Delårsrapport för januari – juni 2020

Dela

STOCKHOLM – den 20 augusti 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2020. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Trots att covid-19-pandemin fortfarande håller världen i ett ”järngrepp” har vårt interna arbete ändå kunnat fortsätta tämligen opåverkat med att minimera krisens inverkan på våra investeringar men också ta tillvara på de möjligheter som kan uppstå. Under kvartalet återhämtade sig också börserna efter den markanta nedgången tidigare i år. Karolinska Developments portföljbolag gjorde nya betydande framsteg under kvartalet och vårt finansiella resultat förbättrades kraftigt jämfört med föregående kvartal. Aprea Therapeutics fullföljde rekryteringen till sitt fas 3-program och presenterade dessutom positiva resultat från en fas 1/2-studie. Samtidigt påbörjades arbetet med att definiera den fortsatta utvecklingsplanen för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon, baserat på de tydliga effektsignaler som framkom i en fördjupad analys av resultaten från en nyligen avslutad fas 2a-studie.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under kvartalet slutförde Umecrine Cognition en fas 2a-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som riskerar att utveckla leverkoma (hepatisk encefalopati). Golexanolon tolererades väl och uppvisade såväl en god säkerhetsprofil som en gynnsam farmakokinetik. En av de använda effektparametrarna – en väletablerad och känslig form av EEG-undersökningar – visar att läkemedelskandidaten utövar en signifikant effekt på hjärnans signalering, med en korrelerad positiv effekt på extrem dagtrötthet. Detta är ett symptom som förekommer vid en rad CNS-relaterade störningar och kraftigt begränsar patienternas livskvalitet. Sammantaget öppnar studieresultaten intressanta möjligheter för en fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten (april och maj 2020).
 • Portföljbolaget Dilafor inledde ett samarbete med Liverpool University för att studera effekten av bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin som behandling mot covid-19. Läkemedelskandidaten utvecklas primärt för användning mot långdragen förlossning men substansen tros även kunna ha en effekt vid vissa virusinfektioner (april 2020).
 • Karolinska Development avyttrade en del av sitt innehav i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB och Karolinska Development avyttrade aktier i Aprea Therapeutics i samma transaktion. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea Therapeutics och inbringade netto cirka SEK 59 miljoner till Karolinska Development. Karolinska Developments kvarvarande innehav i Aprea Therapeutics, inklusive indirekt innehav genom KCIF Co-investment Fund, uppgick därefter till cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. KDev Investments innehav i Aprea Therapeutics är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (april 2020).
 • Karolinska Development rekryterade dr John Öhd till rollen som Chief Scientific Officer. Han har en gedigen vetenskaplig bakgrund och omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala läkemedelsföretags forskningsorganisationer, bland annat från AstraZeneca och Shire Pharmaceuticals. John Öhd tillträder positionen på halvtid, vilket möjliggör ett parallellt engagemang för honom som verkställande direktör i Modus Therapeutics – ett av Karolinska Developments portföljbolag (maj 2020).
 • OssDsign rekryterade Morten Henneveld som ny vd. Han tillträder positionen den 1 september 2020 och efterträder Anders Lundqvist, som går i pension. Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom det medicintekniska området och kommer närmast från en position som Senior Vice President Business Transformation and Strategy på GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel (juni 2020).
 • Aprea Therapeutics slutförde rekryteringen i en fas 3-studie för utvärdering av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidine i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS). Topline-resultat förväntas kunna redovisas i slutet av 2020. Aprea planerar att inkludera studieresultaten i registreringsansökningar till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och dess europeiska motsvarighet EMA, vilka förväntas lämnas in under 2021 (juni 2020).
 • Aprea Therapeutics presenterade resultat från en Fas 1b/2-studie av APR-246 (eprenetapopt) i kombination med azacitidin för behandling av TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Den totala responsen (ORR) hos 28 evaluerbara MDS-patienter nådde 75%, med en komplett respons (CR) om 57%. Efter en medianuppföljningstid på 9,7 månader uppgick total överlevnad (OS) för samtliga rekryterade patienter, liksom för MDS-patienterna, till 12,1 månader i median (juni 2020). 
 • Karolinska Developments årsstämma beslutade, bland annat, att omvälja styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus Persson och Theresa Tse; att välja Björn Cochlovius till ny styrelseledamot och att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell (juni 2020).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development avyttrade del av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB och Karolinska Development avyttrade aktier i Aprea Therapeutics i samma transaktion. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea och inbringade netto cirka 39 mkr till Karolinska Development. Efter transaktionen har Karolinska Development ett kvarvarande indirekt innehav i Aprea genom KDev Investment, vilket är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (juli 2020).
 • Aprea Therapeutics har beslutat att utöka rekryteringen av patienter i sin kliniska fas 1-studie som utvärderar eprenetapopt i TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML). Efter att en inledande säkerhetutvärdering nu har genomförts i studien kommer den första expansionsgruppen att utvärdera eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin som första linjens behandling av TP53-muterad AML.

Finansiell sammanfattning

 • Nettoresultatet under andra kvartalet uppgick till SEK 2,1 miljoner (SEK 21,4 miljoner under andra kvartalet 2019). Resultatet per aktie var SEK 0,01 (SEK 0,12 under andra kvartalet 2019). För perioden januari – juni 2020 uppgick nettoresultatet till SEK -124,0 (-11,2) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 7,4 miljoner (SEK -115,3 miljoner under andra kvartalet 2019). Resultatet beror till största delen på den positiva utvecklingen av aktiekurserna för de noterade innehaven Aprea Therapeutics och Lipidor. För perioden januari – juni 2020 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -115,3 (21,8) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 331,8 miljoner i slutet av juni 2020, en minskning med SEK 37,8 miljoner från SEK 1 369,6 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av juni 2020 till SEK 885,2 miljoner, en minskning med SEK 47,3 miljoner från SEK 932,5 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2020 (SEK 1,6 miljoner under andra kvartalet 2019). För perioden januari – juni 2020 uppgick intäkterna till SEK 1,7 (1,9) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet uppgick till SEK 7,6 miljoner, vilket detta kvartal också motsvarade de totala investeringarna i portföljbolagen.
 • Likvida medel ökade med SEK 35,2 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 46,1 miljoner per den 30 juni 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 883,7 miljoner per den 30 juni 2020.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni 2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sista dag för handel med BTA28.9.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 28 september 2020 Sista dag för handel med BTA Sista dag för handel med Acarix AB:s (”Acarix” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 1 oktober 2020 och stoppdagen är måndag den 5 oktober 2020. I företrädesemissionen, som avslutades den 8 september, gav Bolaget ut 86 156 738 aktier. Företrädesemissionen tillförde Acarix cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Acarix BTA infaller den 1 oktober 2020. Stoppdagen är den 5 oktober 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto eller depå den 7 oktober 2020. Genom företrädesemissionen, som nu har registrerats hos Bolagsverket, ökade antal aktier till 137 850 781 aktier och aktiekapitalet till 1 378 507,81 SEK. Rådgivare Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar em

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)28.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete. Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB Per Trygg, SEB Fonder Staffan Dahlström, eget innehav Charlotte Brogren, styrelsens ordförande Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2021 samt på bolagets hemsida.

HOYLU AB: HOYLU LÄGGER TILL RÖSTNING OCH TIMER FUNKTIONER I ARBETSYTORNA28.9.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 28 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag det omedelbara tillskottet av två kraftfulla nya funktioner i Hoylu-workspaces för alla användare. Voting (röstning) och Timer är tillgängliga nu för alla registrerade Hoylu-användare, och utökar därmed funktionaliteten för nya och befintliga arbetsytor. Tillgängliga som en del av varje arbetsyta, kan användare nu placera röster med emojis, ikoner och symboler på anteckningar och uppgifter. Denna funktionalitet förbättrar projektplanering, retrospektiv, brainstorming och uppgiftshantering genom att erbjuda engagerande användardeltagande som kan underlätta och ge vägledning i olika beslut på arbetsplatsen. Röstningsobjekten är fullt flexibla och objekten stämmer snabbt vilket förenklar användningen av funktionerna för projektledarna eller arbetsytornas ägare. Timerfunktionen tillåter synkronisering av uppgifter och projekt genom att användarna kan lägga till

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum