Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte den 17 augusti

Dela

Regionstyrelsen behandlar på sitt extrainsatta sammanträde den 17 augusti åtta punkter. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

  1. Regiondirektören får i uppdrag att kartlägga aktuella vårdplatser på sjukhus och hälsocentraler i Region Norrbotten, samt i möjlig utsträckning definiera det framtida vårdplatsbehovet.
  2. 200 somatiska vårdplatser på Sunderby sjukhus ska vara disponibla, det vill säga 10 procent över det krav som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer.
  3. Inrätta en vårdavdelning om 15 vårdplatser på Sunderby sjukhus för patienter med stora omvårdnadsbehov, men där de aktiva medicinska insatserna är mindre.
  4. Inrätta en vårdavdelning om 15 vårdplatser på Sunderby sjukhus för patienter i behov av palliativ vård.

Primärvården ska stärkas

En nära och kontinuitetsbärande vård är en viktig förutsättning för en stärkt primärvård i Norrbotten. Därför föreslås att primärvården ska arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om fast läkarkontakt och riktvärde för antalet patienter per distriktsläkare, vilket innebär 1100 läkarkontakter/listade patienter per distriktsläkare och 550 listade patienter per ST-läkare i allmänmedicin. Dessutom föreslås åtgärder med syfte att stärka utbildningsmiljön i primärvården, utöka antalet utbildningstjänster och se över utformningen av arbetsorganisationerna på hälsocentralerna. 27 miljoner kronor föreslås avsättas till detta i budget för 2023.

Säkerställ en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Regionen har under våren 2022 påbörjat ett utvecklingsarbete inom bemanning- och schemafrågor med syfte att stärka stödet till verksamheterna. Projektet föreslås utökas till att även se över arbetstidsmodeller samt förlängas till 2023. Förslaget innebär att:

  1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta och utöka processarbetet med att nå en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.
  2. Lägesrapport och återrapportering om vidtagna åtgärder ska ske vid regionstyrelsens sammanträde i december 2022.
  3. 1,4 miljoner kronor anvisas ur regionstyrelsens strategiska reserv för år 2023. Regionstyrelsen anvisar möjligheten att finansiera via externa projektmedel.

Förstärkt löneläge för att behålla och rekrytera läkare och sjuksköterskor

Satsningar inom löne- och förmånsfrågor är en väsentlig del för att bli en attraktiv arbetsgivare och öka förmågan att nå långsiktig och hållbar bemanning av verksamheterna. Regionstyrelsen föreslår att för 2023 satsa 64 miljoner kronor på löneökningar inom Vårdförbundets avtalsområde samt 31 miljoner kronor inom Läkarförbundets avtalsområde. Därutöver föreslås att en översyn ska göras med inriktning att nuvarande lönetillägg inom vissa områden bakas in i fastlönen för att ytterligare öka attraktionskraften. Slutligen ska åtgärder vidtas för att öka attraktionskraften för medarbetare som uppnått pensionsålder att arbeta vidare. Kopplat till den strategiska planens målsättning avseende medianlön med riksgenomsnittet som lägsta nivå, ska löneöversynen avseende övriga yrkesgrupper och avtalsområden påbörjas.

Hela föredragningslistan med samtliga underlag finns här.

Om

Region Norrbotten
Region Norrbotten



https://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum