Lantbrukarnas Riksförbund

Artskyddsutredningen: en katastrof för jord- och skogsbruket

Dela

För LRF och alla markägare är artskyddsutredningen som presenterats idag en stor besvikelse. Utredningen visar inga tecken på att stärka äganderätten eller göra markägares tillvaro mer rättssäker.

De nya förslagen försvårar istället för all verksamhet i skog och mark, men utan att det egentligen leder till ett bättre skydd för arterna. LRF vill att staten tar ansvar för alla kostnader som uppstår på grund av artskyddsförordningen men utredningen pekar åt ett annat håll.

- Vi hade förväntat oss att artskyddsutredningen skulle sätta ned foten och förtydliga att det är staten som ska bära kostnaden och ansvaret för skydd av arter i Sverige, inte den enskilda markägaren. Vi har en absurd situation med onödiga rättegångskostnader som tydligen ska få fortgå och det är en stor besvikelse, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.  

Utredningen landade i flera förslag som är ännu striktare än tidigare, och som innebär att markägare behöver ta ännu större hänsyn än tidigare. Bland annat föreslår utredningen ett mer eller mindre absolut förbud mot att störa eller döda fåglar och att skada deras bon och ägg på våren, oavsett avsikt och avsett art. I praktiken skulle detta innebära att allt skogsbruk förbjuds under våren och den tidiga vallskörden blir omöjlig.

- Det skulle betyda enorma förluster av träråvara och ekonomiska förluster för hela skogsbranschen. Allt skulle stå still under fyra månader, varenda skogsmaskin. Vi pratar om förluster för skogsbranschen på 10-tals eller till och med 100 miljarder kronor.  

För jordbruket skulle åtstramningen betyda att den tidiga och mest proteinrika vallskörden uteblir.   

- Där försvinner det allra bästa, inhemskt producerade, fodret för lamm och nötkreatur. Det går inte riktigt att ersätta utan import vilket inte rimmar med livsmedelsstrategins mål.  

Skogsägare och jordbrukare gör redan idag stora insatser för att stärka den biologiska mångfalden och tar en stor del av det ansvar och de kostnader som borde ligga på den svenska staten. Med det nya förslag blir markägarnas ansvar än större.   

LRF kan se några ljusglimtar i förslag, som att markägare föreslås få sina rättegångskostnader ersatta vid processer mot staten för att få rätt till ersättning. I den bästa av världar hade dock inte markägare i Sverige behövt stämma staten, utan ersättning skulle ha betalats ut direkt.

LRFs reaktioner på artskyddsutredningen 

Negativt

  • Utredningen likställer pågående markanvändning med tillståndspliktig verksamhet. LRFs bedömning är att det kommer krävas samma krav på kunskap och utredningar för att fortsatt bedriva jord- och skogsbruk som det redan krävs för den som vill ha tillstånd att ändra markanvändningen, exempelvis för att etablera en industri eller ett vindkraftverk.
  • Utredningen höjer högstanivån för hänsynsregler, vilket innebär att skogsägare tvingas avstå från en större del av sin intäkt från avverkningen än vad som varit fallet hittills.
  • Utredningen föreslår att även oavsiktlig påverkan på fåglar blir förbjudetVad gäller dödande och störande av fåglar samt skador på deras bon och ägg gäller förbuden alla fåglar även om det inte sker avsiktligt, förutsatt att det är möjligt att förutse att det kommer ske. Det innebär att många idag tillåtna verksamheter, där det kan finnas fåglar, omöjliggörs.
  • Utredningen öppnar upp för möjligheten att ändra regler som påverkar äganderätten i efterhand. Regeringen föreslås kunna utfärda generella föreskrifter för vissa verksamheter, vilket gör att tidigare tillåtna eller tillståndsgivna åtgärder kan bli otillåtna i efterhand. LRF anser att denna form av retroaktiv lagstiftning är ett hot mot såväl rättssäkerhet som förutsebarhet.
  • Utredningen föreslår att länsstyrelserna ska ta fram så kallade livsmiljöunderlag för att förvalta och planera kommande begränsningar och skydd. LRF ser inte nyttan med dessa underlag ur markägarsynpunkt och anser att det ökar administrationen hos myndigheterna och distanseringen mellan markägare och stat.

Positivt

  • Markägare föreslås att få sina rättegångskostnader ersatta vid processer mot staten som rör rätten till ersättning.
  • Utredningen skiljer på hanteringen av fåglar från andra arter och lagstiftningen blir därmed mer tydlig.

Bakgrund artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen beskriver hur Sverige ska skydda olika arter, både djur och växter. LRF har länge efterfrågat en översyn av artskyddsförordningen eftersom konsekvenserna har varit stora, framför allt för skogsägare. Förordningen har lett till att många skogsägare har nekats avverkning av sin skog och behövt gå till domstol för att kräva ersättning från staten. Detta är en problematik som inte finns i andra EU-länder och är en konsekvens av svenska myndigheters tolkning av lagstiftningen.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs gröna näringslivsindex: Positiv syn på ökad efterfrågan men oro för ökande importpriser31.5.2021 10:35:33 CEST | Pressmeddelande

LRFs gröna näringslivsindex visar på de högsta siffrorna hittills. Det är speciellt delindexen för företag med skogsbruk, trädgård och animalier som är positiva. Däremot är växtodlare och företag inom förädling och tjänster mindre optimistiska kring konjunkturen. - Det är den högsta indexsiffran för skogen sedan vi började mäta. Framför allt har företagen här en mycket positiv syn på prisutvecklingen efter de senaste månadernas kraftiga prisuppgångar på bland annat timmer och massaved, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar livsmedelsbranschen12.5.2021 07:44:00 CEST | Pressmeddelande

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. – Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre. Regeringen har gett alla livsmedelsmyndigheter tydliga skrivningar om att skapa goda förutsättningar för företagande. Det som nu föreslås är det motsatta och gör mig väldigt besviken säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

Hampa från svenska åkrar är årets produkt20.4.2021 16:27:23 CEST | Pressmeddelande

Företaget Ekolution presenterade en isoleringsskiva av hampafibrer som kan ersätta glasull och stenull i all byggnation, på årets "Pitch & Match goes Bio", LRF:s svar på Draknästet, Hampan, som odlas på svenska åkrar, förädlas till isolering med hög värmelagringskapacitet samtidigt som de är brandbeständiga, ljudisolerande, röt- och mögelresistenta. Biprodukterna återgår till kretsloppet. – Vi ser vinster rakt igenom. Hampan är energieffektiv och kan vi bidra till att kapa energiåtgången i samhället är mycket vunnet. Vårt material är dessutom koldioxidnegativt eftersom vi binder in mer CO2 än vad som avges vid framställning av produkten. En riktig kolsänka, säger Remi Loren på Ekolution. – Det är ni som får oss att se möjligheterna att kunna fasa ut material och lösningar som är skadliga. Här har vi en lokalproducerad, biobaserad produkt som är på väg att hitta en marknad, säger LRF:s vd Anna-Karin Hatt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum