Fjärde AP-fonden

AP4 redovisar god avkastning 2020

Dela

Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

– AP4 navigerade väl genom den exceptionellt turbulenta marknadsutvecklingen under året och skapade en avkastning efter kostnader på 9,6 procent. Även den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog med ett avkastningsbidrag om 2,4 procentenheter, vilket motsvarar ett mervärde i förvaltningen om drygt 10 miljarder kronor, säger Niklas Ekvall, vd för Fjärde AP-fonden. 

– AP4:s goda historiska resultat beror till betydande del på förmågan att använda de närmast unika förutsättningar som finns i buffertfondernas lagstadgade mandat: att agera långsiktigt och därmed kunna tåla stora marknadsrörelser när detta gynnar den långsiktiga avkastningen. Vår långsiktighet var en enorm tillgång för oss under den mycket svåra, stökiga och turbulenta marknad som vi hade under årets första hälft. Till exempel ökade vi våra investeringar i såväl aktier som företagsobligationer när kurserna föll utan urskiljning under mars månad, säger Niklas Ekvall. 

– Koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj minskade med ytterligare 15 procent under 2020 och det är nu mindre än hälften av vad det är för ett brett globalt aktieindex. AP4 har under 2020 flyttat fram positionerna ytterligare inom klimat och miljö och genomfört ett flertal viktiga initiativBland annat har vi byggt upp en fundamental tematisk global förvaltning och vi har börjat använda nya framåtblickande data för att bedöma hur portföljbolagen agerar i förhållande till Parisavtalet. Under året har en analys av klimatomställningen och dess påverkan på fossila bolag genomförts och som en konsekvens av detta har bolag vars planer och mål inte bedöms ha förutsättningar att vara i linje med Parisavtalet avyttrats ur portföljen, sammanfattar Niklas Ekvall. 

– AP4:s förvaltningskostnader uppgår till låga 0,09 procent av förvaltat kapital, vilket är ungefär hälften av kostnadsnivån för jämförbara pensionsfonder i en internationell jämförelse. AP4 kommer att fortsatt utveckla verksamheten med stort fokus på kostnadseffektivitet, avslutar Niklas Ekvall. 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 

2020 

2019 

Utgående fondkapital, mdr kr 

449,4 

418,0 

Årets resultat, mdr kr 

39,3 

75,2 

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr 

-7,9 

-6,5 

Ingående fondkapital, mdr kr 

418,0 

349,3 

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 

0,06 

0,06 

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 

0,03 

0,04 

Total förvaltningskostnadsandel, % 

0,09 

0,10 

Avkastning, efter kostnader, % 

9,6 

21,7 

Real avkastning efter kostnader, % 

9,1 

19,9 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 

9,8 

9,3 

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 

9,7 

9,9 

 

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Niklas Ekvall. Foto: Peter Knutson
Niklas Ekvall. Foto: Peter Knutson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

Fjärde AP-fonden (AP4) är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet där vårt uppdrag är att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Vårt långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och fokus på hållbarhet skapar en hög avkastning till förmån för dagens och morgondagens pensionärer.  Läs mer om oss på www.ap4.se.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Favourable return as the world transitions from crisis to restart13.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4) return for the first half of 2021 was 10.0 before costs, and 9.9% after costs. AP4’s total fund capital as per 30 June 2021 was SEK 489.8 billion, compared with SEK 449.4 billion at the start of the year. The result for the first half of 2021 was SEK 44.5 billion. During the same period, net payments from AP4 to the pension system totalled SEK 4.2 billion. The portfolio’s active return during the first half of the year was higher than the return for AP4’s benchmark portfolio, by 0.8 percentage points. Currency exposure at the end of the period was 21.0% of fund capital, which was unchanged since the beginning of the year.

God avkastning när världen ställer om från kris till återstart13.7.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

AP4 reports good return for 202019.2.2021 07:00:00 CET | Press release

After a year dominated by the Covid-19 pandemic and exceptional market movements, AP4’s return for 2020 ended at 9.6% after costs. Successful asset management contributed 2.4 percentage points to the return. The net result for the year was SEK 39.3 billion, and during the year the fund capital increased to SEK 449.4 billion after a total of SEK 7.9 billion was paid out to the pension system. Total costs amounted to 0.09% of assets under management. AP4 has cut the carbon footprint of its investments in the listed equities portfolio in half since 2010 and has now concretised new, ambitious climate targets aiming to once again halve the carbon footprint by 2030 with a view to have net-zero emissions by 2040 at the latest.

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter15.12.2020 12:46:34 CET | Pressmeddelande

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum