Navet AB

Bygginvesteringar per län, vinnare och förlorare

Dela

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB en konjunkturrapport som beskriver läget i ekonomin och på bygg- och fastighetsmarknaden.

Varje kvartal presenterar affärskonsulterna Navet AB en konjunkturrapport som beskriver läget i ekonomin och på bygg- och fastighetsmarknaden.

I den senaste rapporten, som presenterades i slutet på juni, kan man konstatera att det var fortsatt bra drag i husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år, säger Navets analysansvarig Jens Linderoth. De påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringarna i bostäder, privata och offentliga lokaler visade en årstakt på +10 procent för årets första tre månader. Med årstakt menas att om investeringarna blir lika stora under resterande tre kvartal i år, skulle det innebära att helårets byggvolym 2022 blir 10 procent större än 2021. Det är emellertid tydligt att det var investeringarna inom privata och offentliga lokaler, som industri, kontor, handel och kommunala och statliga byggnader, som svarade för tillväxten medan bostadsbyggandet sjönk, säger Jens. Det fanns också vinnare och förlorare bland länen i Navets konjunkturrapport. Bland storstadslänen var det Stockholms och Västra Götalands län som klarade sig bäst och visade en ökningstakt i linje med hela riket. Skåne däremot hade en negativ utveckling under fösta kvartalet. Norrbottens län visade en mycket stark utveckling under inledningen av året, något som även Kalmar och Kronoberg kan stoltsera med. Det finns också förlorare bland länen. Uppsala och Örebro län var regioner med låg byggaktivitet under årets första tre månader. Jens Linderoth är tydlig med att förklara att det är vanskligt att basera en helårsprognos på tre månaders utfall. Det är också viktigt att komma ihåg att mycket har hänt under andra kvartalet i form av en snabbt försämrad konjunktur i omvärlden, tilltagande inflation och avmattning på bostadsmarknaden. Detta är faktorer som väntas återspegla sig under andra halvåret i år avslutar Jens.

Källa: Navet AB

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.