Svenska kyrkan

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

Dela

Kyrkostyrelsen beslutade idag om fördelningen av 60 miljoner kronor till Svenska kyrkans arbete med asylsökande och flyktingar. Närmare hälften går till församlingarnas aktiviteter för integration. Resterande medel går till stiften, nationella satsningar och den internationella verksamhetens arbete med migrationsfrågor.

Svenska kyrkan har ett brett engagemang för människor på flykt – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De senaste åren har arbetet intensifierats och prioriterats, bland annat genom extra ekonomiska medel från nationell nivå. Kyrkomötet har beslutat att anslå 60 miljoner per år för 2017-2019 till arbetet för människor på flykt. Idag beslutade kyrkostyrelsen om hur 2018 års medel ska fördelas.

Beslutet om fördelning har tagits utifrån behoven på migrationsområdet, som ständigt utvecklas. I Sverige har den akuta fasen med mottagande av ett stort antal nya asylsökande i stort sett upphört. Istället handlar arbetet i församlingarna om att möta människor i olika faser av asylprocessen och människor som fått uppehållstillstånd och ska etableras i samhället, samt att bidra till social sammanhållning.

Situationen för människor på flykt runt om i världen har inte förbättrats. I år beräknas över 65 miljoner människor vara på flykt. I det internationella arbetet behövs resurser för förstärkning av humanitära insatser liksom andra former av stödinsatser för flyktingar och internflyktingar runt om i världen.

En utgångspunkt för fördelningen av 60 miljoner kronor har varit att nivån på stödet till stift och församlingar/pastorat i så stor utsträckning som möjligt ska hållas på samma nivåer som tidigare år för att främja kontinuitet i verksamheten.

Så här har pengarna fördelats:

  • 28,2 miljoner till församlingar/pastorat. Medlen har fördelats i relation till andel asylsökande och nyanlända i respektive stift och fördelas av stiften utifrån lokala behov. Exempelvis mötesplatser och stödjande insatser för asylsökande och nyanlända som språkträning, barn- och ungdomsverksamhet, praktikplatser eller andra aktiviteter för att främja integration. Stiften fördelar medlen till församlingarna.
  • 14,5 miljoner till stiften. Medlen ska användas till stöd för församlingarna i deras arbete med asylsökande och nyanlända, till exempel genom coacher och gemensamma utbildningsdagar.
  • 14 miljoner kronor fördelas till den internationella verksamheten för att utveckla och stärka Svenska kyrkans internationella arbete i migrationsfrågor. Bland annat kommer medlen att gå till humanitära insatser i olika akuta flyktingkriser, förstärkning av arbetet för flyktingar och internflyktingar i Mellanöstern samt uppstart av arbete med flyktingsituationen i Sydsudan.
  • 3,3 miljoner avsätts för nationella satsningar. Det går bland annat till Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande, ett samarbete med Röda Korset om stöd till medarbetare som möter personer som fått avslag, modellen Barn i Väntan/Barn i Start, samverkanssatsningar inom civilsamhället för nyanländas samhällsetablering och ett glesbygdsnätverk. 

Kontakter

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum