Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ)

Dela

18 maj, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll idag den 18 maj 2020, kl 17.00 årsstämma i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman beslutade att entlediga Martin Bunge-Meyer som styrelseledamot samt att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, och Klas Bonde. Till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma valdes Troy Suda. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen omvälja Tanja Ilic.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sdiptech förvärvar finska Hilltip5.6.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande 5 juni 2020, 14:00 Sdiptech förvärvar finska Hilltip Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Hilltip Ab Oy, en av Europas främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll. Hilltip är teknikkoncernens första finska bolag. I takt med ett ökat fokus på miljövänliga transportmedel - liksom tilltagande problem med väderomställningar under vinterhalvåret i Europa, ökar behovet av halkbekämpning för mindre vägar, cykelbanor och trottoarer. Hilltip är en ledande leverantör av vägunderhållsredskap som är anpassade för pickuper och mindre lastbilar och traktorer. Bolagets produktionsanläggning i Jakobstad tillverkar i huvudsak snöplogar och saltspridare, men erbjuder även utrustning till väg- och åkerunderhåll för alla årstider. Produkterna distribueras med hjälp av ett stort nätverk av återförsäljare i hela Europa och tidigare i år lanserades även bolaget i Nordamerika. Hilltip omsätter cirka 10,5 miljoner euro på årsbasis, med ett rörelseresultat före skatt om

Riksgälden ger ut statens gröna obligation i augusti 20205.6.2020 13:37:00 CESTPressmeddelande

Riksgälden förbereder för att emittera en grön obligation i augusti och räknar med en volym på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Regeringen har i dag beslutat om ramverket för den gröna obligationen och vilka utgifter i statsbudgeten den ska kopplas till. Ramverket klassas av den externa granskaren Cicero som ”mörkt grönt”, den högsta bedömningsnivån. De utgifter som valts ut för obligationen finns bland annat inom områdena klimatinvesteringar, hav och vatten, biologisk mångfald och järnvägsunderhåll. – Det finns ett stort intresse för statens gröna obligation och med ramverket på plats ser vi fram emot att ta den till marknaden. Att obligationen får högsta möjliga grönklassning är ett styrkebesked som gör den än mer attraktiv, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Riksgälden bedömer att emissionsvolymen kommer att bli omkring 20 miljarder kronor. Taket för volymen

SEB rådgivare när staten tar nästa steg mot grön obligation5.6.2020 12:42:36 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 5 juni 2020 Riksgälden och regeringen har nu etablerat ramverket för statens första gröna obligation, vilken kommer att kopplas till gröna investeringar och projekt och ytterligare förstärka Sveriges ambitiösa miljö- och klimatarbete. SEB bistår, som särskild rådgivare, Riksgälden i arbetet. Det betyder att staten nu kan fortskrida med utgivningen av obligationen, vilket ska ske under 2020. Pengarna som lånas upp kommer att kopplas till utgifter i statsbudgeten som definieras som gröna i enlighet med Sveriges ramverk för gröna obligationer. – Sverige har ambitiösa miljö- och klimatmål och vi är väldigt glada att investerare från hela världen nu bereds möjlighet att vara med och investera i det progressiva arbetet för att nå dessa mål, säger Hans Beyer, Chief Sustainability Officer på SEB. Riksgälden utsåg i september förra året SEB till särskild rådgivare för statens gröna obligation. SEB:s uppdrag innefattar rådgivning under hela processen, från framtagandet

Överskott för staten i maj 20205.6.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 10,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Det primära saldot blev 22,8 miljarder kronor högre än prognosticerat. Det beror främst på att skatteinkomsterna blev cirka 25 miljarder högre än väntat. Inbetalningarna av skatt var högre och utbetalningarna från skattekontot var lägre, i ungefär lika hög grad. Riksgälden har ännu inte tillräckligt med information för att kunna analysera vad avvikelsen beror på. Men troligen rör det sig åtminstone delvis om en överskattning av effekten av anstånd på skattekontot. Utbetalningarna från Tillväxtverket var ungefär 3 miljarder kronor högre än beräknat till följd av högre utbetalningar av permitteringsstöd än väntat. Därutöver var utbetalningarna från bland annat Kammarkollegiet samt avgiften till EU högre än prognosticerat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,9 miljar

Sinch AB (publ): Sinch rankas som mest innovativa bolag inom meddelandetjänster och bästa leverantör i Nordamerika4.6.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har utsetts till det mest innovativa företaget bland 50 utvärderade företag i ”The Innovators Report 2020” som publiceras av Roaming Consulting Company (ROCCO). Samtidigt har Sinch utsetts till bästa leverantör av företags-SMS i Nordamerika i ROCCOs ”A2P SMS Messaging Vendor Performance Report 2020” och klassificeras som en av ett fåtal Tier 1-leverantörer på global basis. The Innovators Report identifierar de mest innovativa företagen i branschen genom att fråga mobiloperatörer hur de uppfattar sina leverantörers innovationskraft. Kriterierna inkluderar inkrementella innovationer, genombrottsinnovationer, och transformativa innovationer. Sinch nådde ett toppresultat med 88,4 poäng totalt. Bolaget nådde 89 poäng i kategorierna inkrementella och transformativa innovationer samt 85 poäng i kategorien genombrottsinnovation. ”Med fler än 800 delt

Clean Motion utvecklar självkörande Zbee4.6.2020 11:24:48 CESTPressmeddelande

Clean Motion, elfordonsbolaget som bygger ett av världens mest hållbara elfordon Zbee, kommer att utveckla en självkörande variant som är anpassad för leveranser. Utvecklingen kommer att vara en del i ett projekt delfinansierat av Trafikverket. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas inom affärsmodeller, leveranseffektivitet och interaktion med omgivningen. Målet är att skapa en bred tillit och acceptans för självkörande fordon i Sverige. Projektet kommer pågå i två år och genomföras tillsammans med; Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden. Trenden med ökade leveranser, som oftast sker med stora fossildrivna skåpbilar, ökar i en snabb takt och fram till 2030 väntas en ökning på 80% jämfört med idag. Utan effektiva åtgärder kommer detta att skapa enorma utmaningar för vårt transportsystem spår World Economic Forum. Hemleveranser är personalintensiva vilket medför en svårighet att bli lönsamma med få incitament att byta fordonsslag till mer hå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum