Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020 i fokus

Dela

12 november sammanträdde kyrkofullmäktige i Västerås pastorat. Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020 stod i fokus vid sista mötet för året.

Kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson inledde med att välkomna alla till kvällens kyrkofullmäktige.

Domprost Daniel Eklund inledde sedan mötet med orden:

- Vi närmar oss slutet av kyrkoåret och går in i den där stillsamma perioden inför Advent, och läste sedan ur Psaltarpsalm 139:
Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. … Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt…
-  Det här är en text jag ofta kommit tillbaka till och har tyckt om. Den handlar om att Gud känner mig och vill att jag ska finnas – det är skapelsen hemlighet. Texten är en fantastisk omsorg, sa Eklund.

Internkontrollplan 2020
Efter det berättade utredare Ingela Cronberg om Internkontrollplan 2020.
- Det här är något som tas fram årligen och som är ett hjälpmedel i ledningens arbete för att nå tre mål; att vi ska ha effektiv och ändamålsenlig verksamhet, att vår ekonomiska redovisning och rapportering ska vara tillförlitlig och att vi följer lagar, policys och beslut. Här grundar sig arbetet på en riskanalys där ledningen har tittat på nuvarande plan och eventuella framtida risker, berättade Cronberg.
Med ett tillägg kring ansvar fastställdes därefter Internkontrollplan för 2020.

Policy för hantering av personuppgifter
Ingela Cronberg fortsatte sen att redogöra för ny policy för hantering av personuppgifter.
- En personuppgift är alla sätt på vilka man kan identifiera en person. Det kan vara t ex ett namn, en mejladress eller en bild. Policyn beskriver detta och att individen också måste samtycka till att personuppgifter hanteras. I vår behandling av personuppgifter ska vi alltid utgå ifrån laglig grund och specifikt syfte. Uppgifterna ska också gallras när de inte längre behövs. Verksamheten i Västerås pastorat är grundad på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Alla, vars personuppgifter behandlas inom ramen för pastoratets verksamhet, ska därmed vara trygga med att informationen som samlas in får ett tillräckligt skydd, hanteras på ett korrekt sätt och att de får insyn i verksamheten. Policyförslaget utgår ifrån Dataskyddsförordningens bestämmelser och beskriver på ett övergripande sätt hur personuppgifter kan behandlas, för vilka syften och på vilket sätt.
Både på externwebben och på Intranätet finns också mer information om pastoratets GDPR-arbete, rutiner och riktlinjer, berättade Cronberg.
Därefter antogs policyn.

Ägardirektiv till Svenska kyrkan i Västerås AB om projekt för insamling av medel för socialt ansvarstagande
Efter detta föredrog kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund nästa punkt på dagordningen.
- Projektet för insamling av medel för socialt ansvarstagande har fungerat enligt den grundläggande idén att stärka Västerås Stadsmissions ekonomi inför framtiden, vilket bidrar till deras möjligheter att arbeta med och verka för människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa.
Årets förslag är en repris från i fjol. Visserligen ser det bra ut idag och Västerås stadsmission är vid god hälsa, men Kyrkorådet vill fortsätta verksamheten för ett år tills Västerås stadsmission har fullgod styrka i sin ekonomi. Under tiden fortsätter Västerås stadsmission att stärka sin kompetens inom insamling, men också för enskilda att bidra, berättade Eklund.
Utifrån detta beslutade kyrkofullmäktige att bevilja Västerås stadsmission stöd med 500 000SEK för år 2020.

Svar gällande revisorernas rekommendationer
Domprost Eklund fortsatte sedan mötet med svar gällande revisorernas rekommendationer.
- Detta kommer från vårens revisionsberättelse och rekommendationer. Här fanns bl a frågeställningar kring investeringsfrågor, kring principer och belopp, utbytesinvesteringar och värderingsfrågor i pågående investeringsprojekt. Utifrån detta kommer vi upprätta en värderings- och investeringsinstruktion som ska gälla för 2020.

Om kollektredovisningen – några fel har hittats men bedömningen är att de är slumpmässiga, den mänskliga faktorn ligger bakom. Vi har här förtydligat rutinerna genom bl a utbildning av kyrkvärdar.

Verksamhetsrevision, planering och uppföljning – är idag mer en verksamhetsberättelse. Vi tar till oss det med början i uppföljningen för 2019. Verksamhetsplaneringen för 2020 är också mer tydligt då vi ser över planeringsprocessen som helhet.

Granskning har också skett av diakoniverksamheten. Att sprida information kring det diakonala arbetet måste vara hela församlingens jobb, inte bara diakonerna. Vi har också lyft detta med bl a kommunikatörerna. Det är allas uppdrag och att ha ett diakonalt förhållningssätt.

Diakonipastoralen, är omfattande, och det vi försöker se är att pastoralen är ett hjälpmedel för ledning och medarbetare. Här finns också önskemål som kräver resurser – och vi behöver se till att de beslut som behöver fattas, konstaterade Eklund.
Därefter lades punkten till handlingarna.

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020
Därefter inleddes mötets tyngsta punkt med att Jörgen Eklund, berättade:
- Redan för ett år sen hade vi en prognos, men hösten 2019 kunde kyrkorådet se att situationen förvärrats. Detta beror till viss del på utträden men till största del, ca 80%, på att medlemmar avlider. Vi måste fylla på underifrån, få fler som döps. Den ekonomiska prognosen ser idag ut som ett krokodilgap – med sjunkande intäkter och kostnader som stiger, vilket ger en stigande obalans.

Pastoratet har idag nettointäkter på ca 170 miljoner, efter att cirka 20 miljoner gått till kyrkans egna utjämningssystem. I budget 2020 går vi back 0,9%. Det är ingen kris just nu men kan bli på lång sikt. 2020-2024 ligger intäkterna i stort sätt still, men kostnaderna ökar. Utfallet blir då ca 50 miljoner i minus sammanlagt för dessa år, om vi ökar underskottet på detta sätt. Personal- och fastighetskostnader ökar i andel av intäkterna. Administration och verksamhet PO ligger stabilt. För att komma till rätta med problematiken måste vi därför också sätta fokus på fastighets- och personalkostnader, samtidigt som vi måste se till att ha en bred verksamhet, menade Eklund.

Domprost Daniel Eklund fortsatte sedan med några sammanfattande punkter kring verksamhetsplan 2020.
- Vi kommer att arbeta vidare med lokalförsörjningsplan, som bl a handlar om resurshushållning och vilken verksamhet vi ska ha. Vi räknar med att ha ett förslag klart till våren. Vi skärper också verksamhetsplaneringarna, och räknar in totala kostnader för pastoratet. Här kan vi bl a titta på hur vi kan samverka i pastoratet och hänvisa till varandra. Vi kommer inte att kunna göra allting överallt.

Kompetensförsörjning. Vi måste rekrytera bra, vilket inte alltid är så lätt. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda goda och vässade tjänster. Profilyrkena är särskilt svåra att rekrytera till, konstaterade Eklund.

Pastoralerna. Diakonipastoralen, uppdateras och struktureras om lite under nästa år, och vi tittar på hur vi kan gå vidare med vissa önskemål. En del här handlar om en plan för ideellt arbete - vi är ju en folkkyrka, och det är inte bara en resursfråga utan också en självbild.
Pedagogiska pastoralen – den färdigställdes ganska nyligen och det kanske är mest drag i just denna pastoral just nu, där ett intensivt arbete pågår med att implementera och bl a använda den ålderstrappa som finns i den. Och hur kan vi tänka resursmedvetet här? Kan vi erbjuda ”paketlösninger”? Att en äter, pysslar och firar gudstjänst i samma paket? Och kan vi göra något fiffigt med föräldrar under tiden de väntar på sina barn?
I konfirmandarbetet och körverksamheten tittar vi bl a på gruppstorlekar.
Doppastoralen, som det jobbades intensivt med tidigare, är ambitiös. Hur man strukturerar ett sånt arbete är också något att jobba extra med under 2020.

Så har vi givetvis miljöfrågan, vilken är svår att blunda för. Här vill vi jobba där vi kan göra faktisk skillnad, t ex inom kyrkogård och fastighet. Det är en trovärdighetsfråga för oss. Miljöfrågan behöver också åtföljas av en teologisk diskussion.

Mission och det utåtriktade arbetet – här kvalitetssäkrar vi de kyrkliga handlingarna. Vi tittar bl a på kvalitet och tonalitet. Hur pratar vi med folk och hur bygger vi relation egentligen? Hur hittar man oss digitalt?

Vi fortsätter också att arbeta för att stärka den interna kommunikationen, berättade Eklund.

Ekonomichef Eva Hollaus fortsatte sedan med att visa budgetplanen för 2020-2024.
- Som ni kan se är det röda siffror längst ner. Intäkterna minskar, via kyrkoavgiften. Men även skatteunderlaget påverkar oss. Pensionärernas grundavdrag är idag högre, vilket innebär en minskning för oss. Vi går också in i en lågkonjunktur. Och har medlemstapp. Under 2018 var nettotappet 1600 medlemmar, men bara 220 av dessa var aktiva utträden. Folk dör och vi döper inte in i den utsträckning vi önskar, berättade Hollaus.

Den totala budgeten är klar, men inte fördelad än mellan områdena. Det kommer att ske efter en fördelningsmodell baserat på t ex antal kyrkotillhöriga, antal barn och unga mm.

Fastighetsdriften ligger ganska stilla, men vi säger upp hyresavtalen för Sparven och Rönnby Kyrkcenter vilket år 2022 kommer att ha gett en besparing på 1 miljon kronor.

Alla har fått dra ner ca 10% i sina budgetar, med undantaget verksamhet för barn och unga samt konfirmander som vi inte har rört.

Personalkostnaderna är ca 100 miljoner kronor idag, och här sker en årlig ökning i löner om ca 2,3 miljoner, vilket vi inte kommer ifrån.

När det gäller investeringar kommer en stor traktor att köpas i till Kyrkogård. Vi avsätter också 3 miljoner i projektering för omdaning av det centrala området, berättade Hollaus.

Därefter begärde Karin Tilly, andre vice ordförande i kyrkorådet, ordet:
- Västerås pastorat är ett pastorat att vara stolt över. Men vi står inför ett ökande gap mellan inkomster och utgifter. … Idag är kyrkotillhörigheten i Västerås ca 55% och om prognoserna stämmer ligger den på 49% år 2024. Nu är det allvar på riktigt, konstaterade Tilly.

I årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020, föreslogs bl a också att antagna övergripande mål från 2018 fortsatt får gälla, att den lokala kyrkoavgiften för 2020 fastställs till 0,88% av den till kommunal inkomstskatt betalningsbara inkomsten och att avsättning görs med 3000SEK i friskvårdsersättning för personal.
Kyrkofullmäktige antog därefter årsplan med budget och verksamhetsplan för 2020.

Justering av församlingsgränser
- Förslaget om justering kommer ursprungligen från valnämnden vilken i samband med kyrkovalet 2017 noterade många t ex hade svårighet att hitta rätt vallokal eller hade långa avstånd till sin vallokal. Utifrån det har valnämnden tillsammans med Västerås stift tagit fram ett förslag till förändringar i dessa gränser. Församlingar som påverkas är Badelunda och Viksäng på två ställen, Lundby och Barkarö samt Lundby och Västerås domkyrko, berättade Daniel Eklund.

- Det vi sett är bl a många förtidsröster på Kyrkbacksgården med många som tror sig tillhöra Västerås domkyrko. Örtagården som idag ligger i Västerås Lundby men där man trott att man tillhört Barkarö är ytterligare ett exempel, lade valnämndens ordförande Lars-Evert Larsson till.

- Vi har sett över förslaget utifrån verksamhet och resurser, och gjort en analys kring eventuella konsekvenser som personaltäthet och kvantitet av kyrkliga handlingar, berättade Eklund vidare. Vi har också tittat på hur verksamhetsmedelfördelningsmodellen påverkar justeringen. Ca 2500 boende byter församling. Vi tror inte att justeringen kommer att påverka så mycket.

Förslaget antogs sen av kyrkofullmäktige varpå ärendet lämnas till stiftsstyrelsen för fastställande. Målsättningen är att de nya gränserna kommer att gälla från 1 januari 2020.

Val av församlingsråd
Därefter togs beslut om nya församlingsrådsledamöter och ersättare, med Ingrid Högsberg som ny ordinarie ledamot och Marita Edwall Dahlgren som ny ersättare i Västerås domkyrko, och Ingrid Svensson som ersättare i Västerås Barkarö. I Viksäng, Rytterne och Västerås Badelunda saknas fortfarande ersättare samt ordinarie ledamot i Västerås Barkarö församling, kunde valberedningens ordförande Görel Korkman konstatera.

Till dig som församlingsråd
En information om förtroendevalda och GDPR lyftes sedan, varpå den lades till handlingarna.

Efter detta klubbade kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson av årets första kyrkofullmäktige och förklarade mötet avslutat.

Vill du ta del av protokollet? Det hittar du på: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkofullmaktige

Sammanträdesdagar under 2020: 19 maj och 10 november.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 60 procent, nästan 90 000, av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 29 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Snapchatta med en vuxen som lyssnar10.6.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

En tid av isolering, global oro och i värsta fall förluster av nära och kära har drabbat många, också ungdomar. Aldrig har det varit så viktigt att finnas tillgänglig som nu. Och just de unga finns i fokus när Svenska kyrkan Västerås nu öppnar sin Snapchat-jour, där du som är ung anonymt och under tystnadsplikt kan få prata med en vuxen som lyssnar. I andra änden finns präster, diakoner, pedagoger och församlingsassistenter som alla är vana vid att samtala om det som rör livet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum