ekonomiska medel från nationell nivå. Kyrkomötet har beslutat att anslå 60 miljoner per år för 2017-2019 till arbetet för människor på flykt. Idag beslutade kyrkostyrelsen om hur 2018 års medel ska fördelas.

Beslutet om fördelning har tagits utifrån behoven på migrationsområdet, som ständigt utvecklas. I Sverige har den akuta fasen med mottagande av ett stort antal nya asylsökande i stort sett upphört. Istället handlar arbetet i församlingarna om att möta människor i olika faser av asylprocessen och människor som fått uppehållstillstånd och ska etableras i samhället, samt att bidra till social sammanhållning.

Situationen för människor på flykt runt om i världen har inte förbättrats. I år beräknas över 65 miljoner människor vara på flykt. I det internationella arbetet behövs resurser för förstärkning av humanitära insatser liksom andra former av stödinsatser för flyktingar och internflyktingar runt om i världen.

En utgångspunkt för fördelningen av 60 miljoner kronor har varit att nivån på stödet till stift och församlingar/pastorat i så stor utsträckning som möjligt ska hållas på samma nivåer som tidigare år för att främja kontinuitet i verksamheten.

Så här har pengarna fördelats:

  • 28,2 miljoner till församlingar/pastorat. Medlen har fördelats i relation till andel asylsökande och nyanlända i respektive stift och fördelas av stiften utifrån lokala behov. Exempelvis mötesplatser och stödjande insatser för asylsökande och nyanlända som språkträning, barn- och ungdomsverksamhet, praktikplatser eller andra aktiviteter för att främja integration. Stiften fördelar medlen till församlingarna.
  • 14,5 miljoner till stiften. Medlen ska användas till stöd för församlingarna i deras arbete med asylsökande och nyanlända, till exempel genom coacher och gemensamma utbildningsdagar.
  • 14 miljoner kronor fördelas till den internationella verksamheten för att utveckla och stärka Svenska kyrkans internationella arbete i migrationsfrågor. Bland annat kommer medlen att gå till humanitära insatser i olika akuta flyktingkriser, förstärkning av arbetet för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern samt uppstart av arbete med flyktingsituationen i Sydsudan.
  • 3,3 miljoner avsätts för nationella satsningar. Det går bland annat till Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, ett samarbete med Röda Korset om stöd till medarbetare som möter personer som fått avslag, modellen Barn i Väntan/Barn i Start, samverkanssatsningar inom civilsamhället för nyanländas samhällsetablering och ett glesbygdsnätverk. 

Kontakter

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum