Delårsrapport 2021, januari - mars

Dela

Kvartalet

  • Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK
  • Orderingången uppgick till 565 MSEK (401), motsvarande en ökning med 41%
  • Rörelseresultatet uppgick till 114 MSEK (67), motsvarande en rörelsemarginal på 25,0% (18,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till 94 MSEK (48) och vinst per aktie till 1,93 SEK (1,01)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132 MSEK (55)

Senaste tolv månaderna

  • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 1 560 MSEK (1 500), vilket motsvarar en ökning med 4%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 51 MSEK
  • Orderingången uppgick till 1 611 MSEK (1 484), motsvarande en ökning med 9%
  • Rörelseresultatet uppgick till 335 MSEK (250), motsvarande en rörelsemarginal på 21,4% (16,7)
  • Resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (212) och vinst per aktie till 5,70 SEK (4,56)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 447 MSEK (257)

VD kommentar

Full fart på våra affärer
Under slutet av förra året såg vi ett mer positivt marknadsklimat och en ökad efterfrågan av HMS produkter. Detta har fortsatt och förstärkts under inledningen av 2021 som varit betydligt starkare än förväntat. Vi gick ut med preliminära siffror på orderingång, omsättning och lönsamhet redan 8 april, och kan nu bekräfta och nyansera denna positiva bild. 

Kvartalets orderingång var mycket stark och uppgick till 565 MSEK, en ökning med 41% jämfört med motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en organiskt tillväxt i orderingång med 38%. Det är också särskilt glädjande att kunna konstatera att alla våra varumärkens orderingång växer med minst 35%.

Den kraftiga ökningen i orderingång drivs av en betydligt starkare slutmarknad där affärerna kommit tillbaka efter 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Förutom marknadens generella återhämtning ser vi tillfälliga effekter i form av återuppbyggnad av lager hos våra kunder, efter ett svagt 2020. Men även, som en trolig konsekvens av ökade leveranstider för elektroniska komponenter, tillfälligt ökade säkerhetslager. Totalt bedöms dessa effekter påverkat orderingången positivt med ca 60-70 MSEK under kvartalet vilket vi bedömer inte är återkommande.

Även första kvartalets omsättning ökade starkt och uppgick till 455 MSEK, en ökning med 26%, varav organisk tillväxt med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Trots fortsatt valutamotvind och utmaningar på komponentsidan, som ökat våra inköpskostnader, så kan vi fortsatt visa en positiv utveckling av vår bruttomarginal som uppgår till 64,0% (62,4%) för kvartalet. Den största effekten bakom den starka bruttomarginalen är det program som genomfördes under 2020 med effektiviseringar inom operations samt selektiva prisökningar.

Kvartalets rörelseresultat uppgår till rekordnivån 114 MSEK, en signifikant förbättring med 70% jämfört med första kvartalet föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och fortsatt låga omkostnader, delvis drivet av minskat resande för våra medarbetare och minskade externa aktiviteter till följd av pandemin.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 132 MSEK (55) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,21 (1,13).

Stark återhämtning på våra huvudmarknader
Den största bidragande faktorn till det starka kvartalet har varit en fortsatt återhämtning på våra huvudmarknader – till stor del drivet av Kontinentaleuropa, men även Kina och Japan har fortsatt utvecklas starkt, och på ordersidan har även USA visat rekordnivåer. Maskinbyggare och device-tillverkare inom samtliga segment har visat på god efterfrågan av våra erbjudanden. 

Inom Anybus har den tyska fordonsindustrin, som är en viktig målgrupp för Anybus försäljning, stått för en stor del av tillväxten via sina investeringar i omställning till elbilsproduktion.

Även i Asien har Anybus drivit tillväxten, till stor del genom robot och vindkraftsindustrin, vilket tar Asien till nya rekordnivåer både avseende försäljning och orderingång.

Procentec, som förvärvades föregående kvartal, har fortsatt utvecklas mycket starkt med en organisk tillväxt om 75% och en omsättning om 52 MSEK, drivet av ett antal nya nyckelkunder inom logistik.

Utrullning av HMS 2025-strategi
Vi har under kvartalet fortsatt arbetet med att implementera HMS 2025-strategi mot våra nya mål som presenterades under senare delen av 2020. Bland annat har vi förstärkt våra resurser inom de viktiga funktionerna M&A och hållbarhet, två av huvudområdena i vår nya strategi. 

Efter ett 2020 som satte käppar i hjulet för en del av våra expansionsplaner, har vi nu påbörjat en vidare expansion i Kina och vidare satsningar på andra intressanta marknader i Sydostasien.

Vi kommer framöver även göra ytterligare förstärkningar för att driva vår långsiktiga organiska tillväxt inom Industrial ICT (Information & Communication Technology), mot våra mål 2025 med en omsättning på mer än ”π” (3,14) miljarder kronor, att vara nettopositiva kring CO2 utsläpp samt att uppnå högt ställda mål inom kund & medarbetarnöjdhet.

Positiva utsikter för 2021
Återhämtningen har gått något snabbare än vad vi tidigare räknat med, och även om första kvartalet har vissa positiva engångseffekter räknar vi med att se en fortsatt stark efterfrågan under 2021. Det finns naturligtvis fortsatt osäkerheter kring vad som sker i pandemins utveckling, men vi bedömer riskerna som lägre för varje månad som går med allt fler vaccinerade. Trots stark efterfrågan levererar vi enligt normala leveranstider, men vi ser att kombinationen av vår starka orderingång och marknadens allt längre ledtider på halvledarkomponenter gör att vi kan förvänta oss vissa leveranstidsökningar mot kund, även prisläget på halvledare förväntas öka framgent. Som tidigare kommunicerats ser vi ett ökat intresse för vårt erbjudande inom Remote Access, vilket vi tror kommer ha en fortsatt stark marknad även efter pandemin. Vi bedömer även att våra omkostnader successivt kommer öka under året med nya satsningar och stegvis bättre förutsättningar för resor och kundmöten. 


Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 23 april 2021.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på hu­vudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Underskott för staten i april 20217.5.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Underskott för staten i april 2021 Statensbetalningar resulterade i ett underskott på 16,9miljarder kronor i april. Riksgäldens prognosvar ett underskottpå 24,9 miljarder kronor.Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre. Det primära saldot var 5,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än beräknat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från ett antal myndigheter. Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med april 2021 visade statens betalningar ett underskott på 148,1 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 226 miljarder kronor i slutet av april. Utfallet för maj 2021 publiceras den 7 juni kl. 09.30. Nya prognoser för 2021 och 2022 publiceras den 27 maj, kl. 09.30. Kontakt Pressfunktionen, 08 613 4

HOYLU MOTTAGER ORDER FRÅN STOR BYGGFIRMA I USA7.5.2021 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm den 7 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Barton Malow, (www.bartonmalow.com), ett fullservice entreprenad företag med huvudkontor i Michigan, USA. Ordervärdet uppgår till 340 000 sek och representerar expansionen av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte enkelt. Genom vår anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar till företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu grati

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (PUBL)7.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 7:emaj2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blom

VDs anförande i samband med Infant Bacterial Therapeutics årsstämma6.5.2021 18:50:00 CEST | Pressmeddelande

Verkställande direktören Staffan Strömbergs anförande i samband med IBTs årsstämma 2021 kan ses här Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feedingtolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov

ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match6.5.2021 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) har tecknat ett tilläggskontrakt inom befintligt ramavtal med Swedish Match. Företaget har varit kund sedan 2015 och avtalet omfattar skärminstallationer under de kommande fem månaderna. Installationerna gäller Swedish Matchs butiksnätverk i Sverige vilket består av shop-in-shop lösningar och flaggskeppsbutiker. Hårdvaruordervärdet uppskattas till 3,8 MSEK som kompletteras med tillkommande årliga SaaS-intäkter om 0,6 MSEK. "Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Swedish Match. Vi kommer att leverera ny funktionalitet och avancerade mjukvaruintegrationer vilka är baserade på vår egen CMS-plattform. Digital kommunikation vid beslutsögonblicket har blivit ännu viktigare för dagens detaljhandelsmiljö. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Swedish Match för att underlätta ett meningsfullt möte med konsumenten i beslutsögonblicket som drivs av kraften i Digital Signage-lösningen", kommenterar VD Per Mandorf. Om Sw

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 20216.5.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättning 29,4 MSEK (26,7)Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)Orderingång 28,1 MSEK (29,0) Kommentarer från VD Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter. För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör

HOYLU AB: ANTAL ANVÄNDARE ÖKADE MED 9% I APRIL6.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 6 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av april 2021. Rapporten för april 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Markna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum