Skogsstyrelsen

Bättre hänsyn till vattendrag vid avverkning är möjlig

Dela

Skogsstyrelsens fältbesök inför planerade avverkningar i Västmanlands län resulterade i tio beslut om åtgärder som krävs för att vattendragen inte ska skadas vid avverkningarna. Genom att följa dessa beslut kan skogsbruket bidra till en förbättrad miljöhänsyn vid vattendrag.

Av de 279 avverkningsanmälningar som kom in till Skogsstyrelsen i Västmanlands län under maj månad valdes 15 avverkningsanmälda områden ut för fältbesök. På tio av dessa fanns brister i planeringen.

– Vi valde dessa områden eftersom vi bedömde att det i just dessa fall fanns skäl att se närmare på hur hänsynen till vattenmiljöer planerats inför avverkningen och utifrån det fokusera fortsatta tillsynsinsatser där planeringen brister, säger Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Flera av de avverkningsanmälda områdena låg i anslutning till vattendrag som är klassade som nationellt värdefulla vattendrag, värdefulla vattendrag, naturreservat eller Natura 2000-områden.

Totalt har Skogsstyrelsen skrivit tio beslut utifrån Skogsvårdslagens paragraf 30, både förelägganden, åtgärder som markägaren måste göra för att förhindra att skador uppstår, och förbud, åtgärder som markägaren inte får göra. Det handlar dels om att vidta skyddsåtgärder i anslutning till diken, vattendrag eller surdråg, dels om att vissa delar av område inte får avverkas alls av hänsyn till naturvärden eller vattenmiljöer.

– En slutsats är att skogsbruket kan bli bättre på att beskriva vilken hänsyn man tänkt att ta till vattendrag vid en avverkning när anmälan görs. Det är viktigt att ta med allt som man planerar att göra. Tyvärr saknas det ofta information, kanske för att man glömt att ta med den, vilket är synd för ju mer information vi får i avverkningsanmälan, desto bättre bedömningar kan vi göra, säger Martin Klenz.

Bakgrunden till att fokus låg just på vatten är att Skogsstyrelsens uppföljningar av miljöhänsyn visar på att skadorna vid vattendrag ofta blir allvarliga, exempelvis på grund av körning med tunga maskiner i eller i anslutning till vattnet. Skador som uppstår vid vattenmiljöer kan vara svåra att reparera och kan ge allvarliga och långvariga miljökonsekvenser i form av läckage av tungmetaller och näring.

– Syftet var också att granska om man hade planerat in en skyddszon mot vattnet, det vill säga genom att spara lövträd, undvika underväxtröjning i kantzonen samt undvika att köra med skogsmaskiner där. Det hade man inte gjort i tillräckligt stor utsträckning, säger Martin Klenz. 

Bästa sättet att undvika att skador uppstår vid en avverkning är att planera så att man tar bästa möjliga hänsyn till vattendrag och exempelvis lämna kantzoner, en övergångsmiljö mellan skogen som ska avverkas och vattendraget.

– Självklart kan man också kontakta oss för att få råd om hur man går till väga på bästa möjliga sätt när man planerar sin avverkning, säger Marin Klenz.

Mer information:
Martin Klenz, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0224–374 53
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum