Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.

Dela

Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -3 247 (4 370) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -5 891 (812) kSEK
• Resultat per aktie -0,46 (0,06) SEK

Helår 2020
• Nettoomsättning för helåret uppgick till 117 905 (134 010) kSEK
• EBITDA uppgick till 6 900 (13 095) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 435 (6 610) kSEK
• Resultat per aktie 0,12 (0,52) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden.


EFTER PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.

VD-kommentar

POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN
Efter ett tredje kvartal som kraftigt påverkats av coronapandemin har försäljningen under det fjärde kvartalet vänt och vi ser en återhämtning i marknaden. Försäljningen i kvartalet når 30,7 MSEK (22,2 MSEK) +8,5 MSEK i tredje kvartalet och (34,9 MSEK) -4,1 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Totalt för helåret 2020 är vår försäljning negativt påverkad av coronapandemin och vi avslutar året på 118 MSEK vs 134 MSEK (-12%) i 2019.

I Europa ser vi en återhämtning under den senare delen av kvartalet och det är roligt att försäljningen tar fart igen även om vi inte når upp till 2019 års volymer. Under pandemin har anbudsarbetet och inköp av nya röntgensystem pausats,
stoppats och försenats men nu ser vi en positiv trend i att detta arbete återupptas. Vi vet att röntgen är en central del i vårdens arbete för att snabbt kunna ställa rätt diagnos för många patienter. Pusselbiten som röntgenbilden ger är central och vi ser fortsättningsvis en stabil och växande marknad.

I Asien växer vår försäljning under året med 57%. I Nordamerika avslutar vi året positivt genom att lansera vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems i USA. Det sker i samband med den stora radiologimässan RSNA som i år var helt digital. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av en bokföringsmässig omklassificering av en projektrelaterad intäkt om 1,7 MSEK. Ombokningen påverkar även bruttomarginalen 36% (40%). Exkluderat omklassificering uppgår bruttomarginalen till 39% vilket är oförändrat jämfört med 2019. Vårt fokus kvarstår på kontinuerligt arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Glädjande nog har vi också sett en ökad efterfrågan på viktiga marknader under inledningen av det första kvartalet 2021, även om det naturligtvis fortfarande är för tidigt för att veta om detta är en uthållig återhämtning.


FÖRVÄRVSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET I KVARTAL FYRA
Under perioden har vi arbetat med ett större förvärvsprojekt som vi efter en intensiv process beslöt oss för att avbryta. Ledningen och styrelsen anser att Arcoma nu har nått en punkt i sin utveckling där vi vill bygga vidare på våra försäljningskanaler och utvecklingskapacitet genom att förvärva kompletterande verksamheter eller produkter. Vi ser att det finns många möjligheter att utvärdera och kommer att lägga allt större fokus på detta. Resultatet påverkas negativt av ett flertal kostnadsposter av engångskaraktär som sammanlagt uppgår till 3,5 MSEK. Den största posten består av kostnader för finansiella, regulatoriska och juridiska rådgivare i samband förvärvsprojektet. EBITDA i kvartal fyra når – 3,2 MSEK jämfört med 4,3 MSEK samma period förra året.

Under året erhöll vi också ett bidrag, kopplat till coronapandemin från Tillväxtverket. Det är mycket positivt att vi till största delen nu återbetalar detta och därmed tar det som en kostnad i fjärde kvartalet. Vi är glada över att försäljningen vänt, att vi har ett högt tryck i vår produktion och att vi inte behöver och inte kan permittera i den mån vi bedömde från första början.


VI SATSAR FRAMÅT
Vi har under året, tillsammans med Konica Minolta utvecklat ett nytt avancerat röntgensystem. Utvecklingsprojektets tidplan påverkades bland annat av coronapandemin men nu ser vi fram emot lanseringen av nya produkten AeroDR X90 som kommer
att ske inom kort. Vi ser också med tillförsikt fram emot Canon Medical Systems fulla lansering av Omnera 500A. Arcoma har en stabil och lönsam verksamhet och med en god potential att öka lönsamheten. Vi fortsätter därför att jobba enligt vår strategi där tillväxt genom förvärv är en del av vår plan framåt. Tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla vår produktportfölj och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8:30

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Överskott för staten i februari 20215.3.2021 09:30:00 CETPressmeddelande

Överskott för staten i februari 2021 Statens betalningar resulterade i ett överskott på 47,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 53,1 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än förväntat förklaras av försenade inbetalningar på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank. Det primära saldot blev 7,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor lägre än i prognos. Men eftersom skatter för 21 miljarder kronor som skulle ha betalats till Riksgälden på månadens sista bankdag blev försenade på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank påverkar inte dessa budgetsaldot för februari utan för mars. Myndigheternas utgifter var cirka 14 miljarder kronor lägre, bland annat på grund av lägre utbetalningar från Socialstyrelsen, SIDA och Kammarkollegiet. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognosen. För tolvmånad

Bilia blir Lynk & Co:s första servicepartner5.3.2021 09:15:00 CETPressmeddelande

Bilia har som första service- och skadeverkstad tecknat ett avtal med Lynk & Co om att tillhandahålla verkstadstjänster för deras bilpark i Sverige. Per Avander, VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att Bilia kommer att samarbeta med Lynk & Co framöver. De har en spännande affärsmodell som bygger på månadsbaserade medlemskap. Samarbete går helt i linje med vår strategiska satsning på att växa inom vår viktiga Serviceaffär. Vi är övertygade om att vår höga kompetens när det gäller deras produkter och vårt inarbetade nätverk av serviceverkstäder runtom i landet kommer att bidra till en hög servicenivå.” Lynk & Co lanserade sin modell 01 och så kallat mobilitetsmedlemskap i Sverige i slutet av september 2020. Den närmaste tiden kommer Bilia att färdigställa de första bilarna för leverans till kund. Göteborg den 5 mars 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-

Nexstim Abp har publicerat sin årsrapport för 20205.3.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors, 5 mars 2021 kl. 9.00 (EET) Nexstim Abp har publicerat sin årsrapport för 2020 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har publicerat sin årsrapport för 2020. Dokumenten som ingår i rapporten är tillgängliga under "Investor Relations" på bolagets webbplats på nexstim.com/investors/financial-reports-and-presentations. I årsrapporten ingår verksamhetsberättelse, moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse. Kopia av årsrapporten bifogas detta meddelande. NEXSTIM ABP Mikko Karvinen, verkställande direktör För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta: Mikko Karvinen, verkställande direktör +358 50 326 4101 mikko.karvinen@nexstim.com Erik Penser Bank AB (Certified Adviser) +46 8 463 83 00 certifiedadviser@penser.se Om Nexstim Abp Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och ef

Biliabolaget Ecris får utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier4.3.2021 08:50:00 CETPressmeddelande

Ecris är ett företag inom Bilia-familjen och en del av Bilia Reuse, som utvecklar metoder för bilåtervinning. Företaget är en världsledande aktör inom sin nisch när det gäller renovering av produkter till fordonsindustrin och fick utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier med sitt energilager E-CUBE. De närmaste åren förväntas elbilsmarknaden att växa snabbt, vilket gör att antalet kasserade litiumjonbatterier kommer att öka. Om batterierna rekonditioneras och återanvänds har de ofta mer än hälften av sin livslängd kvar, vilket ger en stor miljövinst mot att ersätta dem med nytillverkade batterier. Magnus Ramfelt, VD Ecris AB, kommenterar: ”Energilagret E-CUBE kan styra och använda de flesta biltillverkarnas batterier till ett konkurrenskraftigt pris. Det känns roligt att det arbetet som jag och mina kollegor Ove Sers och Fredrik Stigebrandt startade för fyra år sedan nu bär frukt. Det känns bra att kunna dra sitt strå till stacken i hållbarhetsfrågan”

Hoylu välkomnar Eugene Feldman som VP of Marketing4.3.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Sverige, Stockholm 4 mars, 2021Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag Eugene Feldman börjar som VP of Marketing i företaget från och med idag. Feldman kommer från Salesforce där han senast var Senior Manager för Product Marketing. Under sin karriär har Feldman tjänstgjort i flera ledande roller inom marknadsföring, strategi och analys i SaaS-branschen. Feldman kommer att fokusera på att växa Hoylus SaaS-verksamhet över hela världen. "Under de senaste 4 åren har vi byggt en fantastisk produkt som många Fortune 200-företag och andra organisationer förlitar sig på för att stimulera samarbets- och engagemangspotentialen i sina distribuerade team", säger Stein Revelsby, grundare och VD för Hoylu. "Nu är det dags att skala upp vår framgång och erbjuda vår teknik till alla team som letar efter bättre sätt att samarbeta vilket innebär att vi förstärker våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Feldmans erfarenhet och expertis inom både tidi

HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR FEBRUARI 20214.3.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 4 mars 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av februari 2021. Antalet totala användare nådde 41 000, en ökning med 11% från 37 000 i slutet av januari 2021.Antalet betalande användare ökade till 7 400, en ökning med 14% från 6 500 i slutet av januari 2021.ARR, inklusive långfristiga servicekontrakt, nådde MSEK 30,2 per utgången av februari 2021, en ökning med 6% från MSEK 28,5 från och med slutet av januari 2021. Rapporten för februari 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidig

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot Prader-Willis syndrom3.3.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 3 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet som behandling av Prader-Willis syndrom (PWS). Saniona förbereder starten av en Fas 2b-studie med Tesomet på PWS under första halvåret i år. Klassningen som särläkemedel är en särskild status som FDA kan tilldela läkemedel och biologiska produkter som är avsedda för behandlingen av sällsynta sjukdomar med färre än 200 000 drabbade i USA. Antalet patienter med PWS uppskattas vara mellan 11 000 och 34 000 i USA och mellan 17 000 och 50 000 i Europa. Särläkemedelsklassningen ger Saniona rätt till vissa utvecklingsförmåner, däribland skattelättnader, avskaffande av vissa licensansökningsavgifter till FDA och sju års ensamrätt på marknaden i USA efter godkännandet. ”Det finns för närvarande inget botemedel för Prader-Willis syndrom, och heller inga godkänd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum