AB Traction: Delårsrapport januari - september 2020

Dela

Perioden juli - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till 270 (-80) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 164 (-116) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 42 (0) Mkr
  • Finansiella placeringar 67 (36) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 18,26 (-5,40) kr
 • Substansvärdet per aktie ökade med 11 procent inklusive lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 21 procent

Perioden januari - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -226 (261) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -82 (103) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 30 (1) Mkr
  • Finansiella placeringar -166 (162) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -15,25 (17,66) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka -8 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 183 (203) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie minskade med 8 (+10) procent inklusive lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 23 Mkr per den 22 oktober 2020.


För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00


Denna information är sådan som AB Traction skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 13.00 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch offentliggör sin avsikt att genomföra riktad nyemission och större aktieägares avsikt att sälja befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management30.11.2020 17:36:35 CETPressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Pressmeddelande Stockholm den 30 november 2020 Sinch offentliggör sin avsikt att genomföra riktad nyemission och större aktieägares avsikt att sälja befintliga aktier till en fond förvaltad av SB Management Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Carnegie och Handelsbanken Capital Markets (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 3,2 miljoner aktier, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Nyemissionen”). I samband med Nyemissionen, och i syfte att möta efterfrågan, har vissa s

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics erhåller Fast Track designation från FDA för behandling med eprenetapopt vid AML30.11.2020 16:31:31 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 30 november 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat Fast Track designation för portföljbolaget Aprea Therapeutics läkemedelskandidat eprenetapopt vid behandling av TP53-mutant akut myeloisk leukemi (AML). Bolaget har tidigare erhållit Breakthrough-status, särläkemedelsstatus och Fast Track designation för eprenetapopt vid behandling av TP53-mutant myelodysplastiskt syndrom (MDS). FDA:s Fast Track designation är avsedd att underlätta utvecklingen och den regulatoriska granskningen av läkemedelskandidater som adresserar allvarliga sjukdomstillstånd och tillgodoser betydande medicinska behov. En läkemedelskandidat som erhåller Fast Track designation kan vara berättigad till frekventare interaktion med FDA för att diskutera den fortsatta utvecklingsplanen och ger dessutom möjlighet till påskyndad handläggning av en registreringsansökan. Eprenetapopt (APR-246) är en småmolekylär läke

Kommuniké från extra bolagsstämma i Active Biotech samt justering av tidigare kommunicerad tidplan avseende nyemissionen30.11.2020 15:30:00 CETPressmeddelande

Extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) hölls den 30 november 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Genom nyemissionen ges högst 72 618 240 nya aktier ut. Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattas av vederlagsfria teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 40,0 miljoner kronor. Teckningskursen uppgår till 1,05 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 4 januari 2021. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 7 – 21 januari 2021. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Preliminär tidplan Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i emissionen infaller den 29 december 2020, istället för den 30 december 2020 som tidigare har kommunicerats. 30 november 2020Extra bolagsstämma 29 december 2020Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA30.11.2020 13:31:45 CETPressmeddelande

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att ingen dividend utbetalas. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola. Bolagsstämman beslöt att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor omvaldes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor fram till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman. Solidium Oy Tilläggsinformation: st

Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar30.11.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 30.11.2020 kl. 11.00 Aktia grundar Finlands Företagarskydd, ett företag som specialiserar sig på personförsäkringar Aktia utvidgar sitt distributionsnätverk i fråga om försäkringar och grundar företaget Finlands Företagarskydd som specialiserar sig på försäkringar för företagare och företag samt på distributionen av dessa. Utöver Aktia ägs företaget av Veritas samt privata ägare. Den nya aktören erbjuder huvudsakligen personförsäkringar för företagare samt både lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringar. Teemu Lillrank, som tillträder som verkställande direktör för Finlands Företagarskydd, berättar att det nya företaget koncentrerar sig på att erbjuda försäkringstjänster speciellt till små och medelstora företag i hela Finland. ”Företagare har mycket olika behov. Finlands Företagarskydd är en ny och intressant distributör som hjälper sina företags- och företagarkunder att förbereda sig på framtiden, säkerställer regelbunden inkomst även efter arbetsk

Kinnevik leder finansieringsrunda i HungryPanda30.11.2020 09:00:24 CETPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerar 35 MUSD i en finansieringsrunda om totalt 70 MUSD i HungryPanda, den globala ledaren inom nätbaserad leverans av asiatisk mat. HungryPanda erbjuder en specialiserad nätbaserad beställningsplattform för kinesiska kunder i utlandet, med en skräddarsydd kundupplevelse inklusive språk och betalningstjänster för att överbrygga kulturella barriärer. HungryPanda, med huvudkontor i London, grundades 2017 av Eric Liu som då studerade datavetenskap vid Nottinghams universitet. Han ville adressera ett problem som han själv upplevt - att hitta autentisk kinesisk mat för hemleverans i utlandet. Bolaget har på tre år vuxit 30 gånger i storlek och har idag 500 anställda i 6 länder över hela världen. Bolagets fokus på specifika målgrupper innebär att det adresserar ett attraktivt undersegment inom den större marknaden för hemleverans av mat. Verksamheten är redan lönsam i Storbritannien och i större städer som till exempel New York.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum