Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Daniel Eklunds första kyrkofullmäktige som domprost

Dela

11 juni sammanträdde kyrkofullmäktige i Västerås pastorat. Verksamhetsberättelse för 2018 stod i fokus vid första ordinarie sammanträdet för året.

Kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson inledde med att välkomna alla till kvällens kyrkofullmäktige.

Därefter läste domprost Daniel Eklund läste ur Johannesevangeliet:

”Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. ... inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. ... Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ... När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.”

- Det blir lätt lite organisatoriskt i en sån här organisation, men vi får inte glömma vad grundsyftet är. Den som tror på mig tror inte på mig utan på den som sänt mig… det är ganska lätt att se Jesu mänskliga gestalt, men han är också ett sändebud – man möter inte bara människan utan Gud. Ingen ska bli kvar i mörkret. Jesus är ljuset i mörkret, sa Eklund.

Ekonom Annika Karlsson fortsatte därefter med att föredra årsredovisningen för stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond och stiftelsen Norbergs fond, och sedan berättade Daniel Eklund om året som gått:

- Mycket har åstadkommits under året, men några delar ur verksamhetsberättelsen kan vara värda att särskilt lyfta fram. Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Stadsmissionen kring diakonala projekt, och samverkan har vi på flera sätt, som boende på Lövudden och arbetet med mötesplatser. Vi har också förnyat avtalen med EFS och Västerås stadsmission.

Ytterligare ett dokument som tagits fram under 2018 är en ny FIN (församlingsinstruktion) för 2019-2022, som Kyrkofullmäktige tagit beslut om och  nu också fastställts av domkapitlet. FIN har utformats i samverkan mellan förtroendevalda, chefer och medarbetare. Här har fyra övergripande mål också arbetats fram: Familj, barn och unga, Ideella medarbetare, Resursmedvetenhet samt Kommunikation.

Arbetet med BesöksCentrum och ombyggnation av Västerås domkyrka är en storsatsning för pastoratet och har varit ett par av de mest kostnadskrävande posterna för Fastighet. Strax fyller Café Malin ett år men några delar i arbetet med BesöksCentrum återstår.

Efter en omfattande renovering av Mikaelikyrkan kunde kyrksalen invigas 1 Advent. Renoveringen av Hubbo kyrka, slutfördes och kunde också invigas.

Rekrytering kämpar vi med – vi är en stor organisation och vi rekryterar därför ganska ofta. Särskilt profilyrkena är knepiga – och vi jobbar vidare med det. Vi vill vara en schysst arbetsgivare och också visa det.

Nya kyrkohandboken är också en stor nyhet för 2018, och kyrkoherdar har fått tänka till en del kring den. Men nu finns den - och det är glädjande!

Annika Karlsson redogjorde sen för pastoratets resultaträkning, vilken landade på 11 251 000, vilket är betydligt högre än året innan.

- Störst effekt har ökade kostnader hos kyrkogård. Ett gammalt omdaningsprojekt av Hovdestalund och en ny kostnad för fotografering av kyrkogårdarna med drönare har gjort att vi kunnat ställa en fordran till Kammarkollegiet, men effekten syns redan nu i resultaträkningen. Försäljning av Tortuna prästgård har också bidragit till ökade intäkter, berättade Karlsson.

Domprost Eklund fortsatte sedan med sin summering av årets arbete:

- Vi har bl a tittat på hur vi kan arbeta för att bibehålla och öka antalet medlemmar – många dör ut ur kyrkan och inte lika många föds in i kyrkan. Men aktiva utträden har varit färre än året innan, kunde Eklund konstatera.

Konfirmander – ett bra arbete görs och den gemensamma satsningen handlar om rekrytering. Också sommarkonfirmation och konfirmation för dem med särskilda behov. Antalet minskar här, även om minskningen inte är så stor. Antalet dop – ligger ganska still, vilket är kul. Vi har arbetat med en doppastoral som inte riktigt än har landat ännu. Vi har hopp om att siffran ser ännu bättre ut om ett par år. Svårare är det att se statistik med unga – här arbetar vi på många skilda sätt, och brett med t ex kyrka och idrott och mot skolor. Ska man nå barn och unga gäller det att kroka i något annat. Fr o m hösten kommer vi t ex att ha handbollskonfirmation, berättade domprosten.

Antalet gudstjänstbesökare har minskat något, framförallt i huvudgudstjänster där vi haft omkring 150 000 besök. Men då har inte kyrkliga handlingar räknats in. Statistiken visar att besök till musiken ökar. Många unga sjunger också i körer och det känns roligt.

När det gäller stödfunktioner kan man se att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, framförallt när det gäller långtidssjukskrivna. Tydligt är också att friskvårdsbidraget nyttjas i större grad av fler medarbetare – idag över 77%.

GDPR har präglat oss under året och vi har arbetat med att hitta strukturer och skapa system. Här har det gjorts ett jättejobb!

Ett omfattande arbete med lokalförsörjningsplan är också igång. Förprojektering av nya lokaler på Hovdestalund och Krematoriet har fortsatt. Det här är ett stort arbete med många involverade. I arbetet med Kyrkogårdsförvaltningen kan vi också lyfta det kulturhistoriska arbetet med att katalogisera och dokumentera inför framtiden.

Förtroendemannarevisionens Gunnar Stenberg redogjorde sen för rapport från revisorerna samt revisionsberättelsen.

- Vårt övergripande intryck är att ordningen är god och att bokslut samt årsredovisning ger en rättvisande bild, menade Stenberg.

Efter det berättade utredare Ingela Cronberg om den uppföljning som gjorts av genomförandet av Internkontrollplan 2018.

- Ett par avvikelser som visats sig är arbetet med att ta fram värdeord ej påbörjats eller en enkät för att kvalitetssäkra domprostens internkommunikation, men i stort har flertalet av inplanerade insatser genomförts. Den samlade bedömningen visar också på positiva förändringar inom kontrollområdena bristfällig arbetsmiljö, ökat medlemstapp och ökade kostnader, berättade Cronberg.

Därefter meddelades att stiftet  genom efterträdarval beslutat att ledamöterna Victor Gunstedt och Alexander Zidar efterträds av Eva Eriksen Edström samt Topsy Källå och Anna-Karin Andersson.

Rune Vikman har lämnat valnämnden. I hans ställe valdes Göran Broås som ny vice ordförande.

Beslut om nya församlingsrådsledamöter och ersättare togs också, med Ulla Wallén i Västerås Badelunda, Malin Smystad i Kungsåra, Elin Bergström i Viksäng, Torsten Källberg i Barkarö och Leif Johnsson som ny ordinarie och Johnny Börjesson som ersättare i Dingtuna-Lillhärad.

Mötesplan för 2020 fastslogs också till 19 maj och 10 november.

Efter detta berättade kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund om det remissyttrande pastoratet kommit med till Västerås stad kring det gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget som nu ligger som förslag.

- Det hela började faktiskt för 16 år sen när staden ville öppna domkyrkoesplanaden. Och nu har det blivit fokus igen på Biskopsgatan som kvarter, berättade Eklund. För ett par år sedan angav Västerås stad tekniska nämnden att de åter drev tanken att den enkelriktade Biskopsgatan förbi domkyrkan skulle komma att dubbelriktas. Detta med anledning av en större omdaning av Stora torget och Bondtorget. Redan då sa vi i Svenska kyrkan Västerås pastorat nej till dubbelriktning och den ökade trafikmängd detta skulle föra med sig. Staden har sedan lagt fram ett förslag till förnyelse av Stora torget och Bondtorget inklusive Västra kyrkogatan mellan Stora torget och Biskopsgatan.
En strategi för Biskopsgatan vid domkyrkan mellan Östra och Västra kyrkogatorna har också presenterats. Förslagen har varit ute på remiss. Svenska kyrkan Västerås pastorat hör till dem som yttrat sig om förslagen. Gestaltningsprogrammet fokuserar på utvecklingsmöjligheterna för Stora torget och Bondtorget. Mycket av det som förs fram är bra. Men Stora torget och Bondtorget är inte ensam lösningen för att skapa en innerstad som enligt remissen syftar till att ”förflytta oss närmare vår gemensamma målbild att bli Sveriges bästa city”.
Vi har haft ett gott samarbete i Kyrkorådet där vi hjälpts åt att få fram pastoratets ställningstagande, vilket jag är väldigt tacksam över, sa Jörgen Eklund. Vi har också bidragit med debattartiklar och skapat medial uppmärksamhet, bl a med ett uppslag på vlts kultursida.

Om Svenska kyrkans plattform för musik, som klubbades av Kyrkostyrelsen under 2018, berättade sedan domkyrkoorganist Johan Hammarström.

- Kyrkomusik är en del av alla delarna gudstjänst, musik och mission, och för att stärka detta har detta dokument tagits fram. Musiken är för många vägen in i kyrkan. Musiken är också ett levande exempel på ett immateriellt (musicerande) kulturarv och materiellt (orglar) i landets många kyrkorum.

Kyrkan engagerar också förutom frivilliga sångare och frilansande musiker många heltidsanställda. Till detta kommer också alla besökare och bara i domkyrkan sker fler konserter per år än i konserthuset. Svenska kyrkan är i särklass den största kulturaktören i Västerås, men vi måste bli bättre på att prata om det, menade Hammarström.

Sammantaget i hela landet sjunger ca 100 000 personer i någon av Svenska kyrkans körer, men barn- och ungdomskörverksamheten tenderar att minska.

Musiken är viktig då den öppnar upp för de existentiella frågorna. Många börjar också som små och sjunger i flera år eller hela sitt liv. Den fria musikundervisningen är därför en av de viktigaste delarna i en rekryterande miljö. Vi måste driva och utveckla den verksamhet som går bra! Och våga satsa!, menade Hammarström.

Efter detta klubbade kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson av årets första kyrkofullmäktige och förklarade mötet avslutat.

Vill du ta del av protokollet? Det hittar du på: https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkofullmaktige

Återstående sammanträdesdagar under 2019: 12 november.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 80 000 av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 26 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

 

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum