Umeå kommun

Äldrenämndens delårsrapport

Dela

Äldrenämndens delårsrapport för perioden januari till augusti visar på ett stort positivt resultat. Effekterna av pandemin så som lägre efterfrågan på vissa verksamheter samt stora statsbidrag ger nämnden en positiv budgetavvikelse på plus 34,8 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen ligger på plus 34,8 miljoner och beror i huvudsak på effekterna av pandemin och på statliga satsningar så som äldreomsorgssatsningen. Årsprognosen för 2021 är plus 39 miljoner kronor.

- Det positiva resultatet har i stor utsträckning påverkats av att vissa verksamheter inte kunnat verka i samma omfattning som innan pandemin, till exempel hemtjänsten där antalet ansökningar gått ner kostnaderna legat under budget. Med hjälp av statsbidrag har också merkostnader för till exempel skyddsutrustning och personal kunnat kompenseras till viss del, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

Den förbättrade årsprognosen på plus 39,0 miljoner kronor är svårbedömd men baseras på fortsatt lågt antal beviljade timmar hemtjänst i relation till budget och lägre kostnader på grund av pandemin inom vård och omsorgsboende.

Ökad efterfrågan på hemtjänst

Under början av pandemin syntes en tydlig nedgång i antalet ansökningar om hemtjänst och särskilt boende. Beviljade hemtjänsttimmar har motsvarat 87 procent av budget, vilket inneburit minskade kostnader med ungefär 27,4 miljoner kronor.Jämfört med 2020 har timmarna totalt minskat med 4,8 procent.

Sedan april 2021 har trenden vad gäller hemtjänsttimmarna vänt och det syns en mindre ökning, om än årsprognosen tyder på att den bli mycket lägre än budget. De ärenden som nu kommit in visar sig i många fall vara omfattande, vilket kan tyda på att äldre och anhöriga valt att avsäga sig, minska eller inte söka om stöd och hjälp i hemmet under pandemin men att det till slut blivit en ohållbar situation.

Förutom minskningen på antalet hemtjänsttimmar under pandemin har det också inkommit färre ansökningar om anhörigvård och avlösarservice. Hur det ser ut framöver är svårt att bedöma och det bedöms finnas en risk för en eventuell vårdskuld.

Stora statsbidrag

Nämndens pandemirelaterade merkostnader motsvarar cirka 44,9 miljoner kronor. Det statliga stödet har motsvarat cirka 27,9 miljoner kronor vilket innebär att de direkta kostnaderna påverkat nämndens ekonomi negativt med cirka 17 miljoner kronor. Pandemin har främst inneburit ökade personalkostnader och kostnader för inköp av skyddsutrustning.

Kostnader för sjuklöner har minskat med cirka 1,8 miljoner kronor i jämförelse med samma period 2020. Nämnden har under perioden januari till juni fått 5 miljoner kronor i statsbidrag för sjuklönekostnader.

Verksamheterna har fortsatt arbetet med att hålla smittspridningen på låga nivåer, genom bland annat skyddsutrustning, hygienrutiner och utbildning av personal. Utifrån särskilt riktade statsbidrag har äldreomsorgen under året kunna ha en överanställning av personal.

Vad gäller det statliga stödet genom äldreomsorgssatsningen är det bokfört 23,1 miljoner kronor på verksamheterna av det totala beloppet på 41,4 miljoner kronor.

Satsning på utbildning av personal

Satsningen på kompetenshöjande insatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet fortsätter och det har fram till augusti bokförts ungefär 3,1 miljoner kronor av det totala beloppet på 35,1 miljoner kronor. Ungefär 100 medarbetare i nuläget är i någon av de utbildningar som är inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Även om det finns ett stort intresse för att studera, och många läser, så är det en utmaning för verksamheterna då tillgången på vikarier med rätt kompetens är mindre än det behov som finns. Utbildningssamordnare, verksamheten och rekryteringscentrum arbetar för att möta den utmaningen.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum