NASDAQ OMX

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport april - juni 2018

Dela

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (info.bimobject.com).

Andra kvartalet 2018

 • Faktureringen ökade med 83 procent och uppgick till 33 MSEK (18).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 75 procent och uppgick till 28 MSEK (16). Fördelning mellan projekt och webservices (prenumerationer) var 40/60 procent (60/40).
 • Bruttomarginalen ökade till 86 procent (81).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades och uppgick till -15 MSEK (-17).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,31) före utspädning.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -18 MSEK (-15).
 • Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 845 000.
 • Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 25,5 miljoner.
 • Antalet tillverkare uppgick till 1230.
 • Styrelsen beslutade att påbörja processen för notering av bolaget vid Nasdaq Stockholm.

Viktiga händelser andra kvartalet

 • BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera digital butiksplanering.
 • BIMobject tecknar avsiktsförklaring med det ledande amerikanska 3D-medie-bolaget Matterport.

VD-ord

EQT Ventures investering i BIMobject stärker våra tillväxtmöjligheter
EQT Ventures investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. I samband med affären tillförs BIMobject ny värdefull kompetens och kapital för att ytterligare accelerera nuvarande snabba tillväxt. Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent.

Den 12 juli kunde vi meddela att vi ingått avtal med EQT Ventures som investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. Affären är ett resultat av många månaders samtal och förhandlingar och jag är otroligt nöjd med att få EQT Ventures som partner och aktieägare. Redan från början såg vi potentialen i ett samarbete. Vårt attraktiva erbjudande i en skalbar affärsmodell kan med stöd av deras samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande och internetbaserade globala bolag leda till en radikalt ökad tillväxttakt.

Växande plattform och ökad omsättning
Vid utgången av kvartalet passerade vi 845 000 aktiva användare. Tillsammans stod de för 3 300 000 nedladdningar under perioden.

Arbetet med att öka användarbasen och antalet nedladdningar är fortsatt prioriterat. Vår egen försäljning är i fokus och under kvartalet har vi anställt 47 nya medarbetare, främst säljare och utvecklare. Vi räknar med att säljare tar 6-12 månader innan de blir lönsamma, varför tillväxten tynger resultatutvecklingen.

Finansiellt visade kvartalet på en god tillväxt och nettoomsättningen steg med 75 procent. Omsättningen mätt som rullande 12 månader uppgick till 125 MSEK (62,2) vilket innebär en dubblering av verksamheten sedan juni 2017.

Faktureringen växte även den med starka 83 procent. Bruttomarginalen uppgick till 86 procent (81) och förbättrades som en följd av ökad omsättning och högre andel licensintäkter.

Ser man till våra tre geografiska regioner visade både Norden och övriga EMEA på mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer. På den viktiga amerikanska marknaden växte nettoomsättningen med 22 procent under kvartalet och det pågår ett intensivt arbete för att bygga en effektiv säljorganisation.

Rörelseresultatet förbättrades något och uppgick till -15 MSEK (-17). Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader.

Hercules och effektivare fastigheter
Initiativet för att marknadsföra konceptet Digitala byggnader mot den nordiska marknaden har fallit väl ut. Vi ser en betydande tillväxt i kvartalet drivet av fastighets- och lokalägare som testar vårt erbjudande runt digitala byggnader. Vår nordiska försäljning ökade med 167 procent under kvartalet. Hercules och Digitala byggnader synliggör för fastighetsägarna hur de via en egen molnlösning kan digitalisera och effektivisera processerna i planerings-, bygg- och förvaltningsfasen.  De europeiska fastighetsägarnas intresse för att arbeta mer digitalt är oerhört tydligt, vilket i sin tur ökar motivationen för arkitekter, designers och tillverkare att implementera BIM.

Etablerar kontor i Dubai
Genom förvärvet av samtliga bolag som ingick i sociala medier-plattformen The BIM Hub group etablerade vi ett kontor och en bas i Dubai för fortsatt tillväxt i den expansiva Mellanöstern-regionen. I förvärvet ingick viss personal, kundavtal, teknisk plattform, domäner, varumärken och all kunddata samt relationer på sociala medier-plattformen thebimhub.com.

Fortsatt produktutveckling och innovation
Vi fortsätter att knyta strategiskt viktiga samarbetspartner till verksamheten. Avsiktsförklaringen med USA-baserade Matterport, världsledande inom 3D-skanning, bekräftar att vi har en stark position på BIM-marknaden. Samarbetet innebär att vi ska arbeta för att integrera våra lösningar och därigenom underlätta för en digitalisering av befintliga fastighetsbestånd. Genom 3D-skanning av befintliga byggnader kan fastighetsägare i Herculeslösningar skapa kompletta BIM-modeller av sitt bestånd, vilket i sin tur kan generera mycket stora besparingar för fastighetsägare och byggare både vad gäller tid och kostnader.

Väl positionerade och goda framtidsutsikter
Med EQT Ventures som nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar. Tillskottet av både kapital och kompetens ökar kraftigt våra möjligheter att bli en global marknadsplats och "single source of truth" inom BIM. Med vår samlade kompetens kommer fokus på tillväxtskapande aktiviteter att intensifieras.

Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018. Därtill ska vi utveckla samarbeten samt förvärva verksamheter som kan öka våra möjligheter att snabbt etablera oss på nya marknader.

Stefan Larsson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Larsson, VD och koncernchef i BIMobject
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com
______________________________________________
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Stefan Larssons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Press Release 17 September 2018 Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board Immunicum AB (publ; IMMU.ST) announced today the appointment of leading oncology experts to its Scientific Advisory Board with the addition of Pawel Kalinski, MD, PhD, Vice Chair for Translational Research within the Department of Medicine at Roswell Park Comprehensive Cancer Center, and Inge Marie Svane, MD, PhD, Professor, Head of the Clinical Cancer Research programme, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT), and consultant in Oncology, Herlev University Hospital. Both Scientific Advisory Board members will serve as a strategic resource to Immunicum as the company continues to advance the clinical development of its lead product, ilixadencel. "We are honored to have such highly specialized experts in the field of immuno-oncology and cell therapy join our Scientific Advisory Board a

Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 17 september 2018 Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att två ledande immun-onkologiska experter har valts in i bolagets vetenskapliga råd för att fungera som strategiska resurser för Immunicum under bolagets fortsatta kliniska utveckling av sin ledande produkt, ilixadencel. Pawel Kalinski, MD, PhD, vice ordförande för translationell forskning vid den medicinska institutionen vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center, och Inge Marie Svane, MD, PhD, professor, chef för det kliniska cancerforskningsprogrammet på medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet, chef för Center för cancerimmunterapi (CCIT) samt överläkare inom onkologi, Herlevs universitetssjukhus har valts in i rådet. - Vi är hedrade att ha experter med specialistkompetens inom området immunonkologi och cellterapi i vårt vetenskapliga råd, vilka kan erbjuda ytterligare vägledning när det

Hoylu AB: HOYLU HIRES NEW CTO, SATOSHI NAKAJIMA AND ANNOUNCES EXPANSION INTO JAPAN14.9.2018 08:30Pressmeddelande

Malmo, Sweden, September 14, 2018 - Hoylu, a leading enterprise collaboration company, announced today Satoshi Nakajima will join Hoylu in the newly created position, as Chief Technology Officer and President of Hoylu Japan. Nakajima will guide the strategic technology direction and innovation of Hoylu while also leading the new Hoylu office in Tokyo, Japan. "Satoshi is a visionary and world-class technologist who has substantial experience in delivering world class innovations. He is joining the Company as we are extending our reach and expanding into Japan," said Stein Revelsby, CEO. "Satoshi's extensive experience in strategy and delivering technology that support a great user experience will make an immediate impact on the company." Nakajima will serve as President of Hoylu Japan and will report to Stein Revelsby. His leadership will strengthen customer relations and help develop new business among emerging and established Japanese companies while strengthening the global position

Hoylu AB: HOYLU ANSTÄLLER SATOSHI NAKAJIMA SOM NY CTO OCH EXPANDERAR TILL JAPAN14.9.2018 08:30Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 14 september 2018 - Hoylu, ett ledande företag inom samarbetsmjukvara för företagsmarknaden annonserar idag att Satoshi Nakajima tar anställning som CTO (Chief Technology Officer) och President för Hoylu Japan. Nakajima kommer styra den strategiska inriktningen för företagets produkter och leda innovationsarbetet. Han kommer också leda Hoylus nyöppnade kontor i Tokyo, Japan. Satoshi är en visionär teknologiexpert som har stor erfarenhet av att skapa innovativa lösningar. Han kommer till Hoylu samtidigt som vi utökar marknaden till att även täcka in Japan säger Stein Revelsby, VD. "Satoshis långa och gedigna erfarenhet i strategiska frågor och tekniska lösningar med fokus på användarupplevelse kommer få stor betydelse för oss." Nakajima kommer även att bli President för Hoylu Japan och kommer rapportera till Stein Revelsby. Hans ledarskap kommer stärka existerande kundrelationer och utveckla nya affärer på den japanska marknaden och samtidigt bidra till att flytta fram p

LeoVegas AB: LeoVentures invests in esports betting - Pixel.bet13.9.2018 08:45Pressmeddelande

The LeoVegas Group, through its wholly owned investment company LeoVentures Ltd, has acquired 51% of the shares in Pixel Holding Group Ltd, which runs the esports betting operator Pixel.bet. The investment amounts to EUR 1.5 million for 51 percent of the company and is made through a new issue. Pixel.bet's vision is to create the greatest gaming experience in betting on esports www.pixel.bet "Esports is an international and fast-growing area that engages millions of viewers and players every month. With this investment in Pixel.bet we as a Group will gain unique insight into a new and fast-growing segment," comments Gustaf Hagman, LeoVegas' Group CEO and co-founder of LeoVegas Mobile Gaming Group. "In Pixel.bet we have found a passionate team of entrepreneurs who come from the esports community. With its strong technology and mobile-first gaming experience, Pixel.bet is a perfect match for the LeoVegas Mobile Gaming Group. Together we will drive development for the absolute premier exp

LeoVegas AB: LeoVentures investerar i esport betting - Pixel.bet13.9.2018 08:45Pressmeddelande

LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda investmentbolag LeoVentures Ltd förvärvat Pixel Holding Group Ltd, som driver esport betting operatören pixel.bet. Investeringen uppgår till 1,5 miljoner euro för 51 procent av bolaget och görs genom en nyemission. Pixel.bets vision är att skapa den främsta spelupplevelsen inom betting på esport www.pixel.bet "Esport är ett internationellt och snabbt växande område som engagerar miljontals tittare och utövare varje månad. Med investeringen i Pixel.bet får vi som koncern en unik inblick i ett nytt och snabbt växande segment.", säger Gustaf Hagman, Group CEO och co-founder av LeoVegas Mobile Gaming Group. "I Pixel.bet fann vi ett passionerat entreprenörsteam som verkligen kommer inifrån esport communityn. Med en riktigt bra teknik och spelupplevelse utvecklad mobile-first är det en perfekt match med LeoVegas Mobile Gaming Group. Tillsammans ska vi driva utveckling för den absolut främsta upplevelsen inom esport betting.", säger Robin Ramm-Ericso

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum