Umeå kommun

Äldrenämndens verksamhetsplan och budget för 2023 beslutad

Dela

Under torsdagen beslutade äldrenämnden om verksamhetsplan och budget för 2023. Under det kommande året fortgår en rad projekt och aktiviteter gällande utbildning till undersköterskor, rekrytering, digitalisering som exempelvis trygghetsskapande teknik.

Andelen äldre i kommunen ökar i en högre utsträckning än personer i arbetsför ålder, vilket är en av de utmaningar nämnden står inför. Nämndens fokus för 2023 ligger därför på förebyggande arbete, tidiga insatser och ett rehabiliterande arbetssätt. Äldreomsorgens verksamheter ska skapa förutsättningar för äldre personer att leva ett gott och självständigt liv i så hög utsträckning som möjligt. Om en större andel äldre ska bo kvar hemma längre behövs också satsningar på trygga och tillgängliga bostäder och bostadsområden, mötesplatser som bemannas av volontärer och aktiviteter för äldre, goda kommunikationer och närhet till en bra samhällsservice.

– Att arbeta mer förebyggande är en viktig prioritering för att kunna möta utmaningarna med ett ökat antal äldre, säger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande.

Budget för 2023

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar för äldrenämnden ett tillskott på 77,9 miljoner kronor. Det innebär att nämndens budgetram för 2023 blir 1263,5 miljoner kronor. Nämnden har fått 13,5 miljoner kronor från kommunfullmäktige för en särskild satsning på höjd grundbemanning inom vård- och omsorgsboende. Regeringens riktade statsbidrag, äldreomsorgssatsningen, ger äldreomsorgen cirka 41 miljoner kronor. De riktade statsbidraget föreslås att användas till bland annat bemanning och särskilda satsningar inom vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänst och hemsjukvård. Under 2022 fördelades till Umeå kommuns äldreomsorg ett prestationsbaserat bidrag där 39 miljoner kronor fördelas till år 2023. De prestationsbaserade bidraget föreslås användas till insatser för utbildning till undersköterskor, rekrytering, digitalisering samt övriga bemanningsutmaningar.

Välfärdsteknik och systemstöd

Under 2023 fortgår en rad projekt och aktiviteter gällande välfärdsteknik och systemstöd. Bland dessa återfinns exempelvis införandet av nytt processtöd och planeringsverktyg, införande av trygghetsskapande teknik inom vård- och omsorgsboenden, införandet av digitala lås samt trygghetsskapande teknik för ordinärt boende och införandet av en ytterligare variant av medicingivare.

–Samtliga projekt bidrar till att öka andelen äldre som lever ett självständigt och gott liv i ordinärt boende, vilket även ger positiv effekt på rekryterings- och kompetensförsörjningsbehovet framåt, säger Carin.

Yrkanden

Vid behandlingen av verksamhetsplan och budget för 2023 yrkade Vänsterpartiet och alliansen (C, L, M, KD) enligt följande och det bifölls av nämnden efter votering:

”Att förvaltningens uppdrag att i samverkan med facklig part ta fram ett förslag till genomförande av det förändrade heltidsmåttet för nattarbetande omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende där huvudprincipen ska vara att reduktionen ska ske genom minskat antal arbetspass under varje schemaperiod ska verkställas under 2023. Den alternativa implementeringen av det förändrade heltidsmåttet ska verkställas under 2023.”

”Att förvaltningen får i uppdrag, att under 2023 färdigställa en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering så att delade turer upphört innan utgången av 2023”

Socialdemokraterna yrkade enligt följande och det bifölls av nämnden:

”Äldrenämndens satsning på höjd grundbemanning ska användas till särskilda satsningar mot boenden med identifierade behov för att förbättra arbetsmiljö och schemaläggning”

Alliansen (C, L, M, KD) yrkade enligt följande och det bifölls av nämnden:

”Det beslutade uppdraget om att utreda kompetensutveckling om dysfagi ska genomföras under 2023 och nödvändiga kunskapsinsatser tillsättas för att säkerställa att personer med sväljsvårigheter boende i särskilt boende får den vård och det bemötande de har rätt till.”

”Verksamhetsplanens styrkort bör kompletteras med uppgift om andelen personer som antagits till respektive med godkänt resultat genomfört av nämnden arrangerade utbildningar, uppdelat på varje utbildningstyp inom områdena GU USK, VU USK och språkutveckling.”

Miljöpartiet yrkande enligt följande och de avslogs av nämnden:

”Att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och finansiering för att utreda möjligheten att ta bort delade turer inom kommunens vårdverksamhet.”

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum