ArcAroma AB: 200617 Arc Aroma AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Dela

Pressmeddelande                                                                                                                                                                                                                                              

Lund 2020-06-17

Arc Aroma AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma

Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Arc Aroma AB (publ) i Lund. Ett tjugotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av Advokat Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över moderbolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-05-01- 2019-12-31.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Valberedning, arvoden och styrelse

Vid stämman beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare beslutades att externa ledamöter ersätts med 2 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med 4 prisbasbelopp. Noteras ska att så länge ArcAromas kostnadsnedskärningsprogram löper, under Q3 och eventuellt även under Q4, förväntas styrelseledamöterna solidariskt delta i kostnadsnedskärningsprogrammet och reducera sitt arvode till 1,5 prisbasbelopp för styrelseledamot och 3 prisbasbelopp för styrelseordföranden.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att omvälja Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist och Torbjörn Clementz samt nyval av Peter Holm, Ola Weidenberg och Erik Silfverberg som styrelseledamöter samt omval av Peter Ahlgren till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av KPMG till bolagets revisorer och David Olow som huvudansvarig revisor.

Vid stämman togs även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på ägandet i slutet av september 2020, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa ägare avstår från att utse en ledamot så skall nästa större ägare erbjudas möjligheten att utse ledamot. Förfarandet skall fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den ägare som utsett denna ledamot för att utse en annan representant. Om denne ägare avstår från att utse en annan representant skall nästa större ägare erbjudas att utse en ledamot.  Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende av valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Beslut om ändringar i Bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen så att § 6 (Aktieslag) i bolagets bolagsordning tas bort och att bolaget därmed framöver endast kommer ha ett aktieslag där varje aktie har lika rätt. Uppdelningen mellan aktier av serie A och aktier av serie B med olika röstvärden kommer således upphöra.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen så at möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort i syfte att anpassa bolagsordningen till Svensk kod för bolagsstyrning. Stämman beslutade att uppdraget som bolagets revisor ska gälla till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Stämman beslutade även att föreslagna ändringar av bolagsordningen av redaktionell karaktär vidtas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger femton (15) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:1 (incitamentsprogram) till bolagets personal

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med styrelsens förslag, enligt nedan:

  1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 690 000 (sexhundranittio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma AB eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny aktie i ArcAroma AB.
  2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35 kronor.
  3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt styrelsen förslag

Godkännande av styrelseledamoten Per-Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogram

Stämman beslutar om godkännande av styrelseledamoten Per Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogrammet för bolagets personal.

Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023:2 (incitamentsprogram) till bolagets styrelse

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med aktieägaren Martin Lindes förslag, enligt nedan:

  1. Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 150 000 (etthundrafemtio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma AB, eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny aktie i ArcAroma AB.
  2. Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35 kronor.
  3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således drygt tre år från utgivningstillfället.

Även övriga villkor beslutades enligt Martin Lindes förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren

Styrelseordförande

0708-15 09 91

peter.ahlgren@arcaroma.com   

Johan Möllerström

VD

0768-86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om Arc Aroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier (AAP) är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser.


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

Företagsakuten förlängs till 31 december 202024.9.2020 13:45:00 CESTPressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Utformningen av garantiprogrammet är densamma som tidigare och innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 31 december 2020 genom att vända sig till sin långivare/bank. En lista på anslutna banker och kreditinstitut finns på Riksgäldens webbsida. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Fram till och med vecka 38 (18 september) hade 615 lån till ett värde av 2,2 miljarder kronor beviljats inom Företagsakuten. För mer information se Riksgälden

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp23.9.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond. ”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.” Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum