Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen

Dela
Foto: Scandinav bildbyrå
Foto: Scandinav bildbyrå

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

- Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre.

MUCF har även intervjuat chefer i några kommuner under vecka 14 och 15 för att få en nulägesbild. Kommunerna representerar olika geografiska platser i Sverige både vad avser lokalisering och befolkningsmängd. MUCF har även haft fått in synpunkter från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Svårare få praktikplatser

En av de vanligaste och mest lyckade åtgärderna för att bryta ungas utanförskap är praktik på företag och arbetsplatsträning. Coronakrisen gör att dessa möjligheter försvinner i flera kommuner. Det är också svårt för kommunerna att bedriva gruppverksamhet.

Coronakrisen drabbar unga hårt i form av ökad arbetslöshet, förändrade studieförhållanden och ökad psykisk ohälsa. Det innebär ökad belastning på kommunernas socialtjänst och andra insatser inom individ- och familjeomsorgen. Allt fler unga antas behöva försörjningsstöd.

- Lärdomar från lågkonjunkturen som Sverige kom in i efter finanskrisen 2008 bekräftar den orosbild som kommunerna ger av dagens situation. Vi riskerar få en generation av unga där många hamnar i ett utanförskap. Unga med funktionsnedsättning riskerar att bli extra hårt drabbade enligt vår analys, säger Lena Nyberg.

Flera kommuner beskriver hur unga som äntligen hade lyckats komma tillbaka till studier, nu har svårt att hitta motivationen. MUCF befarar att uvas-gruppen kommer att prioriteras bort i kommunernas insatser för unga på grund av coronakrisen, att insatserna i stället riktas mot unga som står närmare arbetsmarknaden.

Färre elever behöriga till gymnasiet

MUCF:s analys visar att gymnasieskolans övergång till distansundervisning redan fått negativa konskenvenser för elever, särskilt för unga som går språkintroduktionsprogram. Risken är att andelen elever som inte klarar sin gymnasieexamen ökar i år.

Flera kommuner befarar också en ökning av antalet högstadieelever som inte uppnår behörighet till gymnasiet. Dels på grund av en ökad frånvaro av elever, dels på grund av en ökad sjukfrånvaro hos personalen. En kommun uppskattar att antalet obehöriga elever riskerar att öka med 25 procent, jämfört med ett normalt år.    

Risk att fler unga hamnar utanför

MUCF ser en påtaglig risk för att andelen unga som står utan fullföljd gymnasieexamen om fem år kommer att öka. Andelen unga som varken arbetar eller studerar kommer sannolikt att öka på sikt. Flera kommuner lyfter också att de behöver mer statligt stöd för att kunna skapa motsvarigheter till feriearbeten eller extratjänster för unga även under hösten 2020.

MUCF vill få i uppdrag av regeringen att arbeta med mer långsiktiga bidrag till insatser för unga som varken arbetar eller studerar. MUCF vill också få i uppdrag att, tillsammans med Dua och SKR, långsiktigt följa upp konsekvenserna av coronakrisen för ungas etablering i arbets- och samhällslivet.

En tidigare rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet visar på hur förebyggande insatser minskar kommuners utbetalningar av försörjningsstöd, ökar skatteintäkter och minskar kriminalitet.

Länk till analysen "Coronaskrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden finanskrisen och unga"

FAKTA OM UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)

  • MUCF:s definition av uvas är: Unga mellan 16–29 år som är folkbokförda i Sverige och som under ett helt kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020), inte haft studiemedel, inte varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
  • Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan MUCF startade mätningarna år 2007, mellan 140 000 och 170 000 individer.
  • År 2017 var det totalt 8,8 procent av alla unga i Sverige mellan 16-29 år som varken arbetade eller studerade, vilket motsvarar 157 080 individer. I åldersgruppen 16-24 år var 6,78 procent, vilket motsvarar 71 250 individer och i åldersgruppen 25-29 år var det 11,69 procent, vilket motsvarar 85 830 individer.
  • Ungefär en tredjedel av alla unga som inte arbetar eller studerar går inte att spåra i några register eftersom deras aktivitet är okänd. Unga som befinner sig i ”okänd aktivitet” kan delas in i två undergrupper. Den ena gruppen är unga som bor med föräldrar, har låg risk för fattigdom och i stället kan vara på långa utlandsresor eller arbetar utomlands med fortfarande är skrivna i Sverige. Den andra gruppen har i stället låg utbildningsnivå, hög risk för fattigdom och har inte någon kontakt med myndigheter. 

Nyckelord

Bilder

Foto: Scandinav bildbyrå
Foto: Scandinav bildbyrå
Ladda ned bild
Generaldirektör Lena Nyberg, Foto: Felix Oppenheim
Generaldirektör Lena Nyberg, Foto: Felix Oppenheim
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”28.5.2020 13:51:57 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans. - Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF förd

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”25.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mi

Rekordmånga elever röstade - men få friskolor, särskolor och yrkesprogram deltog i skolvalen30.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Rekordmånga elever (totalt 450 000) röstade vid skolvalet till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019. Valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014, visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Men det finns stora skillnader i landet. Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval. Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor. De första skolvalen till riksdagen anordnades i slutet av 1960-talet och 1998 började valresultaten att sammanställas nationellt. Sedan 2002 har MUCF, på uppdrag av regeringen, samordnat skolval till riksdagen på grund- och gymnasieskolor och sedan 2014 även till Europaparlamentet. Vid Skolval 2018 och 2019 samarbetade MUCF med Skolverket, Valmyndigheten, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige. Flera andra organisationer genomförde olika projekt om demokratifrågor. Alla högstadie- och gymn

MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”  9.4.2020 16:19:54 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. - Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris blir deras roll ännu tydligare. Organisationer och nätverk är ofta snabba att ställa om sin verksamhet för att möta nya behov. Vi kommer omgående att starta en dialog med civilsamhället för att säkra behovet av information så att de kan få del av till exempel stödinsatser, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) slår hårt även mot civilsamhällets organisationer och projekt. Många planerade aktiviteter kan inte genomföras och flera organisationer är oroliga för sin ekonomi och överlevnad. Det finns stor osäkerhet för bristande resurser och hur man ska kunna fortsätta sitt arbete. Regeringen vill nu försäkra sig om att civilsamhällets organisationer får den information som de be

Allt fler unga ägnar fritiden åt kultur – men allt färre läser böcker8.4.2020 08:01:33 CESTPressmeddelande

Allt fler unga i Sverige ägnar fritiden åt kulturaktiviteter, antingen som utövare eller som konsumenter av kultur. Ökningen är särskilt tydlig bland unga som är utrikes födda. Samtidigt minskar andelen unga som läser. Mellan åren 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka halverats från 60 till 30 procent. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Rapporten är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den baseras på statistik från den nationella ungdomsenkät som MUCF genomför vart tredje år bland unga i åldrarna 16–25 år. Nio av tio unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Många unga vill också få möjlighet att lära sig nya saker på fritiden. Viktigt att mäta över tid MUCF har undersökt i vilken utsträckning som unga ägnar sig åt 13 olika fritidsaktiviteter och hur ofta de ägnar sig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum