Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Analys från MUCF: Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen

Dela
Foto: Scandinav bildbyrå
Foto: Scandinav bildbyrå

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

- Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Sådana insatser leder till besparingar för samhället på lång sikt och att det minskar de ungas personliga lidande och ekonomiska utsatthet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

En av fyra av de unga som lämnade uvas-gruppen för arbete eller sysselsättning mellan åren 2004-2007 hamnade under lågkonjunkturen 2008 åter utanför arbete och studier. Drygt hälften av 16-19-åringarna i 2004 års uvas-grupp var utan arbete och studier när de fyllde 29 år, för 20-24 åringarna var det drygt en av tre.

MUCF har även intervjuat chefer i några kommuner under vecka 14 och 15 för att få en nulägesbild. Kommunerna representerar olika geografiska platser i Sverige både vad avser lokalisering och befolkningsmängd. MUCF har även haft fått in synpunkter från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Svårare få praktikplatser

En av de vanligaste och mest lyckade åtgärderna för att bryta ungas utanförskap är praktik på företag och arbetsplatsträning. Coronakrisen gör att dessa möjligheter försvinner i flera kommuner. Det är också svårt för kommunerna att bedriva gruppverksamhet.

Coronakrisen drabbar unga hårt i form av ökad arbetslöshet, förändrade studieförhållanden och ökad psykisk ohälsa. Det innebär ökad belastning på kommunernas socialtjänst och andra insatser inom individ- och familjeomsorgen. Allt fler unga antas behöva försörjningsstöd.

- Lärdomar från lågkonjunkturen som Sverige kom in i efter finanskrisen 2008 bekräftar den orosbild som kommunerna ger av dagens situation. Vi riskerar få en generation av unga där många hamnar i ett utanförskap. Unga med funktionsnedsättning riskerar att bli extra hårt drabbade enligt vår analys, säger Lena Nyberg.

Flera kommuner beskriver hur unga som äntligen hade lyckats komma tillbaka till studier, nu har svårt att hitta motivationen. MUCF befarar att uvas-gruppen kommer att prioriteras bort i kommunernas insatser för unga på grund av coronakrisen, att insatserna i stället riktas mot unga som står närmare arbetsmarknaden.

Färre elever behöriga till gymnasiet

MUCF:s analys visar att gymnasieskolans övergång till distansundervisning redan fått negativa konskenvenser för elever, särskilt för unga som går språkintroduktionsprogram. Risken är att andelen elever som inte klarar sin gymnasieexamen ökar i år.

Flera kommuner befarar också en ökning av antalet högstadieelever som inte uppnår behörighet till gymnasiet. Dels på grund av en ökad frånvaro av elever, dels på grund av en ökad sjukfrånvaro hos personalen. En kommun uppskattar att antalet obehöriga elever riskerar att öka med 25 procent, jämfört med ett normalt år.    

Risk att fler unga hamnar utanför

MUCF ser en påtaglig risk för att andelen unga som står utan fullföljd gymnasieexamen om fem år kommer att öka. Andelen unga som varken arbetar eller studerar kommer sannolikt att öka på sikt. Flera kommuner lyfter också att de behöver mer statligt stöd för att kunna skapa motsvarigheter till feriearbeten eller extratjänster för unga även under hösten 2020.

MUCF vill få i uppdrag av regeringen att arbeta med mer långsiktiga bidrag till insatser för unga som varken arbetar eller studerar. MUCF vill också få i uppdrag att, tillsammans med Dua och SKR, långsiktigt följa upp konsekvenserna av coronakrisen för ungas etablering i arbets- och samhällslivet.

En tidigare rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet visar på hur förebyggande insatser minskar kommuners utbetalningar av försörjningsstöd, ökar skatteintäkter och minskar kriminalitet.

Länk till analysen "Coronaskrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden finanskrisen och unga"

FAKTA OM UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)

  • MUCF:s definition av uvas är: Unga mellan 16–29 år som är folkbokförda i Sverige och som under ett helt kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020), inte haft studiemedel, inte varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
  • Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan MUCF startade mätningarna år 2007, mellan 140 000 och 170 000 individer.
  • År 2017 var det totalt 8,8 procent av alla unga i Sverige mellan 16-29 år som varken arbetade eller studerade, vilket motsvarar 157 080 individer. I åldersgruppen 16-24 år var 6,78 procent, vilket motsvarar 71 250 individer och i åldersgruppen 25-29 år var det 11,69 procent, vilket motsvarar 85 830 individer.
  • Ungefär en tredjedel av alla unga som inte arbetar eller studerar går inte att spåra i några register eftersom deras aktivitet är okänd. Unga som befinner sig i ”okänd aktivitet” kan delas in i två undergrupper. Den ena gruppen är unga som bor med föräldrar, har låg risk för fattigdom och i stället kan vara på långa utlandsresor eller arbetar utomlands med fortfarande är skrivna i Sverige. Den andra gruppen har i stället låg utbildningsnivå, hög risk för fattigdom och har inte någon kontakt med myndigheter. 

Nyckelord

Bilder

Foto: Scandinav bildbyrå
Foto: Scandinav bildbyrå
Ladda ned bild
Generaldirektör Lena Nyberg, Foto: Felix Oppenheim
Generaldirektör Lena Nyberg, Foto: Felix Oppenheim
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum