Delårsrapport januari - juni 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).

» Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).

» Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1 268) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 588 mkr (993) motsvarande 1,34 kr (0,89) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 1 060 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 219 mkr (205). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 094 mkr (785).

» 6 fastigheter tillträddes för 2 333 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 30 juni 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 342 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 61 557 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 018 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 746 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och den justerade soliditeten till 42,2 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,99 kr.

» Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Den 24 juni 2021 kontrollerade Corem 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern och meddelade att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Samma dag beslutade Klöverns styrelse att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och utsåg Eva Landén, som är VD för Corem, till ny VD för Klövern. Vid en extra bolagsstämma i Klövern den 9 juli 2021 valdes en ny styrelse, vilken har samma sammansättning som Corems styrelse. Nasdaq Stockholm har beslutat att sista dag för handel i Klöverns aktier är den 20 juli 2021. Därutöver har Corem förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat och en stundande sammanslagning med Corem
Det första halvåret 2021 har varit fortsatt präglat av pandemin och därtill av hoppet om en successiv återgång till en mer normal tillvaro. Men det har också varit en mycket händelserik period för Klöverns del. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare från Corem Property Group står det nu klart att Klövern och Corem tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag har efter många år i Klöverns styrelse nu tagit steget in i det operativa arbetet i egenskap av VD även i Klövern och ser fram emot en spännande resa när vi nu ska kombinera alla de styrkor och kompetenser som finns i såväl Klövern som Corem och i de båda fastighetsbestånden när två bolag ska bli ett.

ETT STABILT RESULTAT I LINJE MEDFÖRVÄNTNINGARNA
Klöverns resultat för det första halvåret är stabilt och helt i linje med våra förväntningar. Fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit bolaget en stabilitet under pandemin som varit trygg att luta sig mot. Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 1 094 mkr blev resultatet före skatt 1 850 mkr.

SAMMANSLAGNING MED COREM
I slutet på mars lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat i mitten av juni och kontrollerar 95 procent av de utestående aktierna vilket gör Klövern till ett dotterbolag. Corem har påkallat tvångsinlösen av Klöverns resterande aktier och förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Klöverns styrelse har mot bakgrund av detta beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och vid en extra bolagsstämma den 9 juli valdes en helt ny styrelse i Klövern vilken har samma sammansättning som Corems styrelse.

EN MARKNAD UNDER ÅTERHÄMTNING
Efter att i ett drygt år ha levt med en pandemi och dess effekter utmålas nu successivt en alltmer positiv bild av ekonomin i Sverige men också i omvärlden. Omfattande stimulanspaket och pågående massvaccinering runtom i världen bidrar till att vi nu ser alltfler starka makrosignaler, dock med reservation för att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 skapar en viss osäkerhet. Korta och långa räntor är fortsatt på historiskt mycket låga nivåer och totalt sett råder gynnsamma förutsättningar för den svenska fastighetsmarknaden. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är fortsatt något avvaktande men med en ökande aktivitet under det andra kvartalet.

NETTOUTHYRNINGEN VISAR PÅ NYA AFFÄRER
Under det andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 4 mkr. Nettouthyrningen visar bilden av de affärer som görs idag och som får resultatpåverkan längre fram. Det är glädjande att se att nettouthyrningen visar på en positiv inflyttning framöver. Vi kan också notera att de som flyttar in betalar högre hyra per kvm än de som flyttar ut, en positiv trend som vi tror kan förstärkas under det andra halvåret när allt fler återgår till att arbeta från sina arbetsplatser.

Under det gångna kvartalet har vi välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Trafikverket som förhyr drygt 3 100 kvm i Linköping och Smartoptics som förhyr cirka 1 400 kvm i Kista. Under kvartalet har det också tecknats avtal för framtida inflyttning med bland annat Dynamic Code om cirka 3 300 kvm i Linköping och med Praktikertjänst om cirka 2 400 kvm i Nyköping. Vi har många stora pågående och planerade projekt som förväntas ge en stor positiv effekt på hyresintäkter och lönsamhet under de kommande åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Klövern har under flera år arbetat aktivt med att renodla sitt bestånd till de tillväxtorter och segment som man valt att fokusera sitt långsiktiga ägande till. Klövern och Corems fastighetsbestånd korrelerar mycket väl. Under det första halvåret tillträdde Klövern 6 fastigheter och frånträdde 13 fastigheter. Samtliga förvärv kompletterar det befintliga beståndet väl. En av fastigheterna som tillträddes under kvartalet är Kalvebod Brygge 32, en modern kontorsfastighet i centrala Köpenhamn med Kammeradvokaten som största hyresgäst. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 30 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent men från och med november i år kommer fastigheten att vara fullt uthyrd.

Klöverns fastighetsportföljs värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 61,6 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 19,5 procent.

HÅLLBAR PROJEKTUTVECKLING FÖR FRAMTIDEN
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt, av såväl kommersiell som bostadskaraktär, och därtill en mycket intressant pipeline för framtiden. Per den sista juni utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 420 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 527 mkr. Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Båda projekten har projekterats för att uppnå miljöcertifiering LEED Silver men förväntas nu överträffa detta genom att uppnå Gold-klassificering. Detta är bara ett av många glädjande exempel på att Klöverns stora fokus på hållbarhet, i New York såväl som i Sverige och Köpenhamn, ger resultat. I New York har vaccinationerna rullats ut på ett mycket effektivt sätt och folk har börjat återgå till sina arbetsplatser. Detta gör också att vi nu ser en helt annan aktivitet på uthyrningsmarknaden än för bara några månader sedan. I februari tecknades det första hyreskontraktet i New York och häromdagen hade vi nöjet att meddela att vi signat det andra i ordningen, ett 5-årigt hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta. Båda kontrakten avser projektet 1245 Broadway och inflyttning är planerad till det första respektive andra kvartalet 2022.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. I det sammanslagna bolaget skapas därtill ytterligare förutsättningar för en förbättrad kreditprofil och målsättningen är att erhålla en rating motsvarande investment grade.

SAMMANSLAGNINGEN I FOKUS
Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare. Jag ser framför mig en händelserik avslutning på året där vi nu på allvar kan börja arbeta tillsammans i ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar. Detta tillsammans med en solid balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande.

Eva Landén, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

EN BLINDAD UTVÄRDERING AV IBT:S CONNECTION STUDY – “SUSTAINED FEEDING TOLERANCE” (SFT) KORRELERAR MED KLINISKA UTFALL6.12.2021 19:47:52 CET | Pressmeddelande

En blind utvärdering av IBTs Connection Study kommer att presenteras av Professor Josef Neu, University of Florida, vid 2021 Hot Topics in Neonatology® den 6 december 2021. Utvärderingen avslöjar att även en blygsam minskning av tiden till Sustained Feeding Tolerance (SFT) korrelerar positivt med ett flertal kliniskt relevanta komplikationer inklusive sepsis och bronkopulmonell dysplasi, en kronisk lungsjukdom som drabbar för tidigt födda barn. Med tanke på att IBT:s produkt IBP-9414 är först i sin klass, fanns det inga validerade markörer fastställda för SFT, Connection Study:s andra primära endpoint. Innan studien påbörjades kom därför IBT och FDA överens om ett lämpligt valideringsförfarande, vars resultat nu har presenterats av Dr. Josef Neu. IBT:s kliniska fas III-studie av läkemedelskandidaten IBP-9414 för förebyggande av nekrotiserande enterokolit (NEC) och förbättring av SFT hos för tidigt födda barn, startade i juli 2019 (NTC02472769 ClinicalTrials.gov). Utvärderingen som pres

Terranet närmar sig konsumentmarknaden genom lanseringen av BlincBike6.12.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Terranet lanserar BlincBike som är en konsumentmarknadsprodukt vars AI-teknik baseras på bolagets befintliga utveckling av VoxelFlow™. BlincBike hör till segmentet trafiksäkerhet och riktar sig initialt till användare av elcyklar. Terranet som utvecklar VoxelFlow™ - en unik sensorteknologi för kollisionsvarning inom fordonsindustrin - meddelar idag att man under 2022 introducerar BlincBike som är en produkt avsedd direkt för konsumentmarknaden. Produkten består av ett monterbart tillbehör för elcyklar som säkerställer att cyklisten görs uppmärksam på faror som närmare sig. Utvecklingen av tvåhjuliga fordon är på stark frammarsch och viktig för mikromobiliteten i den urbana miljön, där också 70% av alla cykelolyckor sker. BlincBike är framtagen för att minska antalet cykelrelaterade incidenter där 30% uppkommer genom fordon eller motorcyklar som närmar sig bakifrån. Funktionaliteten hos BlincBike består i att upptäcka, klassificera och spåra faran, för att därefter varna cyklisten om ba

Ännu en isbjörnsfödsel i Orsa Rovdjurspark!6.12.2021 08:40:45 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Dec. 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vår isbjörn Hope på sin favoritsten i Polar World. Måndagen den 29 november kom djurvårdare till isbjörnsstallet och skulle utföra morgonrutin hos honan Hope. Dörren gläntades och inifrån stallet hördes skrikljud som kändes igen från förra vintern. Dörren stängdes snabbt och försiktigt igen för att ge lugn och ro åt Hope. Det konstaterades sedan direkt via kameror från stallet att det återigen skett en isbjörnsfödsel i parken. Honan Hope har fått två isbjörnsungar i slutet av november i Orsa Rovdjurspark. Vi lever ju fortfarande lite på framgången från föregående vinter med födseln utav Miki. Visst har vi haft förhoppningar om att även Hope skulle kunna vara dräktig och hon har ju delvis haft lite samma beteende som Ewa visade föregående höst genom att uppehållit sig i stallet den senaste tiden. Vi är såklart otroligt glada och stolta över våra isbjörnar, som nu återigen fått tillökning, säger djurparkschefen Pernilla Thalin. Hope ligger i e

Kinnevik utökar ledningsgruppen med Chief Strategy Officer Samuel Sjöström6.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Samuel Sjöström utsetts till Chief Strategy Officer och medlem i Kinneviks ledningsgrupp. Samuel Sjöström började på Kinnevik 2013 och har arbetat i alla Kinneviks funktioner och team, senast som Head of Strategy. I sin roll som Chief Strategy Officer kommer han att arbeta nära Kinneviks vd med utvecklingen, övervakningen och implementeringen av Kinneviks strategier när bolaget bygger vidare på sin position som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare. Georgi Ganev, Kinneviks vd, kommenterade: "Samuel har varit avgörande för Kinneviks omvandling under de senaste åren och har en unik förståelse för Kinneviks strategier, dagliga verksamhet, värderingar och kultur. Jag ser fram emot att arbeta ännu närmare med honom när vi fortsätter att bygga för framtiden och leverera på våra löften till våra intressenter.” För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)

Projekt Öyfjellet försenat – beräknas färdigställas under första kvartalet 20223.12.2021 21:15:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 I delårsrapporten för det tredje kvartalet, som offentliggjordes den 18 november 2021, kommunicerade Eolus att det finns risk för försening i färdigställandet av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Baserat på uppdaterad information om byggprocessen beräknar Eolus nu att vindparken färdigställs under det första kvartalet 2022. Per idag, den 3 december 2021, har samtliga 72 turbiner färdigmonterats. 34 turbiner har börjat generera el. Huvudskälen till förseningen är utmanande väderförhållanden, vilket har påverkat installationsarbetet, samt Covid-19 relaterade orsaker som begränsat både resemöjligheterna för personal och lett till leveransförseningar avseende komponenter. Förseningen kommer att ha en negativ påverkan på Eolus projektmarginal. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer

Eolus och ett stort internationellt energiföretag utökar tecknat elförsäljningsavtal från 68 MW till 117 MW3.12.2021 17:00:00 CET | Pressmeddelande

Hässleholm den 3 december 2021 Den 13 januari 2021 offentliggjorde Eolus att elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag tecknats för tre vindparker i Sverige omfattande 68 MW. Avtalet har omarbetats och den installerade effekten har utökats till 117 MW. Det nya avtalet omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna farms Skallberget/Utterberget (74 MW), Tjärnäs (25 MW) and Rosenskog (18 MW) i elprisområde 3 (SE3) i Sverige. Skallberget/Utterberget och Tjärnäs ersätter vindparkerna Boarp och Dållebo som var del av det ursprungliga avtalet. Elförsäljningsavtalet avseende Rosenskog kvarstår oförändrat. Med denna förändring kommer vindparkerna som omfattas att ha en installerad effekt om 117 MW i stället för de ursprungliga 68 MW. Vindparkerna beräknas tas i drift under 2023. -Vi är nöjda att ha tecknat ett avtal som kommer att omfatta en ökad installerad effekt och därmed en högre elproduktion. Det finns ett stort behov av mer produktion av förnybar

Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)3.12.2021 11:02:18 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 22 december 2021. Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. S

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum