ArcAroma AB: 210120 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Dela

Pressmeddelande 2021-01-20

ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag

Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.

ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap.

Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform. Det nya bolagets kostnadsbesparingar kommer omallokeras till områdena R&D och marknadsutveckling. Det fusionerade bolaget kommer bli mindre påverkat av säsongsvariationer, få en jämnare belastning av organisationen och att få ett jämnare kassaflöde.

”Fusionen skapar ett unikt bolag med en patenterad teknologibas inom Food Technology och Plant Technology, två högaktuella områden under stark utveckling och vår plan är att utveckla en global närvaro för att nå en världsmarknad.Det fusionerade bolagets samlade vetenskapliga kompetens är en tydlig styrka som kommer höja vår innovationsnivå och som även öppnar för möjligheter att attrahera och samverka med stora globala bolag. Vårt mål förutom att göra affärer med dessa globala bolag så vill vi också sätta nya teknologistandarder hos marknadsledare. Bolagen i vår målgrupp sätter stort värde på att förbättra sin hålbarhetsprofil och det ställer ökade krav på att vårt bolag ligger steget före för att vara en intressant leverantör. Det nya bolaget kommer öka takten att utveckla sin hållbarhetsprofil, en viktig strategisk fråga” säger Johan Möllerström VD i ArcAroma.

”OptiFreeze som är i ett spännande läge med framgångar inom snittblommor står inför att vi behöver stärka organisationen för att bli framgångsrika i den kommersiella lanseringen. Det handlar om inköp, produktionsplanering, kvalitetskontroll, installation och service. Vi behöver även en organisation för att ta hand om det kundintresse som vi upplever.
ArcAroma har allt detta och fusionen är en lösning som gör att vi kan komma upp i full kapacitet snabbare med vinster och kassaflöden tidigare än vad vi annars hade uppnått. Möjligheterna inom Food Tech och ArcAromas kunskap där är en annan anledning till att denna fusion kommer att bli framgångsrik. Våra nu vilande livsmedelsprojekt kommer också att kunna bli verklighet snabbare. Vi skapar helt enkelt ett bolag som blir starkare är de två ingående enheterna” säger Ulf Hagman, VD i OptiFreeze.

Fler fördelar med fusionen: ArcAromas operativa verksamhet blir direkt tillgänglig för OptiFreeze som då kan accelerera sin försäljning, korta ner leveranstiderna och tidigarelägga kassaflödet av OptiBoost™ , en patenterad teknologi för att förlänga hållbarheten och öka kvaliteten för snittblommor. ArcAromas dotterbolag i Shanghai får fler produktgrupper att marknadsföra på den Asiatiska marknaden. Potentialen på den Asiatiska marknaden är betydande och med hög tillväxt.

SuperPlant är ett begrepp vi kommer använda för att beskriva bearbetningen av snittblommor och sticklingar. Området som har stora tillväxtmöjligheter som bland annat bekräftas genom det i förra veckan publicerade kommersiella avtalet för OptiBoost med grossisten APH. Vi ser en framtid där konsumenter har ett hållbarhetstänk i allt som konsumeras. Där svinn kommer att kunna minskas och logistikkedjan kan effektiveras med stora miljömässiga fördelar i framtiden. Dessutom förstärks kundupplevelsen med vackrare blommor under längre tid.

Bolaget kommer också att förstärka fokus på begreppet SuperFood där vi ser en unik positionering. Bolagets teknologi skapar betydande fördelar och mervärden för livsmedelsindustrin. Med ökade krav från konsumenter på spårbarhet av råvaran, inga tillsatser, högre naturliga näringsämnen, högre kvalitet och längre hållbarhet ger betydande marknadsmöjligheter för bolagets teknologiplattform. Bolaget kommer genom sammanslagningen ha teknologier för både flytande och fasta livsmedel.

” De båda bolagens styrelser ser två väldefinierade affärsområden som kommer att kallas FoodTech och PlantTech. FoodTech kommer marknadsföra ArcAromas produkter för flytande livsmedel samt OptiFreezes metod för fasta livsmedel som t.ex sallad. PlantTech kommer dra nytta av ArcAromas CEPT-teknologi och marknadsorganisation. Styrelsens plan är att nuvarande två VD-ar tar tillsammans med sina ledningsgrupper ett operativt ansvar för att realisera fusionsplanens intäkts- och kostnadssynergier. Det nya Bolaget kommer att få ett nytt namn. Valberedningen baserad på den nya bolagets tre största ägare kommer att föreslå en ny styrelse till kommande årsstämma.

Värderingen av bolagen och deras aktier som fusionsunderlag för sammanslagning av aktierna har noggrant analyserats av Styrelserna, sakkunniga och genom en helt oberoende Fairness Opinion.

Styrelserna är övertygade om att sammanslagningen kommer öka möjligheterna att bygga ett framgångsrikt bolag som kommer få ett affärsmässigt genomslag av våra unika applikationer på en global marknad. Vårt övergripande mål är att skapa ökat aktieägarvärde”, säger Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com

Ulf Hagman, VD
(+46) 733 – 63 63 80
ulf.hagman@optifreeze.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma
(+46) 708 – 15 09 91
peter.ahlgren@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.comOm

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Beslut vid extra bolagstämma1.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors den 1 mars 2021 kl. 14.00 (EET) Nexstim Abp: Beslut vid extra bolagstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid extra bolagsstämman som hölls den 1 mars 2021: 1Bemyndigande gällande bolagets framtida finansieringsbehov, utvecklandet av kapitalstrukturen, minimerandet eller minskandet av lån samt för eventuella företagsköp eller andra transaktioner och bolagets andra behov Extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna följande bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag: Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i finska aktiebolagslagen, enligt följande: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner av nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till akt

Substansvärdet per den 28 februari 20211.3.2021 10:00:00 CETPressmeddelande

Den 28 februari 2021 var substansvärdet 299 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 26 februari 2021 var 300,00 kronor för A-aktien och 278,90 kronor för C-aktien. Stockholm den 1 mars 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00 Lämnad för publicering den 1 mars 2021, kl. 10:00. Bilaga Substansvarde_210301_sve

Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké26.2.2021 15:12:54 CETPressmeddelande

Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké. Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7 Om Terranet Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/ Pär-Olof Johannesson, CEO parolof.johannesson@terranet.se +46 70 332 32 62 Michaela B

Karolinska Development utser Johan Dighed till vice vd26.2.2021 14:39:18 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 26 februari 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Johan Dighed har utsetts till vice vd. Han tillträder positionen omgående och kommer vid sidan av sina nya arbetsuppgifter även fortsättningsvis att inneha sin nuvarande roll som bolagets chefsjurist. Johan Dighed anställdes som chefsjurist på Karolinska Development i maj 2020. Han kom då närmast från SEB där han innehaft ett flertal positioner inom divisionen för stora företag och finansiella institutioner bl.a. som chefsjurist för SEB:s dotterbolag SEB AG. Dessförinnan arbetade han på den internationella advokatbyrån Baker & McKenzie samt inom det svenska domstolsväsendet. ”Jag är glad över att Johan Dighed har accepterat utnämningen som vice vd. I sin nya och utvidgade roll kommer vi att kunna dra än mer nytta av hans gedigna affärsmässiga kompetens, ledarskap och erfarenhet av finansieringsfrågor”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota. För ytterligare informati

Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 202126.2.2021 08:46:10 CETPressmeddelande

Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020. Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna: Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson Institute, utnämndes till Terranets styrelseordförande.Terranet fick en inköpsorder på 31 000 EUR från Mercedes-Benz efter fortsättningen av ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknat av både Terranet och Mercedes-Benz för prototyp demonstration, produktutveckling och industrialisering av avancerade förarstöd (ADAS och antikollisions lösningar).Mangold Fondkommission publicerade en ny analys av Terranet och satte en köprekommendation och ett 12-månaders riktpris på 2,50 SEK.Terranet skapade ett partnerskap med det ledande svensk-finska konsult- och ingenjö

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 202026.2.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”När nuvarande kunders produkter med CHS-yta erhåller kommersiellt godkännande uppskattar Corline den årliga potentialen till 85 MSEK på några års sikt. Med årets framgångar i ryggen inom medicinteknik är målet utstakat att ytterligare öka affärspotentialen genom fler kundprojekt och avtal.” Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet Leverans- och supportavtal tecknas i oktober med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av Corlines antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.I november

Antal aktier och röster i Active Biotech26.2.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 854 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tel: 046 19 20 44 E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021, kl.08.30. Active Biotech Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum