BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Bris kommentar till Göteborgs universitets avhandling om vårdpersonal och anmälningsplikt

Dela

Idag publicerade Göteborgs universitet avhandlingen ”Children at Risk: Hospital workers’ and their Collegues’ Assessment and Reporting Experiences” som visar att personal inom sjukvården inte anmäler misstanke om att barn far illa i tillräckligt stor utsträckning. Främst är det undersköterskor och sjuksköterskor som brister i anmälningsplikten. Bristande kunskap om socialtjänstlagen och anmälningsplikten samt ett lågt förtroende för socialtjänsten är några av anledningarna till att för få anmälningar görs

Avhandlingen, som baseras på djupintervjuer med fjorton kuratorer på åtta olika barn- och ungdomssjukhus, samt en enkätstudie bland trehundra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och kuratorer på de fyra största barnsjukhusen i landet, visar att 60 procent av personalen inom vården känner osäkerhet kring regelverket för socialtjänstlagen och anmälningsplikten, samt att många har ett lågt förtroende för socialtjänsten.  

– Det som har framkommit i avhandlingen är både oroväckande och oacceptabelt. Att en så stor del av vårdpersonalen är osäkra på hur de ska agera då de misstänker att ett barn far illa är något som måste hanteras brådskande, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.  

För att råda bot på den bristande kunskapen och öka tryggheten kring anmälningsplikten vill Bris se en fortbildningsinsats riktad till vårdpersonal kring de konsekvenser utsattheten får för barn både akut och på lång sikt, hur den kan uppmärksammas och hur vårdpersonalen ska agera vid misstanke om att ett barn far illa.   

– Flera av de tillfrågade i avhandlingen säger att de känner sig osäkra på reglerna och att de är rädda för att göra en felbedömning. Den rädslan måste minska för att barnen ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. En fortbildningsinsats tror vi både kan minska rädslan, stärka kunskapen kring utsatthet, lagstiftning och anmälningsplikten samt öka benägenheten att aktivt fråga om våld, säger Magnus Jägerskog.  

Bris förslag på åtgärder för att öka anmälningsbenägenheten hos professionella som möter barn:  

  • Ökad kunskap om socialtjänstlagen och anmälningsplikten.  Bris föreslår en fortbildningsinsats till vårdpersonalen kring hur lagen ska användas och vilka krav den ställer på den enskilda yrkesgruppen.
  • Nationell statistik   kring anmälningar enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen . Det finns en osäkerhet om i vilken grad professionella efterlever anmälningsplikten då nationell statistik saknas. Att professionella fullföljer sin anmälningsplikt är av yttersta vikt för att barn ska få den hjälp, det skydd och stöd de har rätt till i en utsatt situation och i förlängning behandling. 
  • Utveckla samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Samverkan och dialog ökar förtroendet mellan verksamheterna och minskar osäkerheten för den andres uppdrag.  
  • Upprätta tydliga rutiner och en handlingsplan.  På alla arbetsplatser där det finns en skyldighet att anmäla ska det också finnas utarbetade rutiner eller en handlingsplan för hur en anmälan ska gå till.

För mer information, kontakta: 
Jeanette Ramnitz, pressekreterare 
jeanette.ramnitz@bris.se 
070-779 95 06 

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se .

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum