ArcAroma AB: 200617 Arc Aroma AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Dela

Pressmeddelande                                                                                                                                                                                                                                              

Lund 2020-06-17

Arc Aroma AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Arc Aroma AB (publ) i Lund. Ett tjugotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av Advokat Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över moderbolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-05-01- 2019-12-31.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Valberedning, arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare beslutades att externa ledamöter ersätts med 2 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 4 prisbasbelopp. Noteras ska att så länge ArcAromas kostnadsnedskärningsprogram löper, under Q3 och eventuellt även under Q4, förväntas styrelseledamöterna solidariskt delta i kostnadsnedskärningsprogrammet och reducera sitt arvode till 1,5 prisbasbelopp för styrelseledamot och 3 prisbasbelopp för styrelseordföranden.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att omvälja Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist och Torbjörn Clementz samt nyval av Peter Holm, Ola Weidenberg och Erik Silfverberg som styrelseledamöter samt omval av Peter Ahlgren till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av KPMG till bolagets revisorer och David Olow som huvudansvarig revisor.

Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på ägandet i slutet av september 2020, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa ägare avstår från att utse en ledamot så skall nästa större ägare erbjudas möjligheten att utse ledamot. Förfarandet skall fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den ägare som utsett denna ledamot för att utse en annan representant. Om denne ägare avstår från att utse en annan representant skall nästa större ägare erbjudas att utse en ledamot.  Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende av valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Beslut om ändringar i Bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen så att § 6 (Aktieslag) i bolagets bolagsordning tas bort och att bolaget därmed framöver endast kommer ha ett aktieslag där varje aktie har lika rätt. Uppdelningen mellan aktier av serie A och aktier av serie B med olika röstvärden kommer således upphöra.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen så at möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort i syfte att anpassa bolagsordningen till Svensk kod för bolagsstyrning. Stämman beslutade att uppdraget som bolagets revisor ska gälla till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Stämman beslutade även att föreslagna ändringar av bolagsordningen av redaktionell karaktär vidtas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger femton (15) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:1 (incitamentsprogram) till bolagets personal

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med styrelsens förslag, enligt nedan:

  1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 690 000 (sexhundranittio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma AB eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny aktie i ArcAroma AB.
  2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35 kronor.
  3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt styrelsen förslag

Godkännande av styrelseledamoten Per-Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogram

Stämman beslutar om godkännande av styrelseledamoten Per Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogrammet för bolagets personal.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:2 (incitamentsprogram) till bolagets styrelse

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med aktieägaren Martin Lindes förslag, enligt nedan:

  1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 150 000 (etthundrafemtio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma AB, eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny aktie i ArcAroma AB.
  2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35 kronor.
  3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt Martin Lindes förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

0708-15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com   

Johan Möllerström

VD

0768-86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om Arc Aroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier (AAP) är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser.


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord10.7.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Årsredovisning 2019/2020 offentliggjord Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2019 – 31 mars 2020 har idag publicerats på bolagets hemsida där den kan laddas ner som PDF-version. Stockholm den 10 juli 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information är sådan information som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 15:00 CET. Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg – främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har idag runt 20 varumärken, cirka 1000 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Bergman & Bevi

Eolus förvärvar sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas10.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 10 juli 2020 Eolus har tecknat avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till Modern Energy. Sammantaget bedöms projekten som är belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp till cirka 450 MW. Sex av de förvärvade projekten är belägna i SE3 och ett är beläget i SE4. Slutlig köpesumma är beroende av hur projekten utvecklas och omfattas av vinstdelning med säljaren vid realisering av projekten. Eolus har även tecknat optionsavtal om förvärv av tre projekt i tidig fas belägna i SE3 omfattande upp till ytterligare cirka 280 MW. -Det finns ett stort intresse på marknaden för projekt i SE3 och SE4 och vi är därför glada över att kunna förstärka Eolus svenska projektportfölj med dessa projekt som befinner sig i tidig utvecklingsfas säger Gustav Grumert, chef för Origination hos Eolus. . Förvärvet av vindkraftsprojekten är det första som sker inom ramen för den nya funktionen Origination som infördes i januari 2020

Sinch AB (publ): Inbjudan till telefonkonferens och webbpresentation av Sinch delårsrapport Q2 202010.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB kommer att publicera sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020 vid 07:30 CET på fredag 17 juli 2020. VD Oscar Werner och CFO Roshan Saldanha kommer att presentera rapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 samma dag. Efter presentationen finns de tillgängliga för att svara på frågor. Tid för publicering av delårsrapport Fredag den 17 juli 2020 kl 07:30 CET Tid för telefonkonferens och webbpresentation Fredag den 17 juli 2020 kl 14:00 CET Telefonkonferens Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Sverige: +46 (8) 506 921 85 Storbritannien: +44 (0) 203 009 5710 USA: +1 917 720 0178 Access code: 27 56 118# Webbpresentation Direktsändningen nås genom investors.sinch.com/webcast Presentationsmaterial och rapporten kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com efter offentliggörandet. För ytterligare information

Kinnevik deltar i VillageMDs finansieringsrunda om 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc.8.7.2020 14:15:00 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik), meddelade idag att bolaget har investerat ytterligare 25 MUSD i VillageMD, en ledande aktör inom primärvård i USA, som del av en finansieringsrunda på 275 MUSD ledd av Walgreens Boots Alliance, Inc (”WBA”), en av bolagets nuvarande aktieägare. Medräknat denna investering kommer WBA investera totalt 1 MdUSD under de kommande tre åren för att finansiera ett fördjupat samarbete med VillageMD. Med hänsyn till samarbetet och dess inverkan på VillageMDs framtidsutsikter, avser Kinnevik att värdera sin investering i VillageMD, exklusive den nya investeringen om 25 MUSD, till 2,4 Mdkr i den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020. Det motsvarar en ökning om 1,4 Mdkr – eller 5,2 kr per Kinnevikaktie – jämfört med värderingen i Kinneviks senaste kvartalsrapport. VillageMD kommer att öppna 500-700 Village Medical-vårdcentraler i anslutning till Walgreens butiker i över 30 marknader i USA under de kommande fem åren, med avsikt att bygga ytterligare f

Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger8.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess mjukvara kommer att vara en del av Digital Signage installation för mer än 750 Burger RUS snabbmatsrestauranger i ryska federationen och OSS-länder. ZetaDisplays norska dotterbolag Webpro har tecknat avtal med det inhemska installationsföretag Unitex LLC. Kontraktet sträcker sig initialt på ett år, och kan därefter förlängas ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet för ZetaDisplay uppskattas till 3,3 MSEK som består helt av SaaS-intäkter. – Det här avtalet är ytterligare ett bevis på vår förmåga att kunna hantera ett komplext internationellt uppdrag. Grattis till det norska teamet för denna framgång", kommenterar Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay. "Vår lösning ansågs vara bäst i test under utvärderingsfasen och vi är stolta över det förtroende som kunden sätter i vår kompetens". ZetaDisplay är den ledande leverantören av Digital Signage-lösningar för snabbmatsrestauranger (QSR) i den ryska fed

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 20208.7.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 8 juli 2020 Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I juli tecknade Eo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum