Audi

Audi på väg mot klimatneutral mobilitet

Dela

Redan om fyra år startar tillverkningen av den sista nya förbränningsmodellen från Audi. Från 2026 kommer premiummärket enbart släppa helt eldrivna nya modeller på marknaden. Tillverkningen av förbränningsmotorer kommer samtidigt att fasas ut fram till 2033. För att bli ledande leverantör av klimatneutral mobilitet optimerar Audi varje länk i värdekedjan och engagerar sig dessutom i utbyggnaden av förnybar energi. På temat “Hållbarhet” under Audis mediadagar inför bilsalongen IAA, presenterade företaget bland annat sin vision för klimatneutral tillverkning och visade hur hållbarhet implementeras i värdekedjan.

Audi satsar på utbyggnad av förnybar el
Audi satsar på utbyggnad av förnybar el
 • Snabbar på övergången till elbilism: mer än 20 modeller till 2025
 • Från 2026 lanseras enbart helt eldrivna nya modeller
 • Påskyndar utbyggnaden av förnybar energi: samarbetar med energiproducenter
 • Helhetssyn på hållbarhet: åtgärder i leverantörskedjan, produktion och logistik
 • Cirkulärt kretslopp för aluminium och vatten
 • AI kontrollerar leverantörskedjan
 • Elbilsprogrammet redan koldioxidneutralt vid leverans
 • Mission Zero för koldioxidneutral produktion till 2025
 • Mobil snabbladdningsstation med återvunna batterier
 • Audi Enviromental Foundation stöttar Greenovation
 • Audi Denkwerkstatt lanserar appen mobilitetsappen ecomove

Senast 2050 ska Audi som företag blir koldioxidneutralt. Redan 2025 planerar företaget att erbjuda mer än 20 helt eldrivna bilar. Samma år vill Audi minska det ekologiska fotavtrycket från sin bilflotta med 30 procent jämfört med 2015. Ett centralt mål är att göra produktionen koldioxidneutral i alla fabriker till 2025. Redan idag är målet uppfyllt i Györ i Ungern, i Bryssel i Belgien samt Böllinger höfe och Zwickau i Tyskland. Premiummärket fokuserar på alla steg i processen; från råmaterialens ursprung till produktionen, men även nyttjandefasen och återvinning eller återanvändning vid slutet av bilens livscykel.

Besparingspotential i leverantörsledet

Vid övergången till elbilism förskjuts den största andelen av de totala koldioxidutsläppen till leverantörskedjan. Det gäller framförallt den energikrävande tillverkningen av litiumjon-batterier. Här uppstår nästan en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp per bil inom Audi. Företaget fokuserar därför på utläppen i ett tidigt skede. Intelligent resursutnyttjande sparar både material och ger minskad energiförbrukning. Det minskar i sin tur koldioxidutsläppen i tidigare led i leverantörskedjan.

Audi adresserar därför tillsammans med sina leverantörer, åtgärder i den tidiga fasen av tillverkningen. Redan 2018 initierade Audi “CO2 programmet i leverantörskedjan” för att identifiera åtgärder för att minska koldioxidtsläppen tillsammans med sina leverantörer. “Vi är övertygade om att våra leverantörer spelar en nyckelroll för framgång när det gäller hållbarhet,” säger Marco Philippi, Head of Procurement Strategy hos Audi. Möjligheterna ligger framförallt i helt cirkulära materialkretslopp, en ökad användning av återvunna material och recyklater för plastkomponenter samt förnybar el. Åtgärderna skall bli fullt ut verksamma till 2025 och enligt Audi och företagets leverantörer finns det en besparingspotential på i genomsnitt 1,2 ton koldioxid per bil. Enbart 2020 sparade Audi totalt mer än 335,000 ton CO2 i leverantörkedjan. Det var 35,000 ton CO2 ytterligare i besparing jämför med 2019.

Krav på grön el, fler recyklater, mindre avfall

Ett exempel på ökad hållbarhet i leverantörskedjan är övergången till förnybar el. Högvoltsbatterierna måste t.ex. kontraktsmässigt tillverkas med grön el. Det gällde för Audis första elbil, Audi e-tron, och gäller fortfarande. Audi är dessutom engagerad i olika initiativ och tillsammans med andra partners för mänskliga rättigheter och miljöskydd i leverantörskedjan. Det inkluderar medlemskap i Global Battery Alliance. Den globala plattformen startade 2017 på initiativ av World Economic Forum. Den sammanför offentliga och privata aktörer för att organisera värdekedjan för batterier på ett hållbart sätt ur ett socialt, miljötekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Cirkulärt aluminiumkretslopp

Ett annat exempel på hur Audi adderar mer hållbarhet i leverantörskedjan är användningen av återvunnet material. Audi returnerar spill från aluminiumplåtar till leverantören och får sedan tillbaka det i form av nytillverkade aluminiumrullar. Det gör att det behövs mindre primärt aluminium och att mindre koldioxid släpps ut. Genom att införa “Aluminum Closed Loop” i Audi’s pressverk förhindrades utläpp av 165,000 ton koldioxid 2020. Det cirkulära kretsloppet för aluminium har implementerats i Neckarsulm, Ingolstadt, och från 2021 även i Győr.

Dessututom används recyklater – dvs upparbetat material från en återvinningsprocess – i allt fler komponenter för att bidra till minskad resursförbrukning. Det handlar inte bara om att minska koldioxidutsläppen, utan även om att använda materialen effektivt. Audi Q4 e-tron har t.ex. ca 27 komponenter som är tillverkade av recyklater, både exteriört och interiört.

Klädsel av PET-flaskor

Interiört används återvunnet material i isolering och dämpningsmaterial, och golv- och bagagerumsbeklädnad. I S line interiör är sportstolarna klädda med mikrofibermaterialet Dinamica i kombination med konstläder. Dinamicaklädseln består till 45 procent av polyesterfiber från återvunna PET-flaskor, gamla textilier och fiberrester.

Golvklädseln och mattorna i Audi e-tron GT är tillverkade av Econyl – ett material som består av 100 procent återvunna nylonfibrer som kommer från produktionsavfall, matt- och och tygrester, eller gamla fiskenät. I Audi A3 finns upp till 45 stycken 1,5-liters PET-flaskor i sätena.

Artificiell intelligens övervakar leverantörskedjan

Vid sidan av initiativ för att minska koldioxidutsläppen och gradvis ökad användning av återvunnet material, satsar premiummärket på nya grepp för att få leverantörskedjan mer hållbar. Volkswagen-koncernen har sammanfattat hållbarhetskraven för partnerföretag i sin “Code of Conduct for Business Partners.” Koncernen tar välgrundade indikationer på brott mot Code’s krav extremt seriöst och följer upp dem systematiskt. De fastställda miljömässiga, sociala och compliance-riktlinjerna utgör basen för samarbetet och är en integrerad del av uppföljningen. Audi har även sedan 2019 en hållbarhetsrating (“S rating”) som är obligatorisk för leverantörer för att få kontrakt. Audi använder processen för att verifiera om företagen efterlever kraven som ställts i “Code of Conduct for Business Partners.” Audi arbetar enbart med företag som passerat genom denna audit.

Ombud informerar Audi om misstänkta fall. Dessutom har artificiell intelligens kompletterat övervakningen av leverantörskedjan hos Audi sedan oktober i 2020, och kompletterar de traditionella kanalerna med ett proaktivt verktyg. I ett pilotprojekt med Audi, Porsche, och Volkswagen används intelligenta algoritmer från den österrikiska start-upen Prewave för att analysera nyheter i 150 länder om leverantörer via publika media och sociala kanaler. Analysen gäller misstänkta hållbarhetsrisker som miljöföroreningar, brott mot mänskliga rättigheter och korruption. Om det upptäcks larmar den artificiella intelligensen och Audi kan agera på det. Den största fördelen med att använda AI är snabbheten med vilken informationen upptäcks och förmedlas i paketerad form. “Vi kan upptäcka när det dyker upp en potentiell risk mycket tidigare och aktivt motverka den till exempel genom dialog med leverantören,” förklarar Philippi.

Spara på resurser och minska utsläpp i produktionen

Hur viktigt Audi tycker att det är att agera hållbart med resurserna är tydligt även i produktionen. Ett centralt mål för miljöprogrammet “Mission:Zero” är att göra produktionen koldioxidneutral vid alla anläggningar till 2025. Audi i ungerska Györ uppnådde målet förra året; Audi Bryssel redan 2018. Miljöprogrammet adresserar även användningen av vatten, resurseffektivitet och biologisk mångfald och har startat pilotprojekt vid alla anläggningar.

“I Bryssel införde vi en hel rad åtgärder” säger Achin Diehlmann, projektledare för Audis miljöprogram Mission:Zero. Fabriken gick över till förnybar el och installerade en 107,000 kvadratmeter stor solcellsanläggning på taket. Värmetillförseln för anläggningen kommer från förnybar energi via biogascertifikat. Utsläppen som för närvarande är tekniskt oundvikliga kompenseras genom certifierade klimatprojekt. De tre grundpelarna är, utöver ytterligare åtgärder, grundläggande även för de andra anläggningarna men anpassat efter de regionala förutsättningarna.

Ett pilotprojekt i Neckarsulm visar hur återvinning kan fungera. Här 3D-printas monteringsverktyg av återvunnet material. Plastavfall sorteras ut från produktionen, strimlas, och processas till fibrer. Med 3-D printer förvandlas sedan plasttrådar till verktyg för produktion, skräddarsydda efter de anställdas behov.

Värdefullt vatten återanvänds i slutet kretslopp

För att använda vatten medvetet och sparsamt fokuserar Audi även på att effektivisera processer genom cirkulära vattenkretslopp och ökad användning av regnvatten. Peter Kössler, som är produktions- och logistikdirektör i Audis ledningsgrupp säger, “Vi vill minska vår färskvattenförbrukning kraftigt och sänka vår vattenkonsumtion per tillverkad bil till hälften till 2035. För att göra det använder vi redan återvunnet vatten, som används upprepade gånger och i kretsloppen varhelst det är möjligt. Vår vision är att ha cirkulära vattenkretslopp vid alla våra produktionsanläggningar.

Audi México har haft helt cirkulär vattenförsörjning sedan 2018. I Neckarsulm håller man på att installera ett slutet kretslopp för vattnet mellan fabriken och den kommunala vattenreningsverk. I Ingolstadt finns ett vattenförsörjningscenter sedan 2019. Tillsammans med reningsverket kan cirka hälften av det använda vattnet återföras till ett kretslopp där det behandlas och processas för återanvändning.

Naturlig miljö för biologisk mångfald

“I många regioner i världen blir livsmiljön för plantor och insekter allt mer begränsad. Vi vill därför bidra till att bevara biologisk mångfald vid våra anläggningar,” säger Peter Kössler. De naturnära öppna ytorna vid Audis anläggning i Münchsmünster är ett mönsterprojekt för biologiskt mångfald. Anläggningen nära Ingolstadt erbjuder tack vare sin ekologiska utformning en speciellt lämplig miljö för talrika djur- och växtarter. Audi har där omvandlat 17 hektar mark till naturligt habitat för djur och växter. Hittills har mer än 110 växtarter utvecklats och ca 90 arter vildbin etablerat sig.

Målet: koldioxidneutral tillverkning och leverans till kunder

Resultatet av alla dessa steg och koncept är tydligt: produktionen av Audi e-tron GT, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, och Q4 e-tron serien och leveranserna till kunder är redan koldioxidneutral. Det utsläpp av koldioxid som inte kan undvikas under produktionen och logistiken kompenseras dessutom genom koldioxidkrediter som är certifierade antingen via de icke vinstdrivande organisationerna The Gold Standard eller Verified Carbon Standard. Det innebär att alla elbilar för den europeiska och amerikanska marknaden har levererats till kunder som koldioxidnetruala produkter sedan 1/1/2021. Det är certifierat via TÜV Nord.

Förnybar el är avgörande under nyttjandefasen

Det mesta av utsläppen i bilens livscykel sker i nyttjandefasen, dvs när den används av kunderna. För elbilar är det därför avgörande vilken el som används. Fortfarande saknas det dock förnybar el i många länder. Audi samarbetar därför med energileverantörer och utvecklar sitt eget laddkoncept. “Vi vill erbjuda våra kunder en helhetslösning för elbilsupplevelsen. Utöver attraktiva modeller behöver vi kunna erbjuda ett heltäckande utbud av grön el,” säger Oliver Hoffman, utvecklingschef i Audis ledningsgrupp. Audi-kunder kan till exempel redan välja förnybar el via Elli (Electric Life), dotterbolag till Volkswagen, för att ladda bilarna hemma. Längs vägarna finns IONITY och  många andra laddoperatörer med grön el.

Audi investerar i utbyggnad av förnybar el

“Vi arbetar hårt för att möjliggöra koldioxidneutralitet”. Utbyggnaden av förnybara energikällor i industriell skala är nästa logiska steg,” säger Hoffmann. För att täcka laddtillfällen som ännu inte görs med förnybar el planeras tillsammans med flera partners för nya vind- och solparker i flera europeiska länder som tillsammans skall ge ytterligare ca fem terrawattimmar förnybar el till 2025. Det motsvarar en installerad kapacitet på ca 250 nya vindturbiner.

Målet är att öka andelen förnybar el från samarbetspartners samtidigt som andelen elbilar ökar på vägarna. “Det betyder att hela vår e-tron flotta i Europa kommer att köras klimatneutralt i framtiden,” säger Oliver Hoffmann. Det första projektet, en solcellspark i tyska  Mecklenburg-Vorpommern, utvecklas i samarbete med det tyska energiföretaget RWE. Anläggningen går i drift 2022 och är planerad för en total kapacitet på 170 miljoner kilowattimmar. Med närmare 420,000 solpaneler kommer det att bli en av de största oberoende solcellsparkerna i Tyskland. Fler projekt kommer att följa inom kort.

Audi charging hub: snabbladdning 2nd Life

Med Audi charging hub har företaget med de fyra ringarna utvecklat en laddningslösning som framförallt är tänkt att täcka efterfrågetoppar som komplement till befintliga laddstation. Konceptet består av ultrasnabbladdare (HPC-high-power charging) som kan reserveras i förväg. En lounge i direkt anslutning ger en attraktiv plats att tillbringa väntetiden i. “Att ladda en eldriven Audi tar bara lite längre tid än en kafferast,” förklarar Ralph Hollmig som är projektledare för Audi charging hub. “Med vår lounge förkortas tiden eller så kan den användas för affärsmöten.”

Som bas för Audi charging hub används så kallade kuber. De flexibla containerkuberna innehåller förutom ladduttag även använda litiumjon-batterier som energilager. Användningen av sk 2nd life moduler från demonterade utvecklingsbilar ger inte bara battericellerna ett nytt hållbar syfte, de har också en fördel eftersom de är så bra lämpade för att lagra likström. Det gör det överflödigt med en komplex infrastruktur med högspänningsledning och dyra transformatorer.

Flexibelt och hållbart koncept: 2.45 Mwh batterilager

Audi charging hub kan användas med enbart en standard tre-fasanslutning på 11 kW per kub. Det gör det inte bara enklare att välja lämpliga platser, utan minskar också planeringstiden och gör det också mer ekonomiskt och resurssparande. Audi-hubben kan transporteras snabbt, installeras och anpassas till de speciella kraven på plats, till stor del oberoende av den lokala nätverkskapaciteten. Vid pilotanläggningen är det tillräckligt med en total anslutningseffekt på 200kW för att kontinuerligt fylla tre batterilagermoduler med en total kapacitet på 2,45 Mwh och ladda dem över natten, understödda av ytterligare solcellspaneler på taket. Det är tillräckligt för ca 70 snabbladdningar med upp till 300 kW effekt dagligen och det är utan att ha en elanslutning i megawatt-storlek som annars skulle vara nödvändig. Den första Audi charging hub kommer att gå i drift i Nürnberg, norr om München i höst.

Enligt 2nd lifefilosofin ska komponenter återvinnas först när de är trasiga. Om de fortfarande fungerar, men kanske inte enligt de ursprungliga kraven, då är det mer miljömässigt och sparar mer resurser att hitta ett alternativt användningsområde – till exempel som energilager – istället för att återvinna dem i förtid. I framtiden, kan batterilager också avlasta elnätet som buffert hos elproducenter eller till industriella storförbrukare. Tillsammans med elproducenten EnBW har Audi redan byggt den första lagringsenheten av den typen i Heilbronn för ett test.

Pilotanläggning i Salzgitter för återvinning av batteriernas råmaterial

Det är först när batterierna inte längre kan fullfölja sin andra användningsområden som de återvinns till enskilda råmaterial för att användas igen i nya batterier. Bland annat har Volkswagen-koncernen en pilotanläggning i Salzgitter för återvinning av litiumjonbatterier i just detta syfte. Initialt testas batteristatusen av en analysmjukvara för kontroll om det har tillräckligt med kraft för att återanvändas – till exempel i ett mobilt energilager eller till laddningsrobotar. Audi Bryssel har utvecklat mjukvaran för detta. Ytterligare återvinningsanläggningar är planerade som uppföljning till pilotprojektet. Målet är att etablera ett cirkulärt materialkretslopp för batterier.

Audi Enviromental Foundation - främjar hållbara innovationer

Innovativ teknik är nyckeln till en hållbar framtid. Rüdiger Recknagel, Chef för Audi Environmental Foundation, säger att “ miljöskydd är en uppgift för hela samhället. Stiftelsen är en impulsgivare och pådrivare för innovativ teknik för miljöskydd. Vi vill inspirera alla individer till att bli en del av miljöskyddet och ge dem konkreta ideer så att de själva kan bidra.” Stiftelsen vill medvetandegöra och inspirera människor i alla åldrar om miljöskydd och genom att göra det ge ett samhällsbidrag till en framtid som är värd att leva i. Fokuspunkterna för engagemanget är stöttning av vad som kallas Greenovation-projekt genom att använda ny teknik för hållbart skydd av naturresurser. Stiftelsen utvecklar till exempel, tillsammans med tekniska universitetet i Berlin och andra partners, filter för gatuavlopp. De förhindrar att partiklar från däck och andra miljöskadlig substanser sköljs med i avloppet tillsammans med regnvatten.

Audi Denkwerkstatt lanserar appen ecomove

Innovativa enheter som Audi’s Berlinbaserade Denkwerkstatt arbetar också för att få in mer hållbarhet i vardagen och ekonomin. Denkwerkstatt utvecklar nya affärsmodeller, testar dem och låter dem mogna och fungerar som en inkubator. Med det sagt, goda ideer kan omsättas snabbt. Ett exempel på det är appen ecomove. Den hjälper användare att förstå och minska sina personliga koldioxidfotavtryck från mobilitet och kompensera för oundvikliga utsläpp. Till exempel, känner appen automatiskt igen vilket transportmedel som används och beräknar ett personligt mobilitetspoäng baserat på detta. För att förbättra poängen motiverar ecomove användarna på ett lekfullt sätt för att göra deras mobilitet mer hållbar. Belöningar i form av trofeer används för att uppmuntra användarna att göra positiva förändringar i sina beteenden. Användarna kan dessutom kompensera de återstående utsläppen genom appen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Audi satsar på utbyggnad av förnybar el
Audi satsar på utbyggnad av förnybar el
Ladda ned bild
Audi laddar med återvunna batterier
Audi laddar med återvunna batterier
Ladda ned bild
Audi charging hub - temporär laddstation vid efterfrågetoppar
Audi charging hub - temporär laddstation vid efterfrågetoppar
Ladda ned bild
Aluminium i slutet kretslopp
Aluminium i slutet kretslopp
Ladda ned bild
Audi går in i partnerskap för att öka andelen förnybar el i Europa
Audi går in i partnerskap för att öka andelen förnybar el i Europa
Ladda ned bild
Audi satsar på utbyggnaden av förnybar el i Europa
Audi satsar på utbyggnaden av förnybar el i Europa
Ladda ned bild
Sedan 1 januari 2021 har alla elbilar från Audi levererats klimatneutrala till kund
Sedan 1 januari 2021 har alla elbilar från Audi levererats klimatneutrala till kund
Ladda ned bild
Minska CO2-utsläppen med hjälp av appen ecomove
Minska CO2-utsläppen med hjälp av appen ecomove
Ladda ned bild
Audi planerar att minska vattenförbrukningen till hälften till 2035
Audi planerar att minska vattenförbrukningen till hälften till 2035
Ladda ned bild
Recyklater används till interiören i bilarna
Recyklater används till interiören i bilarna
Ladda ned bild
Audi Q4 e-tron har upp till 27 olika komponenter av återvunnet material
Audi Q4 e-tron har upp till 27 olika komponenter av återvunnet material
Ladda ned bild
Klädsel av återvunnet material
Klädsel av återvunnet material
Ladda ned bild
Biologisk mångfald främjas av Audi Environmental Foundation
Biologisk mångfald främjas av Audi Environmental Foundation
Ladda ned bild
Audi Environmental Foundation stöttar plastinsamling i floder
Audi Environmental Foundation stöttar plastinsamling i floder
Ladda ned bild

Länkar

Om

Audi
Audi

151 88 Södertälje

08-553 866 50http://www.audi.se
Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,69 miljoner nya bilar 2020. Företaget omsatte 50,0 miljarder euro 2020 och har 87.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland.  Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt med produktion i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

 

Följ Audi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Audi

Audi RS Q e-tron i mål i Dakarrallyt. Framgångsrik start på en ny elektrifierad era.14.1.2022 19:12:43 CET | Pressmeddelande

Audis mest komplexa tävlingsbil någonsin klarade elddopet i Dakarrallyt. Alla tre Audi RS Q e-tron bemästrade världens tuffaste terrängrally vid debuten i Saudiarabien. Totalt kördes ca 2400 mil i öken – nästan tre gånger så långt som de 870 mil som hann testköras innan rallyt. Mattias Ekström/Emil Bergkvist slutade på en niondeplats i Jeddah och blev Audis bästa förarteam i en krävande upplaga av ökenklassikern. Med införandet av elektrifiering har Audi inlett en ny era inom terrängrally.

Audi ökar takten i omställningen med ett starkt 2021 för helt eldrivna bilar12.1.2022 10:40:19 CET | Pressmeddelande

Trots den globala bristen på halvledare håller Audi ett högt tempo på vägen mot hållbar premiummobilitet. Under 2021 ökade leveranserna av helt eldrivna bilar med hela 57,5 procent jämfört med året innan. Audi mer än fördubblade dessutom sin produktportfölj med elbilar under det gångna året. Trots den utmanande situationen levererade Audi nästan samma totalvolym som året innan. 2021 registrerades 1.680.512 bilar, vilket var 0,7% färre än 2020. I USA överträffades fjolårsresultatet med 5 procent.

Halvtid i Dakarrallyt: Audi RS Q e-tron visar sin styrka. Mattias Ekström och Emil Bergkvist bästa Audi-team.9.1.2022 11:36:14 CET | Pressmeddelande

Sex pallplatser efter de första sju dagarna, tillförlitlig elektrisk drivlina och konkurrenskraftiga redan i debuten i världens tuffaste rally. Redan under den första halvan av Dakarrallyt har Audi markerat sin närvaro med elektrifierade RS Q e-tron. Det svenska teamet med Mattias Ekström och Emil Bergkvist är efter halvtid det bästa Audi-teamet med en 14:e plats av närmare hundra startande i bilklassen.

Klart för start i Dakarrallyt: Audi RS Q e-tron inleder en ny era30.12.2021 18:06:30 CET | Pressmeddelande

Den 1-14 januari gör Audi debut i Dakarrallyt med nya Audi RS Q e-tron. Med namnkunniga team som Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger samt Carlos Sainz/Lucas Cruz är märket redo för en ny utmanade satsning. För Audi, som introducerat quattro, TFSI, ultra, e-tron och många andra innovativa tekniker inom motorsporten, är starten i ökenrallyt början på en ny era.

Världspremiär för Audi charging hub - ett unikt snabbladdningskoncept för städer17.12.2021 17:32:35 CET | Pressmeddelande

I takt med att antalet eldrivna bilar ökar, ökar även kraven på laddinfrastruktur. Audi öppnar nu sitt första laddningscenter i Nürnberg med ett koncept som är unikt i sitt slag. Den 23 december är det premiär för Audi charging hub. Den moderna snabbladdningsstationen med bokningsbara platser riktar sig bl.a. till elbilsägare som inte har möjlighet att ladda hemma. Dessutom är Audi charging hub tänkt att avlasta vid framtida efterfrågetoppar vid laddning i stadsmiljö. Ett loungeområde ger dessutom en förstklassig laddningsupplevelse.

Audi ökar investeringarna i e-mobilitet17.12.2021 13:03:58 CET | Pressmeddelande

Audi har fördubblat antalet elbilar i modellprogrammet i år. Med världspremiären för Audi e-tron GT i början av året och Audi Q4 e-tron i våras, präglades 2021 av färdplanen mot e-mobilitet. Med investeringsplanen för de kommande fem åren accelererar Audi företagets omställning mot uppkopplad och hållbar premiummobilitet. Framförallt ökas investeringarna i framtida bilprojekt till totalt cirka 37 miljarder euro. Premiumtillverkaren öronmärker därav cirka 18 miljarder euro enbart för elektrifiering och hybridisering och understryker därmed sitt åtagande för e-mobilitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum