Delårsrapport för januari – juni 2020

Dela

STOCKHOLM – den 20 augusti 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2020. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Trots att covid-19-pandemin fortfarande håller världen i ett ”järngrepp” har vårt interna arbete ändå kunnat fortsätta tämligen opåverkat med att minimera krisens inverkan på våra investeringar men också ta tillvara på de möjligheter som kan uppstå. Under kvartalet återhämtade sig också börserna efter den markanta nedgången tidigare i år. Karolinska Developments portföljbolag gjorde nya betydande framsteg under kvartalet och vårt finansiella resultat förbättrades kraftigt jämfört med föregående kvartal. Aprea Therapeutics fullföljde rekryteringen till sitt fas 3-program och presenterade dessutom positiva resultat från en fas 1/2-studie. Samtidigt påbörjades arbetet med att definiera den fortsatta utvecklingsplanen för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon, baserat på de tydliga effektsignaler som framkom i en fördjupad analys av resultaten från en nyligen avslutad fas 2a-studie.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Under kvartalet slutförde Umecrine Cognition en fas 2a-studie av läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som riskerar att utveckla leverkoma (hepatisk encefalopati). Golexanolon tolererades väl och uppvisade såväl en god säkerhetsprofil som en gynnsam farmakokinetik. En av de använda effektparametrarna – en väletablerad och känslig form av EEG-undersökningar – visar att läkemedelskandidaten utövar en signifikant effekt på hjärnans signalering, med en korrelerad positiv effekt på extrem dagtrötthet. Detta är ett symptom som förekommer vid en rad CNS-relaterade störningar och kraftigt begränsar patienternas livskvalitet. Sammantaget öppnar studieresultaten intressanta möjligheter för en fortsatt utveckling av läkemedelskandidaten (april och maj 2020).
 • Portföljbolaget Dilafor inledde ett samarbete med Liverpool University för att studera effekten av bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin som behandling mot covid-19. Läkemedelskandidaten utvecklas primärt för användning mot långdragen förlossning men substansen tros även kunna ha en effekt vid vissa virusinfektioner (april 2020).
 • Karolinska Development avyttrade en del av sitt innehav i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB och Karolinska Development avyttrade aktier i Aprea Therapeutics i samma transaktion. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea Therapeutics och inbringade netto cirka SEK 59 miljoner till Karolinska Development. Karolinska Developments kvarvarande innehav i Aprea Therapeutics, inklusive indirekt innehav genom KCIF Co-investment Fund, uppgick därefter till cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier. KDev Investments innehav i Aprea Therapeutics är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (april 2020).
 • Karolinska Development rekryterade dr John Öhd till rollen som Chief Scientific Officer. Han har en gedigen vetenskaplig bakgrund och omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala läkemedelsföretags forskningsorganisationer, bland annat från AstraZeneca och Shire Pharmaceuticals. John Öhd tillträder positionen på halvtid, vilket möjliggör ett parallellt engagemang för honom som verkställande direktör i Modus Therapeutics – ett av Karolinska Developments portföljbolag (maj 2020).
 • OssDsign rekryterade Morten Henneveld som ny vd. Han tillträder positionen den 1 september 2020 och efterträder Anders Lundqvist, som går i pension. Morten Henneveld har omfattande internationell erfarenhet inom det medicintekniska området och kommer närmast från en position som Senior Vice President Business Transformation and Strategy på GN Hearing, ett globalt ledande bolag inom hörselhjälpmedel (juni 2020).
 • Aprea Therapeutics slutförde rekryteringen i en fas 3-studie för utvärdering av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidine i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS). Topline-resultat förväntas kunna redovisas i slutet av 2020. Aprea planerar att inkludera studieresultaten i registreringsansökningar till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och dess europeiska motsvarighet EMA, vilka förväntas lämnas in under 2021 (juni 2020).
 • Aprea Therapeutics presenterade resultat från en Fas 1b/2-studie av APR-246 (eprenetapopt) i kombination med azacitidin för behandling av TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML). Den totala responsen (ORR) hos 28 evaluerbara MDS-patienter nådde 75%, med en komplett respons (CR) om 57%. Efter en medianuppföljningstid på 9,7 månader uppgick total överlevnad (OS) för samtliga rekryterade patienter, liksom för MDS-patienterna, till 12,1 månader i median (juni 2020). 
 • Karolinska Developments årsstämma beslutade, bland annat, att omvälja styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Magnus Persson och Theresa Tse; att välja Björn Cochlovius till ny styrelseledamot och att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell (juni 2020).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Development avyttrade del av innehavet i portföljbolaget Aprea Therapeutics. KCIF Co-investment Fund KB och Karolinska Development avyttrade aktier i Aprea Therapeutics i samma transaktion. Totalt omfattade transaktionen 1 procent av samtliga utestående aktier i Aprea och inbringade netto cirka 39 mkr till Karolinska Development. Efter transaktionen har Karolinska Development ett kvarvarande indirekt innehav i Aprea genom KDev Investment, vilket är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier (juli 2020).
 • Aprea Therapeutics har beslutat att utöka rekryteringen av patienter i sin kliniska fas 1-studie som utvärderar eprenetapopt i TP53-muterad akut myeloisk leukemi (AML). Efter att en inledande säkerhetutvärdering nu har genomförts i studien kommer den första expansionsgruppen att utvärdera eprenetapopt i kombination med venetoklax och azacitidin som första linjens behandling av TP53-muterad AML.

Finansiell sammanfattning

 • Nettoresultatet under andra kvartalet uppgick till SEK 2,1 miljoner (SEK 21,4 miljoner under andra kvartalet 2019). Resultatet per aktie var SEK 0,01 (SEK 0,12 under andra kvartalet 2019). För perioden januari – juni 2020 uppgick nettoresultatet till SEK -124,0 (-11,2) miljoner.
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 7,4 miljoner (SEK -115,3 miljoner under andra kvartalet 2019). Resultatet beror till största delen på den positiva utvecklingen av aktiekurserna för de noterade innehaven Aprea Therapeutics och Lipidor. För perioden januari – juni 2020 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -115,3 (21,8) miljoner.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 331,8 miljoner i slutet av juni 2020, en minskning med SEK 37,8 miljoner från SEK 1 369,6 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av juni 2020 till SEK 885,2 miljoner, en minskning med SEK 47,3 miljoner från SEK 932,5 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2020 (SEK 1,6 miljoner under andra kvartalet 2019). För perioden januari – juni 2020 uppgick intäkterna till SEK 1,7 (1,9) miljoner.
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet uppgick till SEK 7,6 miljoner, vilket detta kvartal också motsvarade de totala investeringarna i portföljbolagen.
 • Likvida medel ökade med SEK 35,2 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 46,1 miljoner per den 30 juni 2020.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 883,7 miljoner per den 30 juni 2020.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni 2020 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Telefonkonferens och presentation av Kinneviks resultat för fjärde kvartalet och helåret 202021.1.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2020 torsdagen den 4 februari 2021 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com. Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer: UK: +44 3333 000 804 SE: +46 8 566 426 51 US: +1 631 913 1422 Kod: 69100644# För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat invest

ArcAroma AB: 210120 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag20.1.2021 16:00:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande 2021-01-20 ArcAroma och OptiFreeze skapar tillsammans ett starkare bolag Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020. ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap. Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform. Det nya bolagets kostnad

Kinneviks vice ordförande Henrik Poulsen ställer inte upp för omval20.1.2021 09:30:00 CETPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsens vice ordförande Henrik Poulsen har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval vid årsstämman 2021. Anders Oscarsson, ordförande i valberedningen, kommenterade: ”Å aktieägarnas vägnar vill jag framföra vårt tack till Henrik Poulsen för hans värdefulla arbete i Kinneviks styrelse. Valberedningen ser fram emot att presentera sitt fullständiga förslag till ny styrelse i god tid innan årsstämman.” För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror v

Nexstim Abp meddelar om valberedningsbeslut20.1.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 20 januari 2021 kl. 9.30 (EET) Nexstim Abp meddelar om valberedningsbeslut Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar om valberedningens beslut. Rohan Hoare, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2016, och Tomas Holmberg, som varit styrelseledamot i bolaget sedan 2017, har meddelat att de inte står till förfogande för en fortsatt styrelsepost i bolaget 2021–2022. Valberedningen har på sitt sammanträde beslutat att för årsstämman föreslå Timo Hildén och Tero Weckroth som nya styrelseledamöter. Leena Niemistö, ordförande för Nexstims styrelse, lämnade följande kommentar: ”Det gläder mig verkligen att Timo Hildén och Tero Weckroth ställer upp för uppdrag i Nexstims styrelse. Bägge har gedigen och mångsidig erfarenhet inom medicintekniksektorn och läkemedelsindustrin. Timo Hildén har solid erfarenhet inom hälso- och medicintekniksektorn, såväl från den operativa verksamheten som i lednings- och styrelseuppdrag. Tero Weckroth

Aktia sänker sin primeränta till 0,40 % den 1 februari 202119.1.2021 12:00:00 CETPressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.1.2021 kl. 13.00 Aktia sänker sin primeränta till 0,40 % den 1 februari 2021 Aktia Bank sänker sin primeränta med 0,10 procentenheter från 0,50 % till 0,40 %. Räntesänkningen träder i kraft 1.2.2021. Förändringen beror på nedgången i marknadsräntorna. Aktia sänkte senast sin primeränta i september 2019. Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.202019.1.2021 09:11:37 CETPressmeddelande

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 13,5 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2020 och 5,6 procent under kalenderåret 2020Solidiums substansvärde ökade med 0,7 miljarder euro under halvårsperioden och var 7,3 miljarder euro i slutet av översiktsperioden. Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: ”Rapportperioden präglades av den kraftiga återhämtningen på marknaden efter vårens nedgång. Dessutom hände stora händelser för våra aktieinnehav under sexmånadersperioden. 1.7.2020 inledde Metso Outotec sin gemensamma färd och samtidigt sålde vi vår andel i Neles till Valmet. Dessutom meddelade Konecranes om en fusion med Cargotec, som vi stöder. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Analysen av koldioxidutsläpp från våra aktieinnehav blev klar under halvårsperioden. Portföljföretagens koldioxidintensitet var i genomsnitt något bättre

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla18.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla Elon får högsta resultat i kategorin hemelektronik i Empati Grand Prix 2021. På den digitala galan presenterades resultatet där över 3000 svenskar varit med och röstat fram handelns mest empatiska företag. 2019 inledde vitvarukedjan Elon och hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild ett samarbete för att tillsammans bli den ledande fackhandelskedjan inom både hemelektronik och vitvaror på marknaden. Nu visar årets undersökning att de båda kedjorna gemensamt har ett starkt varumärke och är bäst i klassen på att förstå och känna empati. - Det är oerhört glädjande att se resultaten i undersökningen. Våra handlare runt om i landet gör ett fantastiskt arbete där service prioriteras och kunden alltid står i centrum. Det är såklart med stolthet som man tar del av resultaten i Empati Grand Prix, säger Martin Torstensson, kedjechef för Elon Ljud & Bild. Priset Empati Grand Prix arrangeras av Index House tillsammans med kommunikationsbyrån Pool.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum