Umeå kommun

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö

Dela

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

Resursskola eller särskild undervisningsgrupp ska erbjudas efter att den ordinarie skolans insatser, anpassningar av lärmiljön, extra anpassningar och särskilt stöd är uttömda och det behövs andra lösningar genom samordning av kompetenser och resurser. Detta kan ske inom den egna skolan, på områdes- eller kommungemensam nivå och baseras på en sammanhållen process av kartläggning, utredning och kontinuerlig vägledning till elev och vårdnadshavare.

Nämndens beslut ska genomföras så snart det är praktiskt möjligt. Flera insatser kommer att kunna ske från höstterminen 2022 och en del tar längre tid att genomföra, dock senast höstterminen 2023. Finansieringen ska ske genom omfördelning av resurser motsvarande cirka 11 miljoner kronor samt riktade statsbidrag.

En omfattande utredning av organisation, systematik och resurshantering om tillgängliga lärmiljöer för elever med stort behov av särskilt stöd ligger till grund för nämndens beslut.

– Vi vill åstadkomma permanenta insatser och förstärkningar för att den kommunala skolan ska kunna erbjuda en kvalitativ utbildning för elever med omfattande behov och oavsett vilken årskurs de går. Utredningen pekar på att insatser för en tillgänglig lärmiljö gagnar alla elever, inte bara de elever med störst behov av anpassningar, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

– Utredningens förslag och inriktning utgår från att alla som arbetar med elever i grundskolan ska utveckla kunskaper och kompetens, kollegialt och målmedvetet, så att alla elever får en kvalitativ utbildning på den skola eleven går i. Om en skola trots målmedvetna anpassningar och särskilt stöd ändå inte lyckas skapa en funktionell lärmiljö för en elev föreslås fler möjligheter än idag att genomföra utbildning i någon form av resursgrupp, säger Gunnar Olofsson, utredare.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkra likvärdiga rutiner för förskolor och skolor gällande arbetsgången för överlämning mellan förskola och förskoleklass samt vid byte av skola för de med stora behov av anpassningar i lärmiljön. Nämnden vill också säkerställa att alla lärare har tillgång till ett nära specialpedagogiskt kollegialt stöd. Lärare som ska ta emot elever med funktionsnedsättning ska också ha grundläggande kunskaper om vad en sådan funktionsnedsättning innebär för eleven och vilka anpassningar som behöver genomföras.

I förvaltningens uppdrag ingår att tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen utreda hur lokalfrågan ska lösas för en kommungemensam resursskola. 

En enig nämnd beslutade att bifalla yrkanden från M och tilläggsyrkanden från V, L, Mp och C.

Kontakt:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Gunnar Olofsson
utredare, skolstrateg
070-327 84 74
gunnar.olofsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum