Umeå kommun

Äldrenämnden fortsätter satsning på vård- och omsorgsutbildning och språk

Dela

Under torsdagen fastställde äldrenämnden utbildningsplanen för 2022. Flera utbildningar som pågått under 2021 kommer fortsatt vara tillgängliga genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet. Äldrenämnden vill också testa en ny utbildningsmetod för utbildning i vårdsvenska genom en digital språkkurs, som ett komplement till övriga språksatsningar som görs. Dessutom satsar äldrenämnden på ett förhöjt utbildningsbidrag till specialistsjuksköterskor samt utbildning i halkkörning för medarbetare som kör bil i tjänsten.

Utbildningsplanen fastställs inför varje nytt år och ligger till grund för planeringen av kompetensutveckling av medarbetare. Utbildningsbudget ligger på runt 5 miljoner kronor per år.

– Bristen på utbildade specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå kommer att finnas kvar eller bli ännu större under många år framöver. Vi behöver fler utbildade samtidigt som vi har en kompetensförsörjningsutmaning. Därför måste vi fortsätta satsa på utbildningar som stärker arbetssätt och ökar kunskapen i verksamheten. Genom att testa en app som ny form av utbildningsmetod i vårdsvenska vill vi att lärandet ska bli roligare och mer effektivt, berättar Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande.

Spelliknande app för utbildning i vårdsvenska

För en god och säker vård är det viktigt med goda kunskaper i svenska språket. Äldrenämnden planerar att under 2022 låta 50 medarbetare inom vård- och omsorgsboende och hemtjänsten få möjlighet att testa en digital språkkurs, som ett komplement till övriga språksatsningar som traditionell yrkessvenska och språkombud. Pilotprojektet finansieras av Äldreomsorgslyftet och påbörjas i januari 2022. Uppföljning och utvärdering sker under året.

Den digitala kursen pågår utanför arbetstid och erbjuder ett spelliknande sätt att lära, där deltagarna jagar stjärnor och klättrar i nivåer genom att klara övningar i läsning, stavning, hörförståelse, dialoger, grammatik och uttal. Efter avslutad kurs får deltagaren ett officiellt certifikat som bevisar deltagarens kunskap inom yrkesspråket. Deltagarna får också tillgång till ett AI-språkverktyg och översättningstjänst som kan ge stöd i deras dagliga arbete.

Halkkörning för medarbetare som kör bil i tjänsten

Äldrenämnden vill satsa på utbildning i halkkörning för medarbetare som kör bil i tjänsten, till exempel inom hälso- och sjukvård och hemtjänst. Behovet är att utbilda ungefär 300 personer. Under 2022 budgeteras 450 000 kronor till halkkörningsutbildningen.

Äldreomsorgslyftet 2022

Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet fortsätter under 2022 och 2023. I det vidgade lyftet ingår utbildningar där syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Satsningen kommer att finansiera följande utbildningar:

  • Vård- och omsorgsutbildning
  • Specialistundersköterska
  • Vårdsvenska
  • Språkombud
  • Välfärdsteknik
  • Handledarutbildning
  • Validering
  • Ledarutbildning

Satsningen innebär att medarbetare får möjlighet att studera på betald arbetstid. Lönekostnaderna ersätts sedan via Äldreomsorgslyftet.

Vid behandlingen av utbildningsplan för 2022 yrkade Vänsterpartiet att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av hur nuläget ser ut gällande omfattningen av bristande språkkunskaper hos omsorgspersonal. Förslaget fick stöd och bifölls av samtliga partier i nämnden.

Ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet avslogs och ytterligare ett ansågs besvarat. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden. Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslogs och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se


Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se


Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi efterfrågar invånare med erfarenhet av vård och omsorg21.1.2022 11:55:40 CET | Pressmeddelande

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla en trygg och säker vård och omsorg. Vi vädjar därför till invånare som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionshinderomsorg eller personlig assistans och har möjlighet att under en begränsad tid hjälpa till inom kommunens äldreomsorg eller funktionshindersomsorg att ta kontakt med respektive rekryteringscentrum.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum