Umeå kommun

Beskrivning av riksintresse får kritik

Dela

Kommunstyrelsen i Umeå kommun är starkt kritiskt till Länsstyrelsens förslag till reviderad riksintressebeskrivning för kulturmiljövård Umeå. Kritiken grundar sig i de begränsade möjligheter som kommunen har att yttra sig och påverka beskrivningens innehåll, vilket riskerar att minska kommunens möjligheter att växa hållbart.

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram ett förslag till reviderad riksintressebeskrivning och avgränsning gällande riksintresset för kulturmiljövård Umeå. Förslaget har skickats för kännedom till Umeå kommun. Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, är starkt kritisk till innehållet i beskrivningen och framför allt till förfarandet där en berörd kommun inte får möjlighet att påverka innehållet.

– Vi är förstås glada att Länsstyrelsen nu har hörsammat vår önskan att få lämna synpunkter på ett förslag som på ett så genomgripande sätt kan påverka utvecklingen av Umeå. Men det saknas fortfarande möjligheter för Umeå kommun att ge inspel som har reell effekt på riksintressebeskrivningen. Detta trots att den är väsentlig för kommunens planeringsarbete och för stadens framtida utformning, säger Hans Lindberg.

– Länsstyrelsen hade möjlighet att lämna synpunkter på kommunens nuvarande översiktsplan innan den fastställdes av fullmäktige för tio år sedan. Därför är det orimligt att Länsstyrelsen nu gör en helt annan tolkning av riksintresset för centrala Umeå. Kursändringen med den nya tolkningen av riksintresset gör att planerade projekt i Umeå riskerar att inte bli av, säger Hans Lindberg.

Kommunstyrelsen skriver i ett brev till Länsstyrelsen att Umeå som en som expansiv kommun har en tydlig övergripande planeringsstrategi och ett ansvar att växa hållbart. Det handlar om en hållbar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell tillväxt i riktning mot 200 000 invånare år 2050. Inom ramen för denna strategi utgör Umeås centrala stadsdelar en väsentlig del i den tilltänkta hållbarhetsstrukturen för kommunen.

I planeringsstrategin tar Umeå kommun även ett tydligt ansvar för de kulturhistoriska aspekterna och man har även ambitioner att stärka, bibehålla och utveckla särarter och identitet på olika platser.

Kommunstyrelsen skriver vidare att Länsstyrelsens riksintressebeskrivning är väl genomarbetad. Men det renodlade intresset vad gäller kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna är ytterst problematiskt att inlemma i den planeringsstrategi som kommunen följt i tio år och avser fortsätta följa. Detta försvåras ytterligare av Länsstyrelsens beskrivning som signalerar att riksintresset under senare tid har tagit påtaglig skada genom enskilda projekt, kumulativa effekter och att riksintresset i flera avseenden bedöms som mycket sårbart.

Bostadsförsörjningsfrågan och riksintresseanspråket är intressen som redan i dag ställs mot varandra. Om Länsstyrelsens beskrivning blir gällande kommer den högst sannolikt även att utmana miljölagstiftningen, exempelvis när det gäller möjligheter till utveckling av hållbara transporter, men även bestämmelser gällande jordbruksmark och strandskydd.

– Det har helt klart funnits acceptans hos Länsstyrelsen för detaljplanerna inom de centrala stadsdelarna. Agerandet från Länsstyrelsens sida gör det väldigt svårt för Umeå kommun att vara förutsägbar, vilket riskerar att avskräcka fastighetsutvecklare med flera intressenter som kommer till kommunen med olika investeringsalternativ, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ytterligare en aspekt som kommunstyrelsen nämner i sitt svar till Länsstyrelsen är att det för närvarande pågår ett nationellt uppdrag om en översyn av samtliga riksintressen. Umeå kommun anser att det är självklart att Länsstyrelsens lokala översyn av riksintresseanspråket inte borde föregripa den nationella översynen.

– Stadsplanering med alla perspektiv och intressen som måste tas tillvara är en komplicerad process som kräver långsiktighet. Länsstyrelsens analys och giltighetsbedömning gör att Umeå kommun inte delar Länsstyrelsens uppfattning att anspråket inom området är ett riksintresse i alla delar. Eftersom det finns olika uppfattningar om bevarande och utveckling av kulturmiljöerna i centrala Umeå så är det viktigt att Länsstyrelsen och Umeå kommun har en fortlöpande dialog, säger Janet Ågren.

Läs kommunens yttrande i sin helhet

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum