Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 6 oktober

Dela

Regionstyrelsen, 6 oktober, har 28 punkter på agendan, varav sex motioner. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Delårsrapporten visar på plusresultat

I den senaste delårsrapporten är det ekonomiska resultatet positivt med 84 mnkr, men det är 396 mnkr sämre än budget. För hela året pekar prognosen på ett positivt resultat på 156 mnkr, men även det är sämre än budget.

Region Norrbotten har som finansiellt mål att balanskravsresultatet ska uppgå till en procent av skatter, statsbidrag och utjämning. Det målet uppnås med god marginal både för perioden och i prognosen för hela året.

Operationsverksamhet i Kalix blir permanent

Operationsenheten för dagkirurgi vid Kalix sjukhus har sedan starten i augusti 2021 varit ett framgångsrikt initiativ för att korta väntetider till operation. Nu ska verksamheten bli permanent och även utökas. I dagsläget finns en operationssal, vilken ska utökas med en till. Dessutom ska sterilcentralen renoveras. Ombyggnationen ska påbörjas skyndsamt.

Handlingsplan ska förhindra självmord

Genomsnittet för hur många som tar sitt liv är något högre i Norrbotten jämfört med resten av landet. Nu ställer sig Region Norrbotten bakom länets första gemensamma handlingsplan för att förhindra självmord. Planen är framtagen i samarbete med Norrbottens kommuner och flertalet brukarorganisationer. Att förebygga självmord är komplext och kräver samlade insatser, både på länsövergripande och lokal nivå.

Handlingsplanen omfattar sju punkter:

  1. Ett långsiktigt suicidpreventivt arbete
  2. Höjd kunskapsnivå
  3. Stärkt vårdkedja
  4. Lära av händelseanalyser
  5. Stöd till efterlevande och närstående
  6. Satsa på barn och unga
  7. Digitalisering och suicidprevention

Satsning på rullstolsvågar

Region Norrbotten satsar 200000 kronor på att köpa in 14 vågar för patienter i rullstol. Det ska finnas en våg i varje kommun. Att ge alla medborgare möjlighet att kontrollera sin vikt är en viktig del i det hälsoförebyggande arbetet och bidrar till en mer jämlik vård.

Elförbrukningen ska sänkas

Eftersom elpriserna i Sverige beräknas stiga får regiondirektören i uppdrag att ta fram och genomföra en plan med målsättning att minska Region Norrbottens elförbrukning. Åtgärder för att spara el får inte ha negativ påverkan på driftsäkerhet och/eller vårdkvalitet.

Regionen förbereder sig för ekonomiskt tuffare tider

De råder ekonomiskt sett osäkra förutsättningar för de kommande åren. Därför justeras policyn för god ekonomisk hushållning. För att ha motståndskraft mot försämrat ekonomiskt läge ska:

  • Region Norrbotten har idag en soliditet på 16 procent, vilket är ett mått på den ekonomiska ställningen. Soliditeten ska inte understiga 16 procent.
  • Verksamhetens resultat ska ligga inom 1-3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar
  • Nya investeringar självfinansiera sig själv till 60 procent inom tre år

Det nya förslaget föreslår även skrivningar kring hur den så kallade resultatutjämningsreserven ska kunna användas. Det föreslås att reserven ska kunna nyttjas även under andra förhållanden än vad nuvarande skrivningar medger.

Granskning visar på förbättringsbehov

Det har genomförts en revision där man tittat på vilken ägarstyrning och kontroll som regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har över de kommunala bolagen. Revisionen har också undersökt hur bolagen följer direktiven från ägarna. Sammanfattningsvis kan sägas att regionstyrelsens interna kontroll inte bedöms vara tillräcklig och att ägarstyrningen inte bedrivs på ett helt ändamålsenligt sätt. Även regionala utvecklingsnämnden har förbättringar att göra kopplade till detta. När det gäller bolagen är det främst Matlaget i Gällivare AB som får kritik.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum