Aino Health AB (publ): Aino Health beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Aino Health” eller ”Bolaget”) har, förutsatt godkännande på extra bolagsstämman den 9 september 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 10 623 319 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie är 1,50 SEK, varigenom Aino Health vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen den 16 september 2020 erhålls två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden löper mellan 18 september – 2 oktober 2020. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen garantiersättning. Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till rörelsekapital för att exekvera enligt nuvarande tillväxtplan. Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 15 934 979,00 SEK utan indragning av aktier samt att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagsordningen ändras. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till 23 902 468,50 SEK och aktiens kvotvärde till 1,50 SEK. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att utfärdas genom ett separat pressmeddelande.

Företrädesemissionen i korthet

 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 15,9 MSEK före transaktionskostnader.
 • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser lämnade av de befintliga aktieägarna Filip Engelberg och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen ersättning.
 • För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen (2) teckningsrätter (”Teckningsrätt”). Innehav av tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen planeras vara den 16 september 2020 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 14 september 2020 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 15 september 2020.
 • Teckningskursen är 1,50 SEK per nyemitterad aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen ("Teckningsperioden") förväntas börja den 18 september och avslutas den 2 oktober 2020.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera den nuvarande tillväxtplanen.

Bakgrund och motiv samt användningen av likviden

Aino Health utvecklar och marknadsför IT-baserade och skalbara verktyg för preventiv hantering av medarbetarfrånvaro. Målgrupperna är kommuner, organisations- och företagsledningar med behov att öka hälsomedvetandet i sina organisationer.

Bolagets produkter och tjänster är baserade på Software as a Service, en molntjänst som erbjuder programvara och systemstöd för Health Management. Tekniken är globalt tillämplig med ett ökande sikte mot en mer hållbar hälsopolitik. Bolagets produkter och tjänster bidrar bland annat till att stärka företags konkurrenskraft genom att erbjuda lösningar för hantering av medarbetarnas hälsa, välbefinnande samt minska frånvarorelaterade kostnader.

Aino Health befinner sig i en expansionsfas och målet är att befästa Bolagets position på befintliga marknader samt etablera och utveckla verksamheten i Norden och övriga Europa. Dock har den pågående COVID-19 pandemin påverkat Bolaget i form av att försäljningen mot nya potentiella kunder bromsats in något. Som ett led att minska sina utgifter har Bolaget, vilket tidigare kommunicerats, tagit upp ett statsgaranterat lån på cirka 2 MSEK, senarelagt betalningar av skatter, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt utnyttjat möjligheten till deltidspermitteringar via Tillväxtverket. Aino Health har därtill under det senaste kvartalet arbetat hårt för att nå ett kontrollerat kassaflöde. Genom en omorganisation har Bolaget skalat bort en del av overheadkostnaderna genom att bland annat reducera personalstyrkan och Bolaget kommer även att sänka månadslönerna för VD och CFO med 40 procent mellan oktober 2020 och sista december 2021. Den reducerade personalstyrkan har möjliggjort att Aino Health nu har en mer snabbfotad organisation som kommer att fokusera på fortsatt tillväxt och att förse marknaden med bästa möjliga SaaS-lösning inom segmentet.

För att säkerställa rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden, för att kunna exekvera enligt den lagda tillväxtplanen, har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen, som full teckning inbringar cirka 15,9 MSEK.

Villkoren för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en Företrädesemission om högst 10 623 319 aktier, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämman den 9 september 2020. Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan.

 • Alla aktieägare kommer att erhålla två (2) Teckningsrätter för varje (1) aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen, som planeras vara den 16 september 2020. Tre (3) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckningsrätterna förväntas handlas på Nasdaq First North Growth Market mellan den 18 september 2020 och den 30 september 2020.
 • Efter teckningen kommer betalda tecknade aktier som motsvarar de aktier som tecknas baserat på Teckningsrätter ("BTA") att upptas på tecknarens depå.
 • Aktierna kommer att bokföras på tecknarens värdepapperskonto när de har införts i handelsregistret, vilket beräknas ske under vecka 43/44, 2020.
 • Handeln med BTA planeras påbörjas på Nasdaq First North Growth Market den 18 september 2020.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen planeras vara den 16 september 2020 med sista dag för handel inklusive Teckningsrätter den 14 september 2020 och första dag för handel exklusive Teckningsrätter den 15 september 2020.
 • Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 18 september och avslutas den 2 oktober 2020.
 • Utspädningen för nuvarande aktieägare i Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår till 40,0 procent.
 • Företrädesemissionen är villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 15 934 979,00 SEK utan indragning av aktier samt att gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagsordningen ändras.

Garantiförbindelser

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser om 15,9 MSEK från Bolagets ägare Filip Engelbert och Jonas Nordlander. För garantiförbindelserna utgår ingen garantiersättning.

Preliminär tidsplan

 • 9 augusti 2020: Styrelsebeslut om Företrädesemissionen 
 • 14 september 2020: Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter 
 • 15 september 2020: Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter  
 • 16 september 2020: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen  
 • Vecka 38, 2020: Offentliggörande av memorandum  
 • 18-30 september 2020: Handel med Teckningsrätter  
 • 18 september 2020 fram till registrering hos Bolagsverket: Handel i BTA  
 • 18 september - 2 oktober 2020: Teckningsperiod  
 • 7 oktober 2020: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen


Rådgivare

Augment Partners AB är projektledare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag är legal rådgivare i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221

E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2020 kl. 19.05 CEST.

Om Aino Health AB (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa och välbefinnande  blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Avtal ingångna avseende försäljning av tre Volvo-anläggningar i Norge1.12.2021 13:40:00 CET | Pressmeddelande

Bilia har idag, som ett led i överenskommelsen med Volvo Cars daterad den 1 oktober 2021, ingått avtal om att sälja tre anläggningar i Norge, i Oslo-området, till det nyetablerade bolaget Volvo Car Stor-Oslo AS. De tre anläggningarna är belägna i Økern, Fornebu och Lillestrøm och bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo-bilar. Försäljningen förväntas ske den 1 juli 2022. Överlåtelsen är villkorad godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Göteborg den 1 december 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Vo

Stockwik förvärvar Tjugonde Friskvård1.12.2021 12:30:00 CET | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 1 december 2021 förvärvat sitt tjugonde rörelsedrivande bolag, Tjugonde Friskvård i Malmö AB (”Tjugonde”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Tjugonde. Tjugonde verkar inom organisationsutveckling, företagshälsa, rehabilitering, friskvård och träning samt naprapati. Tjugonde har utvecklats till att bli en strategisk partner på ledningsnivå hos många företag. Tack vare friska medarbetare och hållbara organisationer kan företagen öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Tjugonde finns sedan starten 1996 i Malmö och är idag ett team av drygt 20 specialister. ”Vi ser värdet i Stockwik som strategisk och långsiktig samarbetspartner för Tjugonde och våra fantastiska medarbetare”, säger Helen Berg Kirkegaard, grundare och VD för Tjugonde. Tjugondes nettoomsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 31 oktober 2021 till drygt 16,3 MSEK respektive 2,6. Stockwik betalar 15 MSEK för Tjugonde vilket innebär en multip

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics inleder fas 1b-studie av läkemedelskandidaten sevuparin1.12.2021 11:59:12 CET | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 1 december 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har doserat den första försökspersonen i en fas 1b-studie av sevuparin. Läkemedelskandidaten utvecklas som en potentiell behandling av sepsis/septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Den randomiserade, placebokontrollerade fas 1b-studien kommer att utvärdera effekten av sevuparin på symtomen hos friska försökspersoner som fått bakterietoxinet lipopolysackarid (LPS) injicerat i huden (lokal inflammation) och i blodet (systemisk inflammation). Provokation med LPS är en väletablerad försöksmodell för att karakterisera de tidiga stadierna av septisk inflammation genom att framkalla mätbara symtom. Studien kommer dessutom att utvärdera säkerhetsprofilen för sevuparin i kombination med sedvanlig profylaktisk, blodförtunnande heparinbehandling. ”Det är glädjande att vårt portföljbolag Modus Therapeutics nu tagit ytterligare ett viktigt st

Substansvärdet per den 30 november 20211.12.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Den 30 november 2021 var substansvärdet 307 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 30 november 2021 var 268,80 kronor för A-aktien och 266,90 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 december 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00 Lämnad för publicering den 1 december 2021, kl. 10:00. Bilaga Substansvarde_211201_sve

Kinnevik investerar 115 MUSD i Jobandtalent, världens ledande digitala bemanningsföretag1.12.2021 09:06:35 CET | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 115 MUSD i Jobandtalent, en marknadsplats som matchar arbetstagare med tillfälliga roller och syftar till att göra arbetsmarknaden mer flexibel och tillgänglig genom att riva hindren för jobbsökande och anställning. Jobandtalent har egenutvecklad jobbmatchningsteknik för att para ihop arbetastagare med tillfälliga roller på företag inom en rad sektorer inklusive logistik, e-handel, lager och tillverkning. Digitalisering och globalisering tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya sätt att arbeta, och företag förväntas ta en större del av ansvaret för tillfälliga arbetstagare vilka möjliggör många av de nya och innovativa tjänster som tillhandahålls inom ett antal av Kinneviks fokussektorer. Inom konsumenttjänster har Kinnevik i allt högre grad fokuserat på kurerade marknadsplatser som hjälper till att lösa ett starkt fragmenterat utbud av produkter och tjänster, och enabler-företag som hjälper till att lindra smär

PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK.1.12.2021 08:50:00 CET | Pressmeddelande

PolyPlank har erhållit en ny order från Älmby Entreprenad AB värd 2,6 MSEK. Slutkund är Ronneby Kommun. PolyPlank kommer att leverera och montera ett bullerplank utanför Parkdala skolan i Ronneby. Montaget skall utföras i februari-mars 2022. PolyPlank har utvecklat ett brett bullerplankssortiment och är heltäckande gällande olika krav på bullerdämpning, vindlaster och snöploglaster. Denna aktuella order har tagit ca 1,5 år från offert till order. Vi har en stor mängd offerter som befinner sig i denna process och vi förväntar att ett antal beslut kommer att ske i närtid. Orderingången totalt för helåret är som innan meddelat ”All time high” tack vare den stora orderingången under Q2. Orderingången i skrivande stund är 45,3 % (13,1 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (41,9 MSEK 2021 mot 28,8 MSEK 2020) PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter, det är ett unikt material som är hållbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet p

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)30.11.2021 17:35:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 30 november 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 747 480 901 den 30 november 2021. Förändringen av antal aktier och röster under november har föranletts av att totalt 1 317 537 nya aktier har emitterats i samband med slutförandet av förvärven av MessageMedia och MessengerPeople, som tidigare har kommunicerats. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com Om Sinch Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via medd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum