CellaVision AB: Stabil inledning på året med god tillväxt i APAC

Dela

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-04-22 kl 08.20

1 januari–31 mars 2020

Nettoomsättningen ökade med 29% till 134,4 MSEK (103,9).
Organiskt ökade omsättningen med 1% (31).
EBITDA ökade till 41,2 MSEK (38,3).
EBITDA-marginalen uppgick till 31 % (37).
Resultatet före skatt uppgick till 25,5 MSEK (34,8).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (1,15).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 MSEK (51,1).

Väsentliga händelser relaterade till covid-19

Med anledning av covid-19 har styrelsen dragit tillbaka sitt ursprungliga förslag till utdelning och föreslår istället att ingen utdelning lämnas för 2019 (1,50 SEK/aktie) vid årsstämman 2020.
Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader.
På grund av covid-19 har årsstämman skjutits fram och kommer att hållas senast den 30 juni. CellaVision återkommer med en ny kallelse till årsstämman senast fyra veckor före årsstämman ska äga rum.

VD-kommentar

Försäljningen första kvartalet 2020 uppgick till 134,4 MSEK (103,9), motsvarande en organisk tillväxt om en procent och en positiv valutaeffekt om fyra procent. Inklusive försäljningen av RAL Diagnostics (RAL) produkter uppgick tillväxten till 29 procent. Försäljningen växte i alla regioner. I EMEA uppgick tillväxten till 42 procent, främst tack vare förvärvet av RAL. I Americas uppgick tillväxten till tre procent jämfört med det mycket starka första kvartalet 2019 och i APAC uppgick tillväxten till 99 procent jämfört med ett svagt första kvartal 2019. Effekterna från den pågående covid-19-pandemin var begränsade i kvartalet, men kan bli betydande under kommande månader.

EBITDA uppgick till 41,2 MSEK (38,3) i kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (37). Vi har under kvartalet haft fortsatt bra kostnadskontroll och bra bruttomarginaler. Vårt redan starka fokus på kostnadskontroll och kassaflöde har skärpts ytterligare för att rusta CellaVision för de effekter som covid-19-pandemin kan komma att medföra.

Effekter av covid-19-pandemin

Utbrottet av covid-19-pandemin påverkar människor och företag världen över och är en utmaning för oss alla. CellaVision följer utvecklingen och effekterna av pandemin noga och vi kommer att justera vår verksamhet utifrån utvecklingen de kommande kvartalen. 

Åtgärder för att skydda vår personal och begränsa smittspridning

Covid-19-utbrottet innebär en enorm utmaning för människors liv och hälsa världen över. CellaVision har i alla delar av vår verksamhet implementerat de covid-19-relaterade säkerhetsföreskrifter som myndigheterna föreskriver. Detta innebär bland annat att vi i hög utsträckning bedriver vår verksamhet i en virtuell arbetsmiljö med hemarbete och digitala möten.

Betydande kortsiktiga effekter av covid-19-pandemin

Vi ser betydande effekter av covid-19 inte minst i en minskning av antalet blodprover på de flesta marknader, men också på grund av att våra system är installationsprodukter som kräver att våra partners har fysisk tillgång till sjukhus och laboratorier, vilket är svårt för närvarande. Det rådande läget gör att vi räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader. Vi har under årets första kvartal kunnat se effekter i form av lägre installationsgrad i de länder som tidigt drabbades av covid-19, framför allt Kina. I takt med att smittspridningen i Kina avtog kunde vi under slutet av kvartalet dock notera att efterfrågan på våra produkter på den kinesiska marknaden började röra sig mot mer normala nivåer, vilket är väldigt uppmuntrande. Vårt antagande är att också reagensförsäljningen kommer att påverkas negativt, men i betydligt mindre utsträckning eftersom detta är en förbrukningsvara som används vid varje blodanalys.

Ingen omedelbar påverkan på produktionen

På sikt ser vi också vissa utmaningar vad gäller vår försörjningskedja eftersom vi köper in komponenter och råmaterial från många olika länder. På kort sikt ser vi goda förutsättningar att upprätthålla produktionen, men vid en långvarig påverkan på samhälle och leveranskedjor kommer detta att bli en utmaning för oss.

Fokus på kassaflöde och likviditet

CellaVision har en effektiv och skalbar affärsmodell med distributions- och tillverkningspartners, vilket innebär att våra fasta kostnader för försäljning och produktion är begränsade. På grund av osäkerheten kring hur långvarig covid-19-pandemin kommer att bli och hur långtgående effekterna kommer att vara har CellaVision beslutat att lägga extra fokus på att säkra vår likviditet. Vi har därför implementerat flera noggrant avvägda aktiviteter, där bland annat har styrelsen dragit tillbaka sitt ursprungliga förslag till utdelning och istället föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2019 (1,50 SEK/aktie) vid årsstämman 2020. Vi har också valt att skjuta på stämman till senast 30 juni. Så snart ett nytt datum fastställts kommer vi att publicera en ny kallelse.

Oförändrat stort behov av CellaVisions lösningar

Det underliggande behovet av digital morfologi är oförändrat. Behandling av patienter med blodrelaterade sjukdomar som leukemi, lymfom och myelom är högt prioriterad. Detta innebär att vi gör bedömningen att vår marknad kommer att återvända till tidigare nivåer när covid-19-pandemin klingat av.

Ytterligare fokus på digitalisering

En av effekterna av covid-19-pandemin kan bli att den digitalisering som pågått under en längre tid accelererar ytterligare. Pandemin har på ett dramatiskt sätt tydliggjort digitaliseringens stora möjligheter och fördelar, vilket på sikt skulle kunna ha positiva effekter på vår verksamhet. Detta då våra lösningar möjliggör för sjukvårdspersonal som patologer och biomedicinska analytiker att jobba på distans.

Marknadsutveckling

CellaVision hade en stabil start på 2020, men covid-19-pandemin kommer påverka vår försäljning under året. Vi har redan sett en initial påverkan i APAC och effekterna kommer att bli betydande också i Americas och EMEA.

Americas hade ett stabilt första kvartal. Försäljningen uppgick till 54,1 MSEK (52,5), motsvarande en tillväxt om tre procent jämfört med ett mycket starkt första kvartal 2019. Instrumentförsäljningen var fortsatt god i Nordamerika och vi ser även en kontinuerligt starkare försäljning av applikationer och mjukvara.

EMEA hade en svagare organisk tillväxt under årets första kvartal 2020. Inklusive försäljningen av RAL:s produkter ökade omsättningen med 42 procent. Totalt uppgick försäljningen till 54,7 MSEK (38,5). Vi har de senaste två åren kraftigt ökat våra aktiviteter i EMEA, främst genom att etablera flera nya marknadssupportorganisationer. Dessa team börjar nu att bli operativa och vi har under kvartalet också etablerat oss i Ryssland. CellaVision® DC-1 är nu lanserad och tillgänglig för försäljning på de flesta europeiska marknader.

APAC hade ett starkt kvartal med en försäljning om 25,6 MSEK (12,9), vilket motsvarar en ökning med 99 procent jämfört med ett svagt första kvartal 2019. Vi ser fortsatt en hög aktivitetsnivå i regionen med viktiga marknadsinitiativ på alla våra nyckelmarknader, inte minst Kina, Japan och Australien.

Integrationen av RAL

Förvärvet av RAL slutfördes formellt 1 oktober 2019 och RAL är sedan dess integrerat i CellaVision. CellaVisions och RAL:s erbjudanden kommer steg för steg att marknadsföras gemensamt på alla de marknader där CellaVision har representation i form av marknadssupportorganisationer. Vi kommer även att integrera CellaVisions och RAL:s erbjudanden med varandra för att kunna erbjuda optimala infärgningsprotokoll för digital morfologi. Detta arbete kommer att fortskrida under hela 2020.

Geografisk expansion

Vi har under kvartalet slutfört vår etablering i Ryssland. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder.

Innovation

CellaVision DC-1 har nu gått in i fullskalig serieproduktion efter en stegvis uppskalning av produktionen under 2019. Under förutsättning att effekterna på vår leveranskedja från covid-19-pandemin blir begränsade kommer vårt fokus nu vara att möta våra kunders önskade leveranstider. Dock kommer ett extra kontrollsteg i produktionen att kvarstå även under första halvan av 2020 för att säkra en hög och stabil produktkvalitet.

Vi har under första kvartalet 2020 fått CellaVision® DC-1 kommersiellt godkänd på ett antal viktiga marknader utöver EU-länderna. Under kvartalet har vi också skickat in en ansökan till FDA (510k) om marknadsgodkännande i USA för CellaVision® DC-1 och vi räknar med att få ett godkännande för försäljning under 2020. Även processen för marknadsgodkännande i Kina för CellaVision® DC-1 initierades i kvartalet.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

Geografisk expansion och R&D är CellaVisions kärnområden. När effekterna av covid-19 avtagit och världen återgått till ett mer normaliserat tillstånd, kommer vi ytterligare fortsätta att investera inom innovation och geografisk expansion för att säkra vår framtida position inom vårt marknadssegment och upprätthålla en stark tillväxt.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

Nyckeltal
(MSEK)Jan-Mar 2020Jan-Mar 2019Jan-Dec 2019
Nettoomsättning134,4103,9461,8
Bruttoresultat92,377,0336,7
EBITDA41,238,3146,7
EBITDA-marginal, %313732
Resultat före skatt25,534,8129,2
Periodens kassaflöde-5,245,0-67,3
Soliditet, %577554

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen till 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 202127.1.2021 15:00:00 CETPressmeddelande

Valberedningen i AB Industrivärden föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare föreslås omval av Fredrik Lundberg till styrelseordförande. Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Industrivärdens webbplats (www.industrivarden.se). Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i AB Industrivärden. Valberedningen består av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Mats Guldbrand är valberedningens ordförande. Årsstämman kommer att hållas den 21 april 2021. Stockholm den 27 januari 2021 AB Industrivärden (publ) För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Mats G

Press- och analytikermöte27.1.2021 11:00:00 CETPressmeddelande

Torsdagen den 11 februari 2021, kl 10:00, publiceras Bilias bokslutskommuniké 2020. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor. Det blir ett möte på svenska klockan 12:30 och ett möte på engelska klockan 14:30. Det är telefonmöten och man ringer in på telefonnummer 08-22 90 90 samt anger deltagarkod 674445. Om ni behöver ett avgiftsfritt telefonnummer för att ringa från utlandet, vänligen kontakta oss för ett landspecifikt telefonnummer. Göteborg den 27 januari 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia sä

ZetaDisplay bjuder in till presentation av bokslutskommunikén27.1.2021 10:00:00 CETPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) inbjuder till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – december 2020. Rapporten kommer att publiceras den 5 februari kl 08:00 och presentationen är planerad till kl 10:00 samma dag. Deltagandet sker via länken https://financialhearings.com/event/13144. Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält. Malmö, 27 januari 2021 Vid frågor, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 76-8754177 E-mailhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=0x3cRpYTZZyM4cDxuKeIAH2QFpZc4WTWLYtd1KVHz_3lUPlgF3j__jhB7m88tX3K43aH4CZK-nxcJFtmNB-7diNjYB_0yzNJtXEwhQInO-5o9Q7PLPUX7z07OPbHiauL jacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Phone +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay agerar i hjärtat av digitala transformationer i fysiska miljöer. Vi bidra

Ökad omsättning och lönsamhet för 2020 under ett utmanande fjärde kvartal27.1.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Januari - december Nettoomsättningen ökade med +0,8 procent till 310,1 (307,6) mkr (+3 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (6,2) mkr Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (2,0) procentResultat efter skatt uppgick till 16,3 (4,9) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,88 (0,28) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 (17,7) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 101,2 (63,9) mkr Fjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med -20,6 procent till 66,7 (84,0) mkr, (-14,5 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (3,7) mkr Rörelsemarginalen uppgick till -6,0 (4,4) procentResultat efter skatt uppgick till -7,0 (1,3) mkrResultat per aktie uppgick till -0,38 (0,07) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,2 (10,5) mkr VD's Kommentar 2020, som vi nu lämnat bakom oss, har utan tvekan varit ett av de mest omvälvande åren under min tid som VD för MSAB. Pandemin har definierat helt nya oc

Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna27.1.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

27 januari 2021 Immunicum AB (publ) planerar att expandera bolagets anläggning för forskning och processutveckling i Leiden, Nederländerna Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att de aktiviteter inom forskning och processutveckling som bolaget driver i egen regi kommer att flytta till en ny anläggning i Leiden Bio Science Park i Nederländerna. Bolaget har ingått avtal om ett långtidshyreskontrakt med entreprenören Kadans Science Partner avseende cirka 1 100 m2 laboratorie- och kontorsyta i Plus Ultra Leiden, en ny byggnad som är under konstruktion. Vidare har Immunicum option att hyra ytterligare 1 100 m2 för att ytterligare stödja bolagets framtida tillväxt., Den nya anläggningen, som förväntas vara i drift år 2022, kommer att fungera som Immunicums nav för forskning och utveckling. ”Denna toppmoderna anläggning i en av Europas hetaste platser för forskning inom life science är en integrerad del av vår bolagsstrategi som gör det möjligt för oss att snabbt och kostnadseffektivt f

Klövern tecknar avtal om förlängning av ett hyresavtal avseende cirka 10 500 kvm i Kista27.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Klövern har tecknat avtal om förlängning av ett hyresavtal i fastigheten Helgafjäll 3 i Kista. Avtalet omfattar cirka 10 500 kvm och har förlängts med tre år till 31 oktober 2024. Detta är utöver de förlängningar av två andra hyresavtal, avseende cirka 42 100 kvm i Kista, som publicerades i ett separat pressmeddelande den 22 december 2020. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se. Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde. Bilaga 210127 Klöv

Corline Biomedicals företrädesemission övertecknad med 342 procent26.1.2021 19:00:00 CETPressmeddelande

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I CORLINE BIOMEDICAL AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN. Corline Biomedical AB (publ) (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 22 januari 2021, har fulltecknats. Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 1 483 218 aktier, motsvarande cirka 97,84 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 32 683 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och tillför Corline cirka 15 MSEK före emissionskost

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum