Delårsrapport Jan-Jun 2020

Dela

Pressmeddelande 22 juli 2020

Delårsrapport januari – juni 2020                                                                              

MSAB – Ökad omsättning och vinst

Januari - Juni

 • Nettoomsättningen ökade med 15,1 procent till 150,1 (130,4) mkr (13,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (-17,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 (-13,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (-15,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,82) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (3,9) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 64,8 (52,5) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 83,9 (64,1) mkr (30,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (-11,4) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,4 (-17,8) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,4 (-10,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 (-0,58) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,7) mkr


VD Kommenterar

I början av april var läget i Sverige och världen osäkrare än någonsin, världssamfundet hade stängts ner på ett aldrig tidigare skådat sätt. Covid-19 spreds från land till land, region för region.  Våra kunder slutade ta emot besök och vi kunde inte resa över huvud taget.  Osäkerheten inför det andra kvartalet var den största jag upplevt som VD för MSAB.

Mitt budskap till organisationen var kristallklart, vi står inför en av vår tids största utmaningar och vi har två val, antingen så stramar vi åt verksamheten och övervintrar med förhoppningen att det går över eller så antar vi utmaningen och anpassar oss till de nya förutsättningarna och ser det som en möjlighet. Mitt val var att anta utmaningen och se möjligheterna i den uppkomna situationen.

MSAB har verkat i 36 år, och tagit sig igenom lättare och svårare tider, antagit utmaningar som stått för dörren och anpassat oss, så även denna gång.

Ett av de viktigaste besluten vi tog var att inte ställa in ett enda möte eller aktivitet utan att vi ställer om, ställer om till att genomföra alla kundinteraktioner och mässor, som var planerade, till digitala motsvarigheter. Vi har genomfört ett rekordstort antal kundinteraktioner under årets andra kvartal och vi har gjort det framgångsrikt.

Den uppkomna situationen har påskyndat vår och våra kunders digitala transformation. Det har lett till fler nya insikter som kommer påverka vårt och våra kunders sätt att arbeta för alltid.

Utifrån de förutsättningar vi gick in i andra kvartalet med är det med stolthet jag konstaterar att vi växer med över 30% och gör all time high för ett andra kvartal både vad gäller omsättning och vinst.

Tillväxten för perioden jan-juni är bred, både nyförsäljning och licensförnyelseförsäljning ökar jämfört med föregående år. Våra ökande licensförnyelseintäkter visar återigen hur mycket användarna värdesätter den nytta våra produkter gör för våra kunder och rättstryggheten i samhället. Den understryker även tydligt styrkan i vår affärsmodell. 

Av nyförsäljningen står XRY Office återigen för den största andelen. Produkten som vi har utvecklat under arton år och som nu, genom ständiga förbättringar, är bättre än någonsin. XRY Office supportar de mest relevanta telefonerna och apparna som våra kunder jobbar med. Idag har XRY office stöd för över trettiotvåtusen (!) olika enhetsprofiler.

Utbildningar är ett område som visar något negativ tillväxt för perioden. Det är en direkt konsekvens av att vi inte kunnat resa ut till våra kunder. Vi har snabbt ökat takten i att ställa om en allt större andel av våra kurser till att vara digitala och genomföras online. Av flera olika orsaker tar det tid och vissa utbildningar är svåra att göra helt digitala.

Hur den globala pandemin kommer att påverka oss och våra kunder framöver är svårt att ha en bestämd uppfattning om. Men en sak är säker och det är att framtiden ser annorlunda ut för oss och våra kunder.

Behovet av att säkra bevis i digitala enheter kommer fortsätta vara av hög prioritet för våra kunder. Vi kommer att fortsätta att leverera de effektivaste lösningarna på marknaden. Exakt hur vi gör det på bästa sätt kommer ständigt bero på vår egen strategi och hur omvärlden ser ut.

En sak är säker MSAB kommer att fortsätta ha som ambition, oavsett förutsättningar, att vara bäst i världen på att leverera värde för våra kunder.

Ha en fortsatt trevlig sommar.  

Stockholm i juli 2020

Joel Bollö

Verkställande direktör

Delårsrapport jan-juni 2020

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Bilagor

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Eolus säljer 68 MW vindkraft till Commerz Real AG Group29.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 29 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Commerz Real avseende försäljning av tre vindparker i södra Sverige med en total installerad effekt om 68 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 82,5 MEUR. Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i de tre projektbolag som äger rättigheterna till vindparkerna Boarp (24 MW) i Vaggeryds kommun, Dållebo (26 MW) i Ulricehamns kommun och Rosenskog (18 MW) i Falköpings kommun i södra Sverige. Eolus kommer att uppföra vindparkerna och Commerz Real kommer att bidra med finansiering under byggnationen. Vindparkerna beräknas överlämnas till Commerz Real under hösten 2023. -Vindparkerna kommer att bidra till vår internationella diversifiering och är ett viktigt steg mot fortsatt tillväxt. Dom visar vår vilja att stärka vår position på den internationella marknaden för förnybara investeringar säger Jan-Peter Müller, ansvarig för infrastrukturinvesteringar hos Commerz Real. Som en del i affären har Eolus få

Sista dag för handel med BTA28.9.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 28 september 2020 Sista dag för handel med BTA Sista dag för handel med Acarix AB:s (”Acarix” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 1 oktober 2020 och stoppdagen är måndag den 5 oktober 2020. I företrädesemissionen, som avslutades den 8 september, gav Bolaget ut 86 156 738 aktier. Företrädesemissionen tillförde Acarix cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Acarix BTA infaller den 1 oktober 2020. Stoppdagen är den 5 oktober 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto eller depå den 7 oktober 2020. Genom företrädesemissionen, som nu har registrerats hos Bolagsverket, ökade antal aktier till 137 850 781 aktier och aktiekapitalet till 1 378 507,81 SEK. Rådgivare Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar em

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)28.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete. Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB Per Trygg, SEB Fonder Staffan Dahlström, eget innehav Charlotte Brogren, styrelsens ordförande Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2021 samt på bolagets hemsida.

HOYLU AB: HOYLU LÄGGER TILL RÖSTNING OCH TIMER FUNKTIONER I ARBETSYTORNA28.9.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 28 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag det omedelbara tillskottet av två kraftfulla nya funktioner i Hoylu-workspaces för alla användare. Voting (röstning) och Timer är tillgängliga nu för alla registrerade Hoylu-användare, och utökar därmed funktionaliteten för nya och befintliga arbetsytor. Tillgängliga som en del av varje arbetsyta, kan användare nu placera röster med emojis, ikoner och symboler på anteckningar och uppgifter. Denna funktionalitet förbättrar projektplanering, retrospektiv, brainstorming och uppgiftshantering genom att erbjuda engagerande användardeltagande som kan underlätta och ge vägledning i olika beslut på arbetsplatsen. Röstningsobjekten är fullt flexibla och objekten stämmer snabbt vilket förenklar användningen av funktionerna för projektledarna eller arbetsytornas ägare. Timerfunktionen tillåter synkronisering av uppgifter och projekt genom att användarna kan lägga till

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum