Delårsrapport januari - juni 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).

» Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).

» Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1 268) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 588 mkr (993) motsvarande 1,34 kr (0,89) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 1 060 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 219 mkr (205). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 094 mkr (785).

» 6 fastigheter tillträddes för 2 333 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 30 juni 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 342 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 61 557 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 018 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 746 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och den justerade soliditeten till 42,2 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,99 kr.

» Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Den 24 juni 2021 kontrollerade Corem 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern och meddelade att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Samma dag beslutade Klöverns styrelse att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och utsåg Eva Landén, som är VD för Corem, till ny VD för Klövern. Vid en extra bolagsstämma i Klövern den 9 juli 2021 valdes en ny styrelse, vilken har samma sammansättning som Corems styrelse. Nasdaq Stockholm har beslutat att sista dag för handel i Klöverns aktier är den 20 juli 2021. Därutöver har Corem förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat och en stundande sammanslagning med Corem
Det första halvåret 2021 har varit fortsatt präglat av pandemin och därtill av hoppet om en successiv återgång till en mer normal tillvaro. Men det har också varit en mycket händelserik period för Klöverns del. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare från Corem Property Group står det nu klart att Klövern och Corem tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag har efter många år i Klöverns styrelse nu tagit steget in i det operativa arbetet i egenskap av VD även i Klövern och ser fram emot en spännande resa när vi nu ska kombinera alla de styrkor och kompetenser som finns i såväl Klövern som Corem och i de båda fastighetsbestånden när två bolag ska bli ett.

ETT STABILT RESULTAT I LINJE MEDFÖRVÄNTNINGARNA
Klöverns resultat för det första halvåret är stabilt och helt i linje med våra förväntningar. Fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit bolaget en stabilitet under pandemin som varit trygg att luta sig mot. Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 1 094 mkr blev resultatet före skatt 1 850 mkr.

SAMMANSLAGNING MED COREM
I slutet på mars lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat i mitten av juni och kontrollerar 95 procent av de utestående aktierna vilket gör Klövern till ett dotterbolag. Corem har påkallat tvångsinlösen av Klöverns resterande aktier och förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Klöverns styrelse har mot bakgrund av detta beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och vid en extra bolagsstämma den 9 juli valdes en helt ny styrelse i Klövern vilken har samma sammansättning som Corems styrelse.

EN MARKNAD UNDER ÅTERHÄMTNING
Efter att i ett drygt år ha levt med en pandemi och dess effekter utmålas nu successivt en alltmer positiv bild av ekonomin i Sverige men också i omvärlden. Omfattande stimulanspaket och pågående massvaccinering runtom i världen bidrar till att vi nu ser alltfler starka makrosignaler, dock med reservation för att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 skapar en viss osäkerhet. Korta och långa räntor är fortsatt på historiskt mycket låga nivåer och totalt sett råder gynnsamma förutsättningar för den svenska fastighetsmarknaden. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är fortsatt något avvaktande men med en ökande aktivitet under det andra kvartalet.

NETTOUTHYRNINGEN VISAR PÅ NYA AFFÄRER
Under det andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 4 mkr. Nettouthyrningen visar bilden av de affärer som görs idag och som får resultatpåverkan längre fram. Det är glädjande att se att nettouthyrningen visar på en positiv inflyttning framöver. Vi kan också notera att de som flyttar in betalar högre hyra per kvm än de som flyttar ut, en positiv trend som vi tror kan förstärkas under det andra halvåret när allt fler återgår till att arbeta från sina arbetsplatser.

Under det gångna kvartalet har vi välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Trafikverket som förhyr drygt 3 100 kvm i Linköping och Smartoptics som förhyr cirka 1 400 kvm i Kista. Under kvartalet har det också tecknats avtal för framtida inflyttning med bland annat Dynamic Code om cirka 3 300 kvm i Linköping och med Praktikertjänst om cirka 2 400 kvm i Nyköping. Vi har många stora pågående och planerade projekt som förväntas ge en stor positiv effekt på hyresintäkter och lönsamhet under de kommande åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Klövern har under flera år arbetat aktivt med att renodla sitt bestånd till de tillväxtorter och segment som man valt att fokusera sitt långsiktiga ägande till. Klövern och Corems fastighetsbestånd korrelerar mycket väl. Under det första halvåret tillträdde Klövern 6 fastigheter och frånträdde 13 fastigheter. Samtliga förvärv kompletterar det befintliga beståndet väl. En av fastigheterna som tillträddes under kvartalet är Kalvebod Brygge 32, en modern kontorsfastighet i centrala Köpenhamn med Kammeradvokaten som största hyresgäst. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 30 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent men från och med november i år kommer fastigheten att vara fullt uthyrd.

Klöverns fastighetsportföljs värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 61,6 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 19,5 procent.

HÅLLBAR PROJEKTUTVECKLING FÖR FRAMTIDEN
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt, av såväl kommersiell som bostadskaraktär, och därtill en mycket intressant pipeline för framtiden. Per den sista juni utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 420 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 527 mkr. Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Båda projekten har projekterats för att uppnå miljöcertifiering LEED Silver men förväntas nu överträffa detta genom att uppnå Gold-klassificering. Detta är bara ett av många glädjande exempel på att Klöverns stora fokus på hållbarhet, i New York såväl som i Sverige och Köpenhamn, ger resultat. I New York har vaccinationerna rullats ut på ett mycket effektivt sätt och folk har börjat återgå till sina arbetsplatser. Detta gör också att vi nu ser en helt annan aktivitet på uthyrningsmarknaden än för bara några månader sedan. I februari tecknades det första hyreskontraktet i New York och häromdagen hade vi nöjet att meddela att vi signat det andra i ordningen, ett 5-årigt hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta. Båda kontrakten avser projektet 1245 Broadway och inflyttning är planerad till det första respektive andra kvartalet 2022.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. I det sammanslagna bolaget skapas därtill ytterligare förutsättningar för en förbättrad kreditprofil och målsättningen är att erhålla en rating motsvarande investment grade.

SAMMANSLAGNINGEN I FOKUS
Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare. Jag ser framför mig en händelserik avslutning på året där vi nu på allvar kan börja arbeta tillsammans i ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar. Detta tillsammans med en solid balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande.

Eva Landén, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Villkor för byten till realobligation SGB IL 31155.8.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115 Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3115från SGB IL 3111, SGB IL3114 och SGB IL 3104under perioden 3 september – 7 september. Total volym som erbjuds av SGB IL 3115 är 3,75 miljarder kronor. Byten erbjuds för att bygga upp volymen av SGB IL 3115. Bytena görs dels kursriskneutralt1, dels likvidneutralt2. BytesauktionerFre 3 sept KursriskneutraltMån 6 sept KursriskneutraltTis 7 sept LikvidneutraltRiksgälden säljer obligation311531153115Riksgälden säljer belopp (mnkr)1 5001 2501 000Riksgälden köper obligation311131143104Riksgälden köper belopp (mnkr) 32 4002 700700Tid för återköpsräntakl. 10.45kl. 10.45kl. 10.45Tid för auktionens stängningkl. 11.00kl. 11.00kl. 11.00Tid för auktionsresultat kl. 11.03kl. 11.03kl. 11.03 Bytesdatumen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2021:2 i maj. Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/statens-

Active Biotech Delårsrapport januari-juni 20215.8.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Goda framsteg i projekten mot viktiga kliniska händelser HÄNDELSER UNDER KVARTAL 2 Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab HÄNDELSER EFTER KVARTAL 2 Active Biotech gav statusuppdatering om utvecklingen i sitt kliniska naptumomab-projektActive Biotechs partner NeoTX var värd för ett KOL-webbseminarium med fokus på att övervinna resistens mot checkpointhämmare, där kombinationen med naptumomab fördes fram som ett möjligt tillvägagångssätt EKONOMISK ÖVERSIKT MSEKapr-junjan-junHelår20212020202120202020Nettoomsättning---0,56,7Rörelseresultat-12,6-10,1-22,4-19,9-32,3Resultat efter skatt-12,6-9,8-22,4-19,9-32,2Resultat per aktie (SEK)-0,06-0,06-0,11-0,12-0,19Likvida medel (vid periodens slut)78,538,226,2 För ytterligare information, v.v. kontakta: Helén Tuvesson, VD Tel: 046 19 21 56 Hans Kolam, CFO Tel: 046 19 20 44 Active Biotech AB (Org.nr 556223-9227) Scheelevägen 22, SE-223 63 Lund Tel: 046 19 20 00 Rapporten finns även till

Cortus Energy: Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) och omvandling till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO94.8.2021 09:46:34 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 4 augusti 2021 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats genomfört en övertecknad företrädesemission av units om cirka 64,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket ochsista dag för handel med BTU är fredagenden 6augusti 2021. Avstämningsdag för omvandlingen är den 10augusti 2021, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 augusti 2021. Första handelsdag för teckningsoptionerna i serie TO8 och TO9 förväntas vara den 13 augusti 2021. Teckningsoptioner av serie TO8 Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 sker under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kon

Systemair publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020/213.8.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 3 augusti 2021 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020/21, se bifogad pdf-fil. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även publicerad på koncernens webbplats group.systemair.com, i både svensk och engelsk version. En tryckt årsöversikt distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse. Årsöversikten kan även beställas i tryckt format på hemsidan. För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09 Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Notera:Denna information är sådan information som Systemair AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 10.00 (CEST). Systemair i korthet Systemair är ett ledande

Terranet får kundorder av holoride3.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) har idag mottagit en kundorder från holoride på motsvarande 1,6 MSEK. Beställningen avser ett leveransprojekt för att med hjälp av Terranets samlade kompetens inom bildanalys och signalbehandling, optimera nätverksstabiliteten i holorides virtual reality plattform. Detta för att öka användarupplevelsen (UX) för passagerarna i baksätet. För att i ett tidigt skede kunna etablera kundrelationer i fordonsindustrin och samtidigt utvärdera långsiktiga samarbeten inom produktutveckling och industrialisering driver Terranet en serviceaffär. Den bringar intäkter till bolaget samt ger utrymme för att kontinuerligt utvärdera marknadspotentialen i tillväxtsegmentet inom ADAS och AD (avancerat förarstöd och autonoma fordon) “Den här affären är en fortsättning på vår tidigare investering i holoride. Syftet med partnerskapet är dels att påskynda time to market av vårt prioriterade affärsområde inom aktiv säkerhet, genom att vi kan penetrera holorides unika kundbas in

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA2.8.2021 11:40:41 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen. Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta mö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum