GlobeNewswire

Bokslutskommuniké 2021, Januari - December

Dela

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 571 MSEK (405), motsvarande en ökning med 41%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK
 • Orderingången uppgick till 699 MSEK (408), motsvarande en ökning med 71%
 • Rörelseresultatet uppgick till 109 MSEK (75), motsvarande en rörelsemarginal på 19,2% (18,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 86 MSEK (57) och vinst per aktie till 1,85 SEK (1,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 MSEK (83)
 • Förvärv av minoritetsandel i Connectitude AB

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 972 MSEK (1 467), vilket motsvarar en ökning med 34%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 75 MSEK
 • Orderingången uppgick till 2 538 MSEK (1 447), motsvarande en ökning med 75%
 • Rörelseresultatet uppgick till 446 MSEK (288), motsvarande en rörelsemarginal på 22,6% (19,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 362 MSEK (220) och vinst per aktie till 7,61 SEK (4,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 508 MSEK (370)
 • Förvärv av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kr (2,00)


VD kommentar
En stark avslutning av rekordåret 2021
Den starka marknadsefterfrågan vi rapporterat om tidigare under året har fortsatt det fjärde kvartalet. Vidare har vi under kvartalet haft en temporär förbättring av tillgång på halvledarkomponenter som ökat vår leveranskapacitet. Sammantaget ger detta nya rekord för kvartalet med en orderingång på 699 MSEK, och en omsättning på 571 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 71% respektive 41% jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet slutar på 109 MSEK, vilket är en ökning med 46% jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi kan därmed stänga ett fantastiskt 2021 med imponerade årssiffror. En orderingång på 2 538 MSEK, motsvarande en tillväxt med 75% och en rekordomsättning på 1 972 MSEK, en ökning med 34% varav 26% är organisk tillväxt. Vårt rörelseresultat når en ny rekordnivå om 446 MSEK vilket motsvarar en tillväxt med 55% från föregående år. Noterbart och glädjande är även vårt starka kassaflöde under året, som uppgår till 508 MSEK, en ökning med 38% jämfört med föregående år.

Ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning skapar goda förutsättningar för framtida offensiva satsningar, både organiskt och via förvärv.

God tillväxt i samtliga av våra geografiska marknader
Samtliga av våra geografiska marknader uppvisar fortsatt god tillväxt i både orderingång och försäljning, primärt drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Förutom ökad produktivitet av industriella applikationer bedömer vi även ett ökat fokus på hållbarhet som underliggande orsaker till en hög investeringstakt.

Den största ökningen ser vi i Kontinentaleuropa som har mer än en fördubblad organisk orderingång i kvartalet. Precis som årets tidigare kvartal är det en kombination av hög investeringstakt och pareringar för längre ledtider och komponentosäkerhet som ligger bakom utvecklingen. Vi kan konstatera att de marknader i Kontinentaleuropa som hade det tuffast under 2020 har visat den starkaste återhämtningen under 2021.

Fortsatt stor osäkerhet kring försörjning av halvledare
Det råder fortsatt en stor osäkerhet och problematik kring försörjning av olika halvledarkomponenter, framförallt processorer. Vi har under kvartalet kortsiktigt lyckats med att lösa flera av våra utmaningar och därför lyckats leverera bättre volymer än väntat. För kommande kvartal ser vi fortsatt brist på komponenter som utmanande och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att vara fortsatt volatil.

Precis som under det tredje kvartalet ser vi en negativ påverkan på vår bruttomarginal på grund av kostnadsökningar på insatsvaror och fortsatt behov av komponentförsörjning på spotmarknaden. Bruttomarginalen slutade på 60,8% (61,6). Vi har under andra halvåret 2021 gjort prisökningar som mestadels träder i kraft vid årsskiftet 2021/2022. Vi har valt att inte ändra på redan bekräftade order vilket innebär att vi tror på en gradvis förbättring av bruttomarginalen i takt med att våra prisökningar får effekt under 2022.

Orderboken stärkt av förköpsorder
Det starka marknadsläget i kombination med längre ledtider och tidigare nämnda utmaningar i komponentförsörjning leder till att kunder fortsätter lägga order längre fram i tiden än vad som är normalt. Vi fortsätter bygga en orderbok som nu uppgår till 864 MSEK, stärkt med uppskattningsvis 200 MSEK från förköpsorder i kvartalet, som vi ser som en direkt konsekvens av omvärldsläget och som inte speglar underliggande efterfrågan. Av årets orderingång räknar vi med att cirka 500 MSEK är förköpsorder.

Stabilt inflöde av nya Design-Wins
Trots att många av våra kunder tvingats jobba med att modifiera sina befintliga produkter för att kunna leverera och därmed kortsiktigt minskat sitt fokus på nyutveckling så har intresset för HMS lösningar fortsatt vara högt. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell, cirka 43% av HMS omsättning, kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2021. Totalt erhöll vi 174 (165) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 790 (1 820). Av dessa är 1 447 (1 418) i produktion medan 343 (402) förväntas komma i produktion under kommande år.

Förvärv och strategiska samarbeten
Spanska Owasys, som förvärvades till 60% vid halvårsskiftet, har utvecklats väl och flera teknik- och marknadsprojekt har redan startats tillsammans med HMS.

Under kvartalet förvärvade vi en minoritet av svenska Connectitude AB, och vi har startat samarbetsprojekt med att använda Connectitudes mjukvara tillsammans med vårt Ewon erbjudande. Denna typ av minoritetsinvesteringar är ett sätt för oss att skapa nya långsiktiga samarbeten, kommersiellt och tekniskt, inom nya områden vi bedömer är intressanta.

Fortsatt positivt marknadsläge med kortsiktiga variationer kring leveransförmåga
Sammantaget ser vi fortsatt en positiv inställning hos våra kunder. Trots pågående pandemi och geopolitisk osäkerhet tycks våra kunders intresse och behov för industriell kommunikation fortsatt vara stor och många basindustrier har en stark utveckling.

Vi bedömer utsikterna för 2022 som goda, vi går in i året med en stark orderbok och bra fart på affärerna på våra nyckelmarknader. Vår omsättning kommer fortsatt på kort sikt vara starkt avhängig av tillgången på komponenter. Vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att vara volatil, framförallt under årets första hälft.

Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten. Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader.

Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-01-26


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 26 januari 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare25.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-25 Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022. Styrelsens förslag till ex

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB25.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021 Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av st

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum