Delårsrapport 2020, Januari - Mars

Dela

Kvartalet

 • Första kvartalets omsättning uppgick till 361 MSEK (380), motsvarande en minsk­ning med 5%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 3 MSEK
 • Orderingången uppgick till 401 MSEK (387), motsvarande en ökning med 4%
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (60), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (41) och vinst per aktie till 1,01 SEK (0,88)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 55 MSEK (52)

Senaste tolv månaderna

 • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 500 MSEK (1 425), vilket motsvarar en ökning med 5%. Valutaeffekter har påverkat koncer­nens omsättning positivt med 51 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 484 MSEK (1 470), motsvarande en ökning med 1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 250 MSEK (248), motsvarande en rörelsemarginal på 16,7% (17,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 212 MSEK (175) och vinst per aktie till 4,56 SEK (3,76)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 257 MSEK (224)

Händelser efter periodens utgång

 • Effekterna av covid-19 har medfört beslut om korttidspermitteringar och styrelsen har beslutat revidera sitt förslag till utdel­ning från tidigare 1,90 kr per aktie till 0 kr per aktie

VD kommentar

Trots att årets första kvartal har varit dramatiskt i stora delar av världen, har HMS verksamhet under kvartalet inte påverkats i någon större omfattning. Vi har haft en bra orderingång, löst utmaningar i vår supply chain samt kunnat leverera produkter till våra kunder. Även om marknadssituationen har varit utmanande, visar kvartalet överlag på en positiv utveckling.

Orderingången uppgick till 401 MSEK, en tillväxt med 4% från motsvarande period förra året, delvis drivet av kunder som ökar sina lager i dessa osäkra tider. Omsättningen uppgick till 361 MSEK, en minskning med 5% från motsvarande period förra året. Den underliggande organiska tillväxten minskade med 8%, men uppvägs delvis av förra årets förvärv samt den fortsatt försvagade svenska kronan.

Kvartalet visar på en stark bruttomarginal om drygt 62% vilket är en avsevärd förbättring mot motsvarande kvartal förra året. Kvartalets bruttomarginal är ett resultat av interna effektivitetsförbättringar och en gynnsam produktmix. Stark bruttomarginal och tidigare genomfört besparingsprogram ger sammantaget ett rörelseresultat för kvartalet om 67 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 19%.

Under kvartalet har vi sett en negativ organisk tillväxt för våra varumärken Anybus, Ixxat och Intesis. Däremot ser vi positiv utveckling för Ewon, som med sina lösningar för fjärrövervakning av maskiner ligger i tiden samt kan ha fått ett extra uppsving i dessa tider när det är svårt för servicetekniker att resa.

För Intesis har vi haft vissa störningar i vår supply chain, då spanska myndigheter infört restriktioner till följd av covid-19 som påverkat vår tillverkning i Spanien. I övrigt har vi kunnat fortsätta produktion och leveranser av produkter enligt plan.

Vi ser en fortsatt avmattning av marknadsläget i Centraleuropa, främst drivet av en nedgång i Tyskland. I Asien har året börjat med tillväxt främst i Japan, men mot svaga jämförelsetal 2019. I Nordamerika ser vi en marknadsutveckling som går i sidled med i stort sett oförändrad försäljning jämfört med samma period 2019. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal och resten av 2020.

Vi fortsätter se goda kassaflöden vilket stärker vår finansiella ställning. Vi har arbetat ner vår nettoskuld till 390 MSEK samt har en soliditet på 59%, vilket gör att vi är väl rustade för den sannolikt utmanande situationen vi kommer att ha under ett antal månader framöver.

Under hösten genomfördes ett åtgärdsprogram med målsättning att anpassa organisationen för att fortsätta satsa inom segment med tillväxtpotential parallellt med förstärkt kostnadskontroll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver. Detta program har fungerat bra och givit de besparingar som vi förväntade.

Vår bedömning är att Automation och Digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss, HMS skall då vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Andra kvartalet har inletts med en nedgång i orderingången om cirka 20% jämfört med motsvarande period föregående år och vi förväntar oss att kommande månader och kvartal kommer att vara utmanande för våra kunder. Vi arbetar därför att på kort sikt minska våra kostnader för att klara coronakrisen på bästa möjliga sätt, men samtidigt att vara redo för expansiv utveckling när vi ser att våra marknader börjar återhämta sig. Bolagets ledning och styrelse har därför fattat beslut om korttidspermitteringar samt ett återkallande av styrelsens förslag till utdelning.

Vi har nyligen inlett tillfälliga korttidspermitteringar där vi går ned till 80% av arbetstid för majoriteten av personalen i Sverige och Tyskland, där vi har cirka 2/3 av koncerns medarbetare. Detta kommer att fortgå tills vi ser en tydligare bild av hur våra marknader utvecklas.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto “Connecting Devices”.


Halmstad 2020-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 23 april 2020.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världs­omspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kallelse till extra bolagsstämma i Acarix AB15.7.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Acarix AB Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 augusti 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman: Möjligheten att för

Delårsrapport januari - juni 202015.7.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Första halvåret 2020 Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,8 (4,2) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till 635 (641) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr. Andra kvartalet 2020 Omsättningen ökade till 2 814 (2 719) Mkr, vilket innebar en organisk ökning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 72 (122) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,6 (4,5) procent. Covid-19-pandemin hade stor negativ påverkan på utfallet för koncernens europeiska verksamhet.Vissa affärer av engångskaraktär gällande upphandling av skyddsutrustning gjorde att koncernens asiatiska verksamhet presterade bättre än föregående år. Vidtagna likviditetsåtgärder tillsammans med strikt kostnadskontroll har inneburit att koncernens likviditets

Halvårsrapport 2020, Januari - Juni15.7.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Kvartalet Andra kvartalets omsättning uppgick till 355 MSEK (416), motsvarande en minskning med 15%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 2 MSEKOrderingången uppgick till 302 MSEK (375), motsvarande en minskning med 19% Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (72), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (17,3)Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (51) och vinst per aktie till 1,24 SEK (1,10)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (51) Första halvåret Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 716 MSEK (796), vilket motsvarar en minskning med 10%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 1 MSEKOrderingången uppgick till 703 MSEK (762), motsvarande en minskning med 8%Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (132), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9% (16,6)Resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (92) och vinst per aktie till 2,26 SEK (1,98)Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17

Acarix beslutar om garanterad företrädesemission om cirka 56 MSEK15.7.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 15 juli 2020 Acarix beslutar om garanterad företrädesemission om cirka 56 MSEK Styrelsen i Acarix AB (”Acarix” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en garanterad nyemission om högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 50,4 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Beloppet från cirka 50,4 MSEK till cirka 56 MSEK i Företrädesemissionen omfattas således inte av garantiåtaganden. Styrelsen kommer idag genom ett separat pressmeddelande kalla till extra bolagsstämma, vilken kommer att hållas den 11 augusti 2020, för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen i sammandrag: Emissionsvolym: För

Förändringar i SEB:s verkställande ledning15.7.2020 07:01:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 15 juli 2020 Förändringar i SEB:s verkställande ledning Som tillkännagetts i dagens rapport för det andra kvartalet 2020 kommer följande förändringar i SEB:s verkställande ledning att träda i kraft den 1 november 2020. – Kundbeteende, teknik och marknadsdynamik förändras snabbare än någonsin, och för att SEB ska fortsätta att vara förstahandsvalet för våra kunder måste vi öka takten i vår förändringsresa. Med de förändringar vi presenterar idag ämnar vi stärka vårt fokus på digitalisering och hållbarhet men också utveckla våra satsningar inom kundupplevelse, kommunikation och marknadsföring, vilka är mycket viktiga för våra långsiktiga relationer med kunder, aktieägare samt våra medarbetare, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef. Som ett led i detta arbete har Sara Öhrvall blivit utsedd till en ny roll som Chief Transformation Officer i den verkställande ledningen, med ansvar att möjliggöra SEB:s transformation framförallt inom digitalisering och hållbarhet.

SEB:s resultat för andra kvartalet 202015.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 15 juli 2020 SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det andra kvartalet 2020 uppgick till 5,6 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent. SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet: ”Trots vissa tecken på ökad optimism, präglades det ekonomiska läget fortsatt av ovisshet och oklarheter. Följderna av covid-19-pandemin påverkade det rapporterade finansiella resultatet, medan den underliggande affären fortfarande var stark. Finansmarknaderna återhämtade sig, men den positiva effekten motverkades delvis av högre förväntade nettokreditförluster. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 90 procent jämfört med det första kvartalet 2020 men minskade med 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2019. SEB:s kapitalbuffert ligger 410 baspunkter över kravet och vi är rätt positionerade för att fortsätta hjälpa våra kunder

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum