GlobeNewswire

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport april - juni 2018

Dela

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (info.bimobject.com).

Andra kvartalet 2018

 • Faktureringen ökade med 83 procent och uppgick till 33 MSEK (18).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 75 procent och uppgick till 28 MSEK (16). Fördelning mellan projekt och webservices (prenumerationer) var 40/60 procent (60/40).
 • Bruttomarginalen ökade till 86 procent (81).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades och uppgick till -15 MSEK (-17).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,31) före utspädning.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -18 MSEK (-15).
 • Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 845 000.
 • Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 25,5 miljoner.
 • Antalet tillverkare uppgick till 1230.
 • Styrelsen beslutade att påbörja processen för notering av bolaget vid Nasdaq Stockholm.

Viktiga händelser andra kvartalet

 • BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera digital butiksplanering.
 • BIMobject tecknar avsiktsförklaring med det ledande amerikanska 3D-medie-bolaget Matterport.

VD-ord

EQT Ventures investering i BIMobject stärker våra tillväxtmöjligheter
EQT Ventures investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. I samband med affären tillförs BIMobject ny värdefull kompetens och kapital för att ytterligare accelerera nuvarande snabba tillväxt. Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent.

Den 12 juli kunde vi meddela att vi ingått avtal med EQT Ventures som investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. Affären är ett resultat av många månaders samtal och förhandlingar och jag är otroligt nöjd med att få EQT Ventures som partner och aktieägare. Redan från början såg vi potentialen i ett samarbete. Vårt attraktiva erbjudande i en skalbar affärsmodell kan med stöd av deras samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande och internetbaserade globala bolag leda till en radikalt ökad tillväxttakt.

Växande plattform och ökad omsättning
Vid utgången av kvartalet passerade vi 845 000 aktiva användare. Tillsammans stod de för 3 300 000 nedladdningar under perioden.

Arbetet med att öka användarbasen och antalet nedladdningar är fortsatt prioriterat. Vår egen försäljning är i fokus och under kvartalet har vi anställt 47 nya medarbetare, främst säljare och utvecklare. Vi räknar med att säljare tar 6-12 månader innan de blir lönsamma, varför tillväxten tynger resultatutvecklingen.

Finansiellt visade kvartalet på en god tillväxt och nettoomsättningen steg med 75 procent. Omsättningen mätt som rullande 12 månader uppgick till 125 MSEK (62,2) vilket innebär en dubblering av verksamheten sedan juni 2017.

Faktureringen växte även den med starka 83 procent. Bruttomarginalen uppgick till 86 procent (81) och förbättrades som en följd av ökad omsättning och högre andel licensintäkter.

Ser man till våra tre geografiska regioner visade både Norden och övriga EMEA på mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer. På den viktiga amerikanska marknaden växte nettoomsättningen med 22 procent under kvartalet och det pågår ett intensivt arbete för att bygga en effektiv säljorganisation.

Rörelseresultatet förbättrades något och uppgick till -15 MSEK (-17). Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader.

Hercules och effektivare fastigheter
Initiativet för att marknadsföra konceptet Digitala byggnader mot den nordiska marknaden har fallit väl ut. Vi ser en betydande tillväxt i kvartalet drivet av fastighets- och lokalägare som testar vårt erbjudande runt digitala byggnader. Vår nordiska försäljning ökade med 167 procent under kvartalet. Hercules och Digitala byggnader synliggör för fastighetsägarna hur de via en egen molnlösning kan digitalisera och effektivisera processerna i planerings-, bygg- och förvaltningsfasen.  De europeiska fastighetsägarnas intresse för att arbeta mer digitalt är oerhört tydligt, vilket i sin tur ökar motivationen för arkitekter, designers och tillverkare att implementera BIM.

Etablerar kontor i Dubai
Genom förvärvet av samtliga bolag som ingick i sociala medier-plattformen The BIM Hub group etablerade vi ett kontor och en bas i Dubai för fortsatt tillväxt i den expansiva Mellanöstern-regionen. I förvärvet ingick viss personal, kundavtal, teknisk plattform, domäner, varumärken och all kunddata samt relationer på sociala medier-plattformen thebimhub.com.

Fortsatt produktutveckling och innovation
Vi fortsätter att knyta strategiskt viktiga samarbetspartner till verksamheten. Avsiktsförklaringen med USA-baserade Matterport, världsledande inom 3D-skanning, bekräftar att vi har en stark position på BIM-marknaden. Samarbetet innebär att vi ska arbeta för att integrera våra lösningar och därigenom underlätta för en digitalisering av befintliga fastighetsbestånd. Genom 3D-skanning av befintliga byggnader kan fastighetsägare i Herculeslösningar skapa kompletta BIM-modeller av sitt bestånd, vilket i sin tur kan generera mycket stora besparingar för fastighetsägare och byggare både vad gäller tid och kostnader.

Väl positionerade och goda framtidsutsikter
Med EQT Ventures som nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar. Tillskottet av både kapital och kompetens ökar kraftigt våra möjligheter att bli en global marknadsplats och "single source of truth" inom BIM. Med vår samlade kompetens kommer fokus på tillväxtskapande aktiviteter att intensifieras.

Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018. Därtill ska vi utveckla samarbeten samt förvärva verksamheter som kan öka våra möjligheter att snabbt etablera oss på nya marknader.

Stefan Larsson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Larsson, VD och koncernchef i BIMobject
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com
______________________________________________
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Stefan Larssons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has received FDA Orphan Drug Designation and Fast Track Designation for APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, April 16, 2019. Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has from FDA received an Orphan Drug Designation for APR-246 for the treatment of patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS) having a TP53 mutation. In addition, FDA has also granted Fast Track Designation to APR-246 for treatment of MDS. Orphan Drug Designation is granted by the FDA Office of Orphan Products Development to advance the evaluation and development of safe and effective therapies for the treatment of rare diseases. The designation can provide development and commercial incentives for designated compounds and medicines, including eligibility for a seven-year period of market exclusivity in the U.S. after product approval, FDA assistance in clinical trial design, tax credits related to clinical trial expenses, and an exemption from FDA user fees. The FDA's Fast Track program facilitates the development of drugs intended to treat serious conditions and that have the potential to addre

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics har fått särläkemedelsstatus och snabbspårstatus från FDA för APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE - 16 april 2019. Karolinska Development AB meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har av FDA fått särläkemedelsstatus för APR-246 för behandling av patienter med TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS). Dessutom ger FDA bolaget snabbspårstatus (Fast Track Designation), för APR-246 för behandling av MDS. Amerikanska läkemedelsverket, FDA, ger särläkemedelsstatus till läkemedelskandidater för att snabba på utvärderingen och utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar av ovanliga sjukdomar. Särläkemedelsstatus ger företag både regulatoriska och kommersiella incitament genom att läkemedlet får marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden i sju år efter marknadsgodkännande samtidigt som företaget får stöd från FDA när det gäller designen av kliniska prövningar, skatteförmåner för kostnader kopplade till kliniska prövningar och avgiftsbefrielse från FDA. FDA:s snabbspår underlättar utvecklingen av läkemedel som är avsedda för att behandla allva

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar KGC Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, med säte i Älvsjö, har i mer än 60 år utvecklat och levererat kvalitetsverktyg och tillbehör för murning och plattsättning i det egna varumärket KGC. Bolaget omsätter cirka 80 MSEK per år, och har 24 anställda. "KGC är ett ledande varumärke med högt anseende hos murare och plattsättare och har en mycket stark ställning på den svenska marknaden", säger Pontus Boman, VD och koncernchef. Tillträde beräknas ske den 1 maj 2019 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 10 april 2019 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00 Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 201

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving acquires KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Press release Bergman & Beving acquires KGC Bergman & Beving has today signed an agreement to acquire all shares in KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, based in Älvsjö, has for more than 60 years developed and delivered quality tools and accessories for bricklayers and tilers in its own brand KGC. The business has a turnover of approximately SEK 80 million per year, and has 24 employees. "KGC is a leading brand with high reputation among bricklayers and tilers and has a very strong position in the Swedish market," says Pontus Boman, President and CEO. The closing is taking effect on 1 May 2019 and the acquisition is expected to have a marginal positive impact on Bergman & Beving's earnings per share during the current fiscal year. Stockholm, 10 April 2019 Bergman & Beving AB (publ) For further information, please contact: Pontus Boman, President & CEO, Tel: +46 10 454 77 00 Peter Schön, CFO, Tel: +46 70 339 89 99 The information was submitted for publication, through the agency of the cont

Karolinska Development's portfolio company Aprea presents promising results with APR-246 in combination with immuno-oncology agents3.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, April 3, 2019. Karolinska Development's portfolio company Aprea today presents results from studies with APR-246 in combination with immune checkpoint blockade. The results show that APR-246 can improve the effect of immuno-oncology agents. Karolinska Development portfolio company Aprea Therapeutics announced today the results of studies with APR-246 in combination with immune checkpoint blockade. The results were presented by researchers from Memorial Sloan Kettering Cancer Center at the 2019 AACR Annual Meeting in Atlanta. The studies collectively support a role for p53 activity in the tumor microenvironment and suggest that stabilization of the tumor suppressor protein, p53, by APR-246 can enhance anti-tumor immune response, particularly when combined with immuno-oncology agents. The studies characterized changes in the tumor immune microenvironment in melanoma and colorectal cancer in vivo models when treated with APR-246 and immuno-oncology agents, either alone or in co

Karolinska Development's portfolio company Aprea presents promising results with APR-246 in combination with immuno-oncology agents3.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, April 3, 2019. Karolinska Development's portfolio company Aprea today presents results from studies with APR-246 in combination with immune checkpoint blockade. The results show that APR-246 can improve the effect of immuno-oncology agents. Karolinska Development portfolio company Aprea Therapeutics announced today the results of studies with APR-246 in combination with immune checkpoint blockade. The results were presented by researchers from Memorial Sloan Kettering Cancer Center at the 2019 AACR Annual Meeting in Atlanta. The studies collectively support a role for p53 activity in the tumor microenvironment and suggest that stabilization of the tumor suppressor protein, p53, by APR-246 can enhance anti-tumor immune response, particularly when combined with immuno-oncology agents. The studies characterized changes in the tumor immune microenvironment in melanoma and colorectal cancer in vivo models when treated with APR-246 and immuno-oncology agents, either alone or in co

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum