Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Coronakrisen slår hårt mot organisationer: ”Viktiga röster i samhällsdebatten drabbas”

Dela
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF ska, på uppdrag av regeringen, årligen följa utvecklingen av det civila samhällets villkor. Årets rapport bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även en mindre enkätundersökning under april månad och myndigheten hade då även möten med flera civilsamhällesorganisationer.

Cirka 200 000 personer arbetar i civilsamhället i Sverige (SCB 2019). MUCF:s rapport visar att organisationerna generellt har stabila villkor och att dessa förbättrats de senaste åren, bland annat ekonomiska förutsättningar och kontakter med offentliga aktörer.

Bidrag för ordinarie verksamhet (organisations- och verksamhetsbidrag) har blivit viktigare men även egna intäkter, medlemsavgifter och försäljning är viktiga inkomstkällor. Flera organisationer som intervjuats efterlyser en ökad grundfinansiering och ökad långsiktighet vid bidragsgivning.

Coronakrisen ändrar villkoren

Coronakrisen har snabbt försämrat villkoren för civilsamhället. Flertalet organisationer står inför stora utmaningar som slår hårt mot deras ekonomi och förutsättningar att bedriva verksamhet. Minskade intäkter drabbar på kort sikt organisationer med fasta kostnader som lokalhyra och löner. De kan snabbt behöva säga upp hyreskontrakt och säga upp eller permittera personal. Organisationer drabbas också när aktiviteter och evenemang ställs in med kort varsel.

Föreningar försöker ställa om verksamheter eller skjuter upp planerade aktiviteter men allt kan inte ersättas av digitala möten eller hållas utomhus. Många oroas för hur inställda aktiviteter och färre medlemmar kan påverka möjligheten att få offentliga bidrag.

- För utsatta grupper är civilsamhällets insatser viktiga under normala omständigheter, i kristider är de ännu viktigare. I nuläget är konsekvenserna av coronaviruset omöjliga att överblicka, men flera organisationer larmar om att målgrupper för deras verksamhet drabbas till följd av inställda aktiviteter och minskade intäkter. De satsningar som nu görs av regeringen och samarbetspartierna är därför otroligt viktiga, säger Lena Nyberg.

Påverkar opinions- och lobbyarbete

En del av de restriktioner som införts på grund av pandemin påverkar människors möjlighet att demonstrera och samlas för politiska möten. Årsmöten skjuts upp eller ställs om till digitala lösningar. En del organisationer som MUCF varit i kontakt med säger att de tillfälligt måste lägga sitt påverkansarbete åt sidan.

- Det civila samhället har en central roll i demokratin genom att vara en viktig röstbärare i debatten. Om krisen leder till ett svagare civilsamhälle blir det svårare för olika grupper att engagera sig och höras i samhällsdebatten. Samtidigt ser vi att det är svårare att lyfta frågor som inte är coronarelaterade till beslutsfattare och i medier, säger Lena Nyberg.

Insatser för att förbättra villkoren

MUCF pekar i rapporten på ett antal insatser för att stärka villkoren för det civila samhället, bland annat att utveckla den statliga bidragsgivningen och en ökad grundfinansiering. MUCF vill även utreda förutsättningar att ge bidrag till fler aktörer och att ge civilsamhället ökad tillgång till offentliga lokaler.

MUCF:s uppföljning av civilsamhällets villkor utgår från de sex principer som slogs fast i propositionen "En politik för det civila samhället" (prop. 2009/10:55). Principerna har tagits fram i dialog med det civila samhällets organisationer och beskrivs som: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Ett självständigt, öppet och livskraftigt civilsamhälle ingår också i de globala Agenda 2030-målen.

Länk till rapporten ”En mångfald av villkor och förutsättningar - Fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor”

Länk till pm om enkätundersökningen 6-16 april ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället – en första nulägesbild”

FAKTA/CIVILSAMHÄLLETS VILLKOR (2012-2020)

 • Uppföljningen av det civila samhällets villkor görs sedan 2012 via en enkätundersökning riktad till dess organisationer. Datamaterialet i MUCF-rapporten består av svar från totalt sett 2 811 ideella föreningar. För att fördjupa analysen har MUCF i år även gjort intervjuer med ett 20-tal organisationer.
 • Mellan år 2012 och 2016 ansåg sju av tio ideella föreningar att de haft goda ekonomiska förutsättningar att bedriva sin kärnverksamhet. År 2018 ansåg nio av tio föreningar det.
 • Föreningar med låga kostnader för verksamheten uppger att de har goda förutsättningar. Bland föreningar med större behov av finansiering finns både de som upplever att de har sämre och bättre förutsättningar.
 • De tre viktigaste inkomstkällorna är bidrag för ordinarie verksamhet, medlemsavgifter och försäljning. Bidrag är viktigare bland föreningar med fler än 100 medlemmar än bland andra föreningar. För ungefär hälften är medlemsavgifter en viktig inkomstkälla, framförallt för föreningar utan anställda och för de med många medlemmar.
 • För idrottsföreningar har både medlemsavgifter och försäljning blivit allt viktigare. Mer än hälften av idrottsföreningarna uppger att försäljning är viktigt.
 • Kontakterna med det offentliga ökar. Kontakterna sker framförallt på kommunal nivå.
 • Föreningar som har tillgång till subventionerade lokaler eller får lokalstöd upplever det som positivt.
 • Flera föreningar upplever att det är krångligt och tidskrävande att söka bidrag, både hos kommuner och hos statliga myndigheter.
 • Många föreningar uppger att de är beroende av bidrag från offentliga aktörer för sin verksamhet men upplever inte att det påverkar deras självständighet och oberoende.
 • Möjligheten att delta i dialog med offentliga företrädare varierar mellan olika organisationer. Många föreningar uppger att de har svårt att delta eftersom möten sker på dagtid och det sällan utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst eller resekostnader.
 • I april (6-15 april) skickade MUCF ut en mindre enkät till civilsamhällets organisationer för att få en lägesbild av coronakrisens effekter. Totalt svarade 216 organisationer, de flesta ideella föreningar. 59 procent av de svarande hade ställt in mer än hälften av sin verksamhet, framförallt på grund av restriktionerna kring möten och allmänna sammankomster.

Nyckelord

Bilder

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Felix Oppenheim
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum