Fjärde AP-fonden

Aktiv ägarstyrning i en värld redo för återstart

Dela

Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för varje bolags och dess aktieägares bästa. AP4:s mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas, ledas och drivas ansvarsfullt och därmed bidra till långsiktigt värdeskapande. I ägarstyrningsarbetet under första halvåret 2021 har AP4 arbetat i 40 valberedningar, röstat på 125 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Under våren har ägarstyrningsarbetet haft stort fokus på att utvärdera bolagsstyrelsernas prestationer och ta fram förslag på bästa styrelser. Andra viktiga områden som AP4 kontinuerligt arbetar med är strategiska frågor, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens arbete med hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning, mångfald, miljö och sociala frågor, säger Thomas Ehlin, chef för ägarstyrning på AP4.

- AP4 är bland de tio största ägarna i 97 bolag och bland de fem största ägarna i 70 bolag. Det ger oss en relativt betydande ägarroll i ett stort antal bolag. Därmed har vi ett stort ansvar att vara en aktiv ägare, säger Thomas Ehlin.

I de 40 valberedningar där AP4 deltog under första halvåret 2021 var andelen kvinnor i bolagens styrelser 35,6 procent. Det är i år en lägre nivå och beror delvis på en annan sammansättning av bolag jämfört med tidigare år. Samtidigt är nivån högre än genomsnittet för samtliga svenska börsbolag som ligger på 34,8 procent.

- Bolagsdialoger är ett viktigt verktyg inom ägarstyrningsarbetet som ökar förståelse och bygger förtroende mellan parterna. Vi för kontinuerlig dialog med bolagen och följer bolagens utveckling mycket noga. Det gör att vi kan påverka och ta ställning i olika frågor och kommunicera tydliga förväntningar på bolagens styrelser och ledningar, säger Thomas Ehlin.

Länk till rapporten

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Favourable return as the world transitions from crisis to restart13.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4) return for the first half of 2021 was 10.0 before costs, and 9.9% after costs. AP4’s total fund capital as per 30 June 2021 was SEK 489.8 billion, compared with SEK 449.4 billion at the start of the year. The result for the first half of 2021 was SEK 44.5 billion. During the same period, net payments from AP4 to the pension system totalled SEK 4.2 billion. The portfolio’s active return during the first half of the year was higher than the return for AP4’s benchmark portfolio, by 0.8 percentage points. Currency exposure at the end of the period was 21.0% of fund capital, which was unchanged since the beginning of the year.

God avkastning när världen ställer om från kris till återstart13.7.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

AP4 reports good return for 202019.2.2021 07:00:00 CET | Press release

After a year dominated by the Covid-19 pandemic and exceptional market movements, AP4’s return for 2020 ended at 9.6% after costs. Successful asset management contributed 2.4 percentage points to the return. The net result for the year was SEK 39.3 billion, and during the year the fund capital increased to SEK 449.4 billion after a total of SEK 7.9 billion was paid out to the pension system. Total costs amounted to 0.09% of assets under management. AP4 has cut the carbon footprint of its investments in the listed equities portfolio in half since 2010 and has now concretised new, ambitious climate targets aiming to once again halve the carbon footprint by 2030 with a view to have net-zero emissions by 2040 at the latest.

AP4 redovisar god avkastning 202019.2.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter15.12.2020 12:46:34 CET | Pressmeddelande

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum