Umeå kommun

Ändrade startkriterier och kortare åtgärdstider för snöröjningen

Dela

Startkriterierna justeras ner och åtgärdstider för snöröjningen ska kortas i samband med att ny upphandling görs, det har tekniska nämnden beslutat. - Den här snörika vintern har gjort det uppenbart att ambitionsnivån måste justeras för vinterväghållningen. När snöröjningen fungerar bra underlättas Umeåbornas vardag men till det kräves både tid och pengar, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Snö forslas bort från Umeå centrum
 

De högst prioriterade gatorna, gång- och cykelvägarna har samma antal centimetrar för start av plogning, men får 1-2 timmar kortare åtgärdstid. De övriga gatorna, gång- och cykelvägarna får cirka 2-4 centimeter lägre snödjup och 1-2 timmar kortare åtgärdstid.

Vinterväghållningen underlättar Umeåbornas vardag

Vinterväghållning är en samhällsviktig funktion som kräver en väl fungerande organisation, och en genomtänkt strategi för genomförande, där målet är en säker och miljövänlig trafikförsörjning till låg kostnad. Kvalitetsdeklarationens kriterier ska uppnås och därutöver ska en avvägning mellan nytta och kostnad ska göras. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en beredskap att åtgärda allt på en gång, då skattebetalarnas pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Grunden är att en gata och gång- och cykelväg ska vara framkomlig för trafik som den är avsedd för och undantag ska endast förekomma vid extrema väderförhållanden. Speciell hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter och för kollektivtrafik. Beredskap ska finnas att klara normala snöfall vilka definieras som klass ett-varning, vilket innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner, ska klaras inom rimlig åtgärdstid. Vid mer extremt väder kan gatornas framkomlighet begränsas.

Ökade kostnader

Vinterväghållningen sker till stor del genom upphandlade entreprenörer men även i kommunens egen regi. De sänkta startkriterierna och de minskade åtgärdstiderna kommer innebära att kostnaderna ökar. Hur mycket kostnaden påverkas beror av många faktorer och ofta även av entreprenörens förutsättningar, t ex möjligheten till samordning med andra arbeten.

Socialdemokraternas yrkande, som rörde ökad trafiksäkerhet vid skolor, bifölls av nämnden.

Mer information

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
Per.hilmersson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum