CellaVision AB: God lönsamhet trots negativ covid-19-effekt

Dela

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-16 kl 08.20

1 april–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 118,0 MSEK (112,4).
 • Organiskt minskade omsättningen med 15% (+18).
 • EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37).
 • Resultatet före skatt uppgick till 34,4 MSEK (37,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,27).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 MSEK (17,3).

1 januari–30 juni 2020  

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 252,5 MSEK (216,3). 
 • Organiskt minskade omsättningen med 8% (+24). 
 • EBITDA uppgick till 77,4 MSEK (79,6). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 59,8 MSEK (72,8). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (2,42). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,5 MSEK (68,4). 

Väsentliga händelser relaterade till covid-19

 • Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader framöver.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skulle utbetalas.
 • I kvartalet genomfördes flera åtgärder på kostnadssidan som resulterat i att en god lönsamhet kunnat upprätthållas trots negativ organisk tillväxt.

”Den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin är svår att förutspå. Just nu är pandemins negativa effekter i Americas vår största utmaning. Vi genomförde tidigt åtgärder på kostnadssidan för att säkra CellaVisions möjligheter att accelerera så snart världsläget normaliseras.”  Zlatko Rihter, vd

VD-kommentar

Försäljningen andra kvartalet 2020 uppgick till 118,0 MSEK (112,4), motsvarande en negativ organisk tillväxt om 15 procent (+18). Inklusive försäljningen av RAL Diagnostics (RAL) produkter uppgick tillväxten till fem procent. Försäljningen varierade kraftigt mellan våra olika regioner. EMEA växte med sju procent exklusive försäljning av RAL:s produkter, inklusive RAL, som har cirka 90 procent av sin försäljning i EMEA, uppgick tillväxten till 89 procent. Americas hade en svag utveckling i spåren av covid-19-pandemin med en negativ tillväxt om 57 procent. Utvecklingen i APAC var den omvända med en tillväxt om 106 procent. Valutapåverkan var negativ med tre procent i kvartalet.

CellaVision reagerade tidigt på covid-19-pandemin och genomförde en rad åtgärder på kostnadssidan som fått stort genomslag i kvartalet. Årsstämman följde styrelsens förslag och fattade beslut att ingen utdelning skulle lämnas för 2019 och säkrade därmed likviditeten i bolaget. Effekten blev tydlig i koncernens totala kassaflöde för kvartalet som ökade till 18,1 MSEK (-23,8).

Vidare har vi prioriterat hårt och riktat om våra insatser och därmed lyckats behålla en god lönsamhet i kvartalet trots negativ organisk tillväxt. EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3) i kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (37). EBITDA-marginalen är något lägre än tidigare, men givet den rådande situationen är vi nöjda med utfallet och vår förmåga att snabbt ställa om verksamheten för att möta nuvarande utmaningar. De vidtagna åtgärderna gör att vi står väl rustade framgent och snabbt kan accelerera när världsläget normaliseras.

Effekter av covid-19-pandemin

Våra slutkunder i Amerika och EMEA påverkades starkt av de omfattande nedstängningarna under kvartalet och mycket få installationer har genomförts i USA och Frankrike under de senaste tre månaderna. I länder som Kina och Korea, som tidigt drabbades av begränsningar på grund av covid-19-pandemin, har läget förbättrats under kvartalet och de marknaderna är nu på väg mot en mer normaliserad situation.

CellaVision har inte permitterat eller sagt upp någon personal på grund av covid-19-pandemin, men som en del av åtgärderna på kostnadssidan har vi skjutit planerade nyrekryteringar på framtiden.

Marknadsutveckling

Americas påverkades starkt av covid-19-pandemin under årets andra kvartal med en tillväxt som uppgick till negativa 57 procent. Americas är normalt CellaVisions största region, men under årets andra kvartal var Americas regionen med lägst försäljning. Försäljningen uppgick till 28,8 MSEK (66,7). Nedstängningen i regionen har inneburit att installationer av våra system endast kunde genomföras i ytterst begränsad omfattning, vilket även drabbade våra distributionspartners. Fokus för CellaVision har istället legat på att genomföra utbildningar och marknadsbearbetning via digitala kanaler, något som ökat kraftigt. Vi har utvecklat en ny metodik för att nå våra kunder i pandemins spår som vi kommer att ha nytta av i framtiden.

EMEA hade ett kvartal med en tillväxt om sju procent exklusive strukturell effekt från förvärvet av RAL. Inklusive försäljningen av RAL:s reagenser uppgick tillväxten till 89 procent. Trots att möjligheten till installationer varit klart begränsade på grund av covid-19-pandemin var försäljningen av stora system relativt god. I likhet med Nordamerika har vi kommit att bli en standard i stora delar av Västeuropa, innebärande att när ett laboratorium ersätter sina instrument och system ingår CellaVisions lösningar i installationen. Detta innebär att vi kommer att se en normalisering av försäljningen så snart hematologiinstallationer kan återupptas. CellaVision DC-1 har lanserats på de flesta europeiska marknaderna, men begränsningarna orsakade av pandemin har inneburit att många mindre laboratorier varit stängda, vilket fördröjt kommersialiseringsprocessen väsentligt.

APAC hade ett starkt kvartal med en försäljning om 32,6 MSEK (15,8), vilket motsvarar en ökning med 106 procent. Covid-19-situationen i APAC är mer blandad än i övriga regioner. Kina utvecklades väl i kvartalet, i Korea ser vi en mer normaliserad situation, medan andra länder som Japan, Australien och Indien har varit helt nedstängda under delar av andra kvartalet.

RAL/Reagenser

Förvärvet av RAL slutfördes formellt den första oktober 2019 och RAL är sedan dess en integrerad del av CellaVision. Försäljningen av reagens utvecklads väl i kvartalet och bidrog till försäljningstillväxten framförallt i EMEA. Vi fortsätter att lansera reagenser på nya marknader samtidigt som vi fortsätter det viktiga arbetet att optimera de så kallade infärgningsprotokollen. Förvärvet har inneburit att CellaVision nu har ett bredare produktutbud och större marknad. Reagenser blir en integrerad del i kunderbjudandet och kompletterar tidigare kapitalvaror med förbrukningsvaror. Vi arbetar intensivt för att expandera provberedningsprodukter inom hematologi till nya marknader genom CellaVisions omfattande organisation för lokal marknadssupport. På sikt räknar vi också med att förvärvet av RAL ska göra det möjligt för oss att expandera till närliggande analysområden utanför hematologi.

Geografisk expansion

Under kvartalet blev vi operationella i Ryssland. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder. Vi kommer att avvakta med ytterligare etableringar tills covid-19-pandemin har avtagit.

Vidare upprättades ett globalt avtal för CellaVisions instrument för veterinärmarknaden samt ett globalt avtal om reagens med en av våra distributionspartners under kvartalet.

Innovation

CellaVision DC-1 har nu gått in i fullskalig serieproduktion efter en stegvis upprampning av produktionen under 2019. På grund av effekterna av den pågående pandemin har efterfrågan på CellaVision DC-1 begränsats under årets andra kvartal.

Under årets första kvartal skickade vi in vår ansökan till FDA (510k) om marknadsgodkännande i USA för CellaVision DC-1 och förberedelserna inför lanseringen 2021 är i full gång. Även processen för marknadsgodkännande i Kina för CellaVision DC-1, som initierades under årets första kvartal, löper enligt plan.

Den nya mjukvaran för veterinärmarknaden slutfördes och släpptes till marknaden under kvartalet. Med mjukvaran blir det möjligt att köra veterinärapplikationen på CellaVision DC-1 Vet och Sysmex DI-60. En unik funktion för CellaVision DC-1 Vet, som ingår i mjukvaran är möjligheten att även klassificera fågelblod. Funktionen förväntas öppna upp nya affärsmöjligheter. Dessutom kommer mjukvaran innehålla arbetsflödesförbättringar för alla system.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

Geografisk expansion och innovation är CellaVisions kärnområden. Vi fortsätter att öka investeringarna inom innovation och geografisk expansion för att säkra vår framtida position inom vårt marknadssegment och upprätthålla en stark tillväxt så snart effekterna av covid-19 avtagit och världen återgått till ett mer normaliserat tillstånd.

I maj meddelade jag styrelsen att jag önskar att lämna CellaVision. Rekryteringsprocessen för att finna min efterträdare är initierad och jag kommer att fortsätta i min nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar senast den 28 november 2020. Att lämna CellaVision var ett svårt beslut på många plan. CellaVision är ett fantastiskt bolag som befinner sig i ett mycket starkt momentum med en stark internationell marknadsorganisation, en successivt utökad utvecklingsorganisation och en erfaren och skicklig ledningsgrupp.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

NyckeltalApr-JunJan-JunJan-Dec
(MSEK)20202019202020192019
Nettoomsättning118,0112,4252,5216,3461,8
Bruttoresultat77,987,1170,2164,1336,7
EBITDA36,241,377,479,6146,7
EBITDA-marginal, %3137313732
Resultat före skatt34,437,959,872,8129,2
Periodens kassaflöde18,1-23,812,921,2-67,3
Soliditet, %6074607454

Frågor kring rapporten besvaras av:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ett viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

Företagsakuten förlängs till 31 december 202024.9.2020 13:45:00 CESTPressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Utformningen av garantiprogrammet är densamma som tidigare och innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 31 december 2020 genom att vända sig till sin långivare/bank. En lista på anslutna banker och kreditinstitut finns på Riksgäldens webbsida. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Fram till och med vecka 38 (18 september) hade 615 lån till ett värde av 2,2 miljarder kronor beviljats inom Företagsakuten. För mer information se Riksgälden

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp23.9.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond. ”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.” Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum