CellaVision AB: Stabil inledning på året med god tillväxt i APAC

Dela

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-04-22 kl 08.20

1 januari–31 mars 2020

Nettoomsättningen ökade med 29% till 134,4 MSEK (103,9).
Organiskt ökade omsättningen med 1% (31).
EBITDA ökade till 41,2 MSEK (38,3).
EBITDA-marginalen uppgick till 31 % (37).
Resultatet före skatt uppgick till 25,5 MSEK (34,8).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (1,15).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,4 MSEK (51,1).

Väsentliga händelser relaterade till covid-19

Med anledning av covid-19 har styrelsen dragit tillbaka sitt ursprungliga förslag till utdelning och föreslår istället att ingen utdelning lämnas för 2019 (1,50 SEK/aktie) vid årsstämman 2020.
Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader.
På grund av covid-19 har årsstämman skjutits fram och kommer att hållas senast den 30 juni. CellaVision återkommer med en ny kallelse till årsstämman senast fyra veckor före årsstämman ska äga rum.

VD-kommentar

Försäljningen första kvartalet 2020 uppgick till 134,4 MSEK (103,9), motsvarande en organisk tillväxt om en procent och en positiv valutaeffekt om fyra procent. Inklusive försäljningen av RAL Diagnostics (RAL) produkter uppgick tillväxten till 29 procent. Försäljningen växte i alla regioner. I EMEA uppgick tillväxten till 42 procent, främst tack vare förvärvet av RAL. I Americas uppgick tillväxten till tre procent jämfört med det mycket starka första kvartalet 2019 och i APAC uppgick tillväxten till 99 procent jämfört med ett svagt första kvartal 2019. Effekterna från den pågående covid-19-pandemin var begränsade i kvartalet, men kan bli betydande under kommande månader.

EBITDA uppgick till 41,2 MSEK (38,3) i kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (37). Vi har under kvartalet haft fortsatt bra kostnadskontroll och bra bruttomarginaler. Vårt redan starka fokus på kostnadskontroll och kassaflöde har skärpts ytterligare för att rusta CellaVision för de effekter som covid-19-pandemin kan komma att medföra.

Effekter av covid-19-pandemin

Utbrottet av covid-19-pandemin påverkar människor och företag världen över och är en utmaning för oss alla. CellaVision följer utvecklingen och effekterna av pandemin noga och vi kommer att justera vår verksamhet utifrån utvecklingen de kommande kvartalen. 

Åtgärder för att skydda vår personal och begränsa smittspridning

Covid-19-utbrottet innebär en enorm utmaning för människors liv och hälsa världen över. CellaVision har i alla delar av vår verksamhet implementerat de covid-19-relaterade säkerhetsföreskrifter som myndigheterna föreskriver. Detta innebär bland annat att vi i hög utsträckning bedriver vår verksamhet i en virtuell arbetsmiljö med hemarbete och digitala möten.

Betydande kortsiktiga effekter av covid-19-pandemin

Vi ser betydande effekter av covid-19 inte minst i en minskning av antalet blodprover på de flesta marknader, men också på grund av att våra system är installationsprodukter som kräver att våra partners har fysisk tillgång till sjukhus och laboratorier, vilket är svårt för närvarande. Det rådande läget gör att vi räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader. Vi har under årets första kvartal kunnat se effekter i form av lägre installationsgrad i de länder som tidigt drabbades av covid-19, framför allt Kina. I takt med att smittspridningen i Kina avtog kunde vi under slutet av kvartalet dock notera att efterfrågan på våra produkter på den kinesiska marknaden började röra sig mot mer normala nivåer, vilket är väldigt uppmuntrande. Vårt antagande är att också reagensförsäljningen kommer att påverkas negativt, men i betydligt mindre utsträckning eftersom detta är en förbrukningsvara som används vid varje blodanalys.

Ingen omedelbar påverkan på produktionen

På sikt ser vi också vissa utmaningar vad gäller vår försörjningskedja eftersom vi köper in komponenter och råmaterial från många olika länder. På kort sikt ser vi goda förutsättningar att upprätthålla produktionen, men vid en långvarig påverkan på samhälle och leveranskedjor kommer detta att bli en utmaning för oss.

Fokus på kassaflöde och likviditet

CellaVision har en effektiv och skalbar affärsmodell med distributions- och tillverkningspartners, vilket innebär att våra fasta kostnader för försäljning och produktion är begränsade. På grund av osäkerheten kring hur långvarig covid-19-pandemin kommer att bli och hur långtgående effekterna kommer att vara har CellaVision beslutat att lägga extra fokus på att säkra vår likviditet. Vi har därför implementerat flera noggrant avvägda aktiviteter, där bland annat har styrelsen dragit tillbaka sitt ursprungliga förslag till utdelning och istället föreslagit att ingen utdelning lämnas för 2019 (1,50 SEK/aktie) vid årsstämman 2020. Vi har också valt att skjuta på stämman till senast 30 juni. Så snart ett nytt datum fastställts kommer vi att publicera en ny kallelse.

Oförändrat stort behov av CellaVisions lösningar

Det underliggande behovet av digital morfologi är oförändrat. Behandling av patienter med blodrelaterade sjukdomar som leukemi, lymfom och myelom är högt prioriterad. Detta innebär att vi gör bedömningen att vår marknad kommer att återvända till tidigare nivåer när covid-19-pandemin klingat av.

Ytterligare fokus på digitalisering

En av effekterna av covid-19-pandemin kan bli att den digitalisering som pågått under en längre tid accelererar ytterligare. Pandemin har på ett dramatiskt sätt tydliggjort digitaliseringens stora möjligheter och fördelar, vilket på sikt skulle kunna ha positiva effekter på vår verksamhet. Detta då våra lösningar möjliggör för sjukvårdspersonal som patologer och biomedicinska analytiker att jobba på distans.

Marknadsutveckling

CellaVision hade en stabil start på 2020, men covid-19-pandemin kommer påverka vår försäljning under året. Vi har redan sett en initial påverkan i APAC och effekterna kommer att bli betydande också i Americas och EMEA.

Americas hade ett stabilt första kvartal. Försäljningen uppgick till 54,1 MSEK (52,5), motsvarande en tillväxt om tre procent jämfört med ett mycket starkt första kvartal 2019. Instrumentförsäljningen var fortsatt god i Nordamerika och vi ser även en kontinuerligt starkare försäljning av applikationer och mjukvara.

EMEA hade en svagare organisk tillväxt under årets första kvartal 2020. Inklusive försäljningen av RAL:s produkter ökade omsättningen med 42 procent. Totalt uppgick försäljningen till 54,7 MSEK (38,5). Vi har de senaste två åren kraftigt ökat våra aktiviteter i EMEA, främst genom att etablera flera nya marknadssupportorganisationer. Dessa team börjar nu att bli operativa och vi har under kvartalet också etablerat oss i Ryssland. CellaVision® DC-1 är nu lanserad och tillgänglig för försäljning på de flesta europeiska marknader.

APAC hade ett starkt kvartal med en försäljning om 25,6 MSEK (12,9), vilket motsvarar en ökning med 99 procent jämfört med ett svagt första kvartal 2019. Vi ser fortsatt en hög aktivitetsnivå i regionen med viktiga marknadsinitiativ på alla våra nyckelmarknader, inte minst Kina, Japan och Australien.

Integrationen av RAL

Förvärvet av RAL slutfördes formellt 1 oktober 2019 och RAL är sedan dess integrerat i CellaVision. CellaVisions och RAL:s erbjudanden kommer steg för steg att marknadsföras gemensamt på alla de marknader där CellaVision har representation i form av marknadssupportorganisationer. Vi kommer även att integrera CellaVisions och RAL:s erbjudanden med varandra för att kunna erbjuda optimala infärgningsprotokoll för digital morfologi. Detta arbete kommer att fortskrida under hela 2020.

Geografisk expansion

Vi har under kvartalet slutfört vår etablering i Ryssland. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder.

Innovation

CellaVision DC-1 har nu gått in i fullskalig serieproduktion efter en stegvis uppskalning av produktionen under 2019. Under förutsättning att effekterna på vår leveranskedja från covid-19-pandemin blir begränsade kommer vårt fokus nu vara att möta våra kunders önskade leveranstider. Dock kommer ett extra kontrollsteg i produktionen att kvarstå även under första halvan av 2020 för att säkra en hög och stabil produktkvalitet.

Vi har under första kvartalet 2020 fått CellaVision® DC-1 kommersiellt godkänd på ett antal viktiga marknader utöver EU-länderna. Under kvartalet har vi också skickat in en ansökan till FDA (510k) om marknadsgodkännande i USA för CellaVision® DC-1 och vi räknar med att få ett godkännande för försäljning under 2020. Även processen för marknadsgodkännande i Kina för CellaVision® DC-1 initierades i kvartalet.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

Geografisk expansion och R&D är CellaVisions kärnområden. När effekterna av covid-19 avtagit och världen återgått till ett mer normaliserat tillstånd, kommer vi ytterligare fortsätta att investera inom innovation och geografisk expansion för att säkra vår framtida position inom vårt marknadssegment och upprätthålla en stark tillväxt.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

Nyckeltal
(MSEK)Jan-Mar 2020Jan-Mar 2019Jan-Dec 2019
Nettoomsättning134,4103,9461,8
Bruttoresultat92,377,0336,7
EBITDA41,238,3146,7
EBITDA-marginal, %313732
Resultat före skatt25,534,8129,2
Periodens kassaflöde-5,245,0-67,3
Soliditet, %577554

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen till 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics har slutfört rekryteringen av patienter till en fas 3-studie av eprenatapopt3.6.2020 15:48:47 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 3 juni 2020. Karolinska Development AB:s (Nasdaq Stockholm: KDEV) portföljbolag Aprea Therapeutics meddelade idag att man har slutfört rekryteringen i en fas 3-studie för utvärdering av läkemedelskandidaten eprenatapopt i kombination med azacitidine i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS). Topline-resultat förväntas kunna redovisas i slutet av 2020. Aprea planerar att inkludera studieresultaten i registreringsansökningar till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och dess europeiska motsvarighet EMA, vilka förväntas lämnas in under 2021. Den randomiserade, kontrollerade registreringsgrundande fas 3-studien är utformad för att utvärdera eprenetapopt i kombination med azacitidine, jämfört med azacitidine som monoterapi som en första linjens behandling för patienter med olika grad av muterat TP53 (intermediär, hög risk eller mycket hög risk). Multicenterstudien omfattar 154 patienter som randomiseras 1:1 till de två behandlingsarmarna, med klini

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2019 (rättelse: i tidigare PM gjordes en felaktig hänvisning till MAR, den är nu borttagen)3.6.2020 13:07:54 CESTPressmeddelande

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte enkelt. Genom vår anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar till företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se

Kommuniké från Stockwiks extra bolagsstämma den 3 juni 20203.6.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 3 juni 2020, varvid följande beslut fattades. Stämman godkände förvärvet av Admit Ekonomi AB (”Admit”) så som närståendetransaktion enligt kap. 16 a aktiebolagslagen. Som tidigare offentliggjorts träffade Stockwik den 11 maj 2020 avtal om förvärv av samtliga aktier i Admit som ägs via bolag av styrelseledamoten Olof Nordberg (”Säljaren”). Köpeskillingen om 30 MSEK på skuldfri basis består av en kontantbetalning, en revers och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Enligt aktieöverlåtelseavtalet uppgår kontantbetalningen till 10 MSEK (före eventuell justering med ett belopp motsvarande Admits nettokassa/-skuld vid tillträdesdagen), reversen till 15 MSEK och de nyemitterade aktiernas teckningslikvid till 5 MSEK Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier att utges som en del av köpeskillingen i förvärvet av Admit (”Vederlagsaktierna”). Genom nyemissionen kommer aktiekapitalet att ökas med högst 67.567,51 kronor geno

Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten3.6.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Lund, 3 juni 2020 - Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser att genomföra under det fjärde kvartalet i år med förbehåll för status avseende Covid-19. Trots Covid-19-pandemin har de flesta aktiviteterna i våra projekt genomförts planenligt och hittills har inga projekttidslinjer påverkats väsentligt. Fas 1b/2-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerad solida tumörer syftar till att fastställa maximalt tolererad dos av kombinationen innan man går vidare i en utvidgad kohort-studie i USA. Studien fortskrider enligt plan och vi ser fram emot att meddela resultaten från doseskaleringsfasen i denna studie senare i år. I tasquinimod-projektet, som är inriktat på

HOYLU AB: HOYLU FÅR NY ORDER FRÅN LÄKEMEDELSFÖRETAG3.6.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 3 juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått enny order från Foundation Medicine, en befintlig kund hos Hoylu inom läkemedelsindustrin. Ordervärdet uppgår till 380 000 kronor i mjukvaruintäkter. Hoylus mjukvara och lösningar erbjuder nya och spännande sätt att kommunicera och samarbeta smartare, snabbare och mer effektivt. Hoylu's Connected WorkspacesTM hjälper företagskunder att hantera sina aktiviteter, visualisera arbete och motivera människor att göra sitt bästa genom att undvika missförstånd och säkra framgång. För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Hoylu AB Om Hoylu Hoylu s uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte lätt. Genom våra anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt tag

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 20192.6.2020 23:30:00 CESTPressmeddelande

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte enkelt. Genom vår anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar till företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publicering Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum