Delårsrapport 2021, Januari - September

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK

 • Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99%
 • Rörelseresultatet uppgick till 101 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5% (22,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (61) och vinst per aktie till 1,81 SEK (1,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (116)
 • Förvärv har skett av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 401 MSEK (1 061), vilket motsvarar en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 69 MSEK

 • Orderingången uppgick till 1 839 MSEK (1 039), motsvarande en ökning med 77%
 • Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0% (20,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 276 MSEK (163) och vinst per aktie till 5,75 SEK (3,58)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 405 MSEK (286)

VD kommentar


Trenden håller i sig – orderingång på ny rekordnivå
Vi ser fortsatt en stark efterfrågan i våra marknader drivet av ökande investeringar i automation, digitalisering, energieffektivitet och fjärrövervakning av industriella maskiner. Orderingången når igen en ny rekordnivå och uppgår till 669 MSEK, motsvarande en tillväxt om 99%, varav 80% organiskt jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 77% respektive 66%. Precis som under tidigare kvartal under året, påverkas orderingången positivt av att flera av våra kunder lägger order för leverans längre fram i tiden än normalt. Detta till följd av längre ledtider relaterat till komponentbrist. Vi bedömer denna temporära positiva effekt i orderingång till ca 140 MSEK under kvartalet.

Komponentbristen har också resulterat i begränsningar i vår leveransförmåga. Våra kunder visar god förståelse för tillfälligt längre leveranstider och vår bedömning är att vi inte förlorar kundordrar i någon större utsträckning på grund av det. Trots den utmanande situationen med komponentförsörjning når vi en nettoomsättning om 472 MSEK i kvartalet, motsvarande en tillväxt om 37%, varav 18% organisk jämfört med föregående år. För de första nio månaderna är motsvarande siffror 32% respektive 22%.

Vi bedömer att leveranssituationen har haft en negativ påverkan på vår omsättning med ca 50 MSEK under kvartalet då nuvarande komponentbrist påverkat möjligheten att leverera vissa produkter. Framförallt varumärkena Ewon och Intesis har haft leveransstörningar under kvartalet.

Effekten av den starka orderingången och leveransutmaningar leder till en stor uppbyggnad av orderboken och vi har nu en orderbok som uppgår till ca 750 MSEK, vilket är cirka tre gånger högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi bedömer att risken för annulleringar av liggande order är liten.

Våra geografiska marknader
På vår viktigaste geografiska marknad, Europa, nådde vi återigen en all-time high notering i vår orderingång. De huvudsakliga drivkrafterna var en fortsatt mycket stark maskinbyggarmarknad tillsammans med ökad efterfrågan på fjärrstyrning. Utvecklingen har även fortsatt positivt i Asien, med en god utveckling både i Kina och Japan. Vår organiska orderingång mer än fördubblades, primärt drivet av en stark industrimarknad i Kina. Även i USA har vi noterat nya rekordnivåer i orderingång då marknaden för industriautomation såväl som ekonomin i stort fortsätter att vara mycket stark.

Komponentbristen ger kortsiktig bruttomarginalpress
Den globala komponentbristen påverkar nu även kostnadsbilden i allt större utsträckning och vi har under kvartalet sett att inköpspriset av vissa insatskomponenter mångdubblas vilket negativt påverkar våra tillverkningskostnader och leder till en tillfälligt lägre bruttomarginal om 61,4%. För att kompensera dessa kostnadsökningar gör vi prisjusteringar på nya order. Vi räknar med att se full effekt av prisjusteringarna under mitten av nästa år, vilket gör att bruttomarginalen kan förväntas vara kring nuvarande något lägre nivå fram till mitten av 2022.

Våra rörelsekostnader ökar enligt plan, i linje med högre aktiviteter och nya satsningar. Ökningen i rörelsekostnader i kombination med de tillfälligt lägre bruttomarginalerna gör att lönsamheten blir något lägre än de två tidigare kvartalen under 2021, även om vi med 101 MSEK i rörelseresultat når 22% marginal, som fortfarande är något bättre än vårt långsiktiga mål. Värt också att notera att kassaflödet från rörelsen uppgår till rekordnivån om 148 MSEK.

De nya familjemedlemmarna levererar
Våra senaste förvärv, Procentec och Owasys levererar. Procentec går från klarhet till klarhet och har under året uppvisat en organisk fördubblad omsättning. Owasys affärer utvecklas som planerat, även om det finns vissa utmaningar relaterat till komponentförsörjning.

Då vi ser det som sannolikt att optionerna kommer nyttjas för att öka till hundra procent ägande i båda dessa bolag kommer vi, i enlighet med IFRS, inte redovisa någon minoritet. Därmed redovisas även en skuld som motsvarar förväntad betalning för resterande andelar i de båda bolagen. Sammantaget påverkar bedömningen av dessa optioner vår nettoskuld om 390 MSEK.

Hållbarhet och personal
Med allt fler fullvaccinerade börjar världen att öppna upp sig igen. Våra medarbetare arbetar nu i allt större utsträckning från våra kontor och vi kan träffa fler och fler kunder fysiskt. Även vissa mässor börjar komma igång, om än i liten skala. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan bedriva affärer effektivare under pandemin och det drar vi nytta av, ändå ska vi inte underskatta vikten av fysiska möten när det gäller att bibehålla relationer och skapa nya affärer.

Vårt hållbarhetsarbete fortsätter mot våra mål satta för 2025 både inom miljö, fokus på våra anställda och kunder samt ansvarsfullt företagande. Som del i hållbarhetsarbetet har vi i kvartalet även undertecknat FN:s Global Compact initiativ, vilket känns som ett naturligt åtagande för HMS.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det fjärde kvartalet
Efterfrågan förväntas fortsätta på en hög nivå och i princip alla våra kundgrupper har starka underliggande affärer, vilka förväntas fortsätta kommande kvartal. Koncernens omsättning bestäms i nuläget till stor grad av tillgången på komponenter och vi bedömer att vår leveransförmåga kommer att bestå på nuvarande nivåer under resterande del av året för att gradvis förbättras under nästa år. Läget på komponentmarknaden är fortfarande osäkert och det går inte att utesluta tillfälliga bakslag. Vi har en god dialog med våra kunder, som är förstående för läget som drabbat hela branschen och vi ser risken för tappade affärer som liten.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-10-22


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2021.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Projekt Öyfjellet försenat – beräknas färdigställas under första kvartalet 20223.12.2021 21:15:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som offentliggjordes den 18 november 2021, kommunicerade Eolus att det finns risk för försening i färdigställandet av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Baserat på uppdaterad information om byggprocessen beräknar Eolus nu att vindparken färdigställs under det första kvartalet 2022. Per idag, den 3 december 2021, har samtliga 72 turbiner färdigmonterats. 34 turbiner har börjat generera el. Huvudskälen till förseningen är utmanande väderförhållanden, vilket har påverkat installationsarbetet, samt Covid-19 relaterade orsaker som begränsat både resemöjligheterna för personal och lett till leveransförseningar avseende komponenter. Förseningen kommer att ha en negativ påverkan på Eolus projektmarginal. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer

Eolus och ett stort internationellt energiföretag utökar tecknat elförsäljningsavtal från 68 MW till 117 MW3.12.2021 17:00:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 Den 13 januari 2021 offentliggjorde Eolus att elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag tecknats för tre vindparker i Sverige omfattande 68 MW. Avtalet har omarbetats och den installerade effekten har utökats till 117 MW. Det nya avtalet omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna farms Skallberget/Utterberget (74 MW), Tjärnäs (25 MW) and Rosenskog (18 MW) i elprisområde 3 (SE3) i Sverige. Skallberget/Utterberget och Tjärnäs ersätter vindparkerna Boarp och Dållebo som var del av det ursprungliga avtalet. Elförsäljningsavtalet avseende Rosenskog kvarstår oförändrat. Med denna förändring kommer vindparkerna som omfattas att ha en installerad effekt om 117 MW i stället för de ursprungliga 68 MW. Vindparkerna beräknas tas i drift under 2023. -Vi är nöjda att ha tecknat ett avtal som kommer att omfatta en ökad installerad effekt och därmed en högre elproduktion. Det finns ett stort behov av mer produktion av förnybar

Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)3.12.2021 11:02:18 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 22 december 2021. Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. S

Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy, VD Rami Levin och andra styrelseledamöter och ledande befattningshavare förvärvar aktier i ordinarie börshandel2.12.2021 22:45:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2 december 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att styrelsens ordförande, VD och andra ledamöter i styrelsen och ledningsgruppen har förvärvat 82 000 aktier i bolaget i ordinarie börshandel för totalt 861182 SEK. Sanionas styrelseordförande J. Donald deBethizy har köpt 20 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 228 548 SEK. Koncernchef och VD Rami Levin har köpt 10 000 aktier i bolaget, en investering om totalt 100 045 SEK. Utöver det har sammanlagt 52 000 ytterligare aktier förvärvats av övriga medlemmar i styrelsen och ledningsgruppen. Alla transaktioner har gjorts i ordinarie börshandel genom etablerade aktiemäklare under perioden 19 november 2021 till 2 december 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com Informationen lämnades, genom ovanstå

Terranets kapitalmarknadsdag inträffar nu på måndag den 6 december 20212.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Den 6 december välkomnar Terranet dig till en exklusiv dag där du kommer att få lyssna till några av de högaktuella aktörerna i Terranets ekosystem samt innovatörer i den globala fordonsindustrin. Vid detta event kommer Terranet att presentera de senaste tekniska framstegen och delge strategier bakom enskilda branschsamarbeten. Evenemanget är både digitalt och fysiskt. För en fysisk biljett bokar du din plats till Stockholmsevenemanget här, ett begränsat antal platser finns tillgängliga: https://bit.ly/3mflryl Adress: Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm Sweden Varje presentation kommer även att sändas och distribueras live digitalt. Anmäl dig till det digitala eventet här: https://bit.ly/3B308UP Här hittar du det uppdaterade schemat (CET): 10:10 - 10.15 Ronja Koepke, Moderator 10:15 - 10.25 Pär-Olof Johannesson, CEO Terranet 10:25 - 10:30 Ronja Koepke, Moderator 10:30 - 10.45 Jan Glevén, Head of Insight Mangold Fondkommission. 10:45 - 10.50 Ronja Koepke, Moderator 10:50 - 11:05 P

Systemairs rapport för det andra kvartalet presenteras den 9 december2.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 2 december 2021 Systemair ABs (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) delårsrapport Q2 för räkenskapsåret 2021/22 kommer att offentliggöras kl. 08:00 CET den 9 december 2021. En telefonkonferens arrangeras kl. 09:00 CET den 9 december 2021. Rapporten presenteras av Roland Kasper, CEO, samt Anders Ulff, CFO. För att delta i telefonkonferensen: Ring 0200-883 685 alt. internationellt +46 8 566 426 51 och uppge kod 50215855# minuter före start. Presentationen publiceras på group.systemair.com För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 54 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Mellanöstern, Asien, Australien och Afrika. Bolaget omsatte 8,5 miljarder kronor räkenskapsåret 2020/21 och har cirka 6 400 anställda. Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat po

Sinch genomför den andra delen av den riktade nyemissionen om cirka 40 miljoner aktier som offentliggjordes den 30 september 20211.12.2021 14:50:00 CET | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Stockholm, Sverige – 1 december 2021 – Sinch AB (publ) (“Sinch” eller “Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 21 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 3,469 miljarder kronor. Nyemissionen utgör den andra delen av den riktade nyemissionen om totalt cirka 6,6 miljarder kronor av 40 077 841 aktier (”Aktierna”) som offentliggjordes den 30 september 2021. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen används för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Tecknarna bestod av institutionella investerare, däribland Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”), Temasek, SeaTown Master Fund (”Seatown

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum