Umeå kommun

Äldrenämndens uppdragsplan och budget för 2022 beslutad

Dela

Under torsdagen beslutade äldrenämnden om uppdragsplan och budget för 2022. Två särskilda satsningar under det kommande året ska ge en ökad grundbemanning inom vård- och omsorgsboende och fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen.

Andelen äldre i kommunen ökar i en högre utsträckning än personer i arbetsför ålder, vilket är en av de utmaningar nämnden står inför. Nämndens fokus för 2022 ligger därför på förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt. Äldrenämndens verksamheter ska arbeta för att stärka äldre kommuninvånares förmåga att leva ett självständigt och aktivt liv.

Att arbeta förebyggande är en viktig prioritering för att kunna möta utmaningarna med ett ökat antal äldre. Öppnandet av Seniortorget under 2021 var en viktig pusselbit för att blivande seniorer ska få kunskaper om till exempel hälsa och digitalisering, och få mer inspiration för ett aktivt och självständigt liv, berättar Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande.

Kommunfullmäktige har tilldelat äldrenämnden ett tillskott på 43,9 miljoner kronor, och nämndens nya budgetram för 2022 blir därför 1 193,9 miljoner kronor. Regeringens riktade statsbidrag, den så kallade äldreomsorgssatsningen, ger äldreomsorgen ett extra tillskott på cirka 41,3 miljoner kronor 2022.

Två särskilda satsningar

Äldrenämnden beslutade om två särskilda satsningar på höjd grundbemanning av omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende samt höjd medicinsk kompetens genom utökad bemanning av sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården.

Pandemin har visat att det behövs extra satsningar på höjd bemanning och ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Därför dubblerar äldrenämnden kommunfullmäktiges satsning på ökad grundbemanning inom vård- och omsorgsboende med egna medel. Satsningen på fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen bidrar också till att trygga kompetensen och patientsäkerheten inom äldreomsorgen, säger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande.

Under 2022 ska grundbemanningen inom vård- och omsorgsboende för äldre utökas med 35 årsarbetare, vilket motsvarar 1,86 fler medarbetare på årsbasis på ett boende med 60 boendeplatser. Kommunfullmäktige gör en särskild medelstilldelning på 10 miljoner kronor för ökad grundbemanning inom vård- och omsorgsboende. Äldrenämnden skjuter med hjälp av statliga medel från Äldreomsorgssatsningen till ytterligare 10 miljoner kronor. Totalt satsas därför 20 miljoner kronor på ökad grundbemanning.

Under 2022 ska även bemanning av sjuksköterskor öka med 16 årsarbetare. En särskild satsning på 11,5 miljoner kronor görs för att anställa en sektionsledare samt femton sjuksköterskor till en sjuksköterskepool som inrättas inom vård- och omsorgsboende och hemsjukvård.

Vänsterpartiets tilläggsyrkanden avslogs och de reserverade sig till förmån för egna yttranden.

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se


Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se


Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum